'Wilt u s.v.p. mobilofoontaai gebruiken' Reclamecarvaan nadrukkelijk in de Ronde van Midden Zeeland mt c? ECHTPAAR VAN GELDEREN VAN LA BONNE AUBERGE Het I "Ik voel me gevleid door mensen l8kBllll3rt ook @,ders uit eten 9aan---' Kwtc l ZEELAND HELPT NEPAL Woensdag 29 mei 1985 DE FAAM-DE VLISSINGER Wat te melden? BEL 01180-27651 y. Toestel 54 Postbus 5017 4330 KA Middelburg Sociale voorzieningen Musical ZMOK-school Toneelreductie Wielerronde Welkomsdienst Henk Binnendijk Koffiecontactgroep Kunstzinnig Schildersbuurt-Noord W aterrecreatiekrant Zelfbezinning Een-oudergezinnen VZB en VIDO Reumapatiënten Centraal wonen Oudereninstuif Activiteitencentrum Walchers kampioenschap Vismijn De Ruytermars Woord en Daad Correspondentie Vitrite Milieunota Hoechst ETI Seniorenkrant Thema-avond vrouwen Schoonmaakbedrijven F usie Dierenoppas Stille Kring Rondweg Homosexuelen GIRO 7475 MIDDELBURG De stand van zaken, wekelijks in deze krant. m Opstellen van de reclamecaravaan op het Miro-lerrein. Burgermotorrijdershelpers van de organisatie en de politie tijdens de ronde. Foto's: JAAP WOLTER BEEK Tussen het vvielergeweld afgelo pen zaterdag tijdens de Ronde van Midden Zeeland rekte zich na drukkelijk vijf kilometer lang een reclamecarvaan. Fluitende en schreeuwende aandachttrekkers met slechts één doel: het product in optima forma tonen aan het pu bliek. "Dat is eens wat anders dan een advertentie in een krant", oordeelden de 130 ondernemers, eensgezind. En omdat dit onder deel van de ronde veel geld op brengt 300,— per eenheid) zat de organisatie er niet mee dat er eigenlijk veel te veel auto's de col- lonne vulden. Volgend jaar, zo verklapte Adri de Jonge, leider van de caravaan en lid van het comité dat de ronde jaarlijks door Midden Zeeland laat rijden, "zullen we dit geweld niettemin in tweeën moe ten splitsen. Het wordt veel te veel. Jaarlijks groeit het aantal deelne- Vergelijkingen met de reclameca ravaan in de Tour de France zijn er niet maken. "Daar vallen tus sen de honderden voertuigen jaarlijks wel enkele doden, vooral kinderen", weet PZC-verslagge- ver Peter de Jonge, die het jaar lijkse wielerspektakel in Frankrijk als z'n broekzak kent. "In Frank rijk. zo vult Willem Eenenaam van de Rijkspolitie aan, "zijn er nauwelijks regels. Men gooit daar maar van alles uit de wagen. Geen wonder dal er kinderen op af springen. Hier mogen de deelne mers niets uit de auto gooien. Doen ze dat wel, dan worden ze beboet en uit de caravaan geno men". Voor Willem van Eenenaam en Adri de Jonge - beiden reden in de politiewagen nr. 24 vóór de recla mecaravaan - was er slechts één doel: de stoet binnen de gestelde tijdslimiet in Goes krijgen. Zo'n veertig 'burgermotorrijders' assis teerden. Precies op tijd (9.50 uur) zwaaide Adri de Jonge zijn hand ten teken van vertrek. Hoewel er in het begin op de smalle Wal- cherse binnenwegen nogal wat vertragingen ontstonden, kwam de toeterende, bellende en zin gende meute precies twintig mi nuten voor de vastgestelde tijd in Goes aan, om 15.30 uur. De eerste opstopping ontstond tussen Zoutelande en Westkapel- le. Twee auto's uil de caravaan botsten met elkaar, overigens zonder ernstige gevolgen. "Die scheuring kunnen we niet heb ben", mompelt de ervaren De Jonge tegen Van Eenenaam. Een vijftal motorrijders, getooid in het wit met opvallende merk- of za- kennamen ontvangen aanwijzin gen om de zaak bij elkaar te trek ken. En zo snel mogelijk, want op de Westkappelse zeedijk wacht een tv-team, dat een promotiefilm over Zeeland maakt. En daar moeten we correct op afrijden". Willem van Eenenaam onder houdt voortdurend contact met de meldkamer van de Rijkspolitie in Middelburg. Daar wordt de marsroute op een bord bijgehou den en brugwachters verzocht de pelotons en caravaan niet te on derbreken. Met een slakkengan- getje rijdt de politieman de zee dijk op. Kort daarvoor, in Zoute lande, maande hij nog een dame. 'Rijdt u nou eens dooj;'. galmde de stem van de politieman door de luidsprekers op de auto. Met een ruk schoof de dame de berm in. Het lawaai dal de auto's - vooral vrachtwagens met scheepstoeters - maakten werden niet door ieder een gewaardeerd. Aan de voet van de zeedijk sloegen koeien op hol. Een groepje ruiters moest van het paard en met gebalde vuisten werd de reclamestoet tot snelheid gemaand. "Maak voort, we kun nen de paarden niet meer in bed wang houden. Kleuters stopten hun oren dicht ter illustratie dat de voortdenderende trein toch wel enigszins ongewoon gehorig was. De Postbus 51 slogan 'wees stil voor elkaar' had geen functie: het doel heiligde de middelen. De paarden steigerden en gingen er vandoor. Niet iedereen in Zeeland was op de hoogte van de naderende Ronde van Midden Zeeland. Vooral de talrijke Duitse badgas ten, die zich in het pinkstcrweek- einde tot zonnekloppers' op de stranden hadden verkleed, moes ten vaak met verschrikte ogen de bermen van de smalle binnenwe gen induiken of in lange rijen wachten tot alles voorbij was. Ook raasden de oosterburen regelma tig mee in de reclamestoet. Dit tol woede van de begeleidende poli tiemensen. "Een mof zit er tussen. Er'dreigt daarom een breuk", meldde de politiezender. "Wilt u svp mobilofoontaai gebruiken", maande Simon Bil, dienstdoend agent op de centrale meldkamer. Behalve kleine schermutselingen verliep alles geolied, constateerde Adri de Jonge na afloop in Goes. "Je zult het niet geloven", beleer de hij met opgeheven vinger. "Die motorrijders rijden het liefst in de reclamecaravaan. Het zijn alle maal mensen die via een adver tentie zijn opgeroepen. Vooral diegenen met enkele jaren erva ring melden hun voorkeur voor deze stoet. En we hebben samen kunnen constateren dat er voor deze caravaan in de dorpen veel belangstelling bestond. Uit een onderzoek weten we dat de men sen er op af komen. De wielren ners zien ze in een Hits voorbij schieten. Dit kunnen ze erg goed zien... Ja inderdaad... ook horen., haha". Dat Ferdi van den Houte met rugnummer 108 de snelste prof was en Rob Bijvank winnaar bij de amateurs, kon in feite niemand wat schelen. De koers van de her riemakers van het jaar, was ge slaagd. Het publiek kwam er voor op straat. En met dal gegeven, stelt De Jonge voldaan vast, kun nen we in ieder geval veel ver wachten voor volgend jaar als de ronde via de stormvloedkering, omgeven met veel publiciteit, gaat rijden. De ontvangst is gereserveerd, doch hartelijk. "Ik zal geen onwaarhe den verkondigen. Je leest maar al te vaak in de krant uitspraken van mensen dat je denkt: tjonge, tjon ge. Als het gross van het publiek eens achter de schermen zou kun nen kijken, zou het zich rot erge ren of doodlachen". Op bezoek bij het echtpaar Van Gelderen, uitbaters van het res taurant La Bonne Auberge in Kouderkerke, dat de kenners on getwijfeld zullen kwalificeren als 'het betere restaurant, zonder veel poes-pas'. "We proberen inder daad gewoon te doen", legt A. van Gelderen (^9) uit. Zijn vrouw. A. van Gelderen-Brangen (50) beaamt wat haar man zegt. Zon der aarzeling of ooggeknipper melden ze trots dat ze niet uitslui tend als levensgezel een goede keuze voor elkaar maakten. Ook als zakenpartners klikt het voor treffelijk. Als zij even koffie is gaan halen, benadrukt hij pein zend: "Als-je vrouw niet voor de volle honderd procent achter je staat, kun je maar beter stoppen met zaken doen en een vast baantje zoeken". Nooit een zakenman... Zo'n zeven jaar geleden nam het echtpaar Van Gelderen een moeilijke beslissing: ze kochten La Bonne Auberge in Koudeker- ke, nadat ze bijna twintig jaar uit spanningen aan de boulevards in Vlissingen exploiteerden. Eerst Hotel De Vries, waar nu de sala- dcrie is gevestigd, en daarna Hotel Riche, waar nu onder de naam 'De Lamme Goedzak' zaken wor den gedaan. De heer Van Gelde ren Teerde het vak in Bussem, Oegstgeest, Den Haag en Parijs. Mevrouw Van Gelderen groeide op in het zakenmilieu, haar ou ders hadden een manufacturen winkel. "Ik nam me voor om nooit met een zakenman te trouwen", lacht ze nu. "Je hoort wel eens mensen zeggen dal ze in een bepaald vak zijn ge rold. Nou ik ben er letterlijk in getrokken", legt hij uit. "Mijn broer werkte zo tegen de Tweede Wereldoorlog in een uitkijktoren in Valkeveen. Maar hij had één probleem: hij kon moeilijk op staan 's morgens. Op een zondag ochtend heeft mijn vader me er naar toe gestuurd. Ik was toen dertien. Tot 1942 heb ik er ge werkt. Ik kreeg een cent voor een flesje priklimonade dat ik ver kocht. Telkens moest ik honderd en-elf-treden op en af. Er waren zondagen dat ik wel meer dan ze ven gulden verdiende. Ik heb sindsdien dan ook een vreselijke hekel aan trappen lopen". Voor de rust De Duitse bezetters argwaanden de uilkijktoren en sloopten het gevaarte in 1942. Tot na de oorlog bleef Van Gelderen zonder werk, ook al omdat hij het vertikte om voor de Duitsers te werken. Op zestien-jarige leeftijd dook hij on der. Na de oorlog ging hij als sol daat naar Nederlands Indië. En zo rond 1949 begon hij aan zijn defi nitieve horeca-carriëre. In 1955 vestigde hij zich samen met zijn vrouw in Vlissingen, die inmid dels voor zichzelf had uitgemaakt dat ze met haar man best een ei gen zaak zou kunnen beginnen. "We zijn naar Koudekerke geko men voor de rust", legt zij uit. En: "De boulevard was gewoon veel te druk. Ik kom er nu nog wel eens en zie dan pas hoeveel volk er bijvoorbeeld op een mooie zon dag op de been is". Hij: "Niet dat we genoeg hadden verdiend. We zijn hier in Koudekerke immers opnieuw begonnen. En in de loop der jaren hebben we nog heel wat moeten investeren om het inte rieur naar onze zin te krijgen". "Koudekerke is een heerlijk dorp", beamen beiden. "We kun nen hier op een rustige manier ons vak uitoefenen. Dat wil zeggen aandacht schenken aan de pro duct at die we leveren. Steeds er voor zorgen dat wat we serveren vers is en een goede kwaliteit heeft. Als iemand bijvoorbeeld asperges bestelt, komen er ook asperges op het bord. Niet drie van de stengeltjes. En dat geldt ook voor een tournedo of zeetong. Wie dat bestelt, rekent op een goede portie. We doen niet mee aan die zogenaamde 'nouvelle cuisine', allemaal kleine hapjes waarna de gasten nog met honger naar huis gaan. Kortom: kwalita tief en kwantitatief op een opti maal niveau werken". Verse kreeftensoep Hoewel ook veel toeristen La Bonne Auberge weten te vinden, ontvangen de heer en mevrouw Van Geldcren toch hoofdzakelijk 'Zeeuwen. Opvallend daarbij is - zo merkt de heer Van Gelderen op - dat er veel mensen uit Zuid-Be veland verse kreeftensoep komen eten. En te verwachten is dat de klanten van het restaurant gere kend kunnen worden tot de 'kriti sche klanten'. Van Gelderen geeft op die veronderstelling opmerke lijk antwoorden. "Ik geloof niet dat we zo'n kritisch klanten heb ben". En: "Ik voel me gevleid door terugkerende mensen die ook elders veel uit eten gaan...". De heer en mevrouw Van Gelderen op het terras voor hun restaurant in Koudekerke De folder over sociale verzekerin gen en sociale voorzieningen, die elk jaar wordt uitgegeven, is nu aangepast aan de nieuwste gege vens. Zowel premiepercentages als uitkeringsbedragen staan in de folder vermeld. De folder kan worden aangevraagd: 020- 448418. Leerlingen en medewerkenden van de Klimopschool in Middel burg, een school voor zeer moei lijk lerende kinderen, geven za terdag 1 juni een uitvoering in De Schouwburg in Middelburg. Aan de musical 'Wij gaan Kamperen', die wordt opgevoerd, nemen 80 verstandelijk gehandicapte kin deren deel. De musical is geba seerd op wal de kinderen zelf hebben meegemaakt tijdens de kampeerdagen. De musical wordt begeleid door een uitgebreide muziekgroep. Ouders en perso neel hebben veel zorg besteed aan de kleding. Een deel van de cou lissen is gebouwd door leerlingen van het "Delta College. Met de musical, waaraan nu al een half jaar wordt gewerkt, wil de school laten zien tot welke prestaties zeer moeilijk lerende kinderen kunnen komen. Kaarten en informatie: 01180-12668. Leerlingen van het voortgezet on derwijs kunnen ook het komende schooljaar tegen een verlaagd ta rief naar het theater. Het Zeeuws Steunpunt voor Kunstzinnige Vorming laat dit weten in zijn bulletin van mei. Wel moet aan enkele voorwaarden worden vol daan. Informatie: 01180-34880. Liefhebbers en rijders in alle jeugdcategorieën komen zaterdag 8 juni aan de start van de eerste wielerronde van Biggekerke. De liefhebbers beginnen om 18.30 uur aan een wedstrijd over 50 ki lometer. Verschillende Zeeuwse en Brabantse corileeën doen aan de wedstrijd mee. De jeugdren- ners van 8 tot en met 14 jaar uit Zeeland en Zuid-Holland gaan om 14.30 uur van start. Hun aan tal bedraagt 140. De wedstrijden staan onder auspiciën van de KNWU. 'Vakantie' is het thema van de welkomsdienst. die zondag 2 juni wordt gehouden in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Voorganger is ds. Snijders. Muzikale mede werking verlenen Sursum Corda uit Oostkapelle en het Christelijk Gemengd Koor uit Serooskerke (W). De samenzang begint om 18.45 uur; de dienst een kwartier later. EO-presentator Henk Binnendijk luistert donderdag 6 juni een bij belstudieavond op in hot evange lisch ontmoetingscentrum De Burght in Burgh-Haamstede. Ook staat samenzang op het program ma. De bijeenkomst begint om 20 uur. Informatie: 01115-3030. De vrouwencontactgroep 'Kom uit je huis' van het sociaal-cultu reel werk De Havman in Middel burg komt woensdag 5 juni op nieuw bijeen in het wijkgebouw Zuiderbaken aan de M. de la Pal- mastraal in de Middelburgse Ma- gistraatwijk. Vanaf 9.30 uur wordt een film vertoond over ervaringen van vrouwen in de overgang. In lichtingen: 01180-29004. Het Zeeuws Instituut voor Kunst zinnige Vorming heeft een 'open week' voorbereid, die donderdag 30 mei begint. Tot en met 5 juni kunnen geïnteresseerden de over zichtstentoonstelling van het af gelopen cursusjaar bekijken. Er zijn bijdragen van tekenaars, schilders, wandkledenknopers, keramisten, kleiers, textielbewer kers, van kinderen en van oude ren. Tijdens de open week worden ook lezingen over kunst, een kin- derinstuif, een werkdag over plantaardig wol verven en een openbare les toneelspelen gege ven. Verder kan informatie wor den ingewonnen over het nieuwe cursusprogramma. Inlichtingen 01180-34711. Het comité Schildersbuurt-Noord vergadert donderdag 30 mei vanal 20 uur in de Jan Ligthartschool in Vlissingen. Verschillende werk groepen brengen verslag uit. Ook wordt de uilsïag van de 'ribbele nenquête' Hendrick Vroomlaan besproken. De provincie Zeeland heeft de waterrecreatiekrant '85 uitgege ven. De krant geeft veel waar schuwingen, tips en adviezen voor recreatie in allerlei vormen op de Zeeuwse wateren en aan de wa terkant. Ook wordt gewezen op het belang van een milieuvrien delijk gedrag. Verder geeft de krant informatie over de kwaliteit van het zwemwater in deze wa terrijke provincie. Dit geldt zowel voor zeewater als binnenwater. Tenslotte vertelt de krant heel veel over de werkzaamheden in de monding van de Oostersehelde en andere waterstaatswerken. De krant, gedrukt in een oplage van 75.000. is verkrijgbaar bij VVV kantoren, hotels, campings, ban ken enzovoorts. Het Centrum voor Zelfbezinning is een instelling die preventief werk verricht op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van WVC verleent daaraan subsidies. Ook op Wal cheren wordt gepoogd een werk groep voor zelfbezinning op te richten. Daarom is er dinsdag 4 juni om 20 uur een bijeenkomst in de Zeeuwse Bibliotheek in Mid delburg. Janos Benedict van het Centrum voor Zelfbezinning praat dan over de vraag wat zelf bezinning is. Doel van de bijeen komst is de deelnemers in contact met zichzelf te laten komen en mensen te laten luisteren naar er varingen en belevingen van ande ren. Bij voldoende belangstelling krijgt de werkgroep de status van een gespreksgroep. Inlichtingen: 030-714099. De landelijke Fiom heeft een va kantiegids voor één-oudergezin nen uitgegeven. Dit boekje is te verkrijgen bij Fiom-Zeeland, Varkensmarkt 1 te Middelburg. Elk jaar opnieuw blijkt dat een groot aantal alleenstaande ouders moeite heeft met het vinden van geschikte en vooral betaalbare vakantiemogelijkheden. Om die ouders een beetje op weg te helpen heeft Fiom een aantal tips en mogelijkheden bij elkaar gezet. Aan de orde komen onder andere samen met anderen op vakantie gaan, huisjes, kampeerterreinen en jeugdherbergen, georganiseer de (thema-)vakanties. kreatieve vakanties, sportieve vakanties in binnen- en buitenland, wonin- gruil, vakanties voor vrouwen (met of zonder kinderen), feest dagen en een aantal belangrijke adressen. Inlichtingen: 01180-27311. Borstkanker De praatgroep van vrouwen met een borstamputatie of die een borstsparende behandeling heb ben ondergaan, komt dinsdag 4 juni om 10 uur bijeen in het wijk gezondheidscentrum aan de Roozenburglaan in Middelburg. Doel is het onderlinge contact en het uitwisselen van ervaringen. Het telefonische spreekuur van de organisatie Vrouwen Zonder Baarmoeder (VZB) wordt gekop peld aan dat van de werkgroep Vrouwen in de Overgang (VIDO). Zowel een VZB-vrouw als een VIDO-vrouw zijn vanaf dinsdag 4 juni elke dinsdagmiddag tussen 14.30 en 15.30 uur bereikbaar op het telefoonnummer 01180-26951. Vrouwen met vra gen. problemen of klachten en zij die 'hun verhaal kwijt willen' en herkenning willen vinden, kun nen bellen. Dat mag ook ano- De reumapatiëntenvereniging Midden-Zeeland heeft de Mid delburgse toneelvereniging De Zandkorrels uitgenodigd om vrij dag 31 mei vanaf 20 uur An voorstelling te geven van het stuk 'Vogel, vlieg de wereld in'. De voorstelling, toegankelijk voor le den en een begeleider, wordt ge geven in De Stenge in Heinkens- zand. De coöperatieve vereniging Cen traal Wonen in Vlissingen geeft maandag 3 en dinsdag 4 juni in formatie over het in 1986 te bou wen centraal wonen-project. De informatieavonden beginnen op 3 juni om 20 uur in 't Anker aan de Bonedijkestraat in Vlissingen en op 4 juni om 20 uur in De Schakel aan de Bachten Steene in Mid delburg. Het basisidee van Cen traal Wonen is. dat mensen met dezelfde ideeën over wonen zich samenvoegen tot een kluster van huishoudens (gezinnen, alleen staanden en samenwonenden). In een kluster hebben ze naast de ei gen woning een gezamenlijke ruimte, waarin gemeenschappe lijke activiteiten gestalte kunnen krijgen. Op de informatieavonden zijn ook de gemeente Vlissingen, de woningbouwvereniging Basco en de betrokken architectenbu reaus aanwezig. Bewoners van 50 jaar en ouder in de wijk Nieuw-Middelburg kun nen dinsdag 4 juni deelnemen aan een instuif, die vanaf 14 uur wordt gehouden in wijkgebouw 't Tref punt aan de Nassaulaan in Nieuw-Middelburg. Ze kunnen sjoelen en bingo spelen. Ook is er ruimte voor onderling contact. Informatie: 01180-26359 of 01180-27537. Het activiteitencentrum voor uit keringsgerechtigden, waaronder lichamelijk gehandicapten, heeft nog plaatsen open bij de op dins dag en donderdag te houden cur sussen Engels, Spaans, natuurver kenning en schilderen. In de ont moetingsruimte Dauwendaele is ook gelegenheid om met elkaar te praten. Ook kan worden gebiljart. RCS en Oostkapelle spelen don derdag 30 mei de finale van het Walchers voetbalkampioenschap. De wedstrijd begint om 19 uur op het veld van de Spoorstraat in Oost-Souburg. Dit jaar wordt het Walchers Kampioenschap voor 't laatst gehouden. Staatssecretaris A. Ploeg van Landbouw en Visserij opent za terdag 8 juni de nieuwe accom modatie van de Gemeentelijke Vismijn in Vlissingen. Dat ge beurt om 11.30 uur. 's Middags is er een open middag, die om 14 uur begint. Bezoekers kunnen dan kennis nemen van verschillende aspecten van het visserijgebeuren. De wandelsportvereniging Willen is Kunnen in Vlissingen heeft za terdag 1 juni de jaarlijkse De Ruytermars op het programma staan. Deelnemers kunnen kiezen uit 5, 10. 15, 25 en 40 kilometer. Tussen 9 en 14 uur kan worden gestart bij het clubhuis in de voormalige kazerne aan de Oran jestraat in Vlissingen. Het comité Woord en Daad. een reformatqrische hulpactie, heeft een nieuw winkeltje geopend aan de Dorpsstraat 44 in Oostkapelle. Daar wordt gebruikte kinderkle ding verkocht. De winkel is elke woensdag- en zaterdagochtend geopend van 9 tot 12 uur. De op brengst gaat naar verschillende Woord en Daad-projecten. Mevrouw Janice Berggren uit de VS zoekt correspondentievrien den en -vriendinnen in Neder land. Zij schrijft al jaren met een groot aantal mensen over de hele wereld. Een aantal van hen zijn al bij haar op bezoek geweest en ook heeft zij met haar dochter mensen bezocht. Adres: 2644 NE 24th Avenue, Portland. OR 97212-4832 United States of America. De Vitrite Fabriek in Middelburg streeft ernaar, om eind juni met de produktie in de nieuwe fabrieks hal op het Middelburgse indus triegebied Arnestein te kunnen beginnen. In verband met de ver huizing van het complex aan de Loskade naar de nieuwbouw -naast de al bestaande nieuwe fa briek van Vitrite- is er van 5 tot en met 23 augustus een fabrieksva- kanlie. Op maandag 26 augustus moet de hele verhuisoperatie zijn voltooid. Per die datum is het complex-Loskade buiten gebruik. De Zeeuwse Milieufederatie is te leurgesteld over de ontwerpmi- lieunota van de gemeente Vlissin gen. Het milieubeleid van de ge meente Vlissingen zou veel krachtiger moeten zijn. Vooral het ontbreken van een bestemmings plan voor het Sloegebied roept bij de ZMF vragen op. Ook zou Vlis singen meer moeten doen op het gebied van de hinderwet. De ZMF schrijft dit in een reactie op de onlwerp-milieunota. De Ondernemingsraad van Hoechst in Vlissingen-Oost vindt dat hij een te kleine inbreng heeft bij besprekingen over het reilen en zeilen van het bedrijf. Een in terpretatie van de Wet op de On dernemingsraden is op vele ma nieren mogelijk. Onze interpreta tie was soms heel anders dan die van de bestuurder, schrijft de OR in hel jaarverslag over '84. De OR merkt op. dat hij veel liever zon der de wet in de hand zou willen meepraten over het wel en wee van Hoechst. Het bestuur van het Economisch Technologisch Instituut (ETI) voor Zeeland heeft ingestemd met de provinciale plannen om de po sitie en de taken van het ETI te herstructureren. Het ETI vindt daarbij wel, dal er geen gevolgen mogen ontstaan voor het perso neel en meent verder dat de pro vincie Financiën beschikbaar moet stellen voor bedrijfsvoor- lichtend werk en onafhankelijk onderzoek. Dat zijn namelijk nu de belangrijkste onderdelen van het takenpakket van het ETI. Mevrouw J.G. de Valk-De Bruyn, vice-voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen Middelburg, opent dinsdag 4 juni in hel dien stencentrum aan de Schuttershof- straat in Middelburg een ten toonstelling over de Senioren krant. Die krant verscheen vijf jaar geleden. Voor 't eerst en is inmiddels twintig keer uitgeko men. De tentoonstelling laat zien hoe de Seniorenkrant tot stand komt. Een aantal ouderen dat in het verleden door de krant is geinterviewd over hun hobbies, laten deze bezigheden nog een keer zien. Verder lezen ouderen zelf verhalen en gedichten voor. Dat gebeurt onder leiding van Gerard Baijens, die optreedt als gastredacteur. VVD-raadslid C. de Dreu-Koster geeft haar visie op het te voeren welzijnsbeleid voor ouderen in Middelburg. Het evenement begint om 14 uur. Twee medewerksters van de Stichting 'Blijf van m'n Lijf" pra ten donderdag 30 mei over deze organisatie. Dat gebeurt tijdens een thema-avond van de vrou wenwerkgroep Aldegonde. die om 20 uur begint in wijkcentrum Aldegonde, Westerzicht 386 in Vlissingen. Ook wordt een video band gedraaid over huwelijk, vrouwenmishandeling en over de 'Blijf van m'n Lijf-huizen. Inlich tingen: 01184-66318. Jongeren die in schoonmaak be drijven werken zijn uilgenodigd door de Jongerenbeweging ver bonden met de FNV om maandag 3 juni om 20 uur langs te komen in het kantoor Dam 12-14 in Mid delburg. De Jongerenbeweging zegt, dat er regelmatig te weinig loon wordt betaald, dat er te wei nig vakantiedagen worden gege ven en dal de werknemers en werkneemsters bij de schoon- maakbazen niets in te brengen hebben. Verder wordt uitgelegd hoe de nieuwe CAO in elkaar zit. Inlichtingen: 01180-38318. De vier Zeeuwse instellingen op het gebied van de beroepenvoor- lichting en studie- en beroepskeu zevoorlichting sluiten niet uit dat ze in de toekomst gaan fuseren. Dat blijkt uit het jaarverslag van één van die vier, het ZSB. De landelijk operende Dierenop- pascentrale begint maandag 1 juni met haar werkzaamheden. Ieder een die tijdens de vakantie niet voor een tehuis voor zijn huisdier kan zorgen, kan de bemiddeling van deze centrale inroepen. Er is slechts één voorwaarde: Wie zijn huisdier onder kan brengen via de Dierenoppascentrale. moet ook als wederdienst een poosje op het huisdier van een ander passen! Telefoon: 030-786054. De vredesbeweging in Middel burg protesteert zaterdag 1 juni weer tegen de kernwapenwedloop in oost en west. Dat gebeurt met een stille kring, een zwijgende vorm van protest, die tussen 11.30 en 12.00 uur wordt gehouden op de hoek van de Lange Delft en de Koorkerkstraat in Middelburg. Gedeputeerde J.D. de Voogd opent vrijdag 7 juni omstreeks 15 uur de nieuwe rondweg om Big gekerke. Het COC regio Walcheren houdt vrijdag 31 mei weer een eetavond. De avond is bedoeld voor homo seksuele mannen en vrouwen die elkaar willen ontmoeten en met elkaar in gesprek willen komen. Op het menu staat een vegetari sche Indische schotel. De aanvang is 19.00 uur. Inlichtingen: 01184"- 10821 of 01184-79886. VOOR MEER KORTE IN FORMATIE: zie elders in dit blad 1 Op donderdag 6 juni om 15.30 uur zal in aanwezigheid van de Commissaris der Koningin, dr. C. Boertien, in de filmzaal van liet provinciehuis Sint Pieter straat 42 te Middelburg de eerste presentatie van de dia serie "leren om te overleven" plaats hebben. De bijeenkomst is voor genodigden. De serie is samengesteld uit dia's uit par ticulier bezit, Unicef-mate- riaal en de Vereniging Neder- land-Nepalcollecte en geeft een duidelijk beeld van het doel van de actie "Zeeland helpt Nepal". Na deze presen tatie wordt de serie graag ver toond aan scholen, verenigin gen, organisaties enz. Voor informatie 01180-31398. Op maandag 20 mei had Zeeland precies 190.000 gulden bijeen gebracht voor de actie 'Zee land helpt Nepal'. De verkoop van stickers tijdens de Expo Goes bracht 85 gulden, op; de collecte van de hervormde diaconie in Zierikzee 524.55. Informatie: 01180-31398 of 01180-31507 (Provinciehuis Middelburg).

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1985 | | pagina 7