Per 1 mei naar Duiveland Wethouder Bergshoeff verlaat Middelburg Schoolwerkplan Zeeland helpt vluchte lingen Hinderwet Bestemmingsplan Het onderwijs in beweging Mogelijke afsluiting gedeelte Nadorstweg Colofon Redactie: Bureau Voorlichting van de gemeente Middelburg. Telefoon: (01180) 26251Reacties van harte welkom. Week Doden herdenking 1987 Parkeer kelder Kantoren gesloten Op weg naar streefbedrag DE FAAM Woensdag 29 april 1987 Tafeltje Dekje Holland-Zeeland Middelburg Eén lijn Deskundigen Centrale test Wethouder Werktijden Doaba 84,5 cent per inwoner Deel in hun nood Plannen Ter inzage HOE 15 DE STAND tor het oog van de Lange Jan Op maandag 4 mei a.s. al de jaar lijkse dodenherdenking worden gehouden. Deze Nationale Her denking staat in het teken van die genen, die tijdens de Tweede We reldoorlog in het belang van het land om het leven zijn gekomen. De dodenherdenking zal om half acht 's avonds op het Middel burgse Abdij plein beginnen met hel spelen van een koraal door de Christelijke Brass Band Onda uit Middelburg. Verder zal de brass band de samenzang begelei den. Mevrow A.A. Scheltens- Koops zal enkele declamaties ver zorgen. Wanneer om tien voor acht de klokken gaan luiden zal de stêet zich in stilzwijgen naar het bevrij dingsmonument '40-'44 op de Groenmarkt begeven. Op deze plaats wordt om acht uur twee minuten stilte in acht genomen. Na het spelen van de "Last Post" is er gelegenheid tot het leggen van bloemen en kransen. De plechtigheid omtrent de doden herdenking zal worden besloten met het zingen van het zesde cou plet van het "Wilhelmus". Het is vanzelfsprekend dat hierbij een ieder wordt uitgenodigd om de plechtigheid bij te wonen. Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat de herden king niet op het Abdijplein kan worden gehouden, zal worden uitgeweken naar de Koorkerk. Vanaf zes uur 's. avonds tot aan het moment van zonsondergang zullen van alle openbare gebou wen de vlaggen halfstok worden gehangen. U wordt verzocht deze gedragslijn te volgen. De traditionele dodenherdenking is naast het stilstaan bij diegenen die omkwamen ook een bezinning op het heden en op de toekomst. Wij hebben het dan ook als zeer plezierig ervaren dal de belang stelling voor de dodenherdenking de laatste jaren groeiende was. Hopelijk mogen we ook dit jaar met elkaar een stijlvolle herden king beleven. In tegenstelling tot wat in voor gaande jaren gebruikelijk was, mogen de winkets in Middelburg dit jaar ook op 30 april (Konin ginnedag) geopend zijn. In ver band daarmee zal ook de parkeer kelder Geere op die dag geopend zijn, en we! van 9.00 tot 18.30 uur. 9 9 9 9 "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en zieken die zelf niet voor een war me maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 01180-38570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dagen. Menu van 4 tol en met 9 mei 1987 maandag gehakt, erwten, worteltjes, puree dinsdag karbonade, spinazie, aard appelen woensdag saucijsjes, rode bietjes, aard appelen donderdag kippepoot, sperziebonen, aard appelen vrijdag jachtschotel, rode kool, puree zaterdag wat de pot schaft Vandaag wordt in de Burgerzaal van het Middelburgse stadhuis af scheid genomen van Middelburgs wethouder en eerste loco burgemeester de heer A. Bergs hoeff. Hij is namelijk per 1 mei benoemd tot burgemeester van de gemeente Duiveland, één van de zes gemeenten op het eiland Schouwen-Duiveland. Deze gemeente heeft een grondge bied van 4940 ha. en is daarmee groter dan Middelburg met zijn 3283 ha. De gemeente wordt doorsneden door rijksweg N 59, de route Goes-Rotterdam via de Zeeland brug. Deze weg zal moge lijk in de toekomst aansluiten op de WOV, de Westerschelde Oever Verbinding. Het totaal aantal in woners van de vier Duivelandse kernen bedraagt ongeveer 5300, dus iets meer dan 1 inwoner per ha. Bij Middelburg is dit bijna 12, waarmee het landelijk karakter van Duiveland wordt geïl lustreerd. Duiveland is dan ook een gemeente met een agrarisch karakter, maar er zijn ook aan verwante bedrijven ter verwer king van landbouwprodukten. De heer en mevrouw Bergshoeff zijn beiden in het Zuid-Hollandse Woerden geboren en opgegroeid. Zij bezochten Zeeland tijdens één van hun vakanties. Zij raakten verslingerd aan het gebied en besloten in St. Laurens grond te kopen en een huis te bouwen. Nu had de familie dus wel een huis, maar nog geen werk. Dit werd ge vonden bij de accountantsdienst van de Vereniging van Nederland se Gemeenten in Zeeland en in november 1963 verhuisde het echtpaar naar de nieuwe woning. In zijn nieuwe functie reisde de heer Bergshoeff, in de beginperio de met openbaar vervoer, vaak door Midden-Zeeland. Een goede methode om Zeeland en de Zeeu wen te leren kennen. In het begin werd Schouwen-Duiveland maar sporadisch bezocht. Reimerswaal en Tholen werden vanuit Noord- Brabant bediend en ook Zeeuws- Vlaanderen behoorde niet tot de dagelijkse reisdoelen. De heer Bergshoeff kwam op zijn reizen niet in Middelburg, omdat deze gemeente toen nog een eigen ac countantsdienst had. Na de gemeentelijke herindeling op Zuid-Beveland trad de heer Bergshoeff in april 1970 in dienst van de nieuwe gemeente Borsele. Inmiddels waren de Bergshoeffs zonder te verhuizen inwoners van In het vorige artikel van deze ru briek hadden we het al over het schoolwerkplan en over wat in de inleiding van dit plan staat ver meld. Wat wil het schoolwerk plan nu eigenlijk? De uit gangspunten worden in het eerste hoofdstuk genoemd, waarover nu iets meer. Vroeger was het uitgangspunt dat alle kinderen van bepaalde zaken tot een bepaalde hoogte alles moesten weten. Voor de ene ging het dus veel te langzaam, terwijl andere kinderen alle zeilen moesten bijzetten om het pro gramma te volgen. Alleen de gro te middenmoot kon zich gelukkig voelen, want op hen was het pro gramma afgestemd. Nu wordt on derkend dat elk kind het recht heeft op een voor hem of haar aangepast werkplan. Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn. Er wordt nu gekeken naar mogelijk heden, interesses, achtergrond en belangstelling. Vroeger was er al leen aandacht voor de ontwikke ling van het denken, terwijl er nu ook aandacht wordt besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt uitgegaan van één onon derbroken ontwikkelingslijn van 4 tot 12 jaar. De in die tijd afge legde weg wordt zorgvuldig ge volgd en voor elk individueel kind besproken, met het oog op even tuele struikelblokken in de vorde ring. Hierdoor worden proble men in een vroeg stadium op gespoord. Stel dat er een vierjarig kind op school komt, dat een af wijkend gedrag vertoont; dan kan het zijn dat het niet gezond is, bij voorbeeld niet goed horen kan of een slecht gezichtsvermogen heeft, maar het kan ook zijn dat het kind niet geschikt is voor het basisonderwijs. Zo'n kind krijgt extra aandacht. Als het schoolteam geen geschikte oplossing kan vinden, worden deskundigen geraadpleegd. Dit kan de schoolarts zijn of de schoolbegeleidingsdienst. Het Re gionaal Pedagogisch Centrum Zeeland neemt hierbij een belang rijke plaats in. Als de deskundi gen van mening zijn dat een kind misschien niet op de goede school zit, dan wordt dat gemeld bij de centrale toetsingscommissie voor het buitengewoon onderwijs. Het kind wordt getest en de uitslag van deze test bepaalt wat verder met het kind gaat gebeuren. Het kan zijn dat geadviseerd wordt het kind een speciale behandeling te geven op de "eigen" school of om het op een andere school te plaatsen. Deze centrale test is in de plaats gekomen van de gang van zaken van enkeje jaren geleden. Toen was het nog mogelijk dat een kind een LOM-test deed. Bleek dat het kind ook niet voor deze vorm van onderwijs geschikt was, dan volg de weer een andere test, zodat zo'n kind soms wel een half jaar lang van de ene test naar de ande re werd gesleurd, een bijzonder ongelukkige situatie. Dus nu één test in plaats van meerdere in het verleden. Middelburg geworden, omdat op 1 juli 1966 de gemeenten St. Lau rens en Nieuw- en St. Joosland met Middelburg werden samen gevoegd. Als werknemer van de gemeente Borsele was het mogelijk lid van de Middelburgse gemeenteraad te worden. Dit gebeurde in septem ber 1970 en wel voor de fractie van de ARP, één van de bloed groepen van het huidige CDA. De drie politieke partijen die zich hierin hebben verenigd hadden in Middelburg overigens al geza menlijke fractie-vergaderingen, in feite vormden zij al één fractie. In 1975 werd de Middelburgse wethouder Beinema lid van de Tweede Kamer en de heer Bergs hoeff volgde herfi op. Vanaf het allereerste begin be heerde hij de portefeuille Finan ciën. Hij was immers gezien zijn vak in deze materie uiterst des kundig. Deze portefeuille is sinds 5 jaar gekoppeld met Ruimtelijke Ordening en sinds 1 jaar met Openbare Werken. Andere porte feuilles die voor kortere of lange re tijd door de heer Bergshoeff werden beheerd zijn: Sociale Za ken (7 jaar), Volksgezondheid (3 jaar), Economische Zaken Ac- countantszorg en Stadsvernieu wing (4 jaar). Hij verving wethou der Gillissen tijdens diens ziekte en werd hierdoor vanaf juni 1984 eerste loco-burgemeester. Een wethouder kan niet volstaan met een veertig-urige werkweek. Wil hij zijn functie naar behoren kunnen uitoefenen, dan heeft hij hiervoor zeker 55 a 60 uren per week nodig. Er moet veel verga derd worden, ook in de avond uren. Toch heeft de heer Bergs hoeff met veel plezier het wethou derschap vervuld. Het waren voor hem heel leerzame jaren. Hij ziet met spanning uit naar zijn nieuwe functie in Duiveland, een leuke gemeente op een mooi ei- Maandag 4 mei en dinsdag 5 mei zijn alle gemeentelijke diensten voor het publiek gesloten. Vrijheid is een groot goed, een kostbaar begrip. Op vrijheid zijn we allemaal gesteld. Zeker diege nen die bewust de oorlog hebben meegemaakt weten wat vrijheid betekent. Toch leven er in de wereld nog miljoenen mensen die steeds weer verlangen naar vrijheid in eigen land. Onder hen zijn vluchtelin gen, van huis en haard verdreven door oorlog, bezetting en terreur. In Pakistan wonen onder vaak primitieve omstandigheden 2,5 miljoen Afghaanse vluchtelingen. Zij verlieten hun vaderland na de bezetting door Sovjettroepen eind 1979. Hulp aan de vluchtelingen beperkt zich vaak alleen maar tot het verstrekken van grond om op te wonen en meel om brood van te maken. De vluchtelingen zijn af hankelijk van hulp, buitenlandse hulp. Uw hulp! Van 4 tot en met 9 mei, in de be- vrijdingsweek, worden er ten bate van de Afghaanse vluchtelingen in heel Zeeland acties gevoerd. Het is de bedoeling dat een be drag van 300.000,bijeenge bracht wordt. Met dit bedrag kunnen de 15.000 bewoners van de nederzetting voor vluchtelin gen, Doaba genaamd, worden ge holpen. Met dit bedrag kan een eenvoudi ge kliniek worden gebouwd, kun nen medische krachten worden opgeleid en medicijnen worden aangekocht. Totale kosten 150.000,Met dit bedrag kunnen schoolbehoeften worden aangeschaft. Kosten 75.000,— Tevens kunnen met dit bedrag weefgetouwen en naaimachines beschikbaar worden gesteld om tapijten te knopen en kleren te maken. Kosten 75.000,—. U ziet dus dat er met uw 300.000,— veel kan gebeuren. Als we als Zeeuwen gezamenlijk 300.000,— bij elkaar kunnen brengen, betekent dit niet meer dan 84,5 cent per inwoner. Dit is niet te veel gevraagd. Zeker niet als we ons rekenschap afleggen van het feit dat we in het verleden wel in staat waren om voor derge lijke acties 1,25 per inwoner op tafel te leggen. In de loop van dinsdag 28 en woensdag 29 april zult u een bro chure in de bus krijgen met als ti tel "Zeeland helpt Afghaanse vluchtelingen". Bij deze brochure is een enveloppe gevoegd. Het is de bedoeling dat deze enveloppe, gevuld natuurlijk, op donderdag 7 of vrijdag 8 mei bij u wordt op gehaald. U mag natuurlijk ook een girobetaalkaart of een bank cheque in de enveloppe stoppen. Wanneer u niet thuis bent op het moment dat men de enveloppe bij u aan de deur komt ophalen, kunt u deze ook zelf afgeven bij het ge meentelijk Bureau Voorlichting dat gevestigd is op het adres Stad huisstraat 2. Hier staat namelijk een bus opgesteld. Deel in de nood van de Afghanen en help via uw geldelijke steun hun kansen vergroten. Laten we met elkaar de bevrijdingsweek de vluchtelingenweek noemen. Ook voor de vluchtelingen betekent vrijheid datgene wat het voor ons betekent. Bij de hulp aan de Afghaanse vluchtelingen in Pakistan is nauw de Stichting Vluchtelingen in Den Haag betrokken. land. Hij betrekt in Nieuwerkerk zijn ambtswoning, maar verhuist pas na het einde van het schooljaar. De beide kinderen Bergshoeff zijn in Middelburg geboren. De zoon (19 jaar) is 2e-jaars student Eco nomie aan de Universiteit van Rotterdam, de dochter (18 jaar) bereikt nu de examenklas VWO en blijft haar laatste schooljaar in Middelburg studeren. Mevrouw Bergshoeff heeft geen problemen met de verhuizing, al moet zij haar baan in Middelburg opzeggen. Wij wensen het gezin Bergshoeff een goede tijd in de gemeente Duiveland, in het door hen gelief de Zeeland. In de huidige situatie mag het ver keer op het gedeelte van de Na dorstweg tussen de Sir Winston Churchill-laan en de Noordsingel uitsluitend in één richting rijden, namelijk in de richting van de Noordsingel. De situatie op en rondom de Na dorstweg is reeds vaker door om wonenden aan de orde gesteld. Tot nu toe heeft dit niet tot een verandering geleid. Recentelijk is opnieuw de aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie rondom de Nadorstweg. Naar aanleiding daarvan overwegen burgemeester en wethouders nu, om het gedeel te van d'e Nadorstweg tussen de Sir Winston Churchill-laan en de Noordsingel af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. Het doorgaande autoverkeer komen de vanaf de Nadorstweg zal dan op het kruispunt met de Sir Winston Churchill-laan af moe ten slaan. Hierbij zal dit verkeer snelheid moeten minderen, wat de veiligheid op het kruispunt alleen maar ten goede kan komen. An dere voordelen van de voorgeno men afsluiting zijn dat de situatie op het afgesloten gedeelte van de Nadorstweg er rustiger op wordt en dat het kruispunt Nadorst- weg/Noordsingel veiliger wordt. Een mogelijke consequentie kan zijn dat het gedeelte Noordsingel 22 tot en met 74 aan de voorzijde drukker wordt. Dit wordt veroor zaakt door de auto's die voorheen aan de achterzijde reden. Burge meester en wethouders stellen zich voor om de afsluiting van het gedeelte van de Nadorstweg tus sen de Sir Winston Churchill-laan en de Noordsingel uit te voeren door middel van het plaatsen van paaltjes tussen de achterzijde van de percelen Noordsingel 44 en 40, en het tussenliggende gedeelte aan te wijzen als fietspad. Het huidige éénrichtingverkeer zal dan wor den opgeheven. De panden Noordsingel 22 tot en met 40 zijn in die situatie bereikbaar vanaf de Sir Winston-Churchill-laan; de panden 44 en hoger vanaf de Noordsingel. Ook de woningen en garages aan de Nadorstweg blijven bereik baar. Hierbij moet men dan van één en dezelfde kant aan- en af rijden. Burgemeester' en wethouders wil len in overleg met alle belangheb benden komen tot een beslissing over het al dan niet afsluiten van het bovengenoemde gedeelte van de Nadorstweg. In het on derstaande wordt daartoe uiteen gezet, hoe u uw mening over dit plan kenbaar kunt maken. Van 29 april tot en met 27 mei ligt het plan bij bureau Voorlichting van de gemeente ter inzage. Dit bureau, dat op het adres Stad huisstraat 2 is gevestigd, is ge opend van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 17.00 uur. Tussen 29 april en 27 mei kunt u op de plan nen inspreken. Dit inspreken is mogelijk door middel van een speciaal formulier. Dit formulier is bij bureau Voorlichting ver krijgbaar. Naast schriftelijke in spraak kan er bij voldoende be langstelling eventueel ook monde linge inspraak plaatsvinden. Ook dit kan bij bureau Voorlichting via een speciaal formulier ken baar worden gemaakt. Bij veel aanmeldingen voor. mondelinge inspraak kan een aparte inspraak bijeenkomst worden belegd. Met de lopende actie om het rij dende brandweerantiek, de Magi- rus uit 1931, te behouden gaat het de goede kant op. De thermome terstand aan de kazerne is geste gen tot een bedrag van Gelet op artikel 37, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne maken burgemeester en wethouders bekend: - dat zij voornemens zijn tot wijziging over te gaan van de door hen op 7 september 1951 aan de Fa. G. de Hamer, Korteweg 3 te Nw. en St. Joosland verleende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een bakkerij op het perceel Korteweg 3. De reden hiervoor is dat in de bovenaangehaalde vergunning geen voorschriften zijn gesteld. De voorgenomen wijziging houdt in dat aan de vergunning voorschriften worden verbonden ter voorkoming van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting; dat zij voornemens zijn tot wijziging over te gaan van de door hen op 9 november 1971 aan het Waterschap Walcheren te Middelburg verleende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een timmerwerkplaats aan de Kleverskerkseweg 7 te Mid delburg. De reden hiervoor is dat de aan de bovenaangehaalde vergun ning gebonden voorschriften onvoldoende zijn ter voorkoming van geluidoverlast en bodemverontreiniging. De voorgenomen wijziging houdt in dat aan de vergunning nieuwe voorschriften worden verbonden en de oude voor schriften worden ingetrokken. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 14 mei 1987 schriftelijk bij het college worden ingebracht. Degene die een bezwaar schrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij -onder voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen- vergunning ingevolge de Hinderwet hebben verleend aan I. dhr. L.v. Liere, Kanaalweg 10-12 te Middelburg voor een her stelinrichting voor motorvoertuigen met verkooppunt van mo torbrandstoffen op het perceel Kanaalweg 10-12; II. de N.V. Streekvervoer Zuid-West-Nederland, Grachtweg 23 te Zierikzee voor het oprichten en in werking hebben van een stalling en werkplaats voor autobussen op het perceel Nwe. Kleverskerkseweg 5; III. Handelsonderneming RIAC, Scheldestraat 49-51 te Lewe- dorp voor het oprichten en in werking hebben van een gebouw voor verfopslag op het perceel Arnesteinweg 29. De beschikkingen en alle terzake zijnde stukken liggen ingaan de heden tot 30 mei 1987 ter inzage elke werkdag van 8.30 tot 1 2.00 uur en van 14.00 tot 1 6.30 uur op de afdeling Alge mene Zaken, Lange Noordstraat 1 en elke donderdagavond van 1 8.00 tot 21.00 uur eveneens op genoemde afdeling. In zage op die avond moet van te voren telefonisch worden ver zocht (Tel. 01 180-26251, tst. 413). Bij de stukken ligt een mededeling waar en wanneer een mon delinge toelichting kan worden verkregen. Tot 30 mei 1987 staat beroep open bij de Kroon voor de aan vragers, de betrokken adviseurs, degenen die bezwaren heb ben ingebracht en enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om bezwaren in te brengen. De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toe passing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroep schrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor ge schillen van bestuur, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State. De beschikkingen worden niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan: I. Stromenwijk teneinde de uitbreiding mogelijk te maken van het bedrijfsgebouw op het perceel Braakmanstraat 11; II. Griffioen I teneinde de bouw mogelijk te maken van een au tobedrijf aan de Sandberglaan. De bouwplannen en de schetsplannen van de voorgenomen herzieningen van het bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag 1 mei 1987 gedurende veertien dagen ter gemeente secretarie voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bezwaar heeft tegen de uitvoering van dit voornemen, zijn bezwaren schriftelijk kenbaar maken. De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat Gedepu teerde Staten van Zeeland op 14 april 1987 onder nummer 502/195 de 1e wijziging van het bestemmingsplan Hofplein- Lange Delft hebben goedgekeurd. Deze wijziging, die betrekking heeft op de bestemming Cen- trumrand met Horeca (CHR I) voor percelen aan de Rei gerstraat/Koorkerkstraat/Korte Delft is met toepassing van ar tikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening op 20 januari 1 987 door het college van burgemeester en wethouders vast gesteld. Het vastgestelde plan en het goedkeuringsbesluit liggen met ingang van heden voor een ieder ter inzage op de afdeling Alge mene Zaken van de gemeentesecretarie. De burgemeester van Middelburg maakt bekend, dat met in gang van vrijdag 1 mei 1987 gedurende één maand voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, het ontwerp-bestemmingsplan Noordweg ter inzage ligt. Het ontwerp plan heeft betrekking op het gedeelte van de Noordweg tussen de President Rooseveltlaan en het Leliën- daalsedreefje, alsmede op de in de directe omgeving van dat gedeelte van de Noordweg gelegen gronden. Gedurende bovenvermelde termijn kunnen tegen het ontwerp plan schriftelijk bezwaren worden kenbaar gemaakt aan de ge meenteraad, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. 42.480,—. Dit betekent dat het streefbedrag van 45.000,— in zicht is. Op 18 april werd een mijlpaal be reikt doordat op die datum het antieke blusvoertuig officieel kon worden aangekocht. Het is nu zeker dat op 5 mei (be- vrijddingsdag) het brandweeran tiek met een tocht door de stad aan u getoond kan worden. De volgende stap is het realiseren van een stallingsruimte in de vorm van een glazen uitbouw aan de hoofdingang van de brand weerkazerne, zodanig dat het voertuig voor iedereen zichtbaar opgesteld staat als monument uit het brandweerverleden. Momenteel wordt nog op de bouwvergunning gewacht. Het realiseren van de stallings ruimte betekent de eindstap. Daarom blijft de blik nog even op de thermometer gevestigd om de ze eindstap te halen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1987 | | pagina 5