'Jwrtfc A ...moet dat kind van die arbeider ook orgelles... Groeneveld opticiens VLISSINGEN DE BESTE DEEL 3 - VROUWWENPOLDER DE FAAM Woensdag 29 april 1987 Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg VC Vlissingen toonde zich zondag de onbetwiste lei der in de eerste klas en bezegelde dat met het kam pioenschap. De ploeg promoveert naar de hoogste afdeling in het amateurvoetbal, de hoofdklas. In het vijfjarenplan dat het momenteel uiterst professioneel geleid VC Vlissingen opzette, zou de club pas over twee jaar de hoogste sport van de voetballadder heb ben bereikt. Een meevaller die echter ook het karak ter van de formatie van trainer Kees Vermunt on derstreept. Onderstaande foto's - overigens van Ru ben Oreel - tonen de feestvreugde bij het elftal en zijn aanhang. Zeeuwse molen Prestatieloop Windsurfdiefstal Gereformeerde vrouwen Spaanse cultuur Molens Vroege vogel Film-videoclub Groepspraktijk Vlinders Vakantie COS-Zeeland Rode Kruis Recreatie Hengelen Astma Fonds Contact Fietstocht Rommelmarkt Rode Kruis Spaans Projectiel Of het nu gaat om een modieuze Ray-Ban zonnebril, een zonnebril met glazen in uw eigen sterkte of een gewone Polaroidbril. Groeneveld adviseert, past af en biedt nazorg. Zo hoort dat vinden wij. Ook bij zonnebrillen. SOCIALE VERANDERING OP WALCHEREN NA 1945 - deel III Het gratis info-pakket over kontaktlenzen ligt voor u klaar! Bij een zo vroeg behaald kampioenschap is Bacchus toegestaan voor sportlieden. Van links naar rechts: Hans de Roover, Ruud Cornell's en Marcel Schenk. De kampioensploeg werd meteen na het laatste fluitsig naal in de bloemetjes gezet. Toegestroomde supporters wilden met graagte met hun helden op de foto. De stichting Terre des Hommes houdt op vrijdag 8 mei een presta tieloop door bos, strand en duin. De afstanden zijn vier en acht ki lometer. De start is om 19 uur bij camping Dishoek en de opbrengst is voor kinderen in nood. Onder het motto 'Diefstal wind- surfartikelen...Laat merken wat je hebt', hebben de rijkspolitie, de gemeentepolitie in Goes en de rijkspolitie te water een merkactie op touw gezet. Op de volgende da gen zijn de 'merkers' tussen 10 en 16 uur te vinden bij: Camping De Paardekreek in Kortgene (zater dag 2 mei), Schelphoek Muider- weg in Wolphaartsdijk (zaterdag 9 mei), Kleine Piet bij het Surfhotel in Arnemuiden (zaterdag 16 mei), Veersegatdam (zaterdag 23 mei). De Schotsman in Kamperland (vrijdag 29 mei) en De Goudplaat bij het haventje van Kamperland (zaterdag 13 juni). Alle surfers kunnen dan hun plank, mast, giek en zeil laten merken om diefstal te voorkomen. Onder het motto 'Gereformeerde Vrouwenbond 50 jaar actief en ac tueel', viert de bond donderdag 7 mei haar vijftigjarig bestaan in de Rijnhal te Arnhem. Sprekers zijn dr. J. Hendriks, die de ontwikke lingen in kerk en maatschappij zal belichten en mevrouw J. Kraayijeveld-Wouters, oud- voorzitter van de bond. Zij spreekt over de functie van de bond in kerk en maatschappij. Ter gelegen heid van het jubileum komt er een pocket uit. De presentatie vindt die dag plaats. Aanmelden kan door overmaking van tien gulden op gi ro 515473 t.n.v. de bond in Baarri. De dag duurt van 10.30 tot 16 uur. De Spaanse vereniging houdt op zaterdag 2 mei een culturele mani festatie in het buurthuis Aldegon- de, Westerzicht 386 in Vlissingen. Het volledige programma is nog niet bekend maar er zal in elk geval een muzikaal en een informatief gedeelte zijn. De manifestatie duurt van 10 tot 18 uur. De eigenaren van molens kunnen bij de provincie een beroep doen op een draaipremieregeling. Doel van de regeling is dat de molens beter onderhouden worden en het landschap verlevendigd wordt door het laten werken van de mo lens. De molenaars die mee willen doen krijgen een teller die het aan tal omwentelingen telt; zij krijgen één gulden voor driehonderd om wentelingen. De provincie heeft 20 duizend gulden voor het project uitgetrokken. De heer De Wilde zal zaterdag 9 mei een groep vogelliefhebbers door het Oranjebos in Oostkapelle leiden. Deze zogenaamde 'vroege vogel excursie' is georganiseerd door de KNNV. Om 6 uur start de tocht bij de ingang van het Oran jebos aan de Vroonweg. Een kij ker en laarzen kunnen van pas komen. Wie kennis wil maken met de films en video's van de Vlissingse club Shot, kan vrijdag I mei vanaf 20 uur komen kijken op de jaarlijkse - film- en videopresentatie van de club. Tijdens de avond zal de win naar van de jaarlijkse film- en vi deowedstrijd die dinsdag is gehouden, bekend gemaakt wor den. De vertoning van de produk- ties van de leden zal afgewisseld worden met een optreden van Ed dy Ford, winnaar van de Zeeuwse voorronden van de play-backshow 1986. De eerste groepspraktijk van de Nederlandse Vereniging voor Al ternatieve Geneeswijzen gaat op vrijdag 8 mei van start in de ge meente Valkenisse. Voorlopig wordt de praktijk één keer per week -vrijdag tussen 9 en 21 uur gehouden in het Gemeentelijk Centrum De Couburg aande Duinweg 4 in Koudckerke. Het bestuur hoopt zo snel mogelijk voor hele dagen te kunnen starten. Belangstellenden kunnen een af spraak maken via het secretariaat (01184-65200), voor uitkeringsge rechtigden en bejaarden gelden speciale tarieven omdat de vereni ging een non-profit instelling is. De disciplines die aanwezig zijn, zijn onder anderen eert magneti seur, homeotherapeut, kruiden therapeut, electro accupuncturist, voetreflexzoneth'erapeut en gem- motherapeut. Een aantal andere therapieën zijn niet binnen de groepspraktijk omdat ze teveel tijd kosten. Maar deze worden in privé praktijken gegeven waar de vereniging ook afspraken voor l/w mol»» Wie interesse heeft voor vlinders kan vrijdag 1 mei een lezing van de heer .1. van Vuuren bijwonen in het biologielokaal van de Christe lijke Scholengemeenschap Wal cheren aan de Elzenlaan in Mid delburg. De lezing begint om 20 uur en zal vooral gaan over vlin ders uil onze omgeving. Vakantie is voor de minder bedeel den een niet te betalen luxe. In sa menwerking met het Interkerkelijke Woningruilbureau (1WB) gaan de Hervormde Ge meente Middelburg en de Gerefor meerde kerk van Middelburg daar iets aan doen, zodat letterlijk ie dereen met vakantie kan. In het kort komt het er op neer, dat een gezin ergens in Nederland gebruik kan maken van een woning. Zelf stelt men dan eveneens zijn of haar woning voor diezelfde periode be schikbaar voor een gastgezin. Mocht dal bezwaren opleveren, dan is er overigens niets aan de hand. De kosten van deze vakan tiewoningen bedragen slechts 20 gulden, ongeacht de duur en het aantal personen. Nadere inlichtin gen: 01180-26369/28798. Het Centrum voor Ontwikkelings samenwerking Zeeland (COS) wil een nieuwe adressenlijst samenstel len van groeperingen en organisa ties die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking. Het COS vindt het belangrijk omdat bleek dat er een grote behoefte is aan zo'n lijst. De vorige lijst is in middels verouderd. De gegevens moeten voor 15 mei binnen zijn bij het COS-Zeeland, Dam 47 in Mid delburg, telefoon 01180-25347 (op maandag en donderdag). In onge veer honderd woorden moet daar in verteld worden wat de naam is van de organisatie, wat de doelstel ling, samenstelling en doelgroepen zijn en wat de activiteiten zijn die worden ondernomen. In Heinkenszand zullen op zater dag 16 mei 12 EHBO-teams deel nemen aan .de- Provinciale wedstrijden. De bedoeling van die dag is, dat de deelnemende ploe gen een 'gefingeerde' ramp krijgen voorgeschoteld. Wie de beste 'eer ste hulp' heeft gegeven is uiteraard de winnaar. De wedstrijden begin nen om 10.30 uur en worden ge houden in 'De Stenge'. Rond 14 uur is de prijsuitreiking. Tegelijkertijd met de officiële in gebruikstelling van de molen in Mcliskerke op donderdag 7 mei zal de nieuwe voorzitter van de vereniging De Zeeuwse Molen, J.C.Th, van der Doef, het start sein geven voor een foto- en dia wedstrijd van de vereniging. De Zeeuwse Molen wil met de wed strijd aandacht vragen voor mo lens als monumenten in het Zeeuwse landschap. Het onder werp moet dan ook betrekking hebben op molens, de onderdelen, het restauratieproces of het in be drijf zijn van molens. De eerste drie prijzen zijn 250, 100 en 75 gulden, de volgende zeven zijn een boekenbon van 25 gulden. Wie mee wil doen moet vóór 31 okto ber de foto's of dia's inleveren bij de vereniging. Ten Ankerweg 43 in Tholen. Het dagelijks bestuur van de pro vincie heeft tot een bedrag van ruim 1,1 miljoen gulden aan de projecten in de openluchtrecreatie voorgedragen voor subsidie bij de minister van landbouw en visserij. Het gaat om tien projecten die in volgorde van gewenste uitvoering zijn ingediend. Het gaat onder meer om een aantal voorzieningen bij het strand op Neeltje Jans, de herinrichting van De Piet, voet gangersonderdoorgangen op twee plaatsen bij de Middelburgse Bol werken en voorzieningen voor wa terrecreatie op de vesten, een fiets pad en fietsklemmen in Domburg en een fiets- en wandelroute in Sluis. In totaal waren bij de pro vincie projecten ingediend tot een bedrag van 50 miljoen gulden. Maar er is maar 1,1 miljoen gul den beschikbaar. Gedeputeerde staten vinden dat de minister van landbouw en visserij zijn aandacht teveel op de Randstad richt. De keuze van Gedeputeerde staten aan de hand van de criteria tocristisch-recreatieve belangen, planologische haalbaarheid, tech nische haalbaarheid en financiële haalbaarheid. Hengelaars vanaf acht jaar kun nen zondag 17 mei meedoen aan de Grote Internationale Vis wedstrijd op de stranden bij Dis hoek. Tussen 11 en 14 uur wordt er gevist. De deelnemerskaarten kunnen vanaf 8 uur afgehaald worden bij Hotel Walcheren in Koudekerke tot één uur voor de wedstrijd. Inschrijven kan bij Brammetje Dump, de' leden van de Hengelsportvereniging Middel burg en het secretariaat van de vereniging (Thibautstraat 16 in Middelburg). Of door tien gulden vóór 7 mei over te maken op giro rekening 3899258 van HSV Mid delburg of op bankrekeningnum mer 811018903 van de vereniging bij de Verenigde Spaarbank. In formatie op de nummers 01180-25600 en 01180-27169. De SOG-werkgroep Zeeland houdt op zaterdag 16 mei een gespreksmiddag voor lichamelijk gehandicapten tussen de 16 en 30 jaar. In het hotel Terminus, tegen over het station in Goes, zal het gaan over contacten maken op school, op het werk en in de vrije tijd. De middag wordt gehouden tussen 14 en 17 uur. Meer infor matie bij Willy Ales, Spreeuwen hof 4 in Domburg, telefoon 01188 - 3282/1910. Toerrijders en trimfietsers kunnen op zondag 3 mei weer de Omloop van het Veerse Meer fietsen. De afstanden kunnen zijn: 30, 70 of 120 kilometer. De routes gaan over rustige wegen die zo dicht mogelijk langs het meer lopen. In schrijven en starten kan in café Royal, Lepelstraat 9 in Wolp haartsdijk tussen 9 en 14 uur. De eindcontrole sluit om 17 uur. Voor verdere inlichtingen bellen naar P. Ossewaarde, 01198-1287. Speeltuinvereniging Vlissingen- Oost aan de Irislaan houdt op za terdag 16 mei een rommel- markl/fancy fair. De bedoeling is dat er die dag genoeg geld wordt verkregen om een nieuwe trampo line voor de tuin te kopen, voor het verkrijgen van de nodige 'rom mel', gaan de medewerkers van de speeltuin zaterdag 9 mei op pad met een bus. Mensen die niet in de buurt van de speeltuin wonen (niet in de Schildersbuurt-Noord), maar die wel spulletjes hebben worden verzocht om dit af te ge ven bij de tuin of de ophaaldienst te bellen van Erik Mulder, tele foon 01184-66776. In de week van 11 tot 17 mei is er de landelijke collecte voor het Ast ma Fonds. De opbrengst is voor wetenschappelijk onderzoek, scholing, voorlichting en hulpver lening. Daarvoor is het komende jaar negen en een half miljoen gul den nodig. In deze week is er op televisie een informatief filmpje te zien over de astmapatiënt Katin- ka. De uitzending is op woensdag 13 mei op Nederland 1 om 20.28 uur. Wie geld wil overmaken kan dat doen op giro 55055 of bankre kening 707070120 ten name van het Astma Fonds in Leusden. De harde kern, de D-side, zorgde nog even voor conster natie. De scheidsrechter wilde de wedstrijd stoppen als deze groep jongelui niet zou stop pen met het afsteken van vreugde-vuurwerk. Ouwe maatjesx Elftalleider Philip Krant en het tweede ka merlid John Lilipaly (PvdA) verdedigden in vervlogen ja ren de kleuren van VC Vlissin gen. Tijdens de feestelijkhe den in het clubgebouw hadden ze elkaar nog veel (na) te ver tellen. Het Rode Kruis 'in Westkapelle houdt op maandag 11 mei een al gemene ledenvergadering in het Hervormd Jeugdgebouw. Naast de huishoudelijke agendapunten worden voorstellen tot wijziging van de statuten en het huishoude lijk reglement gedaan. Voor die wijzigingen is een vereist aantal gewone leden nodig voor het rechtsgeldig nemen van een besluit. Als dat aantal niet gehaald wordt komt er een tweede algeme ne vergadering. De leden kunnen kennis nemen van de agenda, de statuten en het huishoudelijk reg lement bij de secretaris. De Spaanse vereniging Sociedad Cultural Y Actividad Espagnolas uit Vlissingen houdt op zaterdag 2 mei een culturele manifestatie in het buurthuis Aldegonde, Wester zicht 386 in Vlissingen. Er is een informatief en een muzikaal ge deelte. Tussen 10 en 13.30 uur zijn er video's over de Spaanse cultuur en de Spaanse werknemers hier. Tussen 13.30 en 17.30 uur treden de groepen Los Embayadoris en Tina Universitaria op. Het nieuwe nummer van de werk- looshcidskrant Projectiel is uit. Het is de laatste in de oude vorm; volgende keer zal het als 'echte' krant verschijnen. Daarmee hoopt de redactie een beter leesbaar en meer aansprekend resultaat te boeken. De krant kan trouwens nog steeds medewerkers gebrui ken. Zij kunnen zich wenden tot de redactie, Hogeweg 103-105 in Vlissingen, telefoon 01184 - 14660. Goes, Lange Vorststraat 106 Middelburg, Lange Delft 24. Vlissingen, Lange Zelke 93. Beiden kwamen ze lang gele den naar het afgelegen Vrou wenpolder -om er nooit meer weg te willen. Ds Jan de Boer werd er in 1948 Nederlands Hervormd predikant, Jan Hekhuis kwam in de jaren '30 als Vlissings jongetje op "de Polder" terecht. Zonder moeite zijn ze vertrouwd ge raakt met het dorp, 'hun' dorp -en ze vertellen er graag over. Ja, ook op Vrouwenpolder zijn de gezagsverhoudingen veranderd in de laatste veertig jaar. De men sen tikten vroeger tegen de pet als ze 'hallo' zeiden, nu steken ze de hand op, óók naar de dominee. Maar gezag was méér. Gezag was ook het gezag dat bepaalde geze ten boerenfamilies genoten. Ze zaten in besturen, in kerkeraad en gemeenteraad. Naar hun mening werd geluisterd en dat verwacht ten ze ook. Ds De Boer heeft de tijd nog meegemaakt dat er in elk' dorp zo'n familie was -van een handvol dorpen noemt hij moei teloos de bijbehorende namen. "Dat is er uit. Vlak na de oorlog had je dat nog wel, maar door vestiging van buiten, door de bad gasten', en ook door opleiding zijn de arbeiders minder timide ge worden "Ja, vult Hekhuis aan, "ik herin ner me een boer die vroeg: moet dat kind van die arbeider óók or gelles hebben? Eit-en di verstand vö? In '48 of '49 was dat -toen be stond die houding nog. Maar toen ze allemaal naar school moesten, ging het onderscheid tussen de kinderen wegvallen. Dan gaat dat wat later óók doorwerken onder de ouders. De afstand die er vroe ger was, is nu veel minder". Toch bereurt ds De Boer het ver dwijnen van de eerbied. De eer bied wel te verstaan, die de men sen van vroeger toonden voor de gevoelens van anderen. Méér dan heden ten dage. "Je merkt het bij begrafenissen. Vroeger ging dat met de huifkar en met de buren als dragers. Het ging allemaal wat houteriger dan nu -maar die bu- renplicht was prachtig. Vroeger stond iedereen stil langs de kant, óók de auto's. Laatst moest de lijkbezorger het verkeer zelf gaan stopzetten. Het leven gaat door zonder stil te staan bij het verdriet van anderen. Begrafenissen verlo pen nu veel gladder en dat lijkt meer eerbied uit te drukken -maar *Serooskerke had door een schenking van mevrouw Tak van Vollenhoven in 1925 als enige dorp op Walcheren een begrafeniskoets. De koets werd in de tweede helft van de jaren zestig gesloopt omdat de laatste voerman zijn paarden opruimde... FOTO: PARTICULIER BEZIT Oostkapelle ook wel. Aan zulke dingen zie je goed wat de contac ten met de badgasten voor gevol gen hebben. Die dorpen zijn qua karakter minder verschillend dan ze vroeger waren. Maar overigens is de dorpsgebondenheid op Wal cheren nog springlevend. Men zet zich af tegen een ander dorp. Die van Serooskerke zijn nog steeds 'dubbe/hartenvoor de echte Pol- derianen. Voor de Gapingers zijn de Polderianen nog veel te ruig, niet netjes genoeg. Jutters en stropers- dat zit er nog in van vroeger, weetje. Verbroedering is er nog niet, de jeugd fietst dorps- gewijs naar school. En ik moet zeggen: er is verschil -het zit die per dan alléén een naam Wanneer die tegenstellingen aan het licht treden, spelen ze natuur lijk alleen bij de autochtone be volking, voegt De Boer daar haastig aan toe. En als hij later de invloed van de toeristen in de badplaatsen uitmeet,en van de verschuiving in de vrijetijdsbeste ding, dan blijkt er veel voor te zeggen om de veranderingen na 1945 een positieve rol toe te dichten. Daarover een andere keer. ik denk van niet. Er gaat iets weg van het vertrouwde, je werd toch maar ten grave gedragen door mensen waar je tussen geleefd had". Tegelijkertijd zijn de dorpsmen sen minder nieuwsgierig gewor den, merkt Jan Hekhuis op. Een positieve ontwikkeling aldus de muziekleraar. "Als ik eens een keer laat thuis was na een uitvoe ring, dan wisten ze precies hoe laat ik thuis was. Dun hadden ze de taxi horen rijden. Want wie reed anders met een auto op Vrouwenpolder?" "Het is alles gewoon wat opener geworden. De jongelui ook, die zijn wat opener dan vroeger. Ze kijken niet meer zo op tegen ouders en grootouders. En met het opkijken tegen vreemden is het ook afgelopen.Vroeger zat je zo in de kerkeraad als je import was. Nee, die beslotenheid is weg". Dominee De Boer herinnert zich nog een positief punt van de vroe gere samenleving. De hulp diensten. "Kijk, ik ben namelijk ook predikant van Gapinge, en dat is wat stijver, minder openge broken. Die beslotenheid is er nog omdat er geen toerisme is. Maar de mensen zijn wel bereid elkaar een dienst te bewijzen als dat no dig is. Op Vrouwenpolder loopt dat ook nog wel, maar op Gapin ge béter. Men is altijd bereid met mensen naar 't ziekenhuis te rij den als familieleden daar opgeno men zijn en zo. Dat gaat spontaan -je doet het gewoon en dat heeft al die jaren gefunctioneerd". "Wat dat betreft is Gapinge een echte binnengemeente. Vrouwen polder en Domburg, waar de toe risten zitten, zijn wat vrijer - Trainer Kees Vermunt (mid den) tussen de uitbundige sup porters. ■»-

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1987 | | pagina 7