mt c? het zekeehert In succesnummer is aan alles gedacht Actie knotwilg nu in heel Zeeland Frites bakken voor internationaal publiek Nieuwe opleiding management Koude zomer kost geld Blue Wave Disco vernieuwd in Domburg FRITS CALJOUW NAAKTSTRAND DE VRIJBUITER Wissenkerks echtpaar won Miro-Paturainwedstrijd Rabobank verbetert filiaal Oosterscheldestraat Marktconcert in Vlissingen Orgelbespeling in Serooskerke Woensdag 5 augustus 1987 DE FAAM - DE VLISSINGER Eenvoudig Voyeurs VERTROUWELIJKE GEGEVENS VOOR NABESTAANDEN STICHTING LANDSCHAPSVERZORGING TEVREDEN r Bloemkool komt hier niet uit Hij heeft er toch wel een beetje de pest over in, zegt'ie. Uitge rekend op de dag van de afspraak houden een stevige bries en een dik wolkendek de zonaanbidders van het strand. Zijn aangetaste humeur blijkt gelukkig van korte duur. Want in een mum van tijd praat Frits Caljouw (45) honderd uit over zijn werk als uitbater van strandpaviljoens in de zomermaan den en beheerder van een verenigingsgebouw in de winter maanden. Vooral de laatste aanwinst, het strandpaviljoen De Vrijbuiter op het naaktstrand in Oostkapelle wil hij graag aa.: bevelen. En dat Oostkappelse strand. Dat wordt maar steeds groter. Hoe dat komt? "Misschien dankzij de Deltawerken. Ik weet het niet". En de lach wordt guller. "Er zijn mensen die denken dat de sex begint bij het bordje naaktstrand. Maar die éindigt er juist". Graag licht hij de sfeer toe. Te proeven is die niet zonder naakte recreanten. "Het is hier echt heel bijzon der. Mensen die hier naar toe komen, moeten daar moeite voor doen. De eerste duinover gang is een paar honderd meter verder. Er blijft aanzienlijk minder vuil liggen dan op ande re stranden. De gasten hier zijn vaak bewuste nudisten. Ze spreken hier in ons paviljoen af. En dat betekent dat De Vrij buiter nu al bekend is". Qua uitvoering van de appara tuur is De Vrijbuiter - zonder dat het woord 'primitief' van toepassing is - eenvoudig te noemen. In twee kannen wordt wisselend koffie gezet. Geser veerd wordt in plastic beker tjes. Slechts één man - Olaf - zorgt voor de bediening. Frits Caljouw: "Als het druk is zijn er gasten die zelf bijvoorbeeld de asbakken schoonmaken. En is de koffie nog niet doorgelo pen, dan wachten de mensen geduldig". Blote lijven trekken kijkers. Caljouw ontkent dat. "Er is misschien wel een aantal voyeurs, maar ze zijn op een hand te tellen. Zoals ik al zei: waar het naaktstrand begint, eindigt de sex. Op de stranden waar de bezoekers zich niet mo gen ontkleden, gebeuren veel meer rare dingen. Het publiek hier selecteert zich vanzelf. Ik vergelijk het wel eens met bloemkool. Als je die hier zou planten, komt die ook niet uit. Mensen die zich hier niet pret tig voelen komen één keer en dan nooit meer". In je blootje strandliggen mag officieel pas één jaar op het strand van Oostkapelle, dat overigens is ingelijfd bij de ge meente Domburg. Een strook van ruim één kilometer is daar voor gereserveerd. Officieus lo pen er al pakweg vijftien jaar geheel ontklede mensen rond. Met de gemeente Veere (strand van Vrouwenpolder) zijn af spraken gemaakt, zodat de naaktrecreatie intergemeente lijk wordt overlapt. Toen het strand zijn bestemming kreeg was Frits Caljouw er als de kip pen bij om een paviljoen te kunnen exploiteren. Omdat de gemeente hem kende van De Piraat en Berkenbosch op de familiestranden, werd hem de exploitatie met graagte gegund. De onderneming - een vennoot schap onder firma, vof - wordt gedragen door hem en zijn vrouw. "Ik heb verder weinig personeel nodig, want mijn bei de zoons werken ook mee. En dat scheelt natuurlijk. Ik weet niet of ik met uitsluitend perso neel deze drie paviljoens zou kunnen runnen. Dat we met z'n allen mee werken heeft er ook toe geleid dat de uitbreiding met De Vrijbuiter geen moei lijkheden opleverde". 'Vertrouwelijke gegevens bestemd voor mijn nabestaanden bewindvoerder of curator' is de titel van een brochure, die Den Boer Uitgevers in Middelburg sinds enkele jaren met succes op de markt brengt. In de hoofd stukken 'praktische aanwijzingen in de persoonlijke sfeer', 'Waar is alles te vinden' en 'Wat kan de notaris voor u doen' kan men een groot aantal vragen voor na bestaanden, die het vaak toch al moeilijk hebben, beantwoorden. De opgenomen vragenlijsten kun nen als handvaten dienen voor een zorgvuldige invulling. Een bevriende Zwitserse uitgever leverde het idee voor dit boekje. Het werd - uiteraard - aangepast aan de Nederlandse situatie en vond sinds 1980 de weg naar en kele duizenden, die er dankbaar gebruik van maakten. Inmiddels - zo werd bekend - heeft 'Vertrou welijke gegevens....' al meerdere keren zijn nut bewezen. Bejaar dentehuizen en welzijnsstichtin- gen voor ouderen behoren tot de regelmatige afnemers. Maar ook anderen bestellen de brochure. Volgens opgave van de uitgever gaan rond de 25.000 exemplaren per jaar de deur uit. Bladerend in dit 'Succesnummer' van Den Boer blijkt dat aan van alles is gedacht, waar men pieke rend voor een leeg vel papier niet op zou komen. 'Wie dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld', luidt één van de vragen, met daaronder wie het tragische bericht aan de burgerlijke stand moet doorgeven en hoe dat moet gebeuren. Ook adviezen over handelingen na de begrafenis (verzekeringen, banken en andere instellingen) worden gegeven. Wensen die men heeft voor de ei gen begrafenis, op wie kan door de nabestaanden een beroep wor den gedaan voor advies en wie is de notaris, completeren hoofd stuk één. Waar alles is te vinden, is de titel van hoofdstuk twee. Sleutels, le gitimatiebewijzen verzeke ringspolissen, kwitanties, con tracten, bezittingen en verplich tingen zijn enkele titels die de in vuller als handvat worden aange reikt. Wat de notaris kan doen wordt als laatste hoofdstuk uit voerig uit de doeken gedaan. Aan het eind van het boekje zijn twee pagina's ruimte gelaten om nog wat aantekeningen te maken. 'Vertrouwelijke gegevens bestemd voor mijn nabestaanden....' is te bestellen door overmaking van 4,25 2,50 1,75 porto) op gironum mer 74988 onder vermelding van 'Bestelling 1 ex. nabestaanden'. Bij afname van grotere aantallen, bij voorbeeld een collectieve bestelling van bejaarden- en verpleeginrichtin gen, hanteert de uitgever een kortings regeling. De heer en mevrouw J. Ritchi uit Wissenkerke kunnen eens lekker 'buiten de deur' gaan eten. Zij wonnen een prijs in de tourtrip- prijsvraag die Paturain samen met dertien Nederlandse Miro- filialen heeft gehouden. De Zeeuwse winnaars kregen een di nerbon ter waarde van honderd vijftig gulden. Vorige week donderdag werd de prijs in de Vlissingse Miro- vestiging overhandigd door plaatsvervangend-bedrij fsleider L.J. Rison. De deelnemers aan de prijsvraag moesten de winnaar van de 18e etappe van de Tour de France die op 19 juli werd verreden voorspel len en verder moest antwoord worden gegeven op de vraag: 'Ou est le Paturain?' De hoofdprijs was een weekend naar Parijs voor twee personen op 25 en 26 juli (aankomst van de Tour de France) en vijf dinerche ques. De hoofdprijs viel in Fries land. De Zeeuwse winnaars van de-dinercheque gaven op de twee de vraag als antwoord: 'Sous la table'. Dijkmaaien Ook dit jaar wordt er voor de on dernemers in het midden- en kleinbedrijf weer een cursus ma nagement in de detailhandel ge houden. Overigens moet het be grip 'detailhandel' wel ruim wor den gezien, want de cursus is eveneens bestemd voor functiona rissen in de groothandel, de hore ca, campings en het bankwezen. Tijdens de cursus wordt voorna melijk gewerkt aan de hand van praktijkgevallen die aansluiten op de managementsgebieden die in de lessen worden behandeld. Het programma omvat de volgende onderwerpen: planning, organisa tie, leidinggeven, motivatie van medewerkers, personeelsbeleid en communicatie. De lessen worden gegeven in het Delta-College in Middelburg op de dinsdagavond en lopen van 22 september tot en met 29 maart van het volgende jaar. Iedere cur sist die de opleiding heeft vol tooid ontvangt een certificaat. Inlichtingen over deze opleiding: 01180 - 11890 of 01185 - 2339. De Rabobank begint na de bouw vakvakantie met een verbouwing van haar filiaal aan de Ooster scheldestraat in Middelburg. In deze operatie gaat het vooral om plaats te maken voor de toepas sing van modern computerappa ratuur. Daarna kunnen de bank- behandelingen van cliënten direct in de administratie worden verwerkt. Het baliepersoneel hoeft na de verbouwing minder heen en weer te lopen. De dan beschikbare ge komen tijd moet worden gebruikt om de cliëntadvisering verder uit te breiden. Ervaringen leren dat de klanten daar in toenemende mate gebruik van wensen te ma ken, meldt de Rabo-directie Mid delburg. In de bouwperiode zal het ge bouw aan de Oosterscheldestraat gesloten zijn. De bank verwacht eind oktober de zaak weer in be drijf te kunnen nemen. Het hoofdkantoor aan de Geere/Lan- geviele is dan tijdelijk uitwijk- adres voor de mensen uit de Stro menwij k. De Stichting Landschapsverzor ging Zeeland kijkt in haar Jaar verslag 1986 tevreden terug op haar aktiviteiten, zoals het stimu leren en begeleiden van weekend vrijwilligers en het voortzetten van de baanlozenprojecten land- schapsonderhoud. Door een doel subsidie van de Provincie Zeeland werd het afsluiten van onder- houdsovereenkomsten met parti culieren aanmerkelijk uitgebreid. Daarbij komt nog dat er enkele nieuwe activiteiten werden gestart. Dit allemaal was mogelijk omdat de stichting diverse subsidies en andere financiale bijdrage ont ving. Voor het exploitatietekort stelde de provincie Zeeland maxi maal 71.400,beschikbaar en voor beheer en onderhoud kleine landschapselementen nog eens 82.000,Het Ministerie van Landbouw en Visserij gaf 60.000,voor het vrijwilligers werk beschikbaar. Daarbij kwam nog ƒ25.000,beschikbaar in het kader van het ruim onder houd van buitenplaatsen, terwijl de eigenaren daarvan 3.500,— bijdroegen. Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegen heid droeg 16.000,— bij als te gemoetkoming in de loonkosten. De gemeente Goes maakte ruim 16.000,over ter bestrijding van onkosten, die gemaakt wer den ten behoeve van het opstellen van het landschapsbeleidsplan Goes. Verder kwam er van parti culieren een bedrag binnen van 2.500,in de vorm van bijdra gen en giften. Hoeveel zakken frites, fricandel- len en kroketten die 21-jarige Rob Haase de afgelopen weken gebak ken heeft weet hij niet, maar het moeten er ettelijke duizenden zijn geweest. Een druk vakantiebaan tje dus voor de Middelburgse stu dent electrotechniek daar in 'De Lekkerbek' van Hans en Herman Soolsma op de Veersedam. "Je kunt het beter druk hebben dan niets doen", relativeert de fritesbakker de massale aantallen. "Bovendien: hoe meer zielen hoe meer vreugde, dus wat dat betreft zit ik hier wel goed". Op het moment dat het gesprekje plaatsvindt is het inderdaad 'goed druk' in de friteskraam en kan hij zich maar met moeite losrukken van zijn werk. "Veel Duitsers, Belgen, Fransen en natuurlijk de Hollanders", legt hij uit. "Met een simpel overhandigen van een zakje frites ben je er hier niet", vindt hij. "Op z'n minst moet je hier toch de mensen fatsoenlijk te woord kunnen staan. Dus wat dat betreft is een beetje talenkennis mooi meegenomen". "Verder moeten wij hier wel het een en an der van de omgeving weten", ver volgt hij. "Het leuke is juist dat de mensen niet alleen iets te eten halen, maar gelijk vragen wat er allemaal in de buurt is te beleven. Eigenlijk zijn wij hier een soort VVV met eetmogelijkheden...". Een bestemming heeft Rob al voor zijn verdiende vakantiecen ten. "Een deel op de bank en de rest voor het halen van een rijbe wijs". En volgend jaar, weer 'in de frites'? "Zeker weten" is het resolute antwoord. "Ik heb het hier prima naar m'n zin. Alleen zou er nog een terrasje bij moe ten. Dat maakt de boel nog ge zelliger". Het bestuur heeft zich met betrek king tot de baanlozenprojecten landschapsonderhoud uitgespro ken over de opzet van deze pro jecten en de criteria waaraan de werkzaamheden moeten voldoen om in het programma te worden opgenomen. Om het voortbestaan van de knotwilg veilig te stellen is de ac tie wilgenoot opgezet. Geïnteres seerden konden zich opgeven voor gratis wilgenpoten met daar bij een handleiding over onder houd van de knotwilgen. De be langstelling overtrof de verwach tingen en de stichting heeft beslo ten om te proberen deze actie in 1987 in geheel Zeeland ingang te doen vinden. In de reeks marktconcerten die wekelijks worden gehouden in Vlissingen, bespeelt vrijdag 7 au gustus Jos Vogel het orgel van de St. Jacobskerk. De Middelburger begint aan zijn concert om 12 Dirk Jansz. Zwart bespeelt op de zaterdagen 8 en 15 augustus het orgel van de gereformeerde kerk in Serooskerke. Tijdens het eerste concert worden werken van Swee- linck, Bach, Hurlebusch, Men delssohn, Widor en Jan Zwart uitgevoerd. Tijdens het tweede concert staan composities van Blankenburg, Bach, Handel, Franck, Andriessen en koraal kunst van Jan Zwart en anderen op het programma. Beide keren begint het concert om 20 uur. Zoals het er nu voorstaat, ziet het er naar uit dat de zomer geld gaat De Blue Wave Disco in het Bad paviljoen in Domburg is weer open. Toeristen en Domburgers kunnen weer volop gebruikmaken van deze uitgaansmogelijkheid die het hele vakantieseizoen open is. De disco, die ook in vorige va kantieseizoenen heeft gedraaid, heeft een grote opknapbeurt ge had; wit en blauw vormen nu de hoofdkleuren en verder zijn er na tuurlijk een bar en verscheidene draaitafels. Bovendien is de disco veel professioneler van opzet ge worden. De disco-jockey's Mar cel en Paul verzorgen iedere avond een gevarieerd pro gramma. De Blue Wave Disco maakt deel uit van Strandhotel-restaurant Badpaviljoen Domburg van directeur-eigenaar J.A.M. Bos, de ondernemer die ook de scepter zwaait in Hotel Bos- Internationaal in Vlissingen. "Met een eigen ingang aan de strandwandelboulevard Van Schagen stoort de disco de hotel gasten niet. Bovendien kunnen mijn gasten ook de disco bezoe ken. En verder mik ik op de jeug dige vakantiegangers, die zo van het strand de disco kunnen indui ken", stelt de heer Bos. Het Badpaviljoen Domburg is een multifunctioneel pand, aldus de eigenaar. Behalve de disco is er ook een hotel, een restaurant, een pannekoekhuis, een pizzeria, een overdekt terras, een zeeterras, verschillende bars, een amuse mentszaal, een videoruimte, een grillhuis en barbecues in het Bad paviljoen ondergebracht. Disco Blue Wave is alleen in het toeristenseizoen geopend, dage lijks van 21.DO tot 02.00 uur. kosten. Kou en nattigheid in over vloed en dat betekent dat de lamp eerder aangaat en op sommige da gen zelfs de verwarming of de ka chel weer wordt aangezet. Hoe veel hoger de eindafrekening van het energiebedrijf uiteindelijk zal uitvallen is op dit moment nog niet te zeggen. Augustus en het najaar kunnen (misschien) nog veel goedmaken. De SVEN (Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland) heeft in ieder geval al uitgerekend dat de veel te koude maanden ja nuari, maart, mei, juni en juli voor een gezin al vlug een strop betekenen van zo'n honderd gul den. Eens te meer blijkt dan ook dat de jaarlijkse energierekening in Nederland sterk afhankelijk is van de weergoden. "Maar de be woner kan er zélf ook iets aan doen", stelt de SVEN in een cir culaire. "Isolatie, kierdichting, energiezuinige verlichting en een wat bewuster gedrag. Alles bij el kaar kan op die manier al vlug 30 procent op de gas- en electrici- teitsrekening worden bespaard. In baar geld komt dat gemiddeld neer op 660 gulden per jaar. Tel uit je winst dus.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1987 | | pagina 8