/^öV- J~l(O^Q Informatie aan buitenlanders over gemeenteraadsverkiezing De Faam 'De Mooiste Dag', eigen produktie Zeeuwse Komedie 'Die galerie bla-bla begrijp ik niet Ik denk dan: ik kijk zelf maar rond' Maar erg comfortabel is ti iet er nog niet t VOGEL ASIEL 'DE MIKKE' HOUDT OPEN HUIS tl BIJOU ""'fxA HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN BALANS 17 - KUNSTUITLEEN EN DE FEESTSTEMMING LAATSTE WEEK OPRUIMING BIJOU PEETERS Wedgwood DEZE WEEK IN Zaterdag in première: Wat is mooi de Verfijnde tafelsfeer: Wedgwood Thomas Villeroye Boch. Royal albert GESCHENKEN Olieslachtoffers fc ALLE MODELLEN 84-35 UrTKOLLEKTIE WVC en Jeugd Voordeel kunstenaars 'sfeervol tafelen DE ZAAK VOOR SERVIEZEN Lange Delft 44 - Middelburg De zaak op de hoek oplage ZZ.Töü. wéKêtijKs gratis nuis aan huis op geheel walcneren in combinatie met de viissinger. totale oplage 44.yö0, uitgave pro vinciale zeeuwse courant b.v. administratie/advertenties: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg. 01180-27651, privé: h.- schrama, 01180-1 3585. redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande wordt er in het Centrum voor Beroepsorientatie en Beroepsoefening (CBB), Pa- pisland 1 in Middelburg op zaterdag 1 februari een informatiebijeenkomst gehouden voor buitenlan ders. Zoals bekend mogen buitenlanders dit jaar voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsver kiezing. De voorlichtingsbijeenkomst is vooral be doeld voor Turken, Marokkanen en Vietnamezen en begint 's middags om drie uur. De afdeling voorlichting van de gemeent Middel burg verzorgt de informatie. Aan de hand van au- dio/visueel materiaal wordt ingegaan op de taken van de gemeenteraad en de gemeente, hoe de ge meenteraad is samengesteld en werkt en op welke wijze de'in Nederland vast verblijvende buitenlan ders hun stemrecht kunnen gebruiken. Ook staat er een volledig ingericht stemhokje opgesteld. De politieke partijen, die reeds zitting hebben in de gmeentcraad van Middelburg, krijgen de mogelijk heid om hun zegje te doen tijdens deze bijeen komst. Vaststaat dat CDA, VVD. PvdA, PPR, CPN en D'66 een vertegenwoordiger zenden. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de werkgroep buitenlanders van het wijkwel- zijnsoverleg Middelburg-Zuid. Netty Tiggèlman stond voor de keuze: haar werk opgeven of zelf een kinderdagverblijf openen voor bet Watchersè platteland. Ze opende een kinderdagverblijf en omdat geen subsidie voorhanden was, zette ze het commercieel op. In 'uit het zakenhart Nepal nieuws in de rubriek Korte informatie verwerkt. Rubrieken: archiefsprokkels, podium, film, expositie, boe ken en kinderboeken en de voorlichtings rubrieken van gemeente en provincie. De Vlissingse toneelgroep De Zeeuwse Komedie beleeft za terdag 1 februari 1986 een tweede première van dit sei zoen: 'De mooiste dag', onder regie van Willem Huybreghs. Hen bijzondere produktie die is ontstaan uit een serie improvisa ties door spelers en regisseur rond het thema 'bruiloft'. De regisseur liet de spelers gedurende enkele avonden vrij met het gegeven on derwerp spelen. Er kwam zoveel materiaal uit dat er zelfs een avondvullend stuk kan worden gemaakt. Bram Ie Clereq schreef daarna de dialogen en ook regis seur Huybreghs had een aandeel in de uitwerking van de gegevens die uiteindelijk 'De mooiste dag' opleverden. Voor de pauze worden in vier een akters de belevenissen van vier fa milies een dag vóór de bruiloft be licht. Daarna volgt het bruilofts feest en de reacties van de feest gangers een dag erna. "Een spie gel vol herkenning als je durft te kijken", noemt Huybreghs het nieuwe spel de Zeeuwse groep waarvan voorlopig tien voorstel lingen in het thuistheater van de groep, het Vlissingse Vestzak- theater, op het programma staan. HOGE EISEN Aan de vereniging, de regisseur en de tekstschrijver heeft de produk tie hoge eisen gesteld, alleen al door de zeer grote bezetting van zo'n twintig acteurs en actrices. Door deze grote bezetting is het mogelijk dat ook de minder erva ren spelers een kans krijgen to neelervaring op te doen naast hun meer ervaren collega's. Vrijdag 31 januari wordt even eens in het Vestzaktheater de laatste voorstelling van 'De zwe vende gloeilamp' -de eerste pro duktie van dit seizoen- op de planken gezet. Een groot 'afscheidsfeest' kunnen de spelers en speelsters niet hou den. Tenslotte wórdt de volgende dag de premiere van 'De mooiste dag' gehouden en dan moet iede reen fit zijn. I)e speeldata van 'De mooiste dag' in het Vestzaktheater in Vlis- singen zijn: 1, 7 en 28 februari, 7, 8 en 21 maart, 18, 19, 25 en 26 april. Alle voorstellingen begin nen 's avonds om haifnegen. /■'oio: een deel van de spelers, van links naar rechts: Moniek Nijsen, Tim Riemeijer, Lex Maes, Milly Oele, Ed van Reijniersdal. Wit Koele wijn en Linda van Druten, vooraan: Annelies Anthonisse en Miemie de Leeuw. In plaats van te verpieteren op stoffige of natte zolders van de gemeente, kan de aangekochte kunst beter een plaats krijgen in huiskamers of bedrijven. Zo ongeveer luidde de filosofie van een aantal kunstminnende Middelburgers over de werken die de gemeente had aangekocht via de zogenaamde BKR-regeling. Dat groepje klopte aan bij de gemeente en vond gehoor. En vijf jaar later (november 1984) openden die inmiddels met de status 'vrijwilligers' betitelde kunstliefhebbers de monumentale poorten van Balans 17. Ze noemden de kunstuitleen/galerie naar het adres. Vorige week zaterdag werd er een expositie geopend van zeventien kunstenaars die ooit gebruik maakten of nog gebruik maken van de BKR-regeling. Een opening in een feestelijke ambiance. En dat niet uitsluitend vanwege de opening; ook het feit dat het goed gaat met de uitleen gaf alle redenen om de slingers op te hangen. Niet minder dan 140 abonnees lenen namelijk tegenwoordig in Balans 17. De dag voor de opening spraken we met de vrijwilliger Myrna Schagen en de beide kunstenaars Jeltje Ratsma en Inge van der Kooij. Ratsma houdt zich bezig met de exposities en richt die ook in; Van der Kooij verzorgt sinds kort de publiciteit. Beiden doen dat werk in het kader van de BKR. Het neutrale wit van de expositie ruimte in Balans 17 geeft Jeltje Ratsma de mogelijkheid om de te exposeren werken overzichtelijk neer te hangen. De zaal op de eerste verdieping van het gebouw- is er groot genoeg voor. Toch wordt steeds vol lof gesproken over de wijze waarop de Middel burgse 'het voor elkaar krijgt'. "Het is gewoon mijn werk", ant woordt ze simpel en schouderop halend. "Maar ik doe het ook met veel plezier". Plezier. Dat blijkt het trefwoord ook te zijn van de acht actieve vrijwilligers. Volgens Myrna Schagen komen de bezoekers aan Balans 17 op den duur zonder schroom binnen. Ze praat uit ei gen ervaring: "Bij andere galeries gaat altijd iemand mee om zoge naamd iets uit te leggen. Maar die galerie bla-bla begrijp ik niet. Ik denk dan: ik kijk zelf maar rond. Dat proberen we hier ook vol te houden. Wij vrijwilligers hebben namelijk absoluut geen verstand van kunst. We hebben wel be langstelling. En je merkt dat onze bezoekers ook steeds meer be langstelling krijgen, zonder dat ze er zo nodig verstand van moeten hebben". Het komt wel eens voor dat een vrijwilliger wordt gevraagd of hij een bepaald kunstwerk mooi vindt. Schagen: "We kunnen dan duidelijk maken dat 'mooi' ver andert en voor iedereen anders is. Maar we zitten vaak op dezelfde golflengte als het publiek. Juist omdat we geen kennis van, maar belangstelling vóór de kunst heb ben. En dankzij diezelfde invals hoek kunnen we met elkaar pra ten. En het leuke is dat bijvoor beeld een beelri of schilderij dat iemand vroeger nooit zou hebben genomen, nu wordt gevraagd. Al thans, men probeert het eens. De belangstelling voor kunst ontwik kelt zich in de breedte". De zaal boven de expositieruimte ligt vol met kunst voor de uitleen. Meer dan 3700 schilderijen, goua ches, beelden en zeefdrukken hangen overzichtelijk gerang schikt in rekken. Wie er een werk wil uitzoeken kan er ongestoord in rondneuzen. Maar er is ook nog een zolder. Daar liggen de ka- Het vogelasiel 'De Mikke', het onderkomen van de Stichting Vo gelopvang Walcheren, in het park Toorenvliedt in Middelburg, zet de deuren wagenwijd open voor belangstellenden. Zaterdag 1 fe bruari kunnen de bezoekers het werk van de stichting -zieke en ge wonde vogels weer gezond maken om terug te brengen in de natuur- van dicht bij bekijken. Van af tien uur 's morgens tot vier uur in de middag staan de vrijwilligers van de stichting (er is nog steeds geen geld voor een vaste kracht) gereed om over hun werk te ver tellen. En ook om hun wensen kenbaar te maken. Want de ver langlijst is groot. Inmiddels is de vroegere kleed ruimte van het openluchttheater al gedeeltelijk omgebouwd en kunnen de werkzaamheden wor den verricht. Maar erg comforta bel is het nog niet. De onderko- NIEUWE BURG 8 MIDDELBURG - TEL. 01180-13266 mens van de vogels moeten wor den verruimd, de schoonmaak- ruimte is te klein, er moet een kantoorruimte voor de medewer kers komen en het 'buitengebeu- ren'-is aan uitbreiding toe. Een tekening in de 'hal' van het gebouwtje geeft aan hoe de mede werkers van de stichting het graag zouden willen. En ze zijn ook be reid om zelf de handen uit de mouwen te steken om op het ar beidsloon uit te sparen. Maar zelfs de financiële middelen om alleen de materialen aan te schaf fen ontbreken nog om het geheel snel te kunnen realiseren. Toch hebben de medewerkers kans gezien om zelf een. binnen bad te maken voor de vogels. Een noodzakelijke voorziening waar aan vrijwilliger Joop Ten Hoorn de grootste bijdrage aan arbeid heeft geleverd. De materialen voor het bad konden worden ge kocht van een financiële steun van het Anjerfonds. Gemiddeld herbergt 'De Mikke' zo'n twintig vogels. Voor het me rendeel olieslachtoffers. Vooral in de weekenden worden er veel vogels 'afgeleverd'. Hel asiel werkt dan ook op volle toeren. Het schoonmaken van de vogels is een arbeidsintensief karwei. 'Het spoelen' is het belangrijkste werk. Daarbij worden de olieslachtoffers, via een slang in de maag, om het uur gespoeld. "Want als de inwendige organen niet van olie worden gezuiverd, heeft het ook geen zin om de bui tenkant te reinigen. Vandaar dat de vogels eerst van binnen worden schoongemaakt en pas na zo'n dag of drie, als we zien dal ze overlevingskansen hebben, wor den ze aan de buitenkant gerei nigd", vertelt Lia ten Hoorn, die samen met haar echtgenoot Joop tot de vaste kern medewerkers behoort. Foto: Joop ten Hoorn (met zee-eend), zijn vrouw Lia en Floor Benjaminsen voor het vogelop vangcentrum 'De Mikke'. Voor veel vogels "komt de hulp echter te laat. "Voordat ze zich laten pakken - het zijn tenslotte alle schuwe dieren - zijn ze vaak zo erg verzwakt dat ook wij er niets meer mee kunnen doen. De vogels worden dan helaas af- gespoten". Het nieuwe binnenbad geeft de vogels echter weer meer kans op overleven. De dieren hoeven dan niet langer in de kooien te zitten, waar ze na wat langer verblijf ontstekingen aan de poten oplo pen, maar kunnen zich vrij in het bad bewegen. Daarna gaan ze in de buitenvolière en vervolgens worden ze weer in de v rije natuur teruggezet. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat wordt tijdens het 'open huis' uitvoering uiteengezet. Telefonische reacties kunnen worden gegeven via de nummers 01184-70873 of 72037 en 01180-23637. Hel vogelasiel is rij den s de openingsuren van 10.00-/6.00 uur telefonisch te be reiken onder nummer 01/80-28288. Geldelijke steun kan op postrekening 5545590 ten name van de Stichting Vogelop vang worden gegeven. Alle modellen '84-'85 moeten weg. Wees er snel bij, want: OP OP! Zie onze etalages te Vlissingen, Middelburg en Goes. FOTO-VIDEO COMPUTERS Geldig I m 31-1 -'86. Jeltje Ratsma, Myrna Schagen en Inge van der Kooij, links op de foto. potte werken; het gevolg van de onzorgvuldige opslag in de jaren voor de kunstuitleen. "We heb ben sinds kort timmerlui er bij als vrijwilliger. Ook dat is een enor me vooruitgang", legt Schagen uit. "We kunnen nu langzamer hand beginnen met het herstel werk. Maar ik vrees toch dat een tè groot aantal werken niet meer kan worden opgeknapt. Een ka potte lijst of een gebroken glas, dat is nog wel te herstellen of te vervangen. Een keramisch beeld dat is gescheurd zal waarschijn lijk niet meer zijn te repareren". Balans 17 begon de eerste dag (30 november 1984) inet zeven leden. Na een maand telde de admi nistratie zo'n dertig leden. Tegen woordig komen er 140 mensen voor in de kaartenbak. De abon nementsprijs bedraagt dertig gul den per jaar. Een eenmalig werk lenen kost vijftien gulden en een grafisch werk drie knaken per half jaar. Kunstuitlenen - ook de Kunstuitleen aan de Kuiperspoort en de uitleen te Vlissingen beamen dat - raakt steeds meer ingebur gerd. Behalve het timmeren aan de weg van de plaatselijke groe pen, heeft ook WVC een regeling ontworpen. Deze is gericht op jongeren tussen de veertien en vij fentwintig jaar, geeft de moge lijkheid om te sparen voor een kunstwerk. Daarbovenop wordt nog een extra korting gegeven. Inge van der Kooij, sinds kort dus belast met de publiciteit van Ba lans 17 is al met die regeling de boer op gegaan. "Een van mijn eerste activiteiten in die functie was een persconferentie houden voor vertegenwoordigers van schoolkranten. Wc hebben gezien dat ons verhaal is opgenomen in die kranten. Verder ontvangen we hier ook schoolklassen en leiden ze rond. Mijn taak is ook om drempels voor Balans 17 te verla gen, waardoor we nog meer be zoekers krijgen". Drempels verlagen. Heeft de kunst daar niet altijd de mond vol van en lukt het niet echt? "We zijn op alle manieren bezig", meent Myrna Schagen. "We tim meren aan de weg via de krant en hebben ook aan de theaterdag meegedaan. Ook bedrijven wor den bezocht. Het blijkt namelijk dat persoonlijke benadering beter werkt dan een folder. Er zijn al bedrijven die daardoor meer inte resse kregen en nu werk hebben hangen. Overigens betalen de on dernemingen hetzelfde tarief als de particulieren. En...er is een bedrijf dat werk heeft aangekocht". Behalve voordelig voor een perio de kunnen beschikken over een echt kunstwerk, hebben ook kunstenaars voordeel van het werk van Balans 17. Volgens Schagen zijn er al zeven kunst werken verkocht sinds november 1984 en een aantal kunstenaars heeft contacten gekregen met ga leries om daar te exposeren nadat hun werk was getoond in het Mid delburgse BKR-centrum Op dit moment achten Van der Kooij, Schagen en Ratsma het van het grootste belang dat er or de is gekomen in de organisatori sche chaos van aangekocht werk sinds 1973. Voor een groot deel zijn de kunstwerken nu op dia's en foto's gezet, zodat er een over zicht ontstaat voor de mensen die werk willen lenen. Maar prompt is er licht in de duisternis of een nieuw probleem dient zich aan. Nu de bevolking kennis kan ne men van het werk dat veelal met negatieve vooroordelen werd be naderd, wordt de BKR opgehe ven. De vraag is wat de gemeente na de opheffing van die regeling met Balans 17 gaat doen. Want nieuwe kunstwerken komen er daarna niet meer bij. "Er zal een regeling moeten komen", oor deelt Ratsma. "Want het lijkt me onmogelijk dat dit alles voor niets is geweest". De serviezen-specialist: SERVICE KWALIUH LANGE DELF 1 50 1 V Wie Balans 17 wil bezoeken kan er op woensdag, donderdag en vrijdag terecht van 12 tot 17 uur en op zaterdag van 11 tot 16 uur. Dit betekent: 45 jaar ervaring goede service en vakmanschap vakkundige bediening meer dan 10.000 artikelen zoals handtas sen, koffers, reistassen, paraplu's, shop pers, documentenkoffers, portemonnee's, portefeuilles, sleuteletuis, enz. VCan soo Nje\e \c\e AA* t

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1986 | | pagina 1