Kei te Bij in de Zuidvlietstraat 124 Vanaf heden vele BANKSTELLEN ENZ. ALLE AFGEPRIJSDE MEUBELEN NU NOG EENS EXTRA AFGEPRIJSD! ALLEEN IN DE ZAAK ZUIDVLIETSTRAAT 124 GOES ZEELAND VANAF DONDERDAG 16 JANUARI HELPT NEPAL Wat te melden? BEL «1180-27651 g m Toestel 54 Postbus 5017 4330 KA Middelburg Bibliotheek Texas Instruments Turnen Jazzgym Welkomdienst KNMI Sacred dance Borstkankerpatienten Poppenmaakcursus Speciale dienst After Care Bingo Winterguard contest Openbare les Assertiviteitscursus Bingo Mount Everest Appèldienst Goede kleding Zeeuwse onderwijsraad Zeeuwse speelgroep Kijken naar kunst Kinderveiligheid Gymnastiek Gezondheid Winterwandeling Opstapcursus Deskundig Kom uit je huis Kermis groter PCOB Wonen ouderen GIRO 7475 MIDDELBURG De Openbare bibliotheek in Vlis singen wil mensen inzicht ver schaffen in hoe een bibliotheek reilt en zeilt. Tonen hoe men van alles gemakkelijk kan vinden is een onderdeel van die rondlei ding, die op de woensdagen 4 fe bruari en 4 maart worden ge houden. De Ti-gebruikersgroep Midden Zeeland houdt op zaterdag 1 fe bruari weer een regiobijeenkomst in het Zuiderbaken te Middel burg. Hoofdpunt op het pro gramma van de computerhobby isten is de introductie van de cur sus Forth. Deze bijeenkomst be gint om 13 uur. De Middelburgse Turnvereniging (MTV'69) houdt zaterdag 1 fe bruari een klassetournooi voor jongens. Er wordt geturnd in de klasse 6a - 6b, 5a - 5b. De wedstrijd begint om 13.00 uur in "de Schakel" te Middelburg, in gang "Burggang". De deelne mende verenigingen zijn: Astrow uit Souburg, Thor uit Sas van Gent, Volharding uit Goes, VTV uit Vlissingen, Oranje Nassau uit Vlissingen en de organiserende vereniging MTV'69 uit Mid delburg. Een aantal docenten verzorgt op zaterdag I februari in de Christe lijke Scholengemeenschap Wal cheren een workshop jazzgym- nastiek in het kader van de oplei ding verenigingsleidster jazzgym- nastiek. Deze workshop begint 's morgens om tien uur en eindigt even na drieën. Hij is toeganke lijk voor beginners en gevor derden. Het thema van de Welkomdienst zondag 2 februari in De Hoeksteen (Middelburg) is: "Vre de dichtbij". De dienst wordt ge leid door ds P. Paulus en me vrouw kapitein G. Elhorst- v.d. Berg van hel Leger des Heils. Mu zikale medewerking verlenen het Wclkombo en 't Hervormd Kin derkoor onder leiding van Irma Heijmans. De samenkomst begint om 19 u. na 'n kwartier sa menzang. Oud KNMI-medewerker Drijger doet op dinsdag 4 februari uit de doeken wat het weerkundig insti tuut allemaal doet. De heer Drij ger spreekt op uitnodiging van Aktiva, de activiteitcommissie van de stichting Welzijn voor Ou deren in Vlissingen. De lezing vindt plaats in het dienstencen trum Baehten Poorte te Oost- Souburg en begint om 14.15 uur. Kennis maken met meditatief dansen, ofwel sacred dance, kan op zaterdag 1 februari in Middel burg op het adres Brecstraat 27, vanaf 14 uur. Deze dansvorm is overgeleverd uit Balkanlanden en Griekenland. De nieuwe dansen zijn gemaakt op muziek van Bach, Beethoven en Vivaldi. Op dinsdag 4 februari houdt de praatgroep van vrouwen met een borstamputatie of een borst- besparendc behandeling weer haar maandelijkse koffiemorgen. Doel is het onderlinge contact met lotgenoten. De ochtend begint om tien uur en de toegang is vrij. Plaats van samenkomst is het wijkgezondheidscentrum aan de Rozenburglaan in Middelburg (wijk Dauwendaele). De centrale stichting voor Sociaal Kultureel Werk in Vlissingen ver zorgt in het Woltershuis aan de Hogeweg een nieuwe poppen maakcursus. Op maandag 3 fe bruari begint de eerste les om 10 Dominee Glashouwer gaat voor in de speciale dienst die zondag 2 februari plaatsvindt in de Petrus- kerk. Het thema luidt 'Gaven de len wereldwijd'. Als inleiding wordt de film 'Bertus of Achmed' getoond. Daarin laat een vlotte Nederlander zich door een gri meur bewerken waarna blijkt dat een buitenlander in dit land aan zienlijk meer problemen heeft om te functioneren, al is het maar een taxi bestellen. Tijdens de dienst, die om 16.45 uur begint, bespeelt .1. Dingemanse het orgel. Mede werking verleent de hervormd/ge reformeerde werkgroep werelddi- akonaat. Mevrouw R. Oosterhout vertelt op donderdag 30 januari in het Abdijrestaurant te Middelburg iets over haar werk in de after ca re. Dat gebeurt tijdens een koffie ochtend van de Nederlandse Ver eniging van Huisvrouwen. De koffie-ochtend begint om tien uur. In buurthuis Aldegonde in Westerzicht te Vlissingen wordt op dinsdag 4 februari liet bin- gospel gespeeld vanaf 20 uur. De stichtin Drum Corps Holland houdt in samenwerking met Blue Spirit drum en bugle corps een winterguard contest in de Kruit- molen te Middelburg. Tijdens dit showgebeuren kunnen de korpsen zich sportief meten. Met gebruik making van moderne muziek wordt getracht een spectaculaire show op te voeren. Afzonderlijke juryleden beoordelen de optre dens. De wedstrijd in de Middel burgse sporthal wordt gehouden op zaterdag 1 februari. De vol gende winterguards doen mee: Oranje uit Huizen, Beatrix uit Hilversum, Jubal uit Dordrecht, Bato uit Haarlem, Avant Courir uit Baarn/Eemnes/Amersfoort en Oranje uit Huizen/Hilversum. ln de scholengemeenschap voor beroepsonderwijs, De Wellinge, aan de Kruisweg te Middelburg is op woensdag 5 februari een open bare les te volgen op de middelba re school voor scheepswerktuig- kundigen. Er is een openbare les van 14 tot 16 uur en van 19 tot 21 uur. Het vormingscentrum Jonge Vol wassenen (VJV) te Vlissingen is verhuisd en van naam veranderd. Voortaan heeft het VJV (vol- uit)Stichting Vorming en Onder wijs voor Volwassenen. In het nieuwe onderkomen in de Julia- nalaan 13 zijn de activiteiten weer begonnen. De vrouwenassertivi- teitscursus gaat ook weer van start. De eerste geplande bijeen komst van deze cursus, waarin vrouwen kunnen leren beter voor hun rechten en wensen op te ko men, is op woensdag 5 februari. Tijdens de bijeenkomsten die al- lijd duren van 9.15 tot 11.15 uur, is kinderoppas anwezig. Voor in formatie 01184-17819. De Majorettenvereniging 'Dau wendaele' houdt op zaterdag 1 fe bruari a.s. een grote bingo avond, aanvang 19.30 uur. De prijzen worden verdeeld in de Sporthal 'Duivenvoorde' in Oost- Souburg. De Middelburger Joost Ubbink spreekt op zondag 2 februari over zijn ervaringen tijdens de Mount Everest Expeditie. Twee keer maakte de 28-jarige Ubbink een Himalaya expeditie mee. De laatste keer bedwong hij de Mount Everest, wat nog geen Ne derlander daarvoor was gelukt. Joost Ubbink, die afgelopen jaar zijn studie medicijnen voltooide, vertelt zijn verhaal met dia's in de Kapel van St. Maarten Hoogelan- dc zondag vanaf 14.30 uur. 'Delen., wat, waar en hoe?' luidt het thema voor de appèldienst die op zondag 2 februari wordt ge houden in de St. Jacobskerkin Vlissingen. aanvang 9.45 uur. Be gonnen wordt met samenzang en na de dienst kunnen de bezoekers koffie drinken. Het jeugdkoor 'Jubilate' verleent medewerking aan deze dienst. Wie nog in goede staat verkeren de kleding heeft en die toch niet meer draagt kan terecht bij de supportersvereniging van de Juli- anakorpsen. Deze houden name lijk op zaterdag 8 maart een kle- dingbeurs in het elubgebou aan het Vlissings Bolwerk te Middel burg. Tot die dag kan er op elke zaterdag tussen 14 en 15 uur kle ding worden ingeleverd. Er wordt voor de deugdelijke kledij een 're delijke' verkoopprijs vastgesteld. Na verkoop is de helft van de op brengst voor de aanbieder, de an dere helft is voor de vereniging. Niet verkochte kleding kan weer worden opgehaald in molen De Hoop - het clubgebouw van Juliana. De Zeeuwse Provinciale Onder wijsraad heeft het vierde jaar verslag uitgebracht. Het behan delt de periode 1984-1985. In dat verslag wordt ingegaan op de wij ze waarop de raad met haar werk groepen heeft gefunctioneerd. Daarin wordt onder meer opge merkt dat de raad een serieuze ad viesfunctie dient te hebben voor het provinciaal bestuur. De Zeeuwse speelgroep (in oprichting) biedt amateurmuzi kanten de gelegenheid om onder professionele begeleiding muziek te maken. Het repertoire omvat muziek uit de middeleeuwen, re naissance, barok en romantiek. Deelnemers dienen een spelniveau te hebben dat overeenkomt met drie jaar muziekles. De eerste bij eenkomst is op zaterdag 1 februa ri vanaf 13.30 in de Muziekschool aan de Zusterstraat te Goes. Voor informatie. 01131-2206. Kunstzinnige Vorming Vlissingen begint donderdag 30 januari een korte cursus kunstgeschiedenis onder de titel "Kijken naar Kunst" in het gebouw van de Kunstzinnige Vorming aan de Mi nister Lelystraat 2 in Vlissingen. De cursus bestaat uit 8 lessen van twee uur (20.00-22.00 uur) en staat onder leiding van Nico Out. Tijdens de cursus komt zowel de Nederlandse als de buitenlandse kunst na 1945 aan de orde. Te vens is er één excursie in het pro gramma opgenomen en zullen minstens twee avonden worden besteed aan een bezoek van gale rie Marquis te Vlissingen en de Vlissingse kunstuitleen. Daarmee sluit de cursus direct aan bij wat de eigen omgeving aan kunst heeft te bieden. Voor inlichtingen kan men bellen naar de Culturele Raad Vlissingen, telefoon: 01184-16672 of 14928. De dienst Jeugdgezondheidszorg van de provinciale vereniging Het Zeeuwse Kruis gaat zich bezig houden met het onderwerp 'kin derveiligheid'. Ze doet dat in sa menwerking met de regionale kruisverenigingen en de stichting Consument en Veiligheid. Deze organisaties hopen met deze actie het aantal ongevallen onder kin deren (tot vijf jaar) terug te drin gen. In Nederland sterven jaar lijks 170 kinderen tengevolge van een ongeval. De voorlichtingsac- tic zal onder meer plaatsvinden op consultatiebureaus voor zuige lingen en kleuters. Ervaringen el ders in het land leren - aldus de organisaties - dat het aantal onge lukken na voorlichting te rugloopt. De christelijke gymnastiekvereni ging Veldo houdt op zaterdag I februari haar jaarlijkse clubkam pioenschap in de sportzalen van het Deltacollege aan de Merwe- destraat te Middelburg. De wedstrijden beginnen om negen uur en zijn rond vier uur 's mid dags afgerond. 'Wat doe ik voor mijn gezond heid?' Die vraag staat centraal tij dens een aantal bijeenkomsten voor bewoners van het platteland van Walcheren van zestig jaar en ouder. In acht bijeenkomsten op de dinsdagmiddag tussen twee en vier uur wordt van alles verteld over de gezondheid en hoe daar voor te zorgen als men ouder wordt. De eerste bijeenkomst is op dinssdag 4 februari in het wijkgebouw aan de West weg te Domburg. Voor informatie: 01187-1514. De Natuurvereniging Walcheren KNNV biedt de liefhebbers de ge legenheid deel te nemen aan een winterwandeling op donderdag 30 januari. Vertrokken wordt om streeks 14 uur bij de Nederlandse Hervormde kerk te Domburg on der leiding van Richar Struyk. In zowel Vlissingen als Middel burg begint de Zeeuwse dag- en avondscholengemeenschap de 'opstapcursus'. De eerste lessen zijn op woensdag 29 en donder dag 30 januari. De cursus is be doeld voor mensen die na de zo mervakantie de mavo of havo opleiding willen beginnen. Neder lands en rekenen zijn de vakken die worden gegeven. Daarnaast krijgen de leerlingen informatie over de Mavo/Havo-vakken. De opstapcursus in Middelburg is op donderdag tussen 8.45 en 12 uur in het gebouw van de ZDASG aan de Latijnse Schoolstraat en in Vlissingen elke woensdag om de zelfde tijd in het ZDASG-gebouu aan de Rembrandtlaan 1. Liet Sociaal Kultureel Werk De Hayman in Middelburg houdt voor zijn medewerkers enkele deskundigheidsbevorderende bij eenkomsten, waaraan ook wijk bewoners kunnen deelnemen. Op dinsdag 4 februari wordt koken en bakken behandeld, dinsdag 18 februari krijgt klei aandacht, op dinsdag 4 maart wordt er gezeef drukt en op dinsdag 18 maart staat emailleren centraal. Infor matie en opgave 01180-29004. De vrouwencontactgroep 'Kom uit je Huis' houdt op woensdag 5 februari haar maandelijkse kof- fiecontactochtend. De komende gemeenteraadsverkiezing staat centraal tijdens die bijeenkomst. De afdeling Voorlichting van de gemeente Middelburg is uitgeno digd om meer te vertellen over de achtergronden van de verkiezing. De koffiecontactochtend begint woehsdag om half tien en vindt plaats in het Zuiderbaken in Mid delburg. De omgeving waarin het Middel burgse kermisgebeuren zich gaat afspelen is vergroot. Voortaan worden er ook kramen op Plein 1940 neergezet. Een keten kermis attracties moet de beide pleinen verbinden. Een en ander is het ge volg van de constatering dat de herindeling van de Markt voor de kermisexploitanten niet meer op timaal is te benutten. De kermis in Middelburg wordt dit jaar ge houden van vrijdag I tot en met donderdag 7 augustus. De protestants Christelijke Oude renbond (PCOB), afdeling Vlis singen, heeft mevrouw Vonk uit genodigd om te komen spreken over 'flankerend beleid'. Ze doet dat op donderdag 30 januari om 14.30 uur in het jeugdgebouw bij de Petruskerk aan de Dr. Ot- testraat in Vlissingen. Mevrouw Vonk is consulente voor het ouderenbeleid in de pro vincie Zeeland. De commissie welzijn ouderen in Veere gaai informeren over 'groepswonen voor ouderen'. De heer Riemens, een toekomstig be woner van Hof Popkensburg, zal tijdens de bijeenkomst iets vertel len over dat project en er wordt een videofilm gedraaid. De bij eenkomst vindt plaats in het vere nigingsgebouw te Veere op woensdag 12 februari en begint om 15 uur. De Zeeuwse Sportraad heeft deze week aan de besturen van de aangesloten provincia le en regionale sportorganisa ties in een brief adhesie be tuigd met de actie "Zeeland helpt Nepal". De raad vraagt de besturen door middel van bijgesloten brieven en infor matiemateriaal ook de bestu ren van de Zeeuwse sportvere nigingen te vragen hun steent je bij te dragen onder het motto "De Zeeuwse Sport helpt Nepal". Scouting Zeeland wenst alle lezers van haar blad een goed en zonnig spoor in 1986 toe met de algemene Nepalese be groeting Namaste. Ze vraagt haar leden in het nieuwe scou- tingjaar bij te dragen aan de provinciale actie, hetgeen ge heel in de lijn ligt van de op dracht die Prins Claus in het jubileumjaar meegaf aan alle seoutingleden 'iets doen voor de mensen en de kinderen in de ontwikkelingslanden'. In de Christelijke Basis school "De Maatjes" te Bier vliet stoppen kinderen elke vrijdagmorgen geld in de col lectebus en begroeten elkaar dan enthousiast met het woord Namaste alsof ze het dagelijks gebruiken. De Christelijke Basisschool "Oude Vaert" te Terneuzen heeft 347 Namaste- wenskaarten verkocht, die in clusief gift 754,hebben opgebracht. De kinderen van de Open bare Basisschool te Breskens hebben een stickeractie op touw gezet en verkochten voor 560.75 bij wedstrijden, toernooien en dergelijke. Bij het slaan van de eerste paal voor de uitbreiding van de scholengemeenschap voor beroepenonderwijs "De Wel linge" te Middelburg werd aan de actie 400,ge schonken. De gemeenteraad van Tho- len heeft besloten in bet kader van de actie "Zeeland helpt Nepal" 5.000,te schen ken. Van Oeveren Reizen Zie- rikzee heeft ten behoeve van een Nepalproject gratis een touringcar ter beschikking gesteld. Een collecte van de Vrije Evangelische Gemeente te Goes bracht 116,op. De Diaconie van Nieuwdorp stortte 100,De Diaconie van de Nederlands Hervorm de Gemeente te Ellewoutsdijk stortte een gift van 500, De vrouwengroep Tabitha te Terneuzen maakte 47,25 over op gironummer 7475. Tijdens de verkiezingsbij eenkomst van de VVD- Zeeland werd voor de actie "Zeeland helpt Nepal" gecol lecteerd door 2 aanwezige Statenleden, de opbrengst be droeg 573,95 plus enkele Duitse en Belgische muntjes. De opbrengst van de Nepal- wijn bedroeg per een januari 1986 240.— Bij de officiële opening van de nieuwe vestiging van de Accountants-maatschap De Roo Fossen werd een che que ter waarde van 10.000,overhandigd aan de heer J.D. de Voogd, lid Gedeputeerde Staten van Zee land, ten behoeve van de actie Zeeland helpt Nepal". Hiermede werd de 300.000 gulden ruimschoots over schreden. GROTE REORGANISATIEVERKOOP PAAUWE SLAAPKAMERS EETH0EKEN KASTEN ALLES TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1986 | | pagina 7