D© Faam Herjan Verbeek onthaald binnen ZIKV Samen i nef traditionele ringrijderij Veel atti •act ies op Jaarmarkt Souburg HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Provinciale keuring van geiten en bokken INSCHRIJVEN DANSLES JANVIERC 1 r DEZE WEEK IN 1 MELKGEITEN OP LIEFDESPAD/ OPEN DAG EN ROMMELMARKT DE SCHELDESTAD VOOR AFBOUW BINNENMANEGE J.P.A. R0SSEL Avondvullend programma van Middelburgse korpsen "Mk m Landbouwplastic Heel gewoon KUNSTGEBITTEN en REPARATIES CASSETTES Spelletjes Winkeliers 01100-20176 01100-30428 01100-14882 01180-38370 aparte cursussen Rock and Roll oplage 21.700. wekelijks gratis buis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de vlissmger. totale oplage 44 400 uitgave pro vinciale zeëuwse courant b v. administratie/advertenties: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651privé h schrama. 01180-13585 redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54 w f Houders van geiten kunnen zaterdag 7 september een minnaar zoeken voor hun beest. Op die dag na melijk is er in Manege De Gouden Draak te Mid delburg een provinciale keuring voor lammeren, gei ten en bokken. Tegelijkertijd kunnen liefdesrelaties worden aangeknoopt. De keuring in de manege aan de West Oude Havendijk begint om 10 uur en is tegen 16 uur afgelopen. De te keuren geiten behoren tot drie rassen. Namelijk: de Nederlandse witte geit, de Toggenburger geit (bruin) en de Bonte geit. De lammeren, bokken en melkgeiten worden eerst individueel gekeurd. Daarna wordt van ieder ras een kampioen aangewezen. Omdat alle bokhouders in Zeeland zijn uitgenodigd, krijgen de geitenfokkers een goed beeld van het aanbod voor bet komende dekseizoen. Van een aantal bokken worden afstam melingen getoond. Het middagprogramma vermeldt behalve de kam pioenskeuring en de beoordeling van de afstamme lingen ook de keuring van bedrijfsgroepen en wordt de geit met de mooiste uier aangewezen. Verder is er een wedstrijd geitenmelken. De organiserende Bond van Geitenhouders in Zee land benadrukt dat deze dag ook uiterste interessant is voor mensen die zich een geit willen aanschaffen. Vier kolommen breed 'korte informatie'. Vanaf deze week weer wekelijks nieuws over de actie 'Zeeland helpt Ne pal'. Noviteiten uit autoland in 'van Bougie tot Bum per'. En verder: archief sprok kels. film. podium expo sitie, weekenddiensten en kinderboeken door Jan Smeekens. X X N O\x0 \N s V sv ,.s V r'\ xv|:>:\Vs. -7 - -^V._ v SÉ! S N X n v 'Een andere kijk op beeldhouwen' Herjan Verbeek is de nieuwe docent 'beeldhouwen en ruimtelijk vormgeven' bij het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming (ZIKV) in Middelburg. Elke woensdag is hij tussen 's morgens half tien en negen uur 's avonds present in het Kuiperspoortcomplex. Hij is de opvolger van Peter de Jong die dat werk 21 jaar deed. De Jong is met pensioen en nam het grootste deel van zijn 75 cursisten mee om privéles te geven. ZIKV-directrice Anne-Lies Soet is allerminst verontwaardigd over het feit dat de ZIKV-cursisten met de Middelburgse beeldhouwer zijn meegegaan. Ze noemt hel zelfs 'doodnormaal'. Het gebeurt overal. "En waarom zou De Jong zich niet verzekeren van een in komstenbron via lesgeven naast zijn pensioentje. Bovendien heb ben de cursisten een band met Peter de Jong. Ik kan me voor stellen dat ze hem met graagte zijn gevolgd". Met de komst van Herjan Ver beek verandert één en ander aan de opzet van de cursus. Verbeek wil vooral het accent gaan leggen op ruimtelijk vormgeven. Hij noemt mogelijkheden als werken met landbouwplastic, maar legt uit - om potentiële cursisten niet al meteen de schrik op het lijf te ja gen - dat er op de eerste plaats met eenvoudig en voor de hand lig gend materiaal gewerkt gaat wor den. "Het werk zelf invullen naar eigen creatief vermogen", is de visie op het lesgeven van de 32-jarige beeldende kunstenaar uit Hoofd plaat. Ter introductie wat gegevens over de beeldhouwer. Verbeek werd in Alkmaar geboren en verhuisde op elfjarige leeftijd naar Terneuzen. Na de middelbare school volgde hij een opleiding 'monumentale vormgeving' aan de academie Sint Joost te Breda. Omdat hij als kunstenaar nauwelijks een droog broodje kon verdienen, volgde hij de opleiding MO A Handvaar digheid aan de Nuts Academie te Rotterdam. Behalve cursussen geven bij het ZIKV staat hij voor de klas in Schoondijke (LHNO) en in Terneuzen (MEAO). Dezer dagen begint hij met een vervol gopleiding in Rotterdam. Hij hoopt daar de MO-acte B, Hand vaardigheid te halen. Dankzij de vele opleidingen heeft Verbeek een wat andere kijk op lesgeven dan bijvoorbeeld Peter de Jong. "Het is absoluut geen diskwalificatie van De Jong, maar de cursussen van Verbeek zijn ruimer opgezet", oordeelt direc trice Soet. En Verbeek vult aan: "We beginnen met plastische werken en bepaald niet vanuit de visie op kunst met de grote 'K'. Wel moeten we het grote gebeu ren in de gaten houden; bijvoor beeld door museumbezoek. Ik noem het dan weliswaar groot, maar kunst is feitelijk heel gewoon en helemaal niet zo bij zonder. Ook dat kunnen de cur sisten zelf ontdekken". Vervolgens meent Verbeek dat er tijdens een cursus interessante en leuke dingen kunnen gebeuren. "We kunnen een link leggen naar gewone materialen. En misschien Herjan Verbeek in de werkruimte van het ZIKV in het Kuiperspoortcomplex. opent die opzet wel een mogelijk heid voor middelbare scholieren, voor wie er een speciale cursus wordt samengesteld". Mevrouw Soet hoopt daar van harte op. "Onder leiding van Pe ter de Jong werden vooral de wat oudere en traditioneel denkende mensen aangetrokken om te beeldhouwen. Dat was logisch. omdat hij ook traditioneel werkte tijdens de cursus. Herjan Verbeek is volgens mij ook voor de jonge ren die willen ontdekken interes sant. Dankzij zijn komst vindt er vernieuwing plaats binnen het in stituut". Elke woensdag is Verbeek dus present in Middelburg. Tussen 9.30 en 11.30 uur is er een cursus te volgen, voor de jongeren tussen 13 en 18 jaar is er de mogelijkhe den 'wat op te doen' over beeld houwen en ruimtelijke vormge ving tussen 14 en 16 uur en 's avonds is er een cursus tussen 19 en 21 uur. Men kan inschrijven op jaarbasis en er is een tien lessen durende cursus, vooral voor de jongeren. Mm. (smtm&r De Ruijtersportvereniging Schel- destad timmert aan de weg. Om dat aan het publiek te tonen houdt de actieve vereniging zaterdag 7 september vanaf tien uur een open huis. Daarnaast is er een rommel markt. De vereniging heeft name lijk nog veel geld nodig om de bin- nenmanege af te bouwen. De ma nege ligt aan de Gerbrandystraat 180 in Vlissingen en beschikt over het enige Zeeuwse onderkomen waar ook wedstrijden kunnen worden gehouden, meldt voorzit ter R. Morssink ons. De gehele dag door zullen er de monstraties worden verzorgd door de leden van De Schcldes- tad. Spectaculair, zo voorspelt Morssink. is het carrousel-rijden. Daarbij maken meer dan twintig ruiters te paard allerlei figuren. Leden die tijdens internationale wedstrijden actief waren, verzor gen dressuur-demonstraties. De springruiters besluiten de open dag. Volgens de heer Morrsink is de rommelmarkt van 'grote omvang'. Per opbod wordt antiek verkocht (houten eg, graanschop en een weegschaal) en er zijn talrijke ge bruiksvoorwerpen die nog goed in takt zijn. "Hel varieert van een speelgoed beer tot een bromfiets of een complete slaapkamer", somt de voorzitter trots de aange boden "rommel' op. Ook voor de jeugd is er van alles te beleven. Er is een complete pret- markt met bekende attracties zoals ballen gooien, een schiettent en een spel met duizend ping— pong-balien. Verder zijn er kra men waar hanjes en dranken worden verkocht. Alles bij elkaar zijn er circa veertig kramen, aldus Morssink. Het loven en bieden op 'kostbaar goed' en de demonstra ties worden afwisselend gehou den. zodat de bezoeker niets be hoeft te missen. De ruitersportvereniging De Scheldestad hoopt veel geld bin nen te slepen. De opbrengst is be stemd voor het afbouwen van de in Zeeland zo unieke binnenma- nege, die Vlissingen sinds een jaar rijk is. Morssink: "Om dit te be reiken hebben heel wat leden veel van hun vrije tijd geofferd. Bij allerlei instellingen en bedrijven is er gebedeld om goederen en geld. Maar helaas. We komen nog te kort om de kantine te kunnen af bouwen." Voor het geval het regent worden alle activiteiten in een overdekte ruimte gehouden. De jaarmarkt in Souburg, die za terdag 7 september voor de tweede keer dit jaar wordt gehouden, be looft weer een groots evenement te worden. De evenementencommis- sie van de organiserende Nemid- so-winkeliersvereniging heeft weer een aantal leuke attracties naar Souburg gehaald. Muziek en dans vormen daarbij de hoofdmoot. De winkeliers ko men met hun speciale jaarmarkt- TANDPROTHETICUS Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen Verfijnde tafelsfeer" c Jy reeds vanaf f219,— bij de cassette-specialist SERVICE KWALITEIT GARANTIE IANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01 180 13221 J artikelen naar buiten en ook heb ben markthandelaren van buite naf voor dit gebeuren ingeschre ven. De plaatselijke verenigingen leveren weer een bijdrage met onder meer het houden van spel letjes voor de marktbezoekers. Voorts zullen er op het marktter rein - de Paspoortstraat en de Ka naalstraat kraampjes zijn met hapjes en drankjes. De najaarsmarkt valt samen met de jaarlijkse ringrijderij van de plaatselijke ringrijdersvereniging. Deze wedstrijden, die evenals de jaarmarkt altijd veel publiek op de been brengen, worden op het Oranjeplein gehouden. De jaarmarkt begint zaterdag morgen al om tien uur. Het loop orkest 'Achtersteveure' uit Vlis singen zorgt de gehele dag voor muziek op het marktterrein en ook de accordeonvereniging 'Ac- cordeola' eveneens uit Vlissingen brengt de hele dag sfeermuziek. Twee volksdansgroepen geven een voorstelling. 'Scaidis' uit Hansweert doet dat 's morgens al tussen elf en twaalf uur en 'Me- dioburgum' uit Nieuw- en Sint Joosland danst 's middags vanaf twee uur. Beide groepen hebben hun eigen muziekgroep die Voor de begeleiding zorgt. Het jeugdwerk 't Guusuus' ver zorgt de spelletjes die over het ge hele marktterrein verdeeld wor den gehouden. De plaatselijke bi bliotheek doet ook mee. De lees zaal is niet alleen de gehele dag geopend, maar er worden tevens rondleidingen verzorgd waarbij het werk 'achter de schermen' van deze instantie nader wordt toege licht. De ziekenomroep Radio Walche ren is op de jaarmarkt aanwezig en zorgt voor een rechtstreekse uitzending naar de bejaardente huizen 'De Zoute Viever' en 'Ter Reede'. De Rawa geeft tevens ge legenheid om verzoekplaten voor de bewoners van die tehuizen aan te vragen. De deelnemende winkeliers zor gen ook voor speciale activiteiten. Zo is er bij Dingemanse in de Paspoortstraat een 'brandende' kachelshow met fraaie attenties bij aankoop van de artikelen, bakker Stuurwold bakt oliebollen voor zijn winkeldeur en Elektros- peeiaalzaak Suurmond demon streert onder meer met was- en droogautomaten en laat een doorzichtige vaatwasser werken. Ook is de 'enige' zwarte koelkast bij Suurmond te bekijken. Het merendeel van de deelnemende winkeliers heeft speciale en aan trekkelijke jaarmarktprijzen. Bij de marktkooplui van 'buitenaf zijn enkele standwerkers die met 'revolutionaire' artikelen de jaar markt opluisteren. De jaarmarkt duurt tot 's middags vijf uur. De Nemidso-evenementencom- missie - André Dingemanse, Evert Huson, Jan Kik en Frank Thielen - hebben weer geprobeerd om voor eik wat wils naar het marktterrein te halen. Met een spectaculair, avondvul lend optreden van maar liefst zes Middelburgse showkorpsen op de Markt in Middelburg, donderdag 5 september, luidt de Rabobank Middelburg een najaar vol muzi kale attracties in. Onder het motto "De Rabobank Middelburg, daar zit muziek in", wordt ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde hoofdkantoor van de bank aan de Langeviele de komende maanden een serie muzikale evenementen verzorgd. Naast de avond op de Markt worden een orgelconcert, een kindermusical en een disco avond georganiseerd. Ook de opening van het bankge bouw zelf dat is uitgebouwd naar hel Geeregebied staat geheel in het teken van de muziek, terwijl er momenteel nog een fotowedstrijd loopt die op 31 oktober wordt af gesloten. Voor de avond op de Markt kon den de volgende korpsen worden gecontracteerd om een wervelend optreden te verzorgen. Het zijn: Tamboer en Pijperkorps St. Joris. Tamboer en Trompetterskorps M.T.V. 69. Drumkorps Juliana. Drumkorps Johan Friso, Euro- band Middelburg en Drumkorps Blue Spirit. Elk van deze korpsen verzorgt een individueel optreden en de avond wordt afgesloten met een défilé van alle korpsen gezamenlijk. De toegang is gratis en de avond be gint om 20.00 uur. De volksdansgroep Scaidisuit Hansweert die met eigen muziekgroep tussen elf en twaalf uur een optreden op het jaarmarklterrein verzorgt. \n Goes en 1 W\\öde\bor9

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1985 | | pagina 1