in Midden Zeeland Tegenstelling Zeeuws en Twents landschap in Stedelijk Museum Stedelijk houdt open dag Is de detectiveschrijver een vreemdganger of niet Uitgebreid bevrijdingsfeest onder de vleugels van zelfstandig '5 mei comité' 30 april - 6 mei FILM Lezen Juf in kort rokje en compositie van lijnen EXPOSITIE PODIUM Kindertheater over muziek De Piek Woensdag 29 april 1987 DE FAAM - DE VLISS1NGER Zeeland Hobo en orgel in de Lutherse kerk ID KLAAR VOOR OPTREDENS Linda van Dyck in 'Agnes van God' BLIJSPEL VROUW EN TROUWIN M1NITHEA TER LEERLINGENPROJECT GEZIEN Ned. kamerkoor met Duitse koormuziek KORENWEEKEIND MET JONGEREN IN VLISSINGEN Meer weten over gezondheid KINDER Do. 30 apr. t/m wo. 6 mei Het moest een fatsoenlijk huwelijk worden, meende dc vader van de pianiste An Flentrop. En daarom zocht Kees Gorter maar een baan. Na een opleiding werd hij technisch ambtenaar bij dc PTT. Dat vond schoonvader goed en het huwelijk werd voltrokken. In zijn vrije tijd bleef hij echter schilderen. En dat niet eens onverdienstelijk. Wat een deel van die vrijetijdsbeste ding opleverde, is tussen zaterdag 2 mei en zaterdag 13 juni te zien in het Stedelijk Museum in Vlissingen. Zelfportret van Kees Gorter Kees Gorter begon al vroeg met schilderen. In zijn jeugd maakte de in 1897 geboren Beverwijk'er al tekeningen van het strand, de dui nen en het polderlandschap in zijn omgeving. Na de HBS, in de jaren twintig, verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij onder de druk van de liefde haastig een baan met een goed inkomen zocht. Zijn werk bij de PTT op de afdeling telefonie eiste veel rei zen. Hij nam steeds het schets boek mee. Behalve reizen, moest Gorter vaak verhuizen. Ook dat vereiste het PTT-werk. Hij woonde onder meer in Haarlem, Den Haag, Vlissingen, Leeuwarden, Goes en Hengelo. In zijn werk is het ka rakter van deze landstreken terug te vinden. En wat daarbij opvalt is dat juist het wijdse Zeeuwse landschap met veel licht en ruimte kennelijk inspirerend werkte op de kunstenaar in de technisch ambtenaar. Het werk aan de tele foonkabel tussen Vlissingen en Breskens en het herstel van de dijk val in 1943 bij Wilhelmina- dorp heeft Gorter uitgebreid in te keningen en schetsen vastgelegd. Op 55-jarige leeftijd achtte hij de tijd rijp om het vaste bestaan van ambtenaar in te ruilen voor dat van kunstenaar. Na zijn dood werd pas duidelijk hoe enorm groot de omvang van zijn werk was. Uil die grote hoeveelheid materiaal is voor deze expositie gekozen. Het laat ondermeer de tegenstelling zien tussen het Twentse en hei Zeeuwse land. Ook enkele schetsen en tekenin gen die hij maakte in de periode dat hij voor de PTT in Zeeland werkte, worden getoond. Op de eerste dag van het museum- weekeind wordt de tentoonstel ling geopend. Op zondag 3 mei kunnen geïnteresseerden liet mu seum nog gratis bezoeken. Daar na is het museum op de bekende openingstijden geopend. Carine Messet De hoboïste Carine Messer en de organist Leen de Broekert verzor gen zondag 3 mei een concert in de Lutherse kerk aan de Zuidsin gel in Middelburg, aanvang 16 uur. Messer speelt sonates van Fesch, Platti en C.P.E. Bach. De Broe kert laat muziek horen van J.S. Bach, Haydn en Mozart. Het kindertheater De Marskra mer begint woensdag 6 mei met een nieuwe productie. Het thema is muziek. Voor dit programma wordt vijf keer gerepeteerd. Daarna volgt een optreden. De re petities worden gehouden in Xe non aan de Beddewijkstraat, elke woensdag tussen twee en half vier. Wie ideeën heeft kan aan deze productie meedoen. R. Lange- horst van de Marskramer meldt ons dat dat van alles kan zijn; van zelf muziek maken op een instru ment tot zingen of play-backen. Ook wie gewoon wil meedoen omdat het leuk is kan - aldus Lan- gehorst - gewoon komen mee doen. "Het gaat om plezier ma ken met elkaar en het beluisteren en dansen op muziek". Nu al staat vast dat op woensdag 10 juni de uitvoering zal zijn van dit muziekprogramma. Het Stedelijk Museum Vlissingen haakt 2 mei in op het door de stichting Museumjaarkaart uitge roepen nationaal museumweek- eindc. In samenwerking met de vereniging Vrienden van het Ste delijk Museum Vlissingen is een gevarieerd programma opgezet. Tevens wordt de expositie van Kees Gorter geopend, waarover elders meer. De open museumdag begint om 11.30. Burgemeester Jaap van der Doef ontvangt bij wijze van ope ningshandeling een geschenk voor de gemeente van de voorzitter van de vrienden van het museum, me vrouw Van Nassau. Een koper ensemble speelt van 12.30 tot 13.30 uur lichte muziek. Tevens is er dan een lopend buffet. De gra ficus en galeriehouder Piet Cle ment houdt vanaf 14 uur een le zing en toont eigen werk. Nostal gische en futuristische mode is te zien tussen 17 en 17.15 uur. Dat gebeurt onder leiding van Antoi nette Akkermans van Mode Ka- senten in Vlissingen. Daarna wor den films getoond en hel koper ensemble betreedt weer het podium. Na de pauze (20.15 tot 20.45 uur) speelt D. Boon met vier leerlingen dwarsfluit. De Piek in Vlissingen hoopt dat het probleem van de geluidsover last op korte termijn wordt opge lost. Dan namelijk kunnen er aan deHellebardierstraat weer live concerten worden gehouden. En om op dat probleem de aandacht te vestigen is er donderdag 30 april een benefietconcert met de Miles Browning Band (15 uur), Car Trouble (16.15 uur) en Dreams die first (17.30 uur). "Een voorproefje", noemt de lei ding van dit culturele Vlissingse centrum het concert. Niet eerder optreden dan tot het moment dat het perfect klinkt. Met dat ideee heeft de Vlissingse band ID twee jaar achter gesloten deuren gewerkt aan een degelijk repertoire met rockmuziek. Zater dag 2 mei wil de formatie wel laten horen wat ze in huis heeft. Dat ge beurt in Bar de Belt (sporthal) in- Souburg. In het voorprogramma is de groep (stadsgenoot) Tissue aangekondigd. ID hanteert klassieke rockthema's en vertolkt die eigentijds. De leden beloven de bezoekers geheel in stijl een swingende avond. Ook vierstemmige koren staan op het repertoire. Linda van Dyck is woensdag 6 mei te zien in 'Agnes van God' van John Pielmeier. Het stuk - overigens gespeeld in de Schouw burg, aanvang 20 uur - speelt zich af in de herinnering van de psy chiater. De jonge non roept bij haar herinneringen op. Linda van Dyck speelt de psychiater. De overige (nonnen)rollen zijn voor rekening van Henny Orri en Marie-Louise Stheins. Is wat tante ziet allemaal waar, of speelt de verbeelding haar parten? Die vraag staat centraal in het blijspel 'Vrouw en Trouw', zaaier- dag 2 mei is de première van dit stuk in Middelburgs Minitheater aan de Verwerijstraat, het wordt gespeeld door het Middelburgs Theater. De regie is in handen van Johan Bodrij. Het verhaal in dit stuk van Teren ce Dudely draait om de detective schrijver Simon Murray. Zijn aangetrouwde tante komt op be zoek. Dat geeft meteen de nodige misverstanden. Tante denkt na melijk al snel dat Simon een ver houding heeft met zijn assistente. Ze gaat daarbij af op de verhalen van de hulp in de huishouding, van de dorpsagent en op de din gen die ze meent te zien. Het wordt allemaal nog erger als ze denkt dat Simon een gestoorde is die het op haar leven heeft ge munt en op dat van zijn vrouw. Wanneer Simon het gedrag van zijn tante beu is, smeedt hij een snood plan, geheel in de lijn van de moordverhalen die hij schrijft. Na de première aanstaande zater dag is dit stuk nog elke zaterdag te zien in mei en op vrijdag 15 mei. De aanvang is telkens 20.30 uur. Lotte schrijft: "Later als ik groot ben wil ik juf worden Omdat ik kinderen wil helpen En ik vind kinderen leuk Ik word een hippe juf met een kort rokje en een lezerstraal op mijn trui maak de puzzel en zoek mij. Ook staat er: Latei- als ik groot ben wil ik zangeres worden omdat ik dat leuk vind En omdat ik dan beroemd word. En dan kom ik boven aan Ik zing pleebek Dan kan ik de mensen een plezier doen in de disko Ik heb een rode met blauwe strik in mijn haar en een miekrofoon. Zomaar twee versjes (gedich ten) van kinderen die school gaan in de Frans Naerebout- school in Vlissingen. Dit en an der werk van de schooljeugd is nog tot en met 12 mei te zien in de openbare bibliotheek (de jeugdafdeling) in Vlissingen. De school ging in de maanden maart en april aan de slag in het kader van 'kunstzinnige vor ming en het onderwijsvoor rangsbeleid' met een poëziepro- ject. De bibliotheek leverde les suggesties en materiaal, Nannie Kuiper, kinderboeken schrijfster, bezocht de Vlissing se school begin maart. Ze las voor uit eigen werk en gaf de eerste aanzet voor het zelf schrijven van gedichten. Ook de expositie in de jeugdzaal is een videoband over dit gebeu ren te zien. De resultaten van het poëzie- project zijn gevarieerd en in drukwekkend. Vooral de crea tieve verwerking valt op. Behal ve gedichten heeft de jeugd van alle groepen in de basisschool zich laten inspireren tot veel knutselwerk dat letteren als ba sis heeft. Met behulp van taai- drukken, plakken, knutselen, tekenen en schilderen zijn de gedichten aangekleed en gepre senteerd. Woordspelletjes ont breken er evenmin. We zien er Frans Naerebout als dichter, abstracte composities met lij nen in heel mooie kleuren, het fantasiedier Kronkelbonker in vele gedaanten, maskers van gipsverband en werkstukken over knuffels. Het lijkt dat ouders en leer krachten bij het zien van deze volwassen tentoonstelling veel ideeën kunnen opdoen. Met deze expositie -en uiter aard ook het initiatief- wordt eer gedaan aan de schrijfster Annie M.G. Schmidt, naar wie de Vlissingse jeugdbibliotheek is genoemd. Zij was van 1941 tot 1946 directrice van de open bare bibliotheek in Vlissingen. Zij stichtte er het kinderlees- zaaltje. Dit 'zaaltje' is nu, veer tig jaar later dus, uitgegroeid tot een volwaardige jeugdbi bliotheek. Hetgeen er hangt van de leerlingen van de Frans Naereboutschool, verdient een vervolg. r' «riv •5 *Spelen met letters. V r i i Alhambra Theater, Coosje Bus- i kenstraat 144, tel: 01184-12260. J J Grand Theater Goes, Singelstraat i i 5A. tel: 01100-15165. j Filmtheater Meccano, Pauw- i i poort 3, tel: 01180-33414 (reser- 1 J veren alleen tussen 19 en 20 uur), i i Filmtheater Electro, Kousteense- dijk 7, tel: 01180-30235 (reserve- i ren alleen tussen 19 en 20 uur). DONDERDAG 30 APRIL Alhambra I Vlissingen 'Over the lop' 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'The golden child' 20 uur. Grand Theater Goes 'Ruthless people' 20 uur. Open- luchtvoorstelling Damplein 'Ruthless people' 22.30 uur. VRIJDAG MEI Alhambra I Vlissingen Over the top' 19, 21.30 en 23.30 uur. Alhambra II Vlissingen 'The gol den child19 uur. 'Iris2 L 30 uur. 'White hot' 23.30 uur. Grand Theater Goes 'Ruthless people' 19 uur. "The Ely' 21.30 uur. Meccano Middelburg 'Terug naar Oegstgeest' 20 uur. Betty Blue' 22 uur. Electro Middelburg 'The french lieutenants woman' 20.30 uur. ZATERDAG 2 MEI Alhambra I Vlissingen 'Over the top' 14, 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen 'De nieuwe troetelbeertjes' 14 uur. 'The gol den child' 19 uur. 'Iris' 21.30 uur. Grand Theater Goes 'De speur neuzen' 14 uur. 'Ruthless people' 19 uur. 'The fly* 21.30 uur. Mec cano Middelburg 'Ronja de ro versdochter' 15 uur. 'Terug naar Oegstgeest' 20 uur. 'Betty Blue' 22 uur. Electro Middelburg 'The french lieutenants woman' 20.30 uur. ZONDAG 3 MEI Alhambra I Vlissingen 'Over the top' 14, 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen 'De nieuwe troetelbeertjes' 14 uur. 'The gol den child' 19 uur. 'Iris' 21.30 uur. Grand Theater Goes 'De speur neuzen' 14 uur. 'Ruthless people' 19 uur. 'The fly' 21.30 uur. Mec cano Middelburg 'Ronja de ro versdochter' 15 uur. 'Betty Blue' 20.30 uur. MAANDAG 4 ME! Alhambra I Vlissingen 'Over the top' 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'Iris' 20 uur. Grand Theater Goes 'The Fly' 20 uur. Meccano Middelburg 'Terug naar Oegstgeest' 20.30 uur. DINSDAG 5 MEI Alhambra I Vlissingen 'Over the top' 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'Iris' 20 uur. Grand Theater Goes 'The Fly' 20 uur. Meccano Middelburg 'Ronja de roversdochter' 15 uur. 'Terug naar Oegstgeest' 20.30 uur. WOENSDAG 6 MEI Alhambra I Vlissingen 'Over the top' 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'Iris' 20 uur. Grand Theater Goes 'The fly' 20 uur. Meccano Middelburg 'Ronja de roversdochter' 15 uur. 'Terug naar Oegstgeest' 20.30 uur. Electro Middelburg 'The french lieutenants woman' 20.30 uur. De Concert- en Gehoorzaal in Middelburg is zaterdag 2 mei het domein van het Nederlands Ka merkoor, dat er werken brengt van Brahms, Reger, Pfitzner en Nepomuk David, kortom: Duitse koormuziek van de laatste 100 jaar. Het concert begint om 20 uur. Oost-Souburg beleeft weer - overigens als enige plaats op Wal cheren -op bevrijdingsdag een feest. Samen met een aantal min derheidsgroepen en de buurtver eniging Van Duyvenvoorde heeft het nieuw opgerichte '5 mei Co mité' bij het buurthuis De Schuur aan de Middelburgsestraat ar tiesten en sprekers uitgenodigd om de bevrijding van onderdruk kers te vieren. Tevens wil het co mité er de aandacht op vestigen dat elders in de wereld onder drukking en terreur aan de orde van de dag zijn. Het feest, begint om 13 uur met een openings woord van Erwin Kotzebeu en 0111 22 uur sterven de laatste tonen weg van de Zuidafrikaanse band Thoko and her African Vibra tions.Het evenement speelt zich af in de buitenlucht. Op het programma staat verder: 'Rocky Jo Jo' rock uit de jaren zestig en zeventig, de Nederlandse Urbanus, de count ry-zangeres Jessica Wood, een zanggroep 'Links Kollektief' en het Nicara gua straattheater. Sprekers zijn naast de inleider van de stichting Surant (Suriname en Antillen), Charles Ronny en Erwin Kotze beu, Geert de Booy van het Star Wars-comite en Masiphula Mbongwa van het ANC (African National Congres). De afgelopen jaren stond de orga nisatie onder toezicht van de buurtvereniging Van Duyven voorde. Dat gaf problemen bij de aanvraag van subsidie."We wer den verwezen naar het comité or ganisatie feestelijkheden, dat ook de koninginnedag- en Sinterklaas viering voor zijn rekening nam", legt Jozef Tahitu uit. "Nu zijn we zelfstandig en dat heeft het voor deel dat we regelrecht naar de ge meente toe kunnen. We hebben gevraagd om een deel van het geld dat de gemeente Vlissingen be schikbaar stelt om racisme en fas cisme te bestrijden. Van de vijf duizend gulden die daarvoor be schikbaar is hebben we nu vijf tienhonderd gulden gekregen. Onder de buurtvereniging kregen we niks". Overigens hebben ook andere in stellingen geld gegeven aan het '5 mei Comité'. Daardoor kon weer een aantrekkelijk programma worden gepresenteerd. Jozef Ta hitu tenslotte: "Ook de medewer kers betalen de vijf gulden entree. Elke cent is welkom voor ons doel". Een groot aantal koren werkt mee aan een korenweekeind, dat het Vlissingse jongeren koor zaterdag 2 en zondag 3 mei op het programma heeft staan. Het zijn: Testify uit Oss, Sjaloom en Or-Tamim uit Terneuzen, het Jongeren koor uit Grijpskerke en het Vlissings Jongerenkoor zelf. Zaterdag 2 mei gaan de deuren open van de .Sint Jacobskerk voor een wandelconcert en zondag werken de koren mee aan de appèldienst die 0111 10 uur begint. Tussen de optredens zaterdag kunnen de bezoekers kramen bezoeken van organisaties als Tear Fund, Unicef, Amnesty International, Werelddiako- naat, Zendingscommissie, DDR, Stichting Steun aan Is raël en er is een kraam met koffie en thee. Voor de aller kleinste bezoekers is er een kinderhoek. Er zijn computerprogramma's die een mens precies kltnnen vertellen hoe zijn of haar gemiddelde le venskansen zijn. Da's interessant, maar 't is natuurlijk nóg beter te weten hoe je moet leven om een hoge leeftijd te bereiken. Daar kunnen deze boeken u bij helpen. Medicijn uit eigen tuin - I11 de A. Vogel-serie 'Gezond en wel' ver scheen dit boek over de werking van geneeskruiden die in eigen tuin te kweken zijn. 't Is een nut tige handleiding want het boek gaat over de heilzame sappen van planten en beschrijft zo'n vijftig geneeskruiden in woord en beeld. Maar 't gaat ook over het kweken en bewaren van kruiden. Het boek werd geschreven door Jan de Rooy, die als specialist werk zaam is in een van de grootste kruidenkwekerijen van ons land. Met veel foto's in kleur kost dit boek 24,75. Het is een uitgave van UGN-Elburg/Sijthof BV - Amsterdam. Op het omslag van 'Mijn leven en werk' slaat de foto van een zeer vitale en energie uitstralende man. Het is A. Vogel die op het moment dat deze foto werd geno men al ruim 80 jaar was. De man die de geneeskracht van de natuur opnieuw heeft ontdekt voor men sen van deze tijd. Zijn boek 'De kleine dokter' vol adviezen voor een gezonde stijl van leven haalde alleen in ons land al een oplaag van 700.000 ex. 'Mijn leven en werk' is het boeiende levensver haal over een eenvoudige boeren zoon uit Zwitserland aan wie veel mensen veel te danken hebben. Saskia van der Stoel en Klaas Mulder schreven deze biografie na een groot aantal interviews met de hoofdpersonen. Uitg. UGN -Elburg/Sijthof - Amster dam. Prijs 19,75. door Jan Smeekens In eigen land kreeg Dick Bruna tot nu toe niet één belangrijke prijs. In de jaren vijftig zag men liet unieke nog niet in zijn werk; later zei men elkaar graag 11a dat het toch wel heel erg gedateerd is; en tegenwoordig neemt men zich voor hem "dan maar volgend jaar te bekronen, want-we- kunnen-er-eigenlijk-niet-aan- voorbij-maar-eerst-moeten Dick Bruna loopt niet weg". Vijfendertig jaar na zijn eerste boekje plaatste Uitgeverij De Harmonie de volgende adverten tie in de krant: 'Dick Bruna- LENTE, ZOMER, HERFST EN WINTER; DE VERJAARDAG VAN BET JE BIG; DE PUPPIES VAN SNUFFIE. Kinderboeken, 28 pag6,50. Drie spiksplinter nieuwe boekjes die geen aanbeve ling behoeven'. Laat ik er aan toevoegen dat vooral in super markten veel boekjes te vinden zijn die door Dick Bruna gemaakt lijken, maar door de mand vallen, omdat er iets mee is: de kleuren kloppen niet, de figuurtjes zijn net niet goed en de tekst is houte rig. Namaak dus. En niet eens goedkoper! Voor de allerkleinsten stelde Dick Bruna vier lekker poezelige bad- boekjes samen; DIT IS NIJN- TJE, MIJN SPEELGOED, IN DE DIERENTUIN en OP DE BOERDERIJ. De vijf peuterboekjes van de twee jaar bestaande uitgeverij Kimio hebben hetzelfde formaat als de boekjes van Dick Bruna en tellen evenveel pagina's. De verschillen zijn groter. Ze hebben een slappe kaft, zijn geniet, minder trefzeker geschreven en de zachtgekleurde, transparante illustraties ogen 'ge zellig onbeholpen'. De boekjes werden geïllustreerd door Jcanine Jordaan en haar naam staat (on gebruikelijk) steeds als eerste op de kaft vermeld. Dat kan beteke nen dat het vooral om de tekenin- "*n te doen is. Maar die vind ik ..v-u weer niet altijd geslaagd en soms zelfs te lievig. Zo staat in VAN WIE IS WAT een jongetje gebukt met zijn blote billen lollig omhoog naar ons toe. Maar geen piemeltje, geen bilspleet en zon der poepgaatje. De tekst in dit raadboekje is van Marius van Huijstee. MET ZIJN TWEETJES en P1E- TE PEUTER PECH werden ge schreven door Juliet van den Boom. Hel eerste Iaat zien hoe fijn het is als in een ideaal gezin netje vader en moeder hun aan dacht eerlijk verdelen over hun twee kinderen. In het tweede bele ven hetzelfde jongetje en meisje voor iedereen herkenbare emo ties. Wilma van Waardenberg schreef RIENSJE BRIERS over een onmisbaar en allesbegrijpend fantasievriendje, en SPETTER SPET SPAT dat over situaties met water en vuur vertelt. Uit de vormgeving van de sympa thieke boekjes en uit het feit dat in elk deeltje dezelfde twee kinde ren voorkomen blijkt dat de uit geefster een visie heeft op wat ze heel jonge kinderen wil bieden. I)ick Bruna kinderboeken uitgegeven door De Harmonie, Amsterdam. Prijs 6,50. Dick Bruna Badboekjes. Prijs 7.90. Kimiopeutcrbockjcs uitgegeven door Kimio uitgeverij B.V., Blaricum. Prijs 6,96. A RNEM UI DEN Surfhotel "Het Veerse Meer" (Oranjeplaat).Rie Baauwolie verfschilderijen en aquarellen. Dagelijks geopend. MIDDELBURG Abdij. Ange Leccia en Patrick Raynaud, installaties. Opening vr. Di. t/m za. 11-17 uur, zo. 13-17 uur. Balans 17. Harold Schouten en Eric Roest, schilderijen en teke ningen. Wo., do. en vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. Opening za. van 16 tot 18 uur. Centrum Nieuwe Muziek (Achter de Houttuinen 30). Willem Buijs, affiches. Tijdens kantooruren, de concerten en op za. van 11 tot 16 uur. Galery Het Dok (Dam 46). Nelle- ke Montfoort, schilderijen/ge mengde technieken. Ma. t/m vr. van 9 lot 12 uur en van 13 tot 17 uur, do. van 19 lot 21 uur. T/m vr. Kunstuitleen (Kuiperspoort 22). Klaas Gubbels - aquarellen en te keningen, Vera Galis - metalen objekten. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur, do. van 19 tot 21 uur. Pannering (Reigerstr. 9). Leerlin gen van Andries Minderhout, schilderijen. Di. t/m za. van 9 tot 18 uur. Provinciehuis (Sint Pieterstraat 42). Historische ambtskostuums. Ma. t/m vr. van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Rabobank (Langeviele 49). Lies- beth Binkhorst, schilderijen en te keningen. Ma. t/m vr. van 9 tot 16 uur, do. van 19 tot 20 uur. De Vleeshal, Markt.' A lain Flei scher, installaties. Opening vr. Di. t/m za. 11-17 uur, zo. 13-17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum (Kousteensedijk 7) Minne Vijver - schilderijen. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Museum (Abdij 3). "Aanwinsten". Cultuur- en na tuurhistorische objecten, evenals archeologische vondsten. Ma. t/m vr. van 10 lot 17 uur. VEERE Grote Kerk (Oudestr. 26). De muskusrat en de bestrijding. Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur. Zo. van 14 tot 17 uur. Schotse Huizen (Kaai 25). Rei- mond Kimpe, (1885-1970). Schil derijen en literaire werken. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur. VLISSINGEN Ahrend (Pres. Rooseveltlaan 737). Daniël Snelders, schilderij en. Ma. t/m vr. van 9 tot 17 uur. Iguana (Bellamypark 35). Leven de reptielen, amfibieën en insek- ten. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Gevangentoren (Boulevard dc Ruyter IA). Albert Verburg, fo to's, tekeningen, fotoschilderijen. Dagelijks van II tot 21.30 uur. Openbare Bibliotheek (Lange Zelke 91). Gedichten voor en door kinderen. Ma. 13.30 tot 20 uur, di., wo. en vr. 10 lot 20 uur, za. 10 tot 12.30 uur. Stedelijk Museum (Bellamypark 19). Henk Gorter, schilderijen. Di. t/m vr. van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur, za. van 13 tot 17 uur. DONDERDAG 30 AI'RII Miles Browning Band', 'Car Trouble' en 'Dreams die First', benefietconcert, De Piek, Vlissin gen, 14 tot 18.30 uur. Concert beiaardier H.G. van Putten, St. Jacobstoren, Vlissin- gen, 10.30 uur. VRIJDAG I MEI Tissue, rockmuziek, Bar Ameri- can. Middelburg, 21.30 uur. ZATERDAG 2 ME1 Blijspel "Vrouw en Trouw", Middelburgs Minitheater, Mid delburg, 20.30 uur. Het Nederlands kamerkoor o.l.v. Uwe Gronostay, Concert zaal, Middelburg, 20 uur. De nieuwe dansgroep brengt 'Figures in movement', Schouw burg, Middelburg, 20.30 uur. Jongerenkorenweekend, St. Ja cobskerk, Vlissingen, 14 uur. Tissue, rockmuziek, met in het voorprogramma I.D., Bar de Belt, Oost-Souburg, 20.30 uur. ZONDAG 3 MEI Abdijconcert, Middelburgs Mu ziek Korps, terras Abdij, Middel burg, 11.30 uur. Jongerenkorenweekend, Si. Ja cobskerk, Vlissingen, 10 uur. Concert Carine Messer (hobo) en Leen de Broekert (orgel), Lu therse Kerk, Middelburg, 16 uur. WOENSDAG 6 MEI 'Agnes van God' mystieke thril ler van John Pielmeier met Linda van Dyck, Henny Orri, Marie Louise Stheins, Schouwburg, Middelburg, 20 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1987 | | pagina 9