O 3 IÉ PROJECT MACHINEBREIEN/ NAAIEN VOOR JONGE BAANLOZE BUITENLANDSE VROUWEN h s Sa. |i 5 OPENBARE VERGADERING EN IN DE MAAND FEBRUARI week mm a o 5" 29 jan. - 5 febr. 3 DE FAAM [Uitkering bij vorstverlet? MENU 'TAFELT JEDEKJE' week 3-8 februari Woensdag 29 januari 1986 Gemeente Middelburg doet mee aan vakbeurs 'stadsvernieuwing' In de vergadering van 20 januari heeft de ge meenteraad burge meester en wethouders gemachtigd om met ZE- KATEL bv te onderhan delen over het afsluiten van een contract voor de aanleg van een kabelte levisie en -radionet in Middelburg. Op 3 februari zal worden begonnen met het vernieuwen van de riolering in de St. Janstraat, tussen de Zusterstraat en de Nieuwe Haven. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden, die ongeveer zes weken zullen duren, zal de straat voor alle verkeer worden afgesloten. De woningen blijven te voet bereikbaar. Ontwerp bestemmingsplan Het bericht dat mogelijk een mu seum zal worden gevestigd in het VOC-gebouw aan de Maisbaai is voor een tweetal milde gevers aanleiding geweest waardevolle materialen ter beschikking te stellen. Zo ontving het gemeentebestuur een aantal ou de prenten en vier oude munten. Bei de anonieme gevers hartelijk dank. Voor een werknemer die door vorst, sneeuwval, hoog water óf daarmee gelijk te stellen buitengewone natuurlijke omstandigheden geheel of gedeeltelijk werkloos is. bestaat er een mogelijkheid om een uitkering te ontvangen. Het gaat hier om werknemers die gewoon in dienst zijn bij .een baas. maar in verband met bovengenoemde omstandigheden niet kunnen werken en daardoor geen loon ontvangen. Hu is het niet zo, dat een werkgever al zijn schade i.v.m. onwerkbaar weer. kan afschuiven op uitkerende instanties, te weten bedrijfsverenigingen en sociale diensten. In artikel 1638, d van het Burgerlijk Wetboek staat namelijk vermeld, dat de werkgever in beginsel verplicht is het loon onverminderd door te betalen. Dit wordt geacht te behoren tot het normale bedrijfsrisico. In een strenge winter kan dit echter tot onredelijkheden leiden. Bedrijfsverenigingen hebben daarom afspraken gemaakt over een maximale wachttijd die wordt aangehouden, waarna een WW- uitkering kan worden verstrekt. De Detam bijvoorbeeld, heeft twee regelingen en wel één voor de reinigings- en één voor de overige bedrijven. Bij de reinigingsbedrijven geldt, dat de eerste drie dagen van een vorstperiode gelden als bedrijfsrisico. Het totale bedrijfsrisico per winterseizoen is negen dagen. Bij de overige bedrijven gelden de eerste vijf dagen als bedrijfsrisico. Voor een tweede periode gelden als zodanig drie dagen. Overigens zijn hierop weer uitzonderingen mogelijk, zodat u wordt geadviseerd zich te wenden tot uw bedrijfsvereniging. Indien geen gebruik kan worden gemaakt van een WW- uitkering, kan worden bezien of de werknemer in aanmerking komt voor een WWV-uitkering, die door de sociale diensten wordt verstrekt. De WWV gaat ook uit van een bepaalde wachttijd. In uitspraken van de Centrale Raad van Beroep wordt voor de bouwnijverheid een termijn van tweeëntwintig vorstverletdagen of 176 vorstverleturen als bedrijfsrisico redelijk geacht. Mocht u in deze winter voor het probleem komen te staan, dat u geen loon ontvangt, richt u zich dan tot de sociale dienst, die met u zal bezien welke regeling op u van toepassing- is. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de Unie van Vrijwilligers voor ouderen en zieken die zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maandag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur besteld worden. Tel. (01180) 38570. Het bezorgen doet men ook op deze dagen. maandag Gehakt, aardappelen, spinazie dinsdag- Jachtschotel, rode kool, puree woensdag Rundvlees, spruitjes, aar dappelen donderdag Hamburger, barbecuesaus, ap peltjes, aardappelen vrijdag- Vis, fantasiesaus, worteltjes, aardappelen zaterdag Wat de pot schaft -Commissie Gemeentewerken, maandag 3 om 16.15 uur Secr. dhr. P. Meeusen (spreekrecht) -Commissie Volksgezondheid en Milieube heer, donderdag 13 om 16.15 uur Secr. dhr. M.C. Westveer (spreekrecht) -Commissie 'Sociale Zaken, donderdag 13 om 19.30 uur Secr. dhr. J.A.W. de Wolf (spreekrecht) -Commissie Onderwijs, maandag 17 om 16.00 uur Secr. dhr. H. Groesser (spreekrecht) -Commissie Financiële Zaken, dinsdag 18 om 16.00 uur Secr. dhr. N.A. Meijer (spreekrecht) -Commissie Openbare Orde en Veiligheid, dinsdag 18 om 16.15 Secr. dhr. J.J. v.d. Meijden (spreekrecht) -Commissie ROVOS, dinsdag 18 om 19.30 uur Secr. tst. 342 (spreekrecht) Door de gemeente Middelburg- is bijna een jaar geleden het leerwerkpro j eet "Machinebreien/naaien" opgezet. Dit project werd gestart in samenwerking met de Turkse Werknemersvereniging Middelburg. Hierbij werd financiële steun verleend door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Onlangs is dit project, dat aanvankelijk werd opgezet voor jonge haanloze Turkse vrouwen, geëvalueerd. Hierbij werd van de zijde van de Turkse deelneemsters voorgesteld de doelgroep van het project uit te breiden tot alle jonge haanloze buitenlandse vrouwen in Middelburg. Wanneer u een jonge baanloze buitenlandse vrouw bent en misschien zin hebt om aan het project "Machinebreien/naaien" deel te nemen, is het handig dat u de nu volgende informatie leest. schap kunnen voeren, waarbij kostendekkend en, zo mogelijk, loonvormend kan worden gewerkt. Doelgroep Deze bestaat uit vrouwen en meisjes, die niet ouder zijn dan 25 jaar en niet jonger dan 16 jaar, die werkloos zijn en als werkzoekenden bij het Geweste lijke Arbeidsbureau staan inge schreven. Leren naaien en breien ui traderen van pa tronen, patronen maken, stof kiezen, stof knippen, enz.: - het verstellen van kleding. Overige activiteiten - het beheren van het werka- telier; - het bijhouden van de projec tadministratie; - het verkopen van de gemaak- Doelstelling 1 te producten. De doelstelling van het project is Bij deze zaken geldt dat men dat jonge baanloze buitenlandse door middel van aanvullende vrouwen door het vervaardigen scholing of door het volgen van en verkopen van kleding op den cursussen de nodige kennis kan duur een eigen werkgemeen- opdoen. Wanneer kan men aan het pro- zwaren met behoud van uw uit- ject deelnemen? kering aan het project meedoen. In principe worden de deel- Wel moet vooraf nog om neemsters op de volgende tijden toestemming worden gevraagd verwacht bij de Gemeentelijke Sociale - maandag van 9.00-12.30 uur Dienst. Dit hoeft u niet zelf te en van 13.00-15.00 uur; doen. Wanneer u besluit aan het - dinsdag van 9.00-12-30 uur project te gaan deelnemen kan en van 13.00-15.00 uur; het Buro Baanlozen Service dit - donderdag van 9.00-12.30 ook voor u regelen. Hier kunt u uur; zich namelijk voor het project - vrijdag van 9.00-12-30 uur en opgeven. Het Buro Baanlozen van 13.00-15.00 uur. Service (B.B.S.) is gevestigd in De activiteiten worden gehou- het pand Stadhuisstraat 1 (le den in "De Demerary" aan het verdieping) en telefonisch te be- Voor dit project is een lerares Oostkerkplein 5 te Middelburg, reiken onder nr. 01180-35790. naaldvakken aangesteld, die de Het is mogelijk dat er voor kin deelneemsters de volgende za- deropvang gezorgd wordt. Voor meer informatie ken bijbrengt: Voor meer informatie kunt u te- - het leren bedienen van een Deelnemen met behoud van uit- recht bij de coördinator van het moderne breimachine; kering. Buro Baanlozen Service en bij - het leren lezen van patronen Omdat het project is goedge- de docente naaldvakken van het en werkbeschrijvingen; keurd door het College van Bur- project. Zij is gedurende de eer- - het leren naaien op een elee- gemeester en Wethouders van der genoemde tijden bereikbaar trische naaimachine; de gemeente,- kunt u zonder be- onder nr. 01180-11713. - het leren Van 28 tot en met 31 januari wordt in het "AHOY"-complex te Rotterdam de vakbeurs "Stadsvernieuwing" georganiseerd. Op deze beurs, die voor de tweede keer wordt gehouden, komen aspecten als Renovatie, Onderhoud, Vervangende Nieuwbouw, Restauratie en Particuliere Woningverbetering uitgebreid aan bod. De gemeente Middelburg neemt bij het aspect restauratieprojecten een centrale plaats in. De gemeente heeft gedurende jaren een actief restauratiebeleid gevoerd met als resultaat dat het rijke monumentenbezit bewaard kon blijven. De stand die de gemeente Middelburg op de vakbeurs inneemt heeft het formaat van een echte woning. De afmetingen luiden 10 x 5 x 8 meter. In deze stand tracht de gemeente de bezoekers een beeld te geven van het Middelburgs beleid in het heden en met name in het verleden, waarbij het monumentenbezit van Middelburg een belangrijk uitgangspunt is bij de bepaling van een structuur voor een levendige binnenstad. Vragen als: wat maakt de Middelburgse restauratie zo uniek?; hoe worden de monumenten thans behouden?; enz. krijgen tijdens de beurs uitvoerig aandacht. De resultaten van met succes afgeronde restauratieprojecten worden getoond. Hierbij staat met name de Bellinkstraat model voor het restauratiebeleid in de gemeente. Deze straat is rond 1974 gerestaureerd door de woningbouwvereniging, die de panden ook verhuurt. De restauratie van de Middelburgse monumenten geschiedde in het kader van de gemeentelijke restauratienota die in 1969 verscheen en waarbij met name de woonhuismonumenten centraal stonden. In het begin was de gemeente de belangrijkste initiatiefneemster, waarop later door anderen werd ingehaakt. Nu de grote restauratieprojecten gereed zijn, neemt de gemeente Middelburg de individuele slechte panden onder de loupe. 40% van het Middelburgs Fonds Stadsvernieuwing is bestemd voor restauratie en renovatie door particulieren. Gezien het aktieve verleden van de gemeente Middelburg op'het gebied van de monumentenzorg werd de standruimte gratis ter beschikking gesteld. Voorts stelde de gemeenteraad een krediet van 75.000,beschikbaar voor de inrichting en de bemanning hiervan. In het kader van het monumentenjaar 1975 werd de gemeente Middelburg als Europese voorbeeldstad uitgeroepen. OUDE RIJKSWEG (NIEUW- EN SINT JOOSLAND) IN DE IN SPRAAK In Nieuw- en Sint Joosland zullen de Oude Rijksweg en de Veerstraat grotendeels herstraat worden. Deze herstrating vindt plaats in hetzelfde profiel als het huidige. In de Veerstraat zal aan de oneven zijde (nrs. 17 en 19) een verhoogde loopstrook worden aangebracht. Voor de nummers 9 tot en met 15 wordt er aan een combinatie gedacht van een looppad met een par- keerstrook voor 5 auto's. Vanaf nr. 9. richting nr. 1, wordt met behulp van palen gezorgd voor het vrijhou den van een voldoende breed loop pad. In verband met de afwatering- van de weg en de drempelhoogte van de woningen is een verhoging van de loopstrook hier niet mogelijk. De evenzijde van de Veerstraat wordt niet gewijzigd. Op het kruispunt Veerstraat, Korte- weg en Oude Rijksweg wprden de -Bestuurscommissie Welzijn, woensdag 19 om 16.00 uur Secr. dhr. A.J. Wien (spreekrecht) -Commissie Verkeer, woensdag 19 om 19.30 uur Secr. dhr. J.J. Groenenberg (spreekrecht) -Bestuurscommissie Culturele Zaken, don derdag 20 om 15.45 uur Secr. mej. J. Cijsouw (spreekrecht) -Gemeenteraad, maandag 24 om 14.00 uur -Bestuurscommissie Welzijnsaccommoda- ties, dinsdag 25 om 19.30 uur. Secr. mej. C. Manuputty (spreekrecht) Voor het gebruik maken van het spree krecht moet een afspraak gemaakt worden met de commissiesecretar(is)esse op het stadhuis. Tel: 26251. PLAATS EN VERKEERSMAATREGEL 1. Havendijk-Oostperkweg De bocht Havendijk- Oostperkweg afgesloten voor alle verkeer 2. Sint Janstraat Tussen de Zusterstraat en de Nieuwe Haven afgesloten voor alle verkeer AARD VAN HET WERK AANVANGS DATUM lierbestrating in uitvoering 3 3 o q> e 3 <D fi> <D vernieuwen riolering- In uitvoering trottoirs uitgebreid om de oversteek voor voetgangers te verbeteren. Het kruisingsvlak zal wat kleiner wor den, maar het uitzicht beter. Op de Oude Rijksweg worden er op twee punten middenheuveltjes voor gesteld. Enerzijds moeten deze de snelheid beïnvloeden, anderzijds de oversteek voor voetgangers verge makkelijken. In verband met de to taal benodigde breedte gaat deze voorziening- enigermate ten koste van de bestaande trottoirbreedte aan de oneven zijde. Van 29 januari tot en met 25 februa ri liggen de stukken en de tekenin gen. die op het bovenstaande betrek king hebben, ter inzage,bij bureau Voorlichting van de gemeente (Stad huisstraat 2), dat geopend is van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 en tussen 13.30 en 17.00 uur. Tijdens de genoemde periode kunt u op de plannen inspreken. Dit is mo gelijk via een speciaal formulier dat eveneens bij Bureau Voorlichting te verkrijgen is. Tevens kan op ver zoek een informatiespreekuur wor den belegd, waarop iedere vra gensteller 15 minuten tijd krijgt om zijn of haar vragen te stellen aan de behandelende ambtenaren. Dit spreekuur, waarvoor u zich bij Bu reau Voorlichting kunt opgeven, is voorlopig gepland op donderdag 20 februari a.s. vanaf 16.00 uur in het dorpshuis van Nieuw- en Sint Joosland. Naast schriftelijke inspraak kan er bij voldoende belangstelling eventu eel ook mondelinge inspraak plaats vinden. Ook dit kan bij Bureau Voor lichting via een speciaal formulier kenbaar worden gemaakt. Bij veel aanmeldingen voor mondelinge in spraak kan een aparte inspraakbij eenkomst worden belegd. i Wé»#**. Tijdens de kermis, die dit jaar van vrijdag t/m donderdag 7 augustus zal worden gehouden, zullen op het Marktterrein en het Plein 1940 in totaal 35 attracties worden geplaatst. Tussen de Markt en het Plein 1940, waarop een achtbaan komt, zal een verbindingsketen van attracties worden gemaakt. De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat ingaande 3 februari 1986 gedurende een maand ter gemeentesecretarie af deling algemene zaken (ingang Lange Noordstraat 1) voor een ie der ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Hofplein- Lange Delft. Het plangebied is gelegen in het centrum van de binnenstad en omvat de oudste kern van Middelburg: de burg. Deze wordt be grensd door de Markt, Lange Noordstraat, Hofplein. Wage- naarstraat. Sint Pieterstraat. Damplein, Korte Delft en Lange Delft. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder tegen dit ontwerp-plan bij de gemeenteraad schriftelijk bezwaren in dienen. Voor belangstellenden is de maquette van de Rijksgebouwen dienst voor de uitbreiding van het rechtbankcomplex aan het Hofplein te bezichtigen bij het bureau Voorlichting, Stad huisstraat 1 tijdens kantooruren. Colofon Deze voorlichtings rubriek van de gemeente Middelburg staat onder redactie van het .bureau Voorlichting in het stadhuis. Telefoon: (01180) 26251,toestel 133 of 224. Reacties zijn altijd van harte welkom.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1986 | | pagina 5