Autogordels: vast en zeker Barstensvol Pit en Power COLLEGE STYLE 1987 Gesproken weekblad aanvraag ontwerp- vergunning shell r»sSta«e^,5,cm DE LICHTBRON ZEELAND A yang KUNSTSTOF 5TUNÏ VAN EXPERT Ja, Expert houdt wel van een stuntje. zonnebanken en zonnehemels haprT DE FAAM COM MISSIES Welzijn Ruimtelijke ordening Woensdag 29 april 1987 Vorige week zaterdag is in 't Beest in Goes de eerste voor ronde gehouden voor het popfestival Rhythm Booze, dat op 30 juli in het Nollebos in Vlissiqgen wordt gehouden. De voorronden gaan onder de naam Hit'm or Lose. Prijs Voorronden Brogum Ledel De Klomp Middelburg Nu Jury Sponsors Finale IN BEROMP provinciale griffie S 01102-2610 Expert selekteerde een serie portables die stuk voor stuk tot de top be horen. Juweeltjes met pit en power. Toestellen met eindeloos veel moge lijkheden. Kijk maar! iSILVER SR-3030 STEREO RADIO/ CASS. RECORDER ARISTONA KONINGINNEDAG GESLOTEN NIEUWBOUW RENOVATIE RECKENDREES J.K.de BRUIJNE IJ De organisatie voor blinden en slechtzienden - stichting "Ons Zee land" heeft bij de provincie om zesduizend gulden subsidie ge vraagd voor het maken van een gesproken weekblad. Het gespro ken weekblad verschijnt, zoals de naam al zegt, wekelijks en twee keer per maand komt bovendien "De Zeeuwse Babbelaar" uit. Blinden en slechtzienden, maar ook mensen, die als gevolg van hun ziekte of handicap de krant niet kunnen hanteren, krijgen het nieuws, dat in de kranten staat, op een cassetteband thuisbezorgd en blijven op die manier op de hoogte van de actualiteit. Het gesproken weekblad heeft driehonderd abonnees, waar van een deel bestaat uit instel lingen als bejaardenoorden en verpleeghuizen. Dat betekent, dat het gesproken nieuws zo'n twee- tot drieduizend mensen in Zeeland bereikt. De stichting Ons Zeeland.maakt de nieuwscassettes in samen werking met het Administratief Dienstencentrum Zeeland, de stichting Radio Walcheren en de Nederlandse blindenbïblio theek in Den Haag. Het Dienstencentrum zorgt voor de tekstredactie, Radio Walcheren leest de tekst in op een moeder band en bij de blindenbiblio theek wordt de band vermenig vuldigd en aan de abonnees toegezonden. Het is de bedoeling, dat journa listen het aandeel in het werk van het Dienstencentrum gaan overnemen. Verwacht wordt dat mensen, die beroepsmatig met de nieuwsvoorziening be zig zijn, de teksten beter klaar De statencommissie welzijn vergadert maandag 4 mei, 14.00 uur. Doordat de commis sies, als gevolg van de staten verkiezingen, opnieuw zijn sa mengesteld, moet worden be gonnen met het kiezen van een voorzitter en een waarnemend voorzitter. Aan de orde komen verder de brieven die de provincie heeft geschreven en ontvangen over de radio-ontvangst in Zeeland, en een financiële bijdrage aan de openbare bibliotheek in Goes. Op onderwijsgebied komen be grotingszaken ter sprake en in de categorie zorg zijn er brieven over hei bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en de bouw van ziekenhuizen. Ook het verzoek van de stichting Ons Zeeland om zesduizend gulden subsidie voor een gesproken weekblad voor vi sueel gehandicapten staat op de agenda. f De statencommissie voor ruim telijke ordening vergadert vrij dag 8 mei om half tien 's mor gens. Ook deze commissie be gint met de verkiezingen van een nieuwe voorzitter en waar nemend voorzitter. Gepraat wordt over het beleidsplan Krammer/Volkerak, de brief van gedeputeerde staten over nieu we richtlijnen voor burgerwo ningen in het buitengebied en over het autowrakkenplan. De twee statencommissies ver gaderen in het openbaar in het provinciehuis. Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Voordat de be raadslagingen beginnen krijgt het publiek de gelegenheid over de agendapunten te praten.Hi IEÜWS kunnen maken om te worden ingesproken. Geschat wordt, dat de bewerking van de teksten duizend uur per jaar zal vergen. Daar staat dan een ver goeding tegenover van zesdui zend gulden. De stichting Ons Zeeland kan dat bedrag niet zelf betalen. Een abonnement op het gesproken weekblad kost voor particulie ren twintig gulden per jaar en voor instellingen vijftig gulden per jaar. Aan inkomsten levert dat zo'n zesduizend gulden op, maar daarvan moeten worden betaald de abonnementen op provinciale dagbladen. De on kosten van Ons Zeeland belo pen dan ook bijna twaalfdui zend gulden. Vandaar het verzoek aan de provincie zesduizend gulden be schikbaar te stellen voor het re dactionele werk. De stichting wijst erop, dat als het geld er niet komt, het gesproken week blad niet kan blijven bestaan. Het dagelijks bestuur van de provincie heeft aan provinciale staten voorgesteld de subsidie te verlenen. De statencommis sie welzijn bespreekt het voor stel op 4 mei en provinciale sta ten nemen de beslissing op 5' juni. Voorronden Hit'm or lose De winnende popgroep van het Rhythm and Booze-festival krijgt de aanmoedigingsprijs Jong Zeeuws Talent 1987. De prijs bestaat uit een bedrag van vijfduizend gulden. Twintig jaar geleden hebben gedeputeerde staten de aanmoedigingsprijs Jong Zeeuws Talent ingesteld. Voor het laatst werd de prijs in 1982 uitgereikt aan de musici Jan Paul Tavenier en Frank Mol (klassiek). Vorige week traden in 't Beest in Goes op de groepen Captain America, Rotnaam, Tekenburg, Beauty Sicks en Fixit. 7 on a date. Passenger, The Voice en 7 on a date. De tweede voorronde is in Zie- rikzee in Brogum. Op het pro gramma staan optredens van The Juke Joints, Dig the Gra ves, New Gate, de Miles Brow ning Band en The End. Datum van optreden is zaterdag 2 mei. Zaterdag 1 6 mei is Hit'm or lose in het Ledeltheater in Oostburg. De groepen die daar aantreden zijn Car Trouble, Shantung, Avi tal en Dreams Die First? The Joint, Oasis, Dasjan, Final Treat en Sylent Green wedijve ren met elkaar in De Klomp in Ovezande. In Middelburg is de locatie nog niet bekend, maar de bands die meedoen wel. Het gaat om Scarlett O'Hara, The Noise, Dust, Ironie en Tenderfoot. De datum is zaterdag 18 juni. De aanvangstijden zijn overal gelijk: acht uur 's avonds. Op zaterdag 30 mei swingt het in het Jongerencentrum Ni; in Hulst. Groepen die daar meestrijden om de aanmoedi gingsprijs of in elk geval eer plaats in de finale, zijn hx-Ü's, De jury, die bepaalt welke groe pen toegelaten worden tot de fi nale in Vlissingen, bestaat uit Klaas Overdam van de Culturele Raad Vlissingen, geluidstechni cus Ron Konings, Hubert Lee man van de Zeeuwse culturele raad (hij vertegenwoordigt de provincie), de musicus Hans Walraven, Ad Bouma van Klomppop en ter plaats degene, die zich met de popprogram ma's bezighoudt in de organisa tie van de zaalbezetting, en een toermanager. Het was de bedoeling popjour nalisten van de twee regionale dagbladen in de provincie ook in de jury te laten plaatsnemen, maar die opzet is niet gelukt. De samenstelling van de jury voor de finale is nog niet bekend. De plannen gaan in de richting van een aantal landelijke deskundi gen en een Zeeuwse delegatie. De voorronden en het popfesti val worden gesteund door een aantal sponsors. Die sponsors zijn de gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland, Heineken, SMP Rotterdam, waarbij SMP staat voor Schanswijk Music Promotion, Studio Ron Konings De Zeeuwse politiekorpsen controleren automobilisten en hun medepassagiers extra op het dragen van autogordels. Automobilisten, die worden "betrapt" op het niet omgord zijn, krijgen een boete van 35 gulden. Voor de passagier(e) geldt hetzelfde tarief, mits de bestuurder de gordel wel draagt. Hebben beiden nagela ten de gordel om te doen. dan krijgt de bestuurder een boete van vijftig gulden en de bijrijder een van 35 gulden. Alleen al om het geld in de zak te houden, is het dus raadzaam de gordels te gebruiken. Boven al is het gebruik van de gordels van belang voor de veiligheid van de automobilisten en hun passagiers. In de wet wordt voorgeschre ven, dat de bestuurder van een personenauto en degene die naast hem of haar zit een veilig heidsriem moet dragen. De ver plichting geldt verder voor bestuurders en voorpassagiers van combinatie-auto's: auto's die niet meer dan acht perso nen, met uitzondering van de chauffeur, kunnen vervoeren. Kinderen tot vier jaar mogen al leen op de voorzitplaats meerij den als zij in een goedgekeurd kinderzitje zitten. Kinderen van vier tot twaalf jaar zijn op het en het Zeeuwse popblad Gimmick. Behalve de aanmoedigingsprijs is er voor de winnaar van het festival in Vlissingen de prijs die Cimmick beschikbaar stelt. De band krijgt honderd foto's om zichzelf in den lande meer be kendheid te kunnen geven. Ron Konings heeft als tweede prijs de helft van de opname-kosten voor een single van de groep beschikbaar gesteld. Hoewel er zes voorronden wor den gehouden, zullen vijf groe pen worden uitverkoren voor de finale. Welke groepen dat zijn wordt eind juni bekend ge maakt. De presentatie van de fi nale wordt, evenals vorig jaar verzorgd door Hans Walraven. zelfde zitje aangewezen en als zij daaruit zijn gegroeid geldt ook voor hen de gordel. Men sen, die korter zijn dan 1.50 meter zijn van de draagplicht ontheven. Een ontheffing geldt verder voor bestuurders die goederen op- en afhalen op kort van elkaar gelegen plaatsen, die ernstig in valide zijn en niet zelf de gordel kunnen vastmaken of voor taxi chauffeurs als zij passagiers vervoeren. Bij het achteruitrij den geldt evenmin de plicht tot het dragen van de gordel. Er is nog een reden om gebruik te maken van de veiligheidsrie men. Verzekeringsmaatschap pijen zullen voortaan bij de uit kering van schadebedragen re kening houden met het al of niet dragen van de gordel. Degene, die de vergoeding claimt zal dan moeten aantonen, dat het letsel of de schade bij het wel dragen van de gordel van dezelfde om vang was geweest. Een inwoner van Lewedorp wordt op vrijdag 8 mei, 14.00 uur, gehoord over zijn bezwaar schrift tegen de beslissing van de voorzitter van het college van gedeputeerde staten -de commissaris der koningin. De gs-voorzitter heeft een niet wel gevallige beslissing genomen op een verzoek om bijstand van de Lewedorpenaar en vandaar het bezwaarschrift. De Arob zitting wordt gehouden in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Zij is openbaar. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van de artikelen 12 en 29 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. te Rotterdam heeft bij hen op 31 maart 1987 een aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet ingediend voor het uitbreiden van een verkooppunt voor motorbrandstoffen (zelftank) door het plaatsen van een tank ten be hoeve van Euro-loodvrij. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Rijksweg 58 bij kmp. 50,2 kadastraal be kend gemeente Arnemuiden, sectie H, no. 269 en gemeente Middelburg, sectie V, no. 625. Ter inzage De aanvraag met bijlagen, de ontwerp-vergunning (waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting) en overige stukken liggen voor een ieder van 6 mei 1987 tot en met 5 juni 1987 op de volgende plaat sen en tijden: in het gemeentehuis van Arnemuiden op werkdagen van 9-12 en van 13-16 uur en iedere dinsdagavond van 17-20 uur (na overleg met de gemeentebode, tel. 01182-1576); in het gemeentehuis van Middelburg op werkdagen van 8-12 en van 13-17 uur en iedere donderdagavond van 18-21 uur (na telefonische afspraak: 01180-26251, tst. 413); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42 te Middelburg op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 5 juni 1987, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de aangevraagde vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen en wel op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, St. Pieterstraat 42, 4331 EW Middel burg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen zowel het geven van de gevraagde vergunning als tegen de ontwerp-vergunning en wel tot en met 5 juni 1987. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom wordt verzocht kunnen tot en met 1 juni 1987 tegen de aanvraag en/of de ontwerp-vergunning mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (tel.: 01180-31364). Middelburg, 29 april 1987. sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 -cV.-V RECHTSTREEKS UIT EIGEN FABRIEK, GOEDKOPER KAN HET NIET' HOLLAND B V Jufferswegje 12 Kapelle-Biezelinge (Zld) ÏJÏÏTTÊ COMPORT ABLE W afneembare 2^weg^o>ceed bel cass. deck 40 watt bing 5"banïn# AM/FM en Korte muziekvermogen dolby Golf voor cass. R naar B breed. 26 cm hoog Kom kijken naar deze portables en verbaas u over de vele mogelijkheden, de sublieme kwaliteit en....rol ondersteboven van deze zeer lage prijzen. AM/FM-stereo. Pauze- toets. Stereo-indicator. Uitstekende opname- en weergave. Nu bij Expert Stereo radio/cass. ree. type TR-3886 AM/FM-stereo. Dubbel cassettedeck voor moeite loos kopieren. Kontinu- weergave. Nu bij Expert L.NOORDSTRAAT 20 - MIDDELBURG - TEL. 01180-13373 DORPSPLEIN 6-7 - ZUIDZANDE - TEL. 01170-2222 Pert'ekt gemaakte lederen dames schoen, met jam boree-klep. Optimale pas vorm. Verkrijgbaar in 2 verschillende hakhoogten. Nederlands-Top-Fabrikaat Voor voet-gezondheid De eigenschappen kent l' velen kennen reeds onze PRIJS ok hout minimum Kozijnen Ramen Deuren Rolluiken Schroten Rabatdelen Serre 's Schuifpuien Heeft u bouwplannen en wijt u vrijblijvend offerte en advies door aannemer. Stuur even een briefje met alleen uw naam, adres, postcode/woonplaatsen uw telefoon nummer. in een open enveloppe /.onder postzegel aan: ANTWOORDM MM KR 619-4330 WH MIDDKLHURC of bel 01 180- 36037 en w ij doen de rest... ALLE OFFERTES EN ADVIEZEN ZIJN VRIJBLIJVEND Als U er langer mee wilt doen

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1987 | | pagina 13