THEATER IN ZEELAND OP EEN GOED NIVEAU BIJOU BIJOU NISSAN Activiteiten Woltershuis in februari in aanbieding Tsjechov in de schouwburg Profiteer nu van de laatste afgeprijsde tassen! DE NISSAN TREND... ZEEUWSE MUZIEKLIEFHEBBERS NIET WARM VOOR AFRIKA NU speciaal geprijsd Volgende week weer de rubriek IPMMIKÏ- IMfflffl Geert Overdam ergert zich groen en geel als hij voor de zoveelste keer hoort dat er in Zeeland op het gebied van de podiumkunsten niks gebeurt. In zijn dijkhuisje aan de weg van Vrouwenpolder naar Veere wil hij zelfs op zijn vrije dag gal spuwen. Want - reclameert hij - er gebeurt van alles. "Kijk bijvoorbeeld naar de scholen. In een provincie als Zeeland worden om en nabij de 350 voorstellingen gegeven. Als ik ergens in het land kom, weten ze van de voortreffelijke voorzieningen die wij de scholen bieden. Hier is het louter klagen en steunen". Zorgenkind AUTO WALCHEREN DIJKWEL Jeugd Lege stoelen Opbouwwerker twijfelt aan functioneren wijkcomité PZC WEEKBLADEN Uit de bol Lege stoelen m Sex en auto's Dure keuken Beleggen Slank Klantenbinding Rubrieken (AA 31 dig. 6 pers. ai-a (normaal 656,-) zolang de voorraad strekt. SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 89e JAARGANG NUMMER 5 'Ik word er pissig van als ik hoor hier gebeurt geen donder' Zelfs politici, die toch jaarlijks over de toekenning van sub sidie praten, weten vaak van toeten noch blazen. Ze zin gen volgens Overdam, die als functionaris van het Zeeuws Steunpunt voor Kunstzinnige vorming de scholen van thea ter voorziet, allemaal mee in het Zeeuwse depressie koor. Kennelijk bepaalt het gebeuren in Middelburg het beeld in Zeeland. Als cultuurwethouder Gerrit Schoenmakers roept dat er meer geld bij moet of de theater voorstellingen moeten minstens worden gehalveerd in de Schouwburg, papegaait heel Zeeland over het saaie theater- bestaan. En Middelburg is feite lijk al jaren een zorgenkind. De stad heeft een Schouwburgbe leid waarvan liefhebbers van de podiumkunsten grijze haren krij gen. De bedragen die moeten worden betaald voor een voor- Geert Overdam. stelling overstijgen het accepta bele. En dan zijn de openbare verkopen van afgeprijsde huis raad die er regelmatig worden gehouden ook al een doem in het oog van de Kamer van Koop handel - vaak aanleiding om een vergelijking te maken met het be kende bijbelverhaal waarin ver kopers uit een tempel worden gejaagd. Overdam geeft toe: "Zoals het in Middelburg gaat is het inderdaad beroerd. Wat Uit in Zeeland directeur Jan de la Mar daarover *Een eigenzinnig theater speelt een stuk van een schrijver met eigenzinnige denkbeelden. Toneelgroep Globe speelt 13 februa ri De Meeuw van Tsjechov in de Middelburgse Schouwburg. In gewikkelde over- en weerrelaties tonen dat een voortdurend zoeken naar de levenszin een voortdurende bijstelling van het persoonlijk doel vergt. Tsjechov reist door de mensen heen. De voorstelling begint om 20 uur. Middelburg Lange Delft 44/Segeersstraat Het theaterseizoen voor de middelbare scholen breekt nu pas goed los. Nog zo'n tachtig voorstellingen vinden er plaats, zoals hier afgelopen maandag in de stedelijke scholengemeenschap 't Zwin in Oostburg waar het Muztheater 'Ken je dat' op de planken zette. NISSAN was ook in 1987 met de uitgekiende modellen-reeks weer het meest verkochte Japanse merk in Nederland. Nu de speciale "Trend" uitvoeringen leverbaar in Micra en Blue bird. Kom ze in onze ruime showroom eens rustig bekijken! Veerseweg 104 Middelburg tel. 01180-38880 kortgeleden in de PZC heeft ge zegd is juist. Terneuzen heeft met zijn ambitieuze theaterbeleid alles in huis om Middelburg voor bij te streven. Maar wat nog min der bekend is, is dat de scholie ren in het voortgezet onderwijs niet minder dan honderd voor stellingen krijgen voorgescho teld. Dat is mogelijk dankzij die scholen zelf, subsidie van de ge meenten en van de provincie. Daarnaast wordt een veelvoud van dat aantal aan voorstellingen verzorgd op de lagere scholen. Geld is bij scholen nooit een pro bleem. Gelukkig vinden vrijwel alle schooldirecteuren dat theater bij de opvoeding hoort". In nagenoeg heel Zeeland zijn af gelopen seizoen acties ingezet om de jeugd naar het theater te krijgen. Overdam weet dat die een succes zijn geworden. Na vraag leveren daarover welis waar nog geen cijfers op, maar het idee bestaat dat die acties volgend jaar best uitgebreid kun nen worden. In Vlissingen zijn bijvoorbeeld de tien gratis plaat sen voor de jeugd in het Vestzak theater nagenoeg altijd bezet. Het scholierenabonnement in Middelburg voor de Schouwburg wordt algemeen omschreven als een succes en van de mogelijk heid om voor f 25,— (inclusief CJP af 15, gebruik te maken voor uitvoeringen in Goes, wordt eveneens veelvuldig gebruik ge maakt. "Ook de jongerencentra organiseren ontzettend veel", voegt Overdam er aan toe om het beeld over bezoek aan podi umkunsten maken. rooskleuriger te Met die goedkope voorstellingen voor jongeren worden overigens twee vliegen in één klap gesla gen. De jeugd vindt de weg naar het theater en de vaak lege stoe len worden bezet. "Meestal zijn die plekken toch leeg. En zo doe je er nog iets mee", zegt Over dam onverschillig. Hij wil er tenslotte geen mis verstand over laten bestaan dat het goed is in Zeeland op thea- tergebied en dat Vlissingen, Goes en Terneuzen héél goed weten waar ze mee bezig zijn... "Ik word er vaak een beetje pis sig van als ik hoor: hier gebeurt geen donder". Het wijkcomité Scheldebuurt functioneert niet goed. Zwakke besluitvorming tijdens de verga dering van 5 november vorig jaar hebben dat veroorzaakt. Volgens opbouwwerker Bertus van Loon zijn de leden van het comité ook al gering betrokken bij het werk leeftijdsgroep om dezelfde tijd een kookclub waar iets moeilijks wordt gekookt dan voor de jon gere kinderen een dag eerder. Op de woensdagmiddag kunnen kin deren van zes tot twaalf jaar naar een instuif komen die om 14 uur begint. Verder is er nog een een ener- giespel vandaag en volgende week woensdag 10 november) treedt het kindertheater 'Uit de koffer van meester Julius' er op met het stuk De Hoedenboom. Weer een week later is er weer een programma en op woensdag 24 februari komt het clownsduo Floopie naar Het Woltershuis voor een optreden. Om kinderen kennis te laten ma ken met de activiteiten in het Woltershuis mogen ze gratis ko men deelnemen. Bijna elke dag is er wel wat in de aanbieding van dit Vlissingse buurthuis. Zo kunnen kinderen tussen zes en acht jaar leren koken op maandag tussen 18 en 19 uur en diezelfde dag is er voor de jeugd tussen negen en twaalf jaar een timmer/knutselclub waar een voudige timmerwerkstukjes wor den gemaakt tussen 19 en 20 uur. Een dag later is er voor die van het comité, waardoor - zo schrijft hij - het ook al allemaal niet erg opschiet. Op woensdag 10 februari verga dert Van Loon met de comitéle- den en hij vraagt: "Ik adviseer u zich nadrukkelijk te bezinnen op uw plaats in het wijkcomité en het bestaansrecht van het comité". Overigens wordt de vergadering gehouden in het kantoor van de Stichting Opbouwwerk (Bachten Komme) in Vlissingen, aanvang 20 uur. 'Vroeger was de popliefhebber veel meer sociaal betrokken' IFaaMi Oplage: 23.155 Gratis huis-aan-huis op geheel Walchèren in combinatie met de Vlissinger totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie/advertenties Markt 51, Postbus 5017 4330 KA Middelburg 01180-81162. Privé: C.C. v.d. Oosterkamp, 01184-79548 Redaktie: Ad Hanneman 01180-81170. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 1985. De televisie toont mensonterende beelden van de hongersnood in Afrika. Bob Geldof, popmuzikant uit Engeland, staat op en organi seert met tomeloze inzet een wereldwijd benefietconcert genaamd "Live Aid". De we reld reageert massaal. De op brengst is vele tientallen mil joenen. 1988. Opnieuw een hemeltergende hongersnood in Afrika op komst. Pim van den Berge, popmuzikant uit Middelburg, staat op en orga niseert een Zeeuws benefiet concert genaamd "Africa Nu". De boodschap is duide lijk: "Er gaan mensen dood van de honger en er is geld nodig om de schade zoveel mogelijk te beperken". De Schouwburg in Middelburg vorige week donderdag. De Zeeuwse Muziekliefhebbers la ten het massaal afweten. Zij die doorgaans het zakenleven spek ken met de aanschaf van dure compact-discs en digitale wat dies meer zei, zijn niet thuis als ze twintig gulden entree moeten betalen voor hun medemens. Een smadelijke afgang. Kees van Hoof, uit de broek voor Afrika. Donderdagavond 27 januari dus, tijd: 21.15 uur. Terwijl de Zeeuws-Vlaamse bluesband "Draften Blues" zijn rauwe klan ken over het handjevol mensen uitstort, sijpelt af en toe nog iemand de schouwburg binnen. De garderobe die doorgaans het aanzicht biedt van een rijk gesor teerde kledingzaak, telt slechts weinig jassen. Het is een merk waardige avond waarbij het gro te idealisme van organisator Pim van den Berge samen met de en thousiaste inzet van de optre dende bands voortdurend moet opboksen tegen de kilte die de afwezigheid van muziekminnend Zeeland met zich meebrengt. Een wat oudere bezoeker gaat driftig uit de bol als Draften Blues een flitsende uitvoering van Roy Head's "Treat Her Right" ten beste geeft. Toch baalt hij als een stier. "Dat ging er vroeger wel anders aan toe", gromt hij. "In de jaren zestig en zeventig waren de meeste popliefhebbers nog sociaal betrokken. Dat kun je tegenwoordig wel vergeten". Ook Pim heeft zo z'n bedenkin gen. Een maand lang heeft hij dag en nacht keihard gewerkt aan het project met maar één doel voor ogen: een volle bak krijgen zodat tenminste tiendui zend gulden aan de organisatie Terre des Hommes kan worden overhandigd. Maar hij blijft opti mistisch. "Wat wil je", zegt hij tussen de bedrijven door, "met slechts één gulden kan een men senleven gered worden. Er zijn honderdvijftig mensen aanwezig vanavond, dus reken er maar uit!". Hoogtepunt van de avond is on getwijfeld de act die Draften Blues-zanger Kees van Hoof ten tonele voert. "Wat een drukte" roept hij hatelijk uit bij het zien van zoveel lege stoelen. Temid den van de malaise demonstreert hij de juiste mentaliteit door voor vijftig gulden zijn broek uit te trekken. Als twee giechelende meiden nog eens vijftien gulden neerleggen voor zijn onderslip, gaat ook die uit. Met zijn edele delen in zijn t-shirt geklemd ver laat hij snel het podium. De meis jes kijken met open mond zijn blote billen na.. Na afloop van het concert maakt Pim van den Berge een opgeto gen indruk. "Alles is prima verlo pen", stelt hij tevreden vast. "Bovendien is er nog geld van de sponsors over zodat ik toch nog ongeveer vijfduizend gulden aan Terre des Hommes, die het ver der besteedt, kan over handigen". Het publiek stroomt langzaam de deuren uit. Wat zou het fijn ge weest zijn als ook zij hun broeken hadden verkocht voor het goede doel. Misschien een leuk idee voor de wegblijvers. Zij kunnen het broodnodige geld alsnog over J maken. Lee Durell schreef een boek over de moderne Ark van Noach, een nieuwe manier om de natuur te beschermen in plaats van frequente sex en snelle auto's. Het echtpaar Pleyte uit Oost-Souburg won een droomkeuken ter waarde van 35.000,-. Wie wil beleggen in effekten of aandelen kan nu ook in Zeeland en kursus volgen. Een mollig kookboek voor wie slank wil blijven, een uitgave van de Weight Watchers. Het Middelburgs Theater deed aan klantenbinding bij het stuk 'Lang Weekeinde'. Film, Podium, Exposi tie, Kinderhoeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. i

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 1