w c? het zekeehert :n /in zaek'n Haarmode Joris gevestigd in Veere Drie keer zilver en een keer goud voor slager Verboom Verenigde Spaarbank verzorgt informatie avond Spanje COUPONS NU MET 20% TOT 50% KORTING MEER DAN 250 STUKS DAN KUNT U NU UW VOORDEEL HALEN 'Drie kinderen per dagdeel is voorlopig het maximum' HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR: VLOERBEDEKKING* POLYETHER MATRASSEN lo 32.90 59.00 39.80 45.— 119.— 89.- 2 *VELOURS* POLYETHER PLATEN KARPETTEN DEKBEDDEN "GORDIJN VELOURS Z scherpe prijzen. ^POLYETHER MATRASSEN in wollen kwaliteit in katoenen kwaliteit in nylon kwaliteit i Krijgt u binnenkort een woning? i Is uw renovatie straks klaar? i Of bent u aan vernieuwing toe? GROTE SERIE VINYL FRIETHAL APPY HAPPY SPONSOR K.V. ONDO NAAST ONZE COUPONAANBIEDING: DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 29 januari 1986 EEN 'COMMERCIEEL' KINDERDAGVERBLIJF TE BIGGEKERKE Verloting DEKBEDDEN GORDIJN VELOURS POLYETHER PLATEN met 20% tot 30% voordeel SG30 SG35 SG40 80x190 116,- 125,- 160,- 90x190 129,- 145,- 180,- 90x200 139,- 155,- 195,- 120x190" 179,- 198,- 245,- 130x190 195,- 215,- 265,- 140x190 210,- 230,- 290,- 140x200 219,- 245,- 305,- 160x200 365,- 180x200 415,- i/v. o. Desso - Hate ma - Bergoss in lengtes vanaf 1 mtr. tot 12 mtr. Alle gekochte tapijten reserveren wij voor u zonder kosten tot u het nodig hebt. Enkele rollen 400 breed MET FLINKE KORTING Verona tapijt 20% wol - 80% acryl van 169.— nufci/ Regina tapijt 30% wol - 70% acryl van 189.— nuI OïJi Louvre tapijt 100% wol van 269.— nu gelegd gelegd gelegd Bouclé nylon 400 breed nu v.a Grove ribtapijt 4 kleuren 400 breed p.m 200 breed van 73.— nu 400 breed zware kwal. van 189.— nu. 400 breed normaal 129.— nu p.m. p.m. p.m. 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4; 4c 4e 4c 4? 4c 4: De hoekwoning aan hel schilde rachtige Kerkplein te Biggekerke oogt bepaald niet als een kinder dagverblijf. Toch is het er ge vestigd; althans er wordt een ver woede poging ondernomen om in hel woonhuis kinderen van nul tot vier jaar voor hele of halve da gen op Ie gaan vangen. Netty Tig gelman, gehuwd met apotheker l.iezenga van de apotheek Paau- wenburg, is de initiatiefneemster. Subsidie is er niet. Dus moet het maar op commerciële basis. Zoon Pieter van twee jaar is de aan leiding. Netty Tiggelman (30) was tien jaar in Utrecht. Daar woonde en werkte ze in het Wilhelminakin- derziekenhuis omdat haar man medicijnen studeerde in de Domstad. Beiden zijn geboren en getogen Middelburgers. Toen £wee jaar geleden Pieter werd ge boren, wilde Netty niet meteen haar baan opgeven. Vijfjaar lang had ze er al voor geijverd om bij fiet kinderziekenhuis een dagver blijf te krijgen waar de baby's en peuters van het personeel konden worden opgevangen. Dat was ge lukt. dus wilde ze er zelf van mee profiteren. Nadat haar man het diploma apotheker echter op 'zak had lonkte en trok Zeeland. De beslissing - zomer 1985 - om naar de geboortestreek terug te keren was snel opgenomen. "In de zo mer kon Pieter in het, overigens prima functionerende, kinderdag verblijf aan de Kinderdijk in Mid delburg terecht. Maar toen we haar hier verhuisden, moest hij er vanaf. De gemeente subsidieert dat kinderdagverblijf.Voor men sen van builen Middelburg is er daarom geen plaats". De kindervcrpleegkundige Tiggel man had inmiddels werk in het Vliddeleeuwe Gasthuis. "Het leek er even op dat ik die part-time baan moest opgeven. Via hel Ar beidsbureau probeerde ik nog een vaste oppas te krijgen, maar dal lukte niet. Uiteindelijk besloot ik cjm dan maar voor mezelf te be ginnen. Een paar maanden gele den ben ik gestart. Het begint nu langzaam te lopen. Soms heb ik drie kinderen hier voor een dag deel (een middag of ochtend red.), naast Pieter. Dat is het maximum in deze huiskamer. Als X*X*X*X#X*X,X*X*X,X,X#X'XvX*X*X<#X#X*XvX%vX#X*X*X\'v#vr X;XvX*X*X*Xv»-X*X*X*X*XvXvXvX#X X*X*X*X*XvX\vXvXv Zjóe< er meer kinderen komen probeer ik elders onderdak te krijgen. Misschien hiernaast. Dat is een zaaltje van de kerk". Schone luiers Wie zoon- of dochterlief naar Nelly Tiggelman brengt betaalt per dagdeel 5,Voor een hele dag betalen de ouders 15,—. Netty Tiggelman denkt dat dit een redelijke vergoeding is. "Ik kan zo net uit de kosten komen. De kinderen krijgen daarvoor schone luiers, wat limonade tc drinken en als ze moeten slapen een schoon bed. Maar wat nog belangrijker is: ze hebben hier contact met an dere kinderen. Ik zie dagelijks dat het een heel ander contact is dan wij volwassenen met kinderen hebben. Als ze elkaar bijvoor beeld troosten werkt dat anders. En juist dat sociale contact met leeftijdgenootjes miste Pieter zo. Als hij op straat kinderen zag, was hij niet meer te houden. Hij ging vanaf zijn geboorte naar het dagverblijf in Utrecht, dus hij was niet anders gewend". Haar kans van slagen op het Wal- cherse platteland schat ze fifiy- lifty. "In tegenstelling tot grote steden als Utrecht hebben de mensen op het platteland meer contact met familie. Kinderen worden daarom vaak naar de oma gebracht, redeneert ze ener zijds. Maar anderzijds; "Toch denk ik dat er vrouwen zijn die werk zouden vinden als ze hun kind in een verantwoord dagver blijf zouden kunnen onderbren gen. Omdat er nog nooit een der gelijke opvang op het platteland is geweest, is er ook niet over ge dacht 0111 te baan te houden na de bevalling. Dat zou dus nu moge lijk zijn". En daarnaast stelt ze vast: "Maar ik besef wel degelijk dat er hier over rolpatronen nog wat anders wordt gedacht dan in bijvoorbeeld Utrecht. Als een man ergens een kind wil onder brengen is dat de gewoonste zaak van de wereld. Hij wordt zelfs aangemoedigd. Op vrouwen die oppas zoeken wordt nog wel eens neergekeken. Volgens bepaalde normen kan dat helemaal niet. Daarnaast mik ik ook een beetje op mensen in Vlissingen, waar vo rig jaar het kinderdagverblijf werd opgedoekt, want van Vlis singen naar Biggekerke is nu ook weer niet zover rijden". Gediplomeeerde vriendin Hoewel Pieter de aanleiding was voor het opzetten van een kinder dagverblijf in Biggekerke, bete kent het niet dat Netty Tiggelman gaat stoppen als haar zoon naar de kleuterschool gaat. "Natuur lijk niet", zegt ze met een blik vol onbegrip over zo'n rare vraag. Wat wel vaststaat is dat ze haar baan in het Gasthuis houdt, en wel part-time. Op dagdelen dat zij daar haar plicht doet is een gedi plomeerde vriendin haar ver vangster in Biggekerke. De opvang van kinderen onder de kleuterschoolleel'tijcl zit haar na aan het hart. Zc werkt mee aan de voorbereiding van een studiedag voor kinderopvang die op 12 april wordt gehouden in de Middel burgse concert- en gehoorzaal. De siichtingg: Overleg Kindercentra Zeeland is verantwoordelijk voor de organisatie van die studiedag. Na die dag moet een aantal initia tieven worden genomen om baby- en peuteropvang een plaats in de samenleving te geven die net 7.0 gewoon is als de plaats die de ba sisschool inneemt. "Want", ar gumenteert de vrouw in Biggeker ke, "een man en een vrouw kun nen als ze samen werken ook sa men de verantwoordelijkheid ne men voor een kind. Het alleen op voeden, dat valt bepaald niet mee". Wie informatie 01185-2022. wil kan bellen: "Nelly Tiggelman L v/, Joris van Damme opende vorige burghlaan 61 in Veere (kern week met een drukbezochte re- Zanddijk), ceptie een nieuwe kapsalon In enkele weken tijd is de garage 'Haarmode Joris' aan de Sanden- van zijn woning verbouwd tot een moderne kapsalon. Geheel in wit uitgevoerd. Alleen de werkstoe- len, er zijn er drie, zijn zwart. Van Dam me heeft twee jaar een soortgelijke zaak in België gehad. Maar Veere bleef trekken. Bijna ieder weekend kwam Joris van Damme naar Veere terug. Hij had daar een woning. Zo is het idee geboren om zich in Veere te vestigen. Aan de Sandenburghlaan kon hij een geschikt pand kopen. Vooral de ruime parkeergelegenheid bij zijn nieuwe zaak was bijzonder aantrekkelijk om de plannen door te voeren. Joris van Damme, die ruim vijf jaar in het kappersvak werkzaam is, heeft ook nog enige tijd bij de Middelburgse kapsalon van Han van der Sande gewerkt. Van Damme verzorgt alle moder ne haarmodes voor dames. Hij werkt samen met een leerling kapster. Er wordt op afspraak gewerkt. Haarmode Joris is vanaf dinsdag tot en met vrijdag geopend van halfnegen tot halfzes en 's zater dags van acht tot drie uur. :4c 4:4c 4c 4e 4e 4e 4e**************************************************5» Slager R. Verboom uit Vlissingen heeft weer hoog gescoord bij het IAS (instituut voor ambachtelijke slagersproducten). Maar liefst drie zilveren en een gouden me daille kreeg hij vorige week, sa men met nog zo', tachtig nering doenden in de vleeshandel in Ne derland. Er vonden diverse slreekproeven en keuringen plaats in de slagerij aan de Schel- destraat. Iedere ambachtelijk werkende slager kan zijn vleeswa ren ter keuring aanbieden. Verboom kreeg zilver voor zijn zelfbereide kook worst, leverworst en gekookte ham. De boerenle- verworst werd met goud be kroond. In de loop der jaren zijn 637 am bachtelijke slagers onderscheiden met een IAS-erkenning. Neder land telt 8.500 slagersbedrijven die daarvoor in aanmerking kun nen komen. De meest verkochte vleeswaren zoals rookworst, ge kookte worst, leverworst, Hausmacher, gebraden gehakt, gekookte achterham en droge worst komen voor keuring in aan merking. De proef bestaat uit drie onderdelen: de aangekondigde keuring, een onaangekondigde keuring en steekproeven. Volgens het IAS zijn de eisen die de keurmeesters stellen bijzonder hoog. Maar dat neemt niet weg dat er per streek verschillen wor den geconstateerd die echter weer gelijkwaardig worden beoor deeld. "De receptuur is vaak indi vidueel en streekgebonden en be rust soms op jarenlange erva ring", doet het IAS uit de doeken. Spanje is nog steeds populair. En daarom houdt de Verenigde Spaarbank op vrijdag 7 februari een informatie-avond over dat land in de Concert- en Gehoor zaal aan de Singelstraat in Mid delburg. Omdat Spanje nog steeds het meest populaire vakantielandd bij veel Nederlanders is, stuurde de Verenigde Spaarbank de toe ristisch fotograaf Jan van dei- Zwaard naar een aantal Spaanse vakantiebestemmingen. Na een zorgvuldige selectie bleven er meer dan 1000 dia's over die u een beeld geven van de Costa Brava, Mallorca, Ibiza en Menorca. Hij fotografeerde niet alleen de be kende, maar ook de minder be kende (en vaak mooiere) streken. Tijdens de avond zullen drie dia series en een videoproduktie wor den getoond, afgewisseld door een optreden van een danseres en een verloting. De hoofdprijs van die verloting is een rijk geïllustreerd boek over Spanje. Tijdens de pauze is er al lerlei informatiemateriaal be schikbaar. De bank serveert dan een glaasje onvervalste Spaanse wijn. Meer informatie en voorreserve ring bij alle kantoren van de Vere nigde Spaarbank. De kosten be dragen 3,50 per persoon. Ab en Erica Goedbloed van de friethal Appy Happy hebben de korfbalvereniging ONDO uit Mid delburg voorzien van nieuwe shirts en trainingspakken. De sponsor ging met ONDO 1 op de foto voo zijn zaak aan de Korte Noordstraat 35 te Middelburg. Op de foto staand van links naar rechts: Lia Karstanje, lna Gide- onse (St-1.) Ina Gideonse (Ser.), Ada Kollen, Silvia Maas, Rina Boogaard, de nieuwe sponsors Erica en Ab Goedbloed. Geknield van links naar rechts: Martin Dekker, Ronald Coppoolse, Pe ter Mesu, Kees Marinissen. Hans Mesu, Marius Besuijen, Arjen Hoefkens en trainer/coach Paul Stern. manaziinverkoon Marconiweg 12 Tel. 01184-65923 Vlissingen bij PZEM-centrale achter MTS Geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en van 1.30-5.00 uur, zaterdag van 10.00-4.00 uur in vele kwaliteiten tegen GRATIS GENAAID 2, 4, 6, 8 en 10 cm. 1 20/200 ook op maat gesneden. l

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1986 | | pagina 19