Z eroepen ZEEUWSE BEROEPEN MANIFESTATIE 1986 Wil Vier dagen beroepen kijken in Goes Wij maken chemicaliën voor: CHEMICALS BV ZEKERHEID TROEF Met het oog op de toekomst, DE VAKSCHOOL" OPEN DA G AANMELDING LEERLINGEN „De vakschool DE AAYENBUR6H Open Dagen van 29 januari - 1 februari 1986 in de Zeelandhallen aan de Fruitlaan 4 te Goes DE FAAM- DE VLISSINGER Zeeuwse Beroepenmanifestatie in Zeelandhallen VRIJE SEH001 ZEEIAND Aluminium, geavanceerd constructiemateriaal voor talloze toepassingen Beroepenmanifestatie Zeeland, Goes als het om üw toekomst gaat. School voor middelbaar beroepsonderwijs SINDS 1875 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 29 januari 1986 anife statie eeland aangroeiwerende verf voor schepen gewasbescherming in de landbouw kunststoffen (stabilisatoren, katalysatoren, etc.) glascoatmg Van Cittershaven-Europaweg, Postbus 70, 4380 AB Vlissingen, telefoon 01196-12850 TOTAL Raffinaderij Nederland N.V. is een Nederlandse vestiging van één der grote internationale oliemaatschappijen. Van oliewinning tot produkt-ontwikkeling, van raffinage tot distri butie, van technische begeleiding tot commerciële en publicitaire ondersteuning. Zo werkt TOTAL energiek aan optimale produkten met een optimale service. xp if\ TOTALvervaardigtvoorubenzineSjxk^ II f dieselolie, L.P.G., verwarmingsbrandstoffen, stook oliën en speciale produkten. DE KOOPMAN VAN VENETIË van WILLIAM SHAKESPEARE opgevoerd door ouders van de Vrije School Breda. Ieder is van Harte Welkom! Na afloop zal een vrijwillige bijdra ge worden ge vraagd. Vrije School Zeeland J.P. Coenstraat 5, postbus 213, 4460 AE Goes, tel. 01100-16353 voor het schooljaar 1986 - 1987 kan geschieden voor de volgende opleidingen: A. Middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs (m.d.g.o): uiterlijke verzorging (U.V.), 3 jarige dagopleiding voor een beroep in instituten voor haar- en/of schoonheidsverzorging. B. Middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs (m.h.n.o.): vooropleiding voor hoger beroepsonderwijs (v.h.b.o.), 3 jarige opleiding, waarvan het diploma gelijkwaardig is aan het h.a.v.o. diploma. C. Beroepsbegeleidend onderwijs (b.b.o): Ieren in bedrijf en op school 1. parttime-opleiding dames- of herenkappen: primaire opleiding (2-jarige opleiding gedurende 1 of 2 dagen per week) 2. voortgezette opleiding (2-jarige opleiding, gedurende 1 dag per week) Inschrijving voor de genoemde opleidingen kan geschieden op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.30 uur op het schooladres. Telefonisch kan om nadere informatie worden gevraagd. houdt op woensdag 5 februari 1986 in het schoolgebouw J.P. Coenstraat 3 en 5 te Goes Openingstijden: 13.30-16.30 uur en van 19.00-21.00 uur. U BENT HARTELIJK WELKOM CHR. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR BEROEPSONDERWIJS Nieuwervestraat 2, 4335 CN Middelburg tel. 01180-13674 L.H.N.O.-I.H.N.O. (Lager- en Individueel Huishoud- en Nijverheids Onderwijs) Voor belangstellende, eventueel toe komstige, leerlingen en hun ouders of verzorgers. Maandag 3 februari 1986: 13.30-16.00 uur Dinsdag 4 februari 1986:9.00-11.30 uur 13.30-16.00 uur Dinsdag 4 februari 1986: voorlichtingsavond, aanvang 19.30 uur. 6 Industriële bedrijvigheid, innovatie en be trouwbaarheid in de vestigingen Vlissingen, Middelburg, Goes en Terneuzen. 3850 technisch hooggeschoolde medewerkers zijn werkzaam in de: Scheepsbouw: civiele en marinebouw Scheldepoort: scheepsreparatie onderhoud Machinebouw: scheepsdieselmotoren voor civiele en marine vaartuigen Scheldebouw: aluminium produkten: - gevels voor utiliteits bouw - scheepsmeubilair - shelters voor EMP bescherming - pantservoertuigen Schelde Industrial Construction B.V.: montage van kracht centrales en chemische installaties tankbouw: olie-LPG-LNG modulebouw off-shore Leak Repairs B.V.: voor chemische, petro chemische en gas installaties B.V. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ "DE SCHELDE" Postbus 16, 4380 AA VLISSINGEN, Tel.: 01184-83911 Telex: 37815 Ketelbouw: Stoomketels voor: - energiecentrales - chemische en petro chemische industrie - wervelbed- en vuil verbranding - speciale toepassingen Apparatenbouw: hoogwaardige componenten voor nucleaire en proces industrie AKF B.V. (Goes): hoogwaardige produkten voor proces industrie en energiecentrales zoals warmtewisselaars, gelaste titaan condensors Gieterij Middelburg B.V.: handvorm gietwerk tot 36.000 kg Vandaag, woensdag, is in Goes de Zeeuwse Beroepenmanifesta tie geopend. Deze duurt tot en met zaterdag a.s. In de Zeeland hallen presenteert zieli het Zeeuwse bedrijfsleven, terwijl er ook ondernemingen uit overig Zuidwest-Nederland aan de manifesta tie deelnemen. Scholieren worden in de komende dagen in de ge legenheid gesteld om een kijkje te nemen hij het bedrijfsleven. Men wil leerlingen van basis- en overige scholen laten zien wat er aan beroepsmogelijkheden zijn. Een kijkje in de keuken van het bedrijfsleven dus. De Zeeuwse Beroepenmanifestatie wordt al weer voor de derde maal gehouden. Het motto luidt: "Kijk op beroepen". De organisatie van de beroepenbeurs is in handen van de SKOA, ofwel het Samenwer kingsverband voor keuzcbcgclci- ding en onderwijs- arbeidscontacten. Onderwijs, bedrijfsleven en over heid en Zeeland ondersteunen de manifestatie in ruime mate. Er wordt een breed scala aan beroe pen getoond. Het SKOA wil de af stand tussen onderwijs en be drijfsleven verkleinen. De contac ten tussen onderwijs en bedrijfsle ven poogt men te verstevigen. Er wordt donderdag, morgen, zowel in de Zeelandhallen als in het Ma ritiem "Hotel Britannia" te Vlis singen een symposium belegd. Het thema daarvan luidt: "De ontwik kelingen in bedrijfsleven en ar beidsmarkt in relatie tot beroepso pleidingen". Kort gezegd: Hoe kunnen bedrijfsleven en onderwijs •op elkaar worden afgestemd?" De Beroepenmanifestatie zal oude ren ongetwijfeld interesseren, maar is op de eerste plaats afgestemd op de studerende jeugd. Jeugd die keuzes moet gaan maken. Bij studie- en beroepskeuze gaat het niet om los van elkaar slaande beslissingsmomenten maar om een proces waarin naar keuze momenten wordt toegegroeid. Een beroepenmanifestatie is een van de middelen om dit proces te on dersteunen. Daarom leidt zo'n ma nifestatie niet rechtstreeks tot keu zes, maar is het een startpunt voor de beeldvorming over beroepen. De deelnemer aan de manifestatie krijgt een zo natuurgetrouw moge lijk beeld van werkzaamheden die in diverse beroepen en functies worden verricht. De beroepenmanifestatie richt zich tot de volgende groepen: - 5c en 6e klas basis- en speciaal onderwijs - eerste fase voortgezet onderwijs (LBO, MAVO, HAVO EN VWO) - schakel- en orientatiegroepen KMBO en vormingswerk - jeugdige werklozen - deelnemers Centrum Berocp- soefening en Beroepsorientatie - ouders c.q. verzorgers van ge noemde groepen Op de beroepenmanifestatie wordt voor uiteenlopende opleidingsni- veau's een groot scala van beroe pen getoond in ondermeer de vol gende sectoren: - electrotechnische- en electroni- caberoepen - installatietechnische beroepen - motorvoertuigtechnische be roepen - metaalbewerkende beroepen - grafische beroepen bouw- en afwerkingsberoepen - nautische beroepen - chemische, procestechnische en laboratoriumberoepen - agrarische beroepen - consumptieve beroepen verzorgende beroepen - handels-, administratieve- en toeristische beroepen - geüniformeerde beroepen - vliegtuigbouwtechnische be roepen De beroepenmanifestatie in de Zeelandhallen duurt tot en met za terdag a.s. Woensdag, donderdag en vrijdag kunnen scholen overdag een kijkje nemen. Donderdaga vond zijn overige belangstellenden tussen vijf en negen uur welkom, terwijl zaterdag tussen negen en vijf de beroepenmanifestatie ook voor iedereen te bezoeken is. MST j I GROUP ELF AQUITAINE TOTAL Raffinaderij Nederland N.V. Postbus210 <1380AE VLISSINGEN Telefoon 01196-13000 organiseert op zaterdag 1 fe bruari a.s. om 19.30 uur precies W. Arondeusstraat 59, Middelburg (Klarenbeek) Tel. 12102 of 15643 PECHINEY. Pechiney Nederland N. V. Quarleshaven Postbus 49 4380 AA Vlissingen 9

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1986 | | pagina 13