800 Leer-/arbeidsplaatsen in de wegenbouw GARAGE JOHAN MURRE VERKOOPT EURO SUPER Topkorpsen present bij Zeeuws Rivièra festival Pedagogiek studeren in Zeeland SERVICE ZEELAND-COMBINATIE QefieoekvideA DANS DE SAMBA MET DE FAAM/DE VLISSINGER BRAZILIË AVOND BRITANNIA Straatartiesten in juli welkom in Middelburg ZESTIGJARIGE AVO BEZOEKT ZEELAND ONROEREND GOED EN HYPOTHEEK INFORMATIE EEN EEUW BLOEMEN- EN GROENTEVEILINGEN Praktica en Sigma Show bii Foto Back in Vlissingen DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 17 juni 1987 Kamer verleent telexservice Hypotheek informatie NVM Onroerend goed informatie Open huis honderdjarige Firma Derl Primeur voor Vlissingen: 6,7 MILJARD EXPORT Rob Theissen bespeelt orgel St. Jacobskerk Postkantoor Arnemuiden geopend la isla bonita... Inleveren aan de zaal of bij uw reisbureau. Boekingen bij de Zeeuwse A.N.V.R.-reisburo's: De Middelburgse binnenslad is zaterdag 25 juli weer decor voor talrijke straatartiesten. Die dag namelijk is dit gezelschap acteurs uitgenodigd om op te treden in het centrum van de Zeeuwse hoofdstad. Zowel amateurs als profs kunnen meedoen. De organisatie is in handen van de Ceremoniemeesters, de evene mentencommissie van de Middel burgse VVV. Er is vastgesteld dat de artiesten mogen optreden tus sen 10 en 16 uur. Verwacht wor den onder andere acrobaten, boeienkoningen, buikdanseres sen, buiksprekers, clowns, fakirs, goochelaars, jongleurs, mimespe- lers, marionettenspelers, voor drachtkunstenaars en fakirs. Er is een wedstrijdelement aan verbon den, wie door de jury de hoofd prijs krijgt toegekend ontvangt 500,—. Verder mogen ook muzikanten die dag optreden op straat. Wie echter electronische muziek maakt is van deelname uitgeslo ten. Voor de deelnemers is de VVV in Middelburg het contact adres. Voor veel ondernemers is de aan schaf van een telex een kostbare zaak en zeker wanneer die telex maar af en toe wordt gebruikt. Wie echter incidenteel een telex bericht wil versturen kan terecht bij de Kamer van Koophandel in Middelburg, die haar telex graag ter beschikking stelt. Dat geldt voor zowel het verzenden als het ontvangen van berichten. Uiteraard staat daar een financië le vergoeding tegenover. Voor meer informatie over deze service kan men contact opnemen met de afdeling handelsvoorlichting van de Kamer: 01180 - 35536. Foto Video Back, met vestigingen in Vlissingen, Middelburg en Goes, houdt zaterdag 20 juni in de vestiging Vlissingen aan de Sint Jacobsstraat 25-27 een uitge-x breide produktshow van Praktica- en Sigma-apparatuur. Een specialist van beide topmer ken komt naar Vlissingen om het gehele programma te de monstreren. Het paradepaardje van de show is de Praktica BC I met een 1.8/ 50 mm lens; een camera die tijdens de show tegen een speciale prijs wordt aangeboden. Ook de nieuwste aanwinst van Praktica, de spiegelreflexcamera BCA, is te zien. Verder heeft Foto Back een stuntaanbieding in compacte spat- en waterdichte Prismakij kers. Deze met rubber omklede kijkers zijn ideaal voor vakantie en watersport. Sigma-objecten zijn ruimschoots aanwezig. De Sigma 70-21 (de best geteste) wordt ruim zestig gulden onder de normale verkoopprijs aan geboden. Sigma heeft ook een unieke auto- focusserie, die geschikt is voor Minolta-camera's. Overigens kunnen de Sigma-lenzen op vrij wel alle reflexcamera's worden gebruikt. De aanbiedingen gelden ook in de Back-zaken in Middel burg en Goes. De show, die een bezoek zeker waard is, duurt van 10-17 uur. Nog tol en met 19 juni bezoekt AVO-Nederland met haar infor matiebus een aantal plaatsen in Zeeland. Gisteren was deze orga nisatie voor arbeids- en welzijns zorg voor minder-validen in Vlis singen, vandaag (17 juni) is de vereniging in Goes en morgen en vrijdag kunnen de bezoekers van de braderie in Middelburg een kijkje gaan nemen in de bus. Deze informatiebus rijdt in het kader van het zestigjarig bestaan door heel Nederland om bekendheid te geven aan het werk. Al zestig jaar zet AVO-Nederland zich in voor de integratie en emancipatie van gehandicapten, ongeacht levensbeschouwing of politieke voorkeur. Gezocht wordt vaak naar werk voor minder-validen. Daarnaast geeft de vereniging financiële hulp als de voorzieningen van de overheid tekort schieten. In 1949 kreeg de AVO bevoegdheid om te bemid delen in arbeid. Ze ontvangt sub sidie voor dat werk van de rijks overheid. De arbeidsbemiddeling is in handen van zestien regionaal werkende consulenten. Die bege leiden en helpen de gehandicapte mensen naar een werksituatie. Be halve bemiddelen bij werkgevers kan de AVO-consulent ook hel pen bij het opzetten van een eigen bedrijf. Scholing of het regelen van vervoer zijn voorbeelden bij de begeleiding 5 jaar vaste rente met gemeente garantie Annuïteiten Lineair Geldvers trekker werke- opge- opgegeven lijke geven rente rente rente Zwolsche Alg. 7,14 6,7 - Ver. Spaarbank 7,01 6,7 6,7 Bondsp. Contr /O Ned 7,17 6,9 6,9 Bondsp. Mid.'N VO Ned 7,22 6,9 6.9 Friese Bondssp. 7,22 6,9 6,9 HNG 7,25 6,8 6,8 ABP 7,33 7,0 - AMEV Hyp. Bedr. 7,33 7,0 7,0 C en E Utrecht 7,33 7,0 7,0 Direktbank 7,33 7,0 7,0 Postbank 7,33 7,0 7,0 Aegon Hypoth. 7,38 7.0 7,0 Gelders.Utr.sp. 7,44 7,1 - W.U.H. 7,45 6,9 6,9 Metallicus 7,46 7,1 7,1 Nutssp.West Ned. 7,46 7,1 7,1 Rabo Hypoth. 7,46 7,1 7.1 Bouwfonds N.G. 7,49 7,0 - Nutssp.'s-Grav. 7,49 7,15 7,15 Nat.Ned.'Optie' 7,45 7,2 7,2 Mees Hope 7,57 7,1 7,1 ABN(ABHK) 7,60 7,2 7,2 AMRO 7,60 7,2 7,2 Avista Bank (CL) 7,60 7,2 7,2 NMB 7,60 7,2 7,2 F.G.H. 7,61 7,0 7,25 Woonfonds Holl. 7,66 7,1 7,1 Bank v.Hyp.Fin. 7,77 7,2 7,2 Leven Geldverstrekker werke lijke rente opge geven rente Zwolsche Alg. 6,59 6,4 Prudential 6,80 6,5 Equity Law 6,91 6,6 De Amersfoortse 7,23 7,0 AEGON 7,23 7,0 AMEV Lev. Verz. 7,23 7,0 Delta Lloyd 7,23 7,0 Nationale Ned. 7,23 7,0 NOG Verz. 7,23 7,0 RVS 7,23 7,0 Stad Rotterdam 7,23 7,0 Wintenhur 7,23 .7,0 Vraag uw NVM-makelaar om een vergelijkging van de andere factoren die bij uw keuze van belang zijn: premie, afkoop- waarde en winstdeling. Nederlands® Vereniging van Makelaars m onroeronde goederon NVM Andere vormen Geldvers trekker opge geven rente Roparco krediet 6,7 Bouwf.Rente Rust 7,2 Rabo Rente Stabiel 7,4 Bovengenoemde percentages komen uit het NVM-Stappenplan. Met behulp van dit plan kunt u samen met de NVM-makelaar tot de juiste hypotheekkeuze komen. Vraag uw makelaar om nadere informatie. De genoemde instellingen verstrekken ook hypotheken met andere looptijden, bijvoorbeeld 3,7,10 of 12 jaar vast. Om een juiste vergelijking mogelijk te maken worden alleen de 5-jaars tarieven vermeld. De werkelijke rente bestaat uit de opgegeven rente plus een aantal variabelen, die per geldverstrekker kunnen variëren (bijv. afsluitprovisie). Voor hypotheken zonder gemeente garantie is de rente in de meeste ge vallen 0,2% hoger dan bovengenoemde rente. Peildatum: S juni 1987 Bron: Stappenplan NVM Prijsontwikkeling per regio bestaande woningen x f 1.000,— Febr. t/m april '86 Febr. t/m april '87 Prijsafwijking t.o.v. Ned. totaal '87 noord f 124 f 128 84 oost f 139 f 145 95 midden f 161 f 172 113 west f 148 f 154 101 zuid f 148 f 157 103 Ned. tot. f 143,3 f 152,5 100 De firma Dert, speciaalzaak voor foto, video, hifi en ho mecomputers aan de Nieu- wendijk in Vlissingen, bestaat honderd jaar. Deze mijlpaal wordt gevierd met onder meer talrijke aanbiedingen 'uit gesmeerd' over het hele jaar, maar ook met een 'open huis' waarbij vrienden en relaties gelegenheid krijgen een kijkje te nemen bij de jarige firma. Dal open huis staat voor don derdag 18 juni op het pro gramma. Van 's middags half vijf tot half acht 's avonds worden de bezoekers - elke re latie is welkom - verwacht om, onder het genot van een drankje en een hapje, de con tacten te verstevigen. Op de bovenverdieping heeft de heer J.M. Dert, die al zo'n kleine veertig jaar het bedrijf exploiteert, een expositie in gericht met een veelheid oude en ook recentere foto's en 'overjarige' plaatcamera's. Deze expositie blijft ook na het open huis nog - minstens tot eind september - te be zichtigen. De grootvader van de huidige directeur is honderd jaar gele den de firma Dert begonnen met een handel in petten en uniformen. Over die tijd is overigens weinig meer terug te vinden. Het juiste startjaar is terug gevonden via een oud belastingregister waarin grootvader Dert in twee ter mijnen, één keer voor één gul den en later voor een gulden veertig, voor 1887 zijn belas tingaanslag afloste. Het bedrijfsleven in de grond- water-, spoor- en wegen bouw gaat ook het komende cursusjaar aan 800 schoolver laters een leer-/arbeidsplaats aanbieden. Het dringende tekort aan vak manschap in deze bedrijfstak is de reden geweest waarom de be drijven, verenigd in de Neder landse Vereniging van Wegen bouwers te 's-Gravenhage en de Vereniging Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw te Nieu- wegein, gezamenlijk de opleiding van jongeren willen stimuleren. Om dit te realiseren hebben zij 23 regionale slichtingen opgericht, waarbij ook in voorgaande jaren al een groot aantal schoolverla ters in dienst is getreden. Deze stichtingen Samenwerkingsver band Praktijkopleidingen Grond- Water-, Spoor- en Wegenbouw - kortweg aangeduid als SPG - bieden leer-/arbeidsplaatsen aan voor jongeren in de leeftijd van 17 tot 20 jaar. Daarnaast zijn er ook bij individuele bedrijven nog Johan Murre heeft zijn garagebe drijf aan de Breewaterstraat in Vlissingen recentelijk uitgebreid met een verkooppunt voor lood vrije superbenzine. Deze Euro Su per, te gebruiken in wagens met een 'moderne' motor of een aan gepaste voorziening, wordt ver kocht tegen de prijs van normale loodvrije benzine, momenteel dus voor 157 cent per liter. Voor deze nieuwe voorziening heeft Murre de oude tank, die al 32 jaar in de grond zat, laten ver vangen door een nieuwe. De Vlis- singse garage is het vierde ver kooppunt op Walcheren waar Eu ro Super wordt aangeboden. Mis schien lopen we wat vooruit op de ontwikkelingen op het gebied van de loodvrije benzine, maar het is tevens een service naar de klant toe. Het is toch te gek dat de men sen die Euro Super wensen daar voor in Vlissingen niet terecht konden". Sinds 1 juni is er bij Garage Mur re dagelijks van 8 tot 18.00 en za terdags van 8-12.00.uur Euro Su per te koop. Zaterdagmiddag en 's zondags is de zaak gesloten. Garage Murre is een universeel autobedrijf, dat wil zeggen dat het bedrijf is ingericht voor on derhoud en reparaties van alle au tomerken. Tevens worden er alle merken nieuwe en gebruikte auto's verkocht. Johan Murre, die al tien jaar het bedrijf exploi teert, heeft drie monteurs in dienst. Ook APK-keuringen wor den door het garagebedrijf uit gevoerd. Dinsdag 16 juni aanstaande is het feest bij de Nederlandse bloemen- telers en groentekwekers. Dan wordt herdacht dat 100 jaar gele den voor het eerst in de geschiede nis tuinbouwprodukten via de veiling bij groenteman of bloe mist terecht kwamen. Dat toentertijd revolutionaire systeem heeft als voordeel dat de kweker zich volledig kan concen treren op de produktie, terwijl hij via de veiling waar hij lid van is een reële prijs voor zijn aangele verde bloemen, planten, groente of fruit krijgt. De introduktie van het veilingsysteem, een eeuw gele den in Broek op Langedijk, heeft ervoor gezorgd, dat Nederland bovenaan staat op de Wereld ranglijst, als het gaat om bloe men, planten of groente. De totale sector biedt werk aan zo'n 130.000 mensen, terwijl jaar lijks een imposante bijdrage wordt geleverd aan onze beta lingsbalans. In 1986 bedroeg deze 6,7 MILJARD gulden. De meeste bloemen, planten en groente wor den in kassen geteeld met een to tale oppervlakte van 15.651 hec- Broek op Langedijk, een eeuw geleden was er de eerste veiling. tare, te vergelijken met ruim 15.000 voetbalvelden! Het belang van het veilingwezen wordt onderstreept door de aan wezigheid van Koningin Beatrix bij de feestelijke herdenking van "100 jaar Veilingen", voor dit jubileum geeft een 3-tal postzegels uit. Speciaal de PTT Voor de derde keer in successie wordt op 27 juni in Zoutelande het Zeeuwse Rivièra-Festival gehouden. Het succes van de twee voorgaande jaren deed het bestuur van de VVV Zoutelande besluiten opnieuw haar medewerking te verlenen bij het organiseren van dit landelijk evenement, dat wordt voorbereid door de Juliana-Korpsen Middelburg in sa menwerking met de Stichting Drum Corps Holland. Prijsontwikkeling heeft betrekking op de gemiddelde verkoopprijzen van bestaande woningen. Per woningtype en per plaats kan de ontwikkeling anders zijn. Copyright NVM Nteuwegein Maar liefst 14 showkorpsen, die alle in de categorie Drum Bugle Corps opereren, zullen op muzi kale wijze proberen wie als beste van de dag wordt aangewezen. Onder de deelnemende korpsen de twee kampioenen van 1986, het Chr. showkorps Jong Jubal en haar grote broer, het Chr. Showkorps Jubal, beide uit Dor drecht. Uit Zeeland zelf vijf deelnemers: Blue Spirit, Johan Friso en Julia na uit Middelburg, Rust Roest uit Zierikzee en Excelsior uit Goes. Ook uit Duitsland zal er een deel nemer zijn, namelijk de 'Schaum- burger Herolde' uit Stadthagen bij Hannover. Zij maken speciaal de reis naar Zoutelande om zich met de Nederlandse korpsen te kunnen meten. Net als vorig jaar vindt het festi val plaats op het Sportcomplex De Hoghe Hilt aan de Westkapel- seweg. De deelnemende korpsen behoren tot het beste wat op dit gebied is te zien en het evenement is bedoeld als voorronde voor het nationale kampioenschap dat in september zal plaatshebben. In de shows van de korpsen - die alle publiekgericht zijn - zitten veel elementen van moderne cho reografie en jazzballet, terwijl, de gebrachte muziek van zeer hoge kwaliteit genoemd mag worden en doorgaans bestaat uit arrange menten uit het huidig pop repertoire, bekende musicals en films. De aanvang van het festival is 16.30 voor het middagprogram ma en 19.30 uur voor het avond programma. Voor zaterdag 20 juni heeft de or gelcommissie Vlissingen Rob Theissen uitgenodigd om (e ko men spelen in de St. Jacobskerk. Het concert -aanvang 20 uur - be vat werken van Anthoni van Noordt, Vincent Liibeck, Johann Sebastian Bach.Heinrich Nic.Gerber, Samuel de Lange sr., Louis Vierene, Jéhan Alain en Jean Langlais. Theissen studeerde orgel aan het Koninklijk conservatorium voor muziek in Den Haag en behaalde in 1973 het einddiploma solospel met onderscheiding. Vervolgens studeerde hij nog enkele jaren in Parijs. Hij verzorgde daar ook enkele concerten. Theissen (gebo ren in 1945) is nu vaste organist in de St. Albaankerk in Den Haag, waar hij ook geregeld concerteert. leer-/arbeids-plaatsen beschik baar. Deze leer-/arbeidplaatsen zijn bedoeld voor de primaire opleidingen via het leerlingwezen. Het gaat hierbij om de opleidin gen: Straatmaker, GWW- werker/Vakman Wegenbouw, Vakman Buisleidingen. Machinist GW en Machinemonteur GWSW. De jongeren worden na een proef periode in dienst genomen door liet SPG en worden dan tewerk gesteld bij de in de stichting deel nemende bedrijven. Dit kan tij dens de opleidingsperiode bij ver schillende bedrijven zijn, hetgeen de praktijkopleiding zeer ten goe de komt. Zij kunnen ook recht streeks in dienst treden bij bedrij ven die werkzaam zijn in de grond-, water-, spoor- en we genbouw. Naast de praktijkopleiding in het bedrijf is de leerling ook verplicht één dag per week de Streekschool voor Beroepsbegeleidend Onder wijs te bezoeken voor de theoreti sche scholing. De opleiding staat onder controle van de Stichting Beroepsopleidin gen Weg- en waterbouw te Gou da, het door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen landelijke opleidings orgaan voor de grond-, water-, spoor- en wegenbouw. Voor de duur van de primaire opleiding krijgen de leerlingen een werkga- rantie. Wie interesse heeft voor zo'n opleiding of meer wil weten over de mogelijkheden, kan telefo nisch contact opnemen met: Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw, Postbus 279, 2800 AG Gouda, tel.: 01820-29411. Ook dit jaar kan bij voldoende belangstelling een nieuwe groep Zeeuwse studenten met de studie pedagogiek MO beginnen. De stichting NUMA (gelieerd met de Nutsacademie), biedt de moge lijkheid in deeltijdstudie onder wijsbevoegdheid te verwerven voor pedagogiek, psychologie en algemene didaktiek. De opleiding bereidt ook voor op vele andere ondersteunende pedagogische functies en is voorts van betekenis voor een aantal mensen in het ka der van hun beroepsuitoefening. Wie puur uit belangstelling peda gogiek wil studeren, is eveneens welkom. De eerste twee jaar staan vakken op het programma als pedagogi sche wetenschappen, psychologie, filosofie, sociologie en methoden van sociaal-wetenschappelijk on derzoek. Bovendien maakt de stu-' dent kennis met pedagogische dif ferentiaties: onderwijskunde en orthopedagogiek en de daarbij behorende werkvelden. De stu dent legt in het 3e en 4e jaar op een van de differentiaties accent. De werkvelden zijn: A. onderwijs (onderwijskunde), gericht op ontwikkeling en verbe tering van het onderwijs; B. gehandicaptenzorg en geeste lijke gezondheidszorg (orthope dagogiek), gericht op hulp aan li chamelijk en/of geestelijk gehan dicapte kinderen, kinderbescher ming e.d. De student neemt ken nis van bijvoorbeeld vakdidaktiek in verband met informatie overdracht, voorts van andere ak- tiviteiten als diagnostiseren en hulpverlenen of manegement en beheer. De vakken die op het pro gramma staan stellen hem in staat de hiervoor nodige kennis op te doen. Enkele voorbeelden: onderwijs kunde, onderwijstechnologie, be- geleidingskunde, psycho pathologie, organisatiekun de,naast pedagogische en psycho logische vakken. Om tot de opleiding toegelaten te worden, moet men minimaal in het bezit van een Havo-diploma zijn. Personen die geen toelating verlenend diploma bezitten, maar bij de aanvang van de cursus (in september 1987) de leeftijd van 21 jaar bereikt zullen hebben, kun nen zich aanmelden voor een toe latingsonderzoek. Voor meer in formatie kan men bellen: 01180-35086. Burgemeester M.M. Markusse van Arnemuiden heeft vrijdag 12 juni bet nieuwe postkantoor aan de Korenbloemlaan in Arnemui den officieel geopend. Aanslui tend op de opening hield het nieu we postkantoor voor de bevol king een open huis. Het nieuwe postkantoor heeft 2 loketten, waar de klanten terecht kunnen voor de gebruikelijke handelingen van PTT-Post, en de Postbank. Wat de inrichting be treft is er uiteraard rekening ge houden met de gehandicapte klanten. Die tot en met 19 juni een giro- en/of spaarrekening openen krijgen een premie van 7 gulden en vijftig cent. De eerste inleg moet overigens wel mini maal 50 gulden bedragen. Zon, kleur, avontuur, afwis seling - de sambasfeer uit de hit van Madonna: Brazilië, het land van de toekomst. U kunt het allemaal beleven in Hotel Britannia op woens dagavond 1 juli a.s.: samen met de Zeeuwse ANVR- reisbureaus houdt De Faam De Vlissinger een avondje Brazilië, compleet met tro pisch buffet, film en samba- muziek. De ANVR heeft een 20- daagse reis door dat land op het programma staan en deze avond is daar een uitstekende voorbereiding voor. U kunt het natuurlijk ook beschouwen als vakantie voorproefje en u een avond laten meesleuren in Zuida- merikaanse sferen. Speciaal voor deze gelegenheid heeft Hotel Britannia een echt "latin" buffet samengesteld met allerlei heerlijke tropi sche gerechtjes en drankjes. Van een land dat groter is dan Europa is het niet vreemd dat het een heleboel verschillende gezichten heeft, en in de film komt dat uitstekend naar voren: de steden, de bergen, de regenwouden, de mensen zelf, de magnifieke ruimte architectuur van de hoofd stad Brasilia, de stranden van Ipanema - het zijn maar enkele voorbeelden. In de pauze wordt gezorgd voor een tropische verrassing. De prijzen: voor de filma vond bedraagt entreeprijs f 10,-—; bij inlevering van onderstaande bon krijgt u f 5,— korting. Voor de fijnproevers die naar het buffet gaan is de filmavond gratis: voor de tropische dis betaalt u slechts f 32,50 tegen inlevering van onderstaande bon; u moet dan wel reserveren bij één van de ANVR- reisbureaus. U k'rijgt bij boeking of aan de zaal een uitgebreid programma uitgereikt. Tot ziens in Britannia! AMZ-Reizen. Walstraat 32, Vlissingen tel. 01184-19710 AMZ-Reizen. Damplein, Middelburg tel. 01180-16755 AMZ-Reizen. Westwal 13, Goes tel. 01100-27600 ANWB, Lange Geere 26, Middelburg tel. 01180-15155 ANWB, Markt 11, Terneuzen tel. 01150-17960 Reisbureau Brugge, Spuiplein 35, Breskens tel. 01172- 1593 Holland International, Langeviele 7. Middelburg tel. 01180-27855 Holland International. Kreukelmarkt 4, Goes tel. 01100-27427 Holland International van Fraassen, Paul Krugerstraat 21, Vlissingen tel. 01184-17710 Holland International van Fraassen, Voorstad 18, Goes tel. 01100-20220 Holland International van Fraassen, Londensekaai 19, Middelburg tel. 01180-27758 Holland International van Fraassen, Westkolkstraat 36, Terneuzen tel. 01150-12251 Interver Reizen, Axelsestraat 15, Terneuzen tel. 01150-30251 Reisburo Müller Co, Boulevard de Ruyter 16, Vlissingen tel. 01184-12322 Reisburo Van Oeveren, Dam 3. Zierikzee tel. 01110-15036 Carlier Tours, Opril Grote Markt 2, Goes tel. 01100-20280

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1987 | | pagina 21