Over onderwijs Stadsteekenschool RROVINC 'il E /JgÉft ZEELAND Wave Surfing verhuisd naar Goes NBBS informeert over verre oosten vergunning zeeuwse asfalt onderneming Jongeren praten met GS Onderwijs- informatie IN BEROEP DE FAAM Woensdag 29 januari 1986 COMMISSIES Steunpunt Economie Bestuurszaken Ruimtelijke ordening Emancipatie Provinciale staten van Zeeland komen dit jaar voor het eerst bijeen op vrijdag 7 februari. Er staan ongeveer 20 punten op de agenda. Bedrijfsafval Waterbeheer Onderwijs en vorming HISWA 1986 Aankoop binnendijk Noord- Beveland Recreatiewerk Plaatsing jongeren •m-ö provinciale griffie ABDIJ IEUWS Maandag 3 februari komt het Zeeuws Steunpunt voor Kunst zinnige Vorming en Volwasse neneducatie in vergadering bijeen. Agendapunten zijn o.a.: ophef fing sectie volwasseneneduca tie en follow-up experiment leergang volwasseneneducatie. Deze openbare vergadering be gint om 1 6.30 uur en zal plaats vinden in het gebouw van het Steunpunt, Rouaansekaai 43 in Middelburg. De statencommissies voor Eco nomische Zaken, Bestuursza ken en Ruimtelijke Ordening ko men op woensdag 5 februari, 16.00 uur, in een extra verga dering bijeen voor de voorberei ding van de plannen voor de in richting van Neeltje Jans. De Provinciale Emancipatie commissie Zeeland vergadert donderdag 6 februari, 10.00 uur. Aan de orde komen o.a.: het ad vies van de werkgroep over de subsidieverlening eerste ronde 1986; subsidiëring uit de post emancipatieactiviteiten en de kinderopvang (studiedag "gast ouderprojecten" en provinciale kinderopvang). De vergaderingen op 5 en 6 fe bruari zijn openbaar en bieden spreekrecht voor het publiek. Ze worden gehouden in het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Dinsdag 4 februari 1986 zullen in de Statenzaal, Abdij 11 in Middelburg Zeeuwse jongeren beleidsvoorstellen doen aan Ge deputeerde Staten van Zeeland. De voorstellen, o.a. op het ge bied van onderwijs en cultuur komen voort uit ideeën en erva ringen van het Jongerenjaar 1985. In de voorhal van de Statenzaal zal een tentoonstelling staan welke een beeld geeft van de activiteiten van het jonge renjaar. Onderdelen van de tentoonstel ling zijn o.a. een diaserie over de workshop popmuziek en een overzicht van persberichten, posters, foto's etc. Het gesprek tussen de jongeren en GS begint om 16.00 uur. De tentoonstelling is vanaf 15.00 uur te bezichtigen, ledereen is welkom. Sinds kort is een nieuwe folder uitgekomen voor het Kort Mid delbaar Beroepsonderwijs (KMBO). Het KMBO is eën vorm van beroepsonderwijs voor jon geren van 1 6 tot 18 jaar. Het is volledig dagonderwijs; op het programma staan zowel theorie als praktijk. Het KMBO is bestemd voor leerlingen die hun LBO of MAVO niet hebben af gemaakt, maar toch een be roepsopleiding willen volgen. Een diploma is dus niet per sé nodig. Alle jongeren tussen 16 en 18 jaar kunnen zich aanmel den vóór 1 mei 1986 bij de Streekschool "Zeeland", Mo lenwater 8, postbus 279, 4330 AG Middelburg, tel: 01180 - 16457. Hier is ook de folder gratis verkrijgbaar. Verder kun je de folder bestellen bij het SKOA (Samenwerkingsverband voor Keuzebegeleiding Onder- wijs-Arbeid); voorheen was dit het leerlingwezen. Het SKOA zit in Goes, Postbus 2034, 4460 MA, tel.: 01100-30548. (IS zullen up 4 Jebnnm geen statenleden tegenover ziek vindenmaar een aantal Zeeuwse jongeren. De derde kamer uit Gedeputeer de Staten behandelt op dinsdag 4 februari, 10.00 uur, een be roepschrift van mevrouw C.L. van Eenenaam uit 's-Heeren- hoek. Haar vergunning voor een cafébedrijf in Hoedekens- kerke is door b. en w. van Bor- sele ingetrokken op grond van de Drank- en Horecawet. Me vrouw Van Eenenaam is het hier niet mee eens. De tweede kamer uit Gedepu teerde Staten houdt op dinsdag 4 februari tweemaal zitting om beroepschriften tegen gemeen telijke beslissingen over bij standszaken te behandelen. De bezwaren richten zich tegen uit spraken van de gemeenten Mid delburg en Vlissingen en begin nen om 11.00 en 11.20 uur. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Staten vergadering Gedeputeerde staten stellen voor enkele wijzigingen aan te brengen in de verordening be- drijfsafvalstoffen Zeeland. Het gaat vooral om het gebruik in de weg- en waterbouw van hoog ovenslakken hoogovenslakken- zand, staalslakken, mangaan- slakken en fosforslakken. De toekomstige wet op de wa terhuishouding legt veel nadruk op het noodzakelijke verband tussen allerlei plannen die met het water te maken hebben of gevolgen voor het water kun nen hebben. Dit betekent dat er tussen aller lei instanties contacten moeten worden gelegd en dat gegevens dienen te worden uitgewisseld. Er is een samenwerkingsver band opgericht "SAMWAT" genoemd, waarin wordt samen gewerkt door het rijk, de provin cies, waterschappen, onder zoeksinstituten, universiteiten, waterleidingbedrijven etc. Het is de bedoeling dat er op de ze manier sneller informatie be schikbaar komt en dat er inzicht komt in de behoefte aan on derzoek. Provinciale staten wordt ge vraagd voor een proefperiode van drie jaar een jaarlijkse bij drage van f 15.000,— te geven. Een ander voorstel dat betrek king heeft op het waterbeheer houdt verband met het onder zoek dat de provincie doet en dat de basis moet verschaffen voor een waterhuishou dingsplan. Zo'n plan is nodig volgens de al genoemde wet op de waterhuishouding. In Zee land vindt met name onderzoek plaats naar de mogelijkheden van zoetwaterwinning voor de landbouw, zowel vanuit het bo vengrondse als ondergrondse water. GS stellen voor jaarlijks twee ton beschikbaar te stellen. Een derde voorstel dat betrek king heeft op het waterbeheer gaat over de aanschaf van meetapparatuur, die wordt ge bruikt om het zoutgehalte van het polderwater te analyseren. Voorgesteld wordt hiervoor een ton uit te trekken. Van 28 januari t/m 1 februari wordt in Goes de derde Zeeuw se beroepenmanifestatie ge houden, die wordt georgani seerd door het Samenwerkings verband voor keuzebegeleiding en onderwijs-arbeidscontacten. GS stellen voor een provincie subsidie van f 25.000,— te ge ven en een bijdrage (tot een to taal van f 1 5.000, in de ver voerkosten van de leerlingen (zodra deze hoger worden dan f 5,— per scholier). Rekening houdend met de erva ringen van de eerdere - succes volle - manifestaties is besloten dat er meer vloeroppervlakte komt, dat de periode wordt ver lengd, dat er met kleinere groe pen zal worden gewerkt en dat er meer aandacht komt voor be roepen waarvoor een hogere opleiding vereist is. Op basis van de wet op het voortgezet onderwijs hebben Provinciale Staten te taak de minister van onderwijs en we tenschappen te adviseren over de verzoeken tot opneming van nieuwe scholen en afdelingen in het plan van scholen voor voortgezet onderwijs. Er ligt een wensenlijst met 18 verzoeken, waarover een groep van deskundigen een advies heeft uitgebracht. GS stellen de staten voor dit te ondersteu nen, met de kanttekening dat de conclusies t.a.v. het MDGO als voorlopig wordt be schouwd, omdat deze vorm van onderwijs nog in opbouw is en daardoor moeilijk een beeld kan worden gevormd van de wen selijke spreiding over Zeeland. Verder willen GS bij het advies aan de minister benadrukken hoezeer het nodig is het ver zoek om bekostiging van de deeltijdopleiding HBO-inrich- tingswerk in Middelburg te ho noreren. GS stellen voor de vormingsin ternaten Van Eeghenhuis, He denesse en het Zilveren Schor voor 1986 elke een subsidie van f 80.000,— te verlenen (en f 10.000, aan bijkomen de kosten)' wegens één ar beidsplaats die bestemd is te worden ingezet voor de volwas seneneducatie. Het gaat om een experimentele regeling die gericht is op de totstandkoming van een provinciaal beleid, waarbij ook de Regionale Edu catieve Centra worden be trokken. Tijdens de komende HISWA (van 14 t/m 23 maart) zal de provincie Zeeland centraal staan. Hiervoor is al een bedrag van een ton uitgetrokken, bestemd voor vormgeving, standbouw, inrichting etc. Het zal mogelijk zijp om in het HISWA-theater Zeeuwse cultu rele uitingen te laten plaatsvin den. Gedacht wordt aan optre dens van het Scheldeloodsen- koor, KNF-orkest, Sint Jutte- mis, volksdansgroepen en mu ziekgroepen. GS stellen de staten voor 720.000,— ter beschikking te stellen. GS adviseren de staten een be drag van een kleine f 3.000, uit te trekken als subsidie in de aankoop - door de Stichting het Zeeuwse landschap - van een stuk binnendijk, grenzend aan de inlaag Keihoogte op Noord- Beveland. Deze "bloemdijk" met fraaie overgangen van dijkvegetaties naar vegetaties van jonge dui nen, is het aankopen waard. De staten zullen beslissen over een voorstel f 30.000, ter beschikking te stellen van de Stichting recreatiewerk Zeeland voor administratieve ondersteu ning en extra huisvestings kosten. Gs stellen vast dat het recrea tiewerk in een grote behoefte voorziet. Veel recreanten zijn in staat in hun eigen behoeften te voorzien, maar er zijn ook re creanten - en deze categorie wordt steeds groter - die een handreiking nodig hebben om hun eigen mogelijkheden en die van hun omgeving te ge bruiken. De sociale aspecten van het re creatiewerk mogen beslist niet uit het oog worden verloren, al dus GS. GS schrijven de staten dat het hun bedoeling is meer jongeren de kans te geven werkervaring op te doen bij de provincie. Die kunnen dan hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Het doel kan worden bereikt door het beleid van de afgelo pen jaren om jongeren op tijde lijke basis te plaatsen een extra stimulans te geven. De hiervoor bestemde begrotingspost zou met f 100.000, moeten wor den verhoogd. De vergadering vindt plaats in de statenzaal. Abdij 11Middel burg en begint om 10.00 uur. Zoals altijd is de vergadering voor een ieder toegankelijk. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 'Archiefsprokkels' is een rubriek die in principe we kelijks verschijnt. Voor de inhoud tekenen per keer de gemeentearchivarissen Christ Peters (Vlissingen) of Peter Sijnke (Middel burg). Eindredactie Ad Hanne- man. In het Vlissingen van begin jaren twintig van de vorige eeuw werd de behoefte gevoeld aan Middelbaar onderwijs. Bij deze vorm moeten we niet direct aan de huidige terminologie denken, nee bedoeld werd onderwijs dat na het gewone leren lezen en schrijven kwam en dat speciaal gericht was op vakonderwijs. Deze behoefte hield duidelijk verband met de aanwezigheid van de Rijkswerf alhier. Per 15 januari 1823 werd een school voor middelbaar onderwijs opgericht: De Stadsteekenschool. Het onderwijs zou gegeven gaan worden in hetzelfde gebouw aan het Groenewoud waar voorheen de Latijnse schooi gevestigd was geweest (zie archiefsprokkel 15 januari). De direktie was in han den van een commissie van vijf. Plein Vierwinden, r. Groenewoud. Gebouw midden is het uit 1861 daterende schoolgebouw waarin tot 1869 de Stadsteekenschool was. Zij werden door de gemeenteraad benoemd. De voorzitter van de directie was de burgemeester. De doelstelling van de school was, zo lezen we in het "reglement voor de teekenschool te Vlissingen Teeken- en bouwkunde onderwij zen aan kinderen van het manne lijk geslacht vanaf tien jaar met het doel om het kunstvermogen dei- leerlingen te ontwikkelen, hen tot naijver op te wekken en lot eer en onderscheiding op te leiden Het hele personeelsbestand bes tond althans de eerste jaren, uit twee onderwijzers en een opzich ter/bode. In de eerste jaren was dit vol doende want er werd slechts in twee afdelingen lesgegeven n.l. Bouwkunde en Tekenkunde. Bij de opzet van de school en de aanstelling van de onderwijzers was intensief overleg gepleegd met Prof. De Bree van de Teke nacademie van Antwerpen. Dat iemand uit Antwerpen adviseerde was was in die tijd mets bijzonders als we bedenken dat wat nu België is tot 1830 nog tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorde. De leraar tekenen was beeldhouwer bij de Marine en de leraar Bouw kunde was kommandeur der huistimmerlieden op de Rijks werf. Praktisch De benoeming van opzichter/bo de geschiedde op een wel zeer praktische manier. In de notulen van de direktie lezen we: "Uit hoofde niemand der leden daartoe in dit oogenblik een geschikte per soon wist aan te wijzen, besloten daarmee vooralsnog te supercede ren en intusschen provisioneel de waarneming van dezen post aan den S tadsbaas Johs. Pot vlied, wel ke allernaast de school woont en aan wien tot heden de bewaring van den sleutel van en hel toezicht over hetzelve is toevertrouw, op te dra gen". De salarissen van zowel het onderwijzend personeel als van de opzichter werden door de stad betaald. De opzichter kreeg 75.- per jaar. de leraar Bouwkunde ƒ250,— per jaar en de leraar Te kenkunde ƒ350.- per jaar. De kosten van vuur en licht zouden uil de schoolgelden bestreden moeten worden. Dit schoolgeld bedroeg bij aanvang 0.50, later 1,— per leerling per maand. Onvermogenden kregen gratis les. Vakken Zoals gezegd werd er les gegeven in Bouwkunde en Tekenkunde. Deze waren als volgt verdeeld: afdeling Bouwkunde 1. tekenen van plattegronden en opstanden; 2 tekenen van kap pen; 3. tekenen van trappen; 4. tekenen van bouwordes volgens Vignola, (een Italiaans architekt uil de 16e eeuw en leerling van Michel An- gclo) waarbij o.a. poorten en ko lommen behandeld werden. afdeling Tekenkunde 1. tekenen naar pleister- of antie ke beelden; 2. tekenen naar getekende voor beelden en gedrukte platen. Bij de stichting van de school werd er drie keer in de week 's avonds les gegeven. Toen het aantal vak ken met rechtlijnig tekenen en de beginselen der meetkunde in 1829 moesten worden uitgebreid, werd dit echter vier keer per week. Toen ook kwamen er twee leraren bij. Twee keer per jaar vond er beoordeling van de leerlingen plaats i.v.m. bevordering te weten in april en in oktober. Gestart werd in 1823 met 45 leer lingen. Dit waren er weldr 53 en in 1865 waren dit er 73. Hiervan kregen er 34 gratis onderwijs. In 1863 was Thorbecke inmiddels met zijn wet op het Middelbaar Onderwijs gekomen. Daarin stonden dusdanige bepalingen dat een Teekenschool in de vorm zoals te Vlissingen niet meer kon. Het gemeentebestuur heeft welis waar qebruik gemaakt van de maximale termijn waarbinnen men aan de wet moest voldoen, n.l. zes jaar. om de Teekenschool nog te behouden. Doch op 1 april 1869 viel het doek. Daarna werd. geheel volgens de wet. de Burger- Avondschool opgericht waar on geveer. zij hel in uitgebreider vorm. het vakkenpakket van de Stadsteekenschool gegeven werd. Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op gond van artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend AANVRAAG De B V. Zeeuwse Astalt Onderneming te Middelburg heeft bij hen op 19 juli 1985 een aan vraag ingediend om vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet Het betreft het installeren van een brekermstallatie voor bouw- en sloopafval en de daarbijbehorende opslag. De ver gunning is gevraagd voor een periode van 10 jaar. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Kleverskerkseweg te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, Sectie M, nrs. 126, 149 en 150. TER INZAGE Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten de ge vraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu. De aanvraag, de vergunning en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 30 januari 1986 tot en met 28 februari 1986 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Middelburg op werkdagen van 8-12 en van 13-17 uur en iedere donderdagavond van 18-21 uur (na telefonische afspraak; 01180-26251, tst. 431); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. BEROEP Vanaf 30 januari 1986 tot en met 28 februari 1986 kan tegen voornoemde vergunning be roep worden ingesteld bij de Kroon door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20. 2122. 2e lid of 28. 1e lid onder c van bovengenoemde wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de hierboven genoemde artike len bezwaren in te brengen. De vergunning wordt op 1 maart 1986 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Eventuele beroepschriften moeten worden gericht aap Hare Majesteit de Koningin en moeten worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Kneu- terdijk 22. 2514 EN 's-Gravenhage. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor geschillen van bestuur van de Raad van State. Middelburg, 21 januari 1986. sint pieterstraat 42, postbus 6001,4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Wave Surfing, is van Middelburg naar Goes verhuisd. Afgelopen donderdag werd aan de Frans den Hollanderlaan 7 de nieuwe vesti ging van Wave Surfing officieel geopend. Rond die opening pre senteer! het bedrijf aantrekkelijke aanbiedingen. Wave Surfing opende een jaar of vijf geleden in Middelburg. Lcn van de redenen om naar Goes te gaan is dat men daar wat centra ler binnen de provincie kan opere ren. Want de afgelopen jaren hebben uitgewezen dat Wave Sur fing een diérttenkring heeft gekre gen die over de hele provincie is verspreid. Eigenaresse van de zaak is Pauline Warman. Wave Surfing is aangesloten bij de Surf- vereniging en maakt deel uit van Consumentenbelangen. Dat bete ken i dat men is aangesloten bij de landelijke servicenet dat er borg voor staat dat surfers ook wat verder van huis aanspraken kun nen laten gelden op een goede ser viceverlening. Wave Surfing ver koopt vrijwel alle bekende mer ken surfboards, zeilen en heeft daarnaast een grote collectie ac cessoires. Men brengt een eigen custum-board uit: een plank die leverbaar is in drie lengten, te we ten 2,65. 2,75 en 2,95 meter. Deze planken worden getest door Ro nald Verrijgcrs, die vorig jaar binnen het Bic-team prima presta ties leverde. Reislustigen kunnen op zaterdag I februari kennis maken met ver re landen. Dan namelijk houdt NBBS een 'verre reizen dag' in De Schakel aan de Bachtensteene te Middelburg van 12 tol 17 uur. Deze non-profit reisorganisatie, gevestigd aan de Lange Geere in Middelburg informeert over lan den in Azie, Afrika en Zuid- en Midden-Amerika. Het is de bedoeling dat ervaren reizigers aan toekomstige reizi gers hun belevenissen vertellen. Hun kan worden gevraagd naar bijvoorbeeld reisroutes, trans portmogelijkheden en accomoda tes. Ook zijn er kijkboeken over landen aanwezig, die kennis ver schaffen over de sociaal-culturele achtergronden en informeren over toeristische attracties en hoe men praktisch kan reizen in be paalde landen. Verder kan de be zoeker aan de 'verre reizen dag' punten als reisvoorbereiding aan roeren - bijvoorbeeld welke inen tingen zijn vereist en hoe moet een visum worden aangevraagd. DOOR CHRIST PETERS

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1986 | | pagina 11