GROOT AANTAL PRACHTIGE SHOWROOM TAPIJTEN nu HALVE PRIJS axel KORTING (BIRKENSTO(K) AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN DELTA-COLLEGE OPEN DAGEN ST.-WILLIBRORDCOLLEGE Beroepsmogelijkheden in de toekomst OPEN DAGEN: adverteren doet verkopen GEMEENTE MIDDELBURG MARITIEM INSTITUUT DE RUYTER Afd. L.M.B.O. in zeeuws-vlaanderen sandalen-schoenen J' T. VAN DER HEIJDEN 1 zaterdag 22 maart van 10 tot 11 uur DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 29 januari 1986 VERZORGT: - de lagere en middelbare opleidingen Stuur man/Werktuigkundige voor de Zeevisvaart (SW VI en SW V): Toelatingseisen SW VI (LBO, duur 4 jaar) tot deze opleiding kunnen worden toegelaten de leer lingen die de basisschool met goed gevolg hebben doorlopen en die voldoen aan de keuringseisen voor ogen, oren en lichamelijke gezondheid. Toelatingseisen SW V (MBO, duur 2 jaar) tot deze opleiding kunnen worden toegelaten de leer lingen die in het bezit zijn van een diploma LTS, ni veau b/c of diploma mavo 4, en voldoen aan de keuringseisen voor ogen, oren en lichamelijke ge zondheid. - de middelbare opleidingen voor Stuurman Kleine Handelsvaart en Werktuigkundige Kleine Handel- vaart: (S IV en W IV): Toelatingseisen S IV en W IV (MBO, duur 2 jaar) tot deze opleiding kunnen worden toegelaten de leerlingen die in het bezit zijn van een diploma mavo 4 met wiskunde en natuurkunde op c-niveau; een diploma LBO met drie examenvakken volgens het C-programma te weten wis kunde, natuurkunde en Nederlands of Engels (overige vakken volgens b-programma); een diploma lager nau tisch onderwijs (4-jarige opleiding); en voldoen aan de keuringseisen voor ogen, oren en lichamelijke ge zondheid. Tevens kan na het behalen van het diploma van één van beide opleidingen de andere opleiding in 1 jaar worden voltooid. Middelbare Zeevaartschool Visserijschool Katholieke scholengemeenschap voor atheneum, ha vo en mavo. Fruitlaan 3, 4462 EP Goes, tel. 01100-27363. Opleidingsmogelijkheden INSCHRIJVING LEERLINGEN BRUGKLAS DOORSTROMING LEVENSBESCHOUWELIJKE GRONDSLAG BOEKENFONDS INLICHTINGEN worden gaarne verstrekt door de rector J.M. v.d. Hondel of door de brugklasleiders J. Limonard (tel. 01100-16200) en T. van Weele (tel. 01100-14742). Voor de ouders van de 6e klassers wordt op donder dag 6 februari om 20.00 uur een VOORLICHTINGSAVOND georganiseerd in het schoolgebouw. \]a^ waaronder vele originele PERZISCHE - PAKISTAANSE OOSTERSE EN DIKKE WOLLEN KARPETTEN EEN AANTAL UNIEKE EXEMPLAREN (pot smds 1907) RIJKS MIDDELBARE f AGRARISCHE i- SCHOOL TE GOES op Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg Gymnasium - Atheneum - Havo - Mavo bij schoolleiding, St. Pieterstraat 25, 4331 ET Middelburg, tel. 01180-13591. Opgave is ook mogelijk via de leiders der scholen voor - basisonderwijs of per telefoon. Inlichtingen over de aard van het onderwijs, studie- en beroepsmogelijkheden, boekenfonds, studietoelage enz. kunnen in een gesprek met brugklasmentoren worden verkregen in de St.-Pieterstraat op de brugklas (voorbereiding gymnasium, atheneum, havo, mavo); klas 2, 3, 4, 5 en 6 gymnasium en atheneum (samen lyceum); klas 2, 3, 4, en 5 havo; klas 2, 3 en 4 mavo. N.B.: Aanmelding voor de klassen 4, 5 en 6 is mogelijk tot 1 april a.s. Chr. Scholengemeenschap voor: Lager en Middelbaar Middenstandsonderwijs Lager en Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs Merwedestraat 1,4335 XR Middelburg Telefoon: 01180-23951 Direkteur: G.J. Swiers worden in sterke mate bepaald door de aard van het gevolgde onderwijs. Door ouders/verzorgers en leerlingen uit de eindgroepen van de basisscholen zal nu gekozen moeten worden voor één of andere vorm van voortgezet onderwijs. Door eindexamenkandidaten van MAVO en LBO, alsmede door hen, die overgaan naar de 4e klassen HAVO/VWO, kan gekozen worden voor het Middelbaar Beroepsonderwijs. Door eindexamenkandidaten HAVO, die een beroepskwalificatie wensen, kan gekozen worden voor een verkorte opleiding bij het Middelbaar Beroepsonderwijs. Om u allen zoveel mogelijk informatie te verstrekken, aangaande het lager en middelbaar beroepsonderwijs aan onze scholengemeenschap, organiseert het Op woensdag, 5 en donderdag 6 februari van 13.00-21.00 uur. Op woensdagmorgen 5 februari en donderdag 6 februari ontvangen wij tevens eindgroepen basisscholen met hun leerkrachten. LEAO - Lager Economisch en Acministratief Onderwijs en LM0 - Lager Middenstandsonderwijs (handelsonderwijs) In onze aula vindt u een informatiemarkt. Hier kunt u inlichtingen verkrijgen over de typische LEAO- en LMO- vakken, zoals bedrijfseconomie, administratie, handelskennis, rechts- en wetskennis, reclametekenen, creatieve arbeid, etaleren, verkoopbevordering, warenkennis, machineschrijven, kantoor- en verkooppraktijk, informatica enz. In de lokalen etaleren, creatieve arbeid en reclametekenen zullen onze leerlingen bezig zijn aan een bepaalde opdracht. Het kunnen belangrijke dagen zijn voor die leerlingen die zich praktisch en theoretisch willen voorbereiden op functies in de handel (LMO, inclusief het Middenstandsdiploma) of in de dienstverlenende sector (LEAO). MEAO - Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs en MM0 - Middelbaar Middenstandsondersijs (handelsonderwijs) In onze aula vindt u informatie over A. Het MEAO - Bedrijfsadministratieve richting Commerciële richting Bestuurlijke richting Secretariaatsrichting B. Het MMO-C dat voorbereidt op middenkaderfuncties in handel en dienstverlening en vestigingsbevoegdheid geeft in vrijwel alle branches. Het MMO-BD de speciale opleiding voor de branches VOEDING en KLEDING. C. Het praktijkgedeelte binnen de opleidingen. D. De inhoud van de diverse vakken, waaronder informatica. E. De beroepsmogelijkheden na het eindexamen. AANMELDING voor het volgende cursusjaar is op deze dagen mogelijk. Het Delta College beschikt over een BOEKENFONDS, dat voor de ouders een aanzienlijke besparing betekent bij aanschaf van de studieboeken. Bent u deze dagen verhinderd, bel dan de school voor een nadere afspraak. SCHOLEN INFO 1986 MARITKM IIVCTITUUT DFRUVTFR 4383 SR VLISSINGEN - ADRIAEN COORTELAAN 3 - TEL. 01! 84-86669 de Bezichtiging van de school en campus is mogelijk op: zaterdag 1 februari 1986 zaterdag 8 maart 1986 zaterdag 19 april 1986 zaterdag 7 juni 1986 Deelname aan een open dag kan tele fonisch of schriftelijk worden opge geven bij de administratie van het instutuut, waarna een uitnodiging zal worden toegezonden. Ontvangst 10.30-11.00 uur. Adres: Boulevard Bankert 130, Vlis- singen. Bezichtiging van de school is moge lijk op: woensdag 5 februari. Het opleidingsschip Koningin Julia na komt dan naar Vlissingen. Voor eventuele informatie kunt u te recht aan de school. Adriaen Coortelaan 3 Vlissingen Tel. 01184-66669 4-jarig mavo 5-jarig havo, o.a. tekenen als examenvak 6 jarig atheneum, o.a. Latijn als examenvak Voor alle leerlingen vanaf heden mogelijk, maar liefst vóór 1 mei. Voor de brugklasleerlingen bij voorkeur door tussenkomst van de direkteur van de basischool. Een leerling wordt tot de brugklas toegelaten op grond van het advies van de direkteur van de basisschool. Een test, als tweede toelatingsgegeven, wordt zeer op prijs gesteld met het oog op de plaatsing. De leerlingen worden ingedeeld in 2 blokken: een mavoblok en een atheneum/havo-blok. Overstappen van het ene blok naar het andere is mogelijk naar aanleiding van het november- en het februarirapport. Alle leerlingen gebruiken dezelfde boeken. Aan de aanpak van huiswerk wordt in studielessen veel aan dacht besteed. Alle brugklassers krijgen een cursus computerkunde. De brugklas heeft les van 08.25 tot 14.00 uur. Ook gedurende het 2e en 3e leerjaar is overstappen van athe neum naar havo en omgekeerd mogelijk, ook van havo naar mavo, maar niet van mavo naar havo. Na het behalen van het mavodiploma kunnen leerlingen in het algemeen doorstromen naar 4 havo en na het behalen van het ha vodiploma naar 5 (soms 6) atheneum. De school gaat uit van een katholieke levensbeschouwing, maar wil de leerlingen tevens kennis laten maken met de belan grijkste andere levensbeschouwingen. De godsdienstlessen zijn voor alle leerlingen verplicht. Voor alle leerjaren en afdelingen kunnen schoolboeken van de school worden gehuurd. elke dag geopend tot 18 uur. alleen vrijdags tot 21 uur. (let op: zondags gesloten), tel. ned.: 01155-2010. tel. belgië: 0031-11552010. RAVELIJN DE GROENE JAGER 8 4461 DJ GOES, tel. (01100) 27203 AANMELDING VAN NIEUWE LEERLINGEN De school heeft twee studieniveaus: A-opleiding - driejarig - meer theoretisch gericht, vervolgonderwijs mogelijk; B-opleiding - tweejarig - meer praktisch gericht, voornamelijk eindonderwijs; Vakrichtingen: A-opleiding: akkerbouw, w.o. de groenteteelt in de volle grond, verplicht. keuzemogelijkheid in de 3e klas: veehouderij fruitteelt doorstudieerriehting (H.A.S) B-opleiding: zowel akkerbouw als veehouderij verplicht. Vooropleiding: M.A.V.O./L.B.O., afhankelijk van vakkenpak ket en niveau. Aanmelden vóór 1 april 1986 via een inschrijffor mulier, te verkrijgen bij de school, waar ook nade re inlichtingen te verkrijgen zijn. R.M.A.S. Ravelijn de Groene Jager 8 4461 DJ Goes Tel.: 01100-27203 (al verkl. prn) VOETVERZORGINGSINSTITUUT ■PSV O gediplomeerd voet-en schoenkundig pedicure I I leraar vakopleiding J ZUSTERSTRAAT 37 - MIDDELBURG - TELEFOON 01180 -147 46 Postbus 211 - 4330 AE Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1986 | | pagina 12