750 2.50 18.50 A OPRUIMING HU 0 Lwö Adverteren doet verkopen De Faam en De Vlissinger Buitengewoon Bereik 1.05 GEMEENTE MIDDELBURG DOET MEE AAN VAKBEURS 'STADSVERNIEUWING' ROLSTOELBUS VOOR RODE KRUIS OPEN HAARD HOUT FIRE BLOCKS WARMTECENTRUM ZEELAND B. TULLENAAR of 40% korting per paar. EEN FABER GASHAARD IS GOUD WAARD. de enige echte RAGOÜT BROODJES DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 29 januari 1986 'OVERLAP. SCHERMEN 37.50 VLECHT- (ÉSI (SCHERM 29.95 2,75 DROOG BLOEMEN TUINMEUBEL AANBIEDING DE LAATSTE KANS Nog enkele komplete sets losse stoelen en tafels HALVE PRIJS 1 set volkunststof stoelen met draion kussens NU 500.- KORTING Div. kunststof TUINBANKEN 99.00 Kussens 19.95 Tafelkleedjes 9.95 Hoeker kussens 9.95 Rol-ligbed roestvrij kompleet met kussens van 691. VOOR 375.— TUINCENTRUM VERSTRATEN EN WALHOUT tuinarchitectuur hoveniersbedrijf Donderdag koopavond nu van 4.95 voor Per doos van 8 stuks GROENTE ZAAD le kwaliteit SCHERP GEPRIJSD!! Maak van Uw energie-verkwistende openhaard 'n zuinige warmtebron met 'n BARBAS openhaardinzet BARBAS Vlissingen, Walstraat 64 Middelburg, Lange Viele 36 En als wereld primeur komen wij in februari met de Faber Fs 6000 hoog rendement. Deze gashaard kan op een vlakke muur in de ka mer worden aangebracht zonder schoorsteen op 3,5 mtr. uit de muur en verwarmt een ruimte van 80-100 m3. Deze gevelhaard is volledig turbo computer gestuurd. L Onze slogan voor deze week luidt: DE MAN DIE HET ALTIJD BETER WEET BLIJFT DOM! WESTHAVENDIJK 3, GOES tel.: 01100-28052. 4fsÉ DONDERDAG 30 JANUARI VOOR MAAR ^.OVERHEERLIJK OVENVERS! Brood- en banketbakkerij Paul Krugerstraat 65, VLISSINGEN tel.: 12859. lengte 1.32 m, breedte 0.66 m, hoogte 0.38 m met scharnierende bovenramen, de 183x183 drukgeïmpregneerd FRUIT BOMEN o.a. appel, peren, pruimen, kersen, perzik, abrikoos, bessen, bramen, frambozen, I druiven enz enz. LEYLANDH'S |De beste conifeer Ivoor hagen, jsnelgroeiend en Izeewindbesten- I dig Van 80 tot 140 cm hoog GROTE KOLLEKTIE ROZEN per stuk grote sortering ook exotisch bovenramen kun-1 nen ook opge schoven worden149.- uitvoering in hout99.- OP OP OP OP VEERSEWEG 124a-4332 BJ MIDDELBURG TEL. 01180-12380 40 liter convectiewarmte gietijzeren binnenbekleding geschikt voor hout, kolen en briketten 5 jaar schriftelijke garantie Openingstijden toonzaal: Goes Zuidvlietstraat 75 telefoon 01100-12420 werkdagen 9.00 - 12.00 u 13.00 - 17.00 u donderdagavond 19.00 21.00 u zaterdag 9.30 12.30 u Deze slogan hoort u regelmatig op de zender Hilversum en is eigen lay-out van W.C.Z. Int. en overgeno men door FABERHAARDEN uit Leeuwarden. En omdat wij deze gashaarden hebben uitgetest weten wij waar wij over spreken. Want reeds honderden Zeeuwen bezitten reeds deze fameuze gashaarden en merken dit ook aan hun gasrekening. Er zijn bij ons reeds besparingen van afnemers bekend die 250— tot 350— op hun gasnota terug draaien, dat is niet mis vindt u ook niet. Gezien een gashaard ten allen tijde of het nu zomer-herfst-voorjaar of winter is te vervangen is binnen een tijdsbestek van 1 uur. Wij hebben nu een zeer grote voorraad gashaarden in diverse modellen en kleuren in de aanbieding. Dus nu met zeer hoge korting en plaatsing inbegrepen. ■3, Tevens hebben wij als enig bedrijf in Nederland de befaamde Faber gevelkachel nog op voorraad in 2500 kc. en 3000 kc. die verwarmt voor 1 kwartje per uur dus 80% rendement. B-,iu Neem dus een wijs besluit en verspil uw dure aardgas niet en kom snel naar uw echte warmte specialist die het weten kan wat bezuinigen is, want die besparingen haalt u niet uit een oud gastoestel van 10 jaar of ouder want de echte energie spaarders (zuinige gashaarden) zijn er nog maar 2 jaar. Bel dus niet voor informatie maar kom gerust vrijblijvend informeren en wij demonstreren de ech te zuinige gashaarden. WEES DUS BLIJ MET W.C.Z. er bij, de enige en de echte warmte specialist. Dagelijks demonstratie van 13-18 uur. Donderdag tot 20 uur. Zaterdags van 9-16 uur. Uw gastheer Rinus Steenhard. Ijiat licht en lucht uw w«mnj» binnen en zorg voor goede voeding en voldoende rust Van 28 tot en met 31 januari wordt in het "Alioy"-complex te Rotterdam de vakbeurs "Stads vernieuwing" georganiseerd. Op deze beurs, die voor de tweede keer wordt gehouden, komen aspecten als Renovatie, Onder houd, Vervangende Nieuwbouw, Restauratie en Particuliere Wo ningverbetering uitgebreid aan bod. De gemeente Middelburg zal bij liet aspect restauratieprojecten een centrale plaats innemen. Deze gemeente heeft gedurende jaren een actief restauratiebeleid ge voerd met als resultaat dat het rij ke monumentenbezit bewaard kon blijven. De stand die de gemeente Middel burg op de vakbeurs zal innemen heeft het formaat van een echte woning. De afmetingen luiden dan ook 10 x 5 x 8 meter. In deze stand zullen vertegen woordigers van de gemeente trachten de bezoekers een beeld te geven van het Middelburgs beleid in het heden en met name in het verleden. Het monumentenbezit van Middelburg is een belangrijk uitgangspunt bij de bepaling van een structuur voor een levendige binnenstad. Vragen als: 'wat maakt de Middelburgse restauratie zo uniek?' en: 'hoe worden de monumenten thans behouden?' zullen tijdens de beurs uitvoerig aandacht krijgen. De resultaten van met succes af geronde restauratieprojecten zul len worden getoond. Hierbij zal met name de Bellinkstraat model staan voor het restauratiebeleid in de gemeente. Deze straat is rond 1974 gerestaureerd door de wo ningbouwvereniging, die de pan den ook verhuurt. De restauratie van de Middel burgse monumenten geschiedde in het kader van de gemeentelijke restauratienota die in 1969 ver scheen en waarbij met name de woonhuismonumenten centraal stonden. In het begin was de ge meente de belangrijkste initiatief neemster, waarop later door an deren werd ingehaakt. Nu de grote restauratieprojecten gereed zijn, neemt de gemeente Middelburg de inviduele slechte panden onder'de loupe. Veertig procent van het Middelburgs Fonds Stadsvernieuwing is bestemd voor restauratic en reno vatie door particulieren. Gezien liet actieve verleden van de gemeente Middelburg op het ge bied van de monumentenzorg werd de standruimte gratis ter be schikking gesteld. Voorts stelde de gemeenteraad een krediet van 75.000,— beschikbaar voor de inrichting en de bemanning hiervan. In het kader van het monumen tenjaar 1975 werd Middelburg als Europese voorbeeldstad uitge roepen. De afdeling Zeeland van liet Rode Kruis heeft één van de 20 Fiat "Ducato"-busjes gekregen die het landelijk bestuur van de op brengsten van de tv-actie 1-2-3 show gekocht heeft. Mr. M. van Boven, waarnemend kringcom mandant Zeeland van liet Rode Kruis, nam de sleutels in ont vangst van Van de Vliet van het Fiat-bedrijfswagens-steunpunt te Bergen op Zoom. Deze tweede in Middelburg in ge bruik te nemen rolstoelbus is af geleverd door Garage Blaas die - evenals de heer Van de Vliet- bij de officiële overdracht een cheque aanbood ten behoeve van Het Ro de Kruis. Het busje biedt plaats aan drie rolstoelpatiënten met begeleiding of aan vijf rolstoëlpatiënten zon der begeleiding. Het busje zal gaan rijden in Zeeuws- Vlaanderen. "De bus is vooral bestemd voor mensen die op basis van de sociale wetgeving geen taxi-vergoeding kunnen krijgen", zegt kringsecretaris van het Rode Kruis, J. Marteijn, "Een dagje weg, een bezoek aan de schouwburg wordt voor die mensen anders onbetaalbaar. We zijn natuurlijk deels wel beperkt in onze mogelijkheden omdat we met vrijwillige chauffeurs wer ken. Het is niet zo dat je even een druk op de knop kan geven en de bus komt langs. Afspraken moe ten van te voren gemaakt worden. Het is ook niet zo dat de bus te pas en te onpas gebruikt kan wor den. Onze lokale besturen bekij ken iedere situatie apart". "We hebben zeer zorgvuldig af gewogen waar we de bus zouden plaatsen", zegt M. van Boven. "Uiteindelijk hebben we voor Zeeuwscli-Vlaanderen gekozen omdat de middelen dan meer evenredig verdeeld zijh". In Zeeuwseh-Vlaanderen is een aan tal kleine verzorgingstehuizen, dat niet kapitaalkrachtig genoeg is om er eigen vervoer op na le houden. Het nieuwe busje beeft al een groep mensen naar haar va kantieproject gebracht en die' 'test' verliep prima. De heer Van de Vliet (links) van het FIAT steunpunt te Bergen op Zoom overhandigt waarne mend kringcommandant van het Rode Kruis mr. Van Boven de sleutels van de nieuwe rolstoelbus.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1986 | | pagina 10