mix VAKANTIEKRIEBELS BESTELLEN i Cor werkt bij de bank, DIE TELT MEE! ADEMLOOS WAAR BLIJFT UW GELD? 'BETAAL GEEN CENT TE VEEL' I HOBBYHUIS BAARS SWIFT. DE NIEUWE GROTE SUZUKI. Epilepsie en Werk: A DROGISTERIJ DE VIJZEL "Zo'n vakmannetje komt er wel, ZEKER WETEN!" adverteren het medium uitstek V Epilepsie en Werk: "Als je 't weet, is 't heel normaal" AUTOBEDRIJF G0EDBL0ED FEBRUARI 1988 M Veel financiële tips ROMAN OVER VERLIEFDE POLITICI FNV-BELASTINGKR ANT HANDIG EN GOEDKOOP A0-B0EKJES: DE i ACHTERGRONDEN BIJ HET J NIEUWS RECLAME MAGER EN MALS BRAADVLEES 500 gram 8.50 VARKENSFILET kilo 12.50 SCHNITZELS per 100 gram 1.50 HAMBURGERS 4 halen 3 betalen BAMI 500 gram 2.75 Voor de boterham: B0ERENLEVERW0RST 250 gram 2.75 Alles Keurmeester kwaliteit Voor Uw huisdier: RUNDERHART VUILE PENS HONDEWORST m 5.75 per kilo 2.50 per kilo 3.00 per kilo Brouwer by UW SKANDIA-KRESS DEALER: VLISSINGSESTR. 48-50 MIDDELBURG Steun de campagne 1988 Promoveer uw medemens tot medewerker; in 1988 is ons motto: NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/ DE MACHT VAN HET KLEINE f 2,- terug op bank of giro. Bij 2 pakken Kotex* Brevia* inlegkruisjes De Ruyterstraat 21 MIDDELBURG o V>c^> DROP SNOEP NOTEN THEE (KADO'S) HONING 9ff v FEBRUARI THEEMAAND I O div- soorten thee 0o, 100 gram,350' Ti 2.95 tToTSOA Terwijl hij toch epilepsie heeft... Zo'n 1 op de 150 Ne derlanders heeft epilep sie. Velen van hen willen en kunnen werken, dankzij o.a. medicijn gebruik. Toch is epilepsie te vaak een argument om niet te worden aangeno men. Vooroordelen blij ken hardnekkig. Daarom worden dit jaar keurings artsen, personeelsfunktionarissen, arbeidsbureau's en bedrijven benaderd. Want dit jaar is werk het centrale thema. DE SUZUKI SWIFT 3-DEURS V.A. f. 15.445.- SUZUKI CARRY VANAF f. 11.295.- (excl. BTW) Oostperkweg 35-37 Middelburg 01180-36720 VEEL CARRY VOOR WEINIG CASH. Terwijl hij toch epilepsie heeft... "Als je 't weet, is 't heel normaal" DE FAAM Woensdag 3 februari 1988 Mi Wel Mensen met langdurige ademhalings stoornissen moeten vaak vragen of er rekening met hen gehouden wordt. Soms denkt tic omgeving dat benauwdheid aanstellerij is of aandacht trekken of worden de astmaverschijnselen niet be grepen. Mensen met deze "onzichtbare" handicap krijgen vaak allerlei proble men. Niet alleen psychische maar ook maatschappelijke problemen. Aan deze problemen wil de Astma Patiënten Ver eniging VbbA wat doen. Binnen de ver eniging ligt de nadruk van de activiteiten bij de plaatselijke en regionale werk groepen. Deze werkgroepen van de VbbA bieden patiënten de mogelijkheid om met elkaar over hun ervaringen, het oplossen van problemen of hun visie op astma te praten. De VbbA wil erop deze manier toe bijdragen dat mensen met astma hun ziekte kunnen hanteren en zo "bevrijd" mogelijk kunnen ieven. Het contact met de verspreid wonende leden wordt onderhouden door correspon dentie en/of telefonische kontakten. Het verenigingsblad Ademloos met tips over sociale wetgeving, nieuwe medische en technische voorzieningen speelt daarbij een grote rol. De Astma Patiënten Ver eniging VbbA kunt u bereiken door het schrijven van een briefje naar 't Wuiver 8. 1608 ES Wijdenes of via telefoon- nummers 085-254483 of 02993-1863. "Van Welzijnswerk naar eigen werk' is een box:hu re over vrouwen die een eigen praktijk in het welzijnswerk hebben opgezet, prijs: 12.50. Vrou- wenscholingscentrum BOUW: 030/522238. De Stichting Dyslexie organiseert op 14 en 15 juni in Utrecht een congres over leesproblemen. Zowel weten- schappers als dyslectici zijn welkom. In schrijving: 080/234471. De Bond van gehandicapten en ar beidsongeschikten kan uitrekenen of WAO-ers niet teveel belasting beta len. ANIB: 023/259281. De Stichting "Vrouwen en medi cijngebruik' probeert te helpen als u verslaafd bent aan geneesmidde len. Vrijwilligers zitten op maandag- en donderdagmiddag, of op woensdagmor gen aan de telefoon: 040/445819. 'Verder leven met kanker' is een folder met adressen voor kankerpatiën ten. Landelijk Platform voor Ver enigingen van kankerpatiënten: 020/644044. 'Bekijk het maar!', boekje over uit en afstel van militaire dienst. Te bestellen via storting van 6.75 op giro 2243699 van Vereniging Dienst- vvijgeraars, Amsterdam. ziin Informatie over produkten en diensten van wclzijns-organisaties voor u. Meer Informatie over deze Wel-zljn-pagina: Stichting lde«le Marketing, postbus 21181. 3001 AD Rotterdam mxm vpQRw^m.S7uD&. irmm wstóN snnsn- en Jaarbegroting 1988 Jan Feb Mrt Salaris/uitkering Btjvcrdiensio(n) Reiskostenvergoeding G) Zicklokostonvergoeding Vakantietoeslag g Gratilicatie/I3c maand Huur- of koopsubsidie Kinderbijslag Kostgeld Studiebeurs Totaal per maand netto Huur/hypotheek c Gas. water, elektra Bolastmgen. heffingen 5 Toiotoon Vorzokermgen co School-, studiekosten 5 Contributies, abonnomenton Vervoer Huishoudgeld Zèkgold Totaal per maand netto Inkomsten min vaste lasten en huishoudgeld g Kleding, schoenen o> Huisraad Onderhoud huis. tuin a> Extra ziokiekoston Hobby, uitgaan, vrije tijd g Vakantie cc Extra sparen Totaal per maand netto nibud Heb jc al enig idee wat je de komende vakantie wilt gaan doen.' Naar welk landje zult gaan? Bij welke (reis (orga nisatie je zult boeken? Alle mogelijk heden voor jongeren die naar het bui tenland willen, staan overzichtelijk bij elkaar in hel blad "Reisweg Maga zine" van Bureau Internationale Jongeren Kontakten (BUK). Of je nu wilt druivenplukken in Zuid- Frankrijk, een kinderkamp begeleiden in de Verenigde Staten of een talen cursus volgen. "Reisweg Magazine" geeft uitgebreide informatie. Ook mo gelijkheden voor stage lopen in het buitenland, werken als au-pair. corres ponderen en "speciale vakanties" (bijv. met een huifkar, of computerreizen. surfvakanties, fietsvakantieskomen uitgebreid aan bod. Het "Reisweg Magazine" is voor 4.- te bestellen bij: Bureau Internationale Jongeren Kontakten Postbus I5344 IÜÜI MH Amsterdam tel. 020-262664 Reisweg '88 Beurzen Noteer ook alvast de data van de Reis weg Beurzen waar je ook alles over reizen en verblijven naar en in het bui tenland te weten kunt komen. De data van de Reisweg Beurzen zijn: -Nijmegen. 28 februari I988, Cultu reel Centrum de Lindenberg -Breda, 5 en 6 maart. Stadsschouwburg Concordia en Jongerencentrum Para -Amsterdam. 12 maart. Paradiso en Barlaeus Gymnasium -Groningen. 19 en 20 maart. Evene mentenhal (Martinihal Centrum). "Geeft u per week meer aan huishou delijke zaken uit dan u eigenlijk wilt of kunt? Probeer dan eens met een vast bedrag aan contanten in de portemon nee uit te komen. Dat is vaak over zichtelijker dan wanneer u betaal kaarten of cheques gebruikt." Zo luidt één van de vele tips in de nieuwe Budgetagenda van het Natio naal Instituut voor Budgetvoorlichting. Deze zakagenda is er voor iedereen die het prettig vindt de financiën goed op een rijtje te hebben. Per dag kunnen behalve afspraken ook uitgaven wor den genoteerd. Tevens ivordt er in de agenda uitgelegd hoe men een begro ting kan maken en er zijn handige overzichtjes waarin u uw financiën kunt invullen. In één oogopslag kunt u zien hoe u er ftnaneieel voor staat. Verder wordt er aandacht geschonken aan onderwerpen als sparen en lenen, de kosten van de voeding, belastingen, studiefinanciering, de inboedelverze kering en het maken van een vakantie begroting. Dit alles in duidelijke taal. Wie twijfelt of hij dit jaar een huis zal kopen heeft misschien iets aan de op somming van alle voor- en nadelen van het kopen of huren van een woning. Voor de echte liefhebbers Ls er tot slot een kwis opgenomen om de kennis van geldzaken te testen. Met vragen als: "Tot wanneer kunt u een T-biljet voor het jaar 1987 bij de belasting indie nen?" En: "Wat kost een kwartier douchen?" De antwoorden verklappen we niet; die kunt u vinden in de agenda. De BujJgetagenda I988 kan worden besteld door 9.90 over te maken op girorek. 368700 t.n.v. het NIBUD, Den Haag, onder vermelding van "agenda". Ejk jaar biedt de FNV alle leden de mo gelijkheid hun contributicgcld - en vaak zelfs meer - 'terug te verdienen'. Het enige dat zij daarvoor moeten doen is een afspraak maken met een van de 5000 mensen van de FN V-belastingser- vièe. üok nu staat die servicetak van Ne derlands grootste vakcentrale weer klaar om gratis en voor niks de belasting-aan giftebiljetten voor FNV-leden in te vul len. Vorig jaar klopten zo'n 75.000 mensen met hun belastingbiljet aan bij de FNV- belastingservice. Dat gebeurt meestal na een telefonische afspraak met een FN V- deskundige in de eigen woonplaats of regio. Samen met het FNV-lid vult de deskun dige kosteloos het aangiftebiljet in. Ook helpt hij bij T-biljetten en bezwaar schriften. En elk jaar geeft de FNV een belastinggids of -krant uit. die leden bij hun bond kunnen bestellen. Die belas ting-krant is nu ook verkrijgbaar voor niet-leden legen een geringe vergoeding. Vul daarom de bestelbon onderaan deze pagina in of bestel hem via de Stichting Ideële Marketing, 010-41008I9. ....Even leek het alsof hun eerste politieke discussie kon beginnen. Toen keken ze elkaar aan en de tederheid, die hen zo voorzichtig met elkaar had doen omgaan, kreeg er een ongekende opwinding bij." Een citaat uit de pix:ket "Alleen het lot kiest geen partij". Door dit romantische verhaal wordt het Nederlands staatsrechtelijk bestel duidelijk. De roman is voor 2.95 te bestellen bij Vereniging M50. telefoonnummer 030-333494. Het invullen van het belastingbiljet is geen probleem met behulp van de FNV-bclastingkrant. Ook voor mensen die geen inkomstenbelasting betalen is deze krant een uitkomst. Er staan allerlei lips in over het T-biljet waarmee u te veel betaalde premies en loonbelasting kunt terugvragen. De FNV-bclastingkrant kost 3.50 incl. porto kosten en kan besteld worden door de bon in te vullen of door uw bestelling telefonisch door te geven aan Stichting Ideële Marketing, tel. 010-4100819. "Mam. hoe komt het dat het stormt?". "Pa. ik moet een spreekbeurt houden over I Gorbatsjov...". Eens per week verschijnen I boekjes met achtergrondinformatie in I begrijpelijk Nederlands. De boekjes geven I antwoord op bovenstaande vragen en I behandelen andere I onderwerpen uit het nieuws. Een jaarabonnement kost I 75.-. Voor informatie belt u gratis met Stichting IVIO via telefoonnummer 06-0224222. Ik bestel: 0 FNV Belastingkranf 3.50 incl. portokosten) 0 NIBUD "Budgetagenda 1988' 9.90) 0 BUK 'Reisweg Magazine' 4,-) 0 'Alleen het lot kiest geen partij" (Vereniging M50) 2,95) 0 Jaarabonnement AO-recks (St. IVIO) 75.-) 0 Informatie over de Astma Patiënten Vereniging IAankruisen wat u wenst te ontvangen) Naam: Adres: Postcode/plaats:- Telefoon: Handtekening: Vul de bon in en stuur deze naar: IM/Welzijn, bestelafdeling, postbus 21181, 3001 AD Rotterdam Of bel: Stichting Ideële Marketing: 0104100819. TJ2E Dam 79 Middelburg Tel.: 01180-12289 Keurmeesterkwaliteit HAMERBOOR MACHINE HM 10-E (bestelnr. 8800301) Normaal I 518.25 aktieprijs rem SLAGBOORMACHINE SBLR 4213 (bestelnr 880.4213) Normaal I 381.25 aktieprijs rem CIRKELZAAG MACHINE CHKS 6055 (bestelnr. 88.2 6055) Normaal f 399.30 aktieprijs rem HAAKSE SLIJP MACHINE WS 6320 (bestelnr 88 4 6320) Normaal t 258.55 aktieprijs rem SCHAAFMACHINE EH 6702 (beslelnr. 88 5.6702) Normaal t 402.20 aktieprijs rem HETELUCHTPIST00L HLG 2000 E (bestelnr 880 2000) Normaal t 172.35^^^^ aktieprijs SLAGBOORMACHINE SBLR 8614 R (beslelnr. 8808614) Normaal t 461.95 aktieprijs ffffli CIRKELZAAG MACHINE CHKS 6060 (bestelnr. 88.2 6066) Normaal t 546,25 aktieprijs 323 VLAKSCHUUR- MACHINE CRS 6160 (bestelnr. 88.56160) Normaal t 189,60 aktieprijs BANDSCHUUR- MACHINE CBS 6800 (bestel?' 8858800) Normaal t 284,40 aktieprijs ftbh SLAGBOORMACHINE SBLR 2112 (beslelnr. 88.0.2112) Normaal I 260.25 aktieprijs rem AKKUSCHROEVEN- DRAAIER AS 120 (bestelnr 8810120) Normaal I 186,75 aktieprijs rem DECOUPEERZAAG- MACHINE CST 6268E (beslelnr. 883.6260) Normaal t 260,25 aktieprijs [ees VLAKSCHUURMA- CHINE CRS 6160 EA (beslelnr. 88.5.6163) Normaal t 255,70 aktieprijs B0VENFREES OF 6900 (beslelnr 8856900) Normaal I 456,05 aktieprijs jus SLAGBOORMACHINE SB 2210 (bestelnr. 88.0.2210) Normaal t 189,20 aktieprijs qes SLAGBOOR SCHROEFMACHINE SBLR 2117 (bestelnr. 88 1.2117) BÜfe. Normaal 341.- aktieprijs [ees f PENDELDECOUPEER- ZAAG CST 6275 E (beslelnr. 88.3.6275) Tv 'r j -a? Normaal I 341.85 aktieprijs [|22 VLAKSCHUUR- MACHINE CRS 6170 (beslelnr 88.56170) Normaal I 246,80 aktieprijs [ees ACCUSCHROEF MACHINE NIEUW v.a. I 215,45 voor t 178,- 301,65 mcl BI aktieprijs rem 01 1 80-25589 - 's Maandags gesloten Postbus 21, 2100 AA Heemstede giro 34781 Stuur mij informatie over: Naam: Adres: epilepsie algemeen project Epilepsie en Werk Postcode: Plaats: Deze bon zenden naar: Bureau Epilepsie Voorlichting, Koningslaan 19. 3583 GD Utrecht. Nieuwe Burg 23 Middelburg A ©I •VD'JL geldig t/m 29-2-88 •oO' Suzuki sub-dealer voor Middelburg-Arnemuiden-Veere NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/ DE MACHT VAN HET KLEINE Postbus 21, 2100 AA Heemstede Giro 34781 Steun de campagne 1988 Zo'n 1 op de 150 Nederlanders heeft epilepsie. Velen willen en kunnen werken, dankzij o.a. rnedicijn-gebruik. Helaas blijken vooroordelen hardnekkig. Daarom worden in 1988 keurings artsen, personeelsfunktionarissen, arbeids bureau's en bedrijven benaderd.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 8