■■■BI UJIDÉHÖ 1 ZEELAND schoonenberg Boottocht De Zonnebloem wordt weer familiefeest I S HELPT NEPAL Woensdag 24 april 1985 DE FAAM Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg VIERDE EDITIE TREFCENTER- LOOP Kunststofbaan V redesweekeinde Hómosexuelen Gunstig jaar PZEM Bedrijfsleven Zeeuwse CBS Landelijke Fietsdag Bangla Desh Zeilvloot Zaalvoetbal Interlandwedstrijd Nederland-België Oproep amateurs Vriendschapscomité Anne Frank Expositie Lezing over NAVO Zo'n geluid hoort u nog wel. Maar als u niet precies verstaat wat er om u heen gezegd wordt... Met een goed hoortoestel hoeft dat niet meer. Kom daar om eens langs. Gratis proefperiode na medisch advies. Desgewenst bezoek aan huis. hoortoestellen Ponypark Slagharen Oude motorfietsen Vakanties Insekten Ien Dales Gymnastiek Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 Vakantie en verzekering Tegen sexueei geweld Nieuw-Middelburg of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Kinderkamp "Kijk en kies" Dodenherdenking Arnemuiden Rommelmarkt GIRO 7475 MIDDELBURG De stand van zaken, wekelijks in deze krant. Een groot aantal Oranjecomité's en andere verenigingen hebben allerlei activiteiten bedacht om Koninginnedag luister bij te zet ten. In bijna alle Walcherse steden en dorpen wordt dinsdag 30 april een uitgebreid programma afge werkt. Hier volgt een overzicht van de festiviteiten in Middelburg, Sint-Laurens, Nieuw- en Sint- Joosiand, Gapinge, Vrouwenpol der, Serooskerke (W), en Veere. MIDDELBURG 9.00 uur Scouting Middelburg hijst vlaggen op de Markt met muziek van tamboer- en trompet terkorps MTV '69. 9.15 uur: Toespraak burgemeester drs P.A. Wokers vanaf het bordes van het stadhuis. Daarna samenzang var Nederlandse liederen, met mu ziek van ON DA Middelburg, 9.0C Jeugdtriathlon voor 7-12 jaar in en om zwembad Poelendaele. Wijkactiviteiten: Dauwendaele: 9.00 uur: Start op tocht versierde fietsen bij De Kruitmolen met muziek van tam boer- en pijperkorps Sint Joris. 10 00 uur: Kinderspelen voor 4-8 jaar in Ontmoetingscentrum 10.00 uur: Speurtocht door de wijk voor 9-12 jaar. Markt: 9.00 kinderspelen voor 4-12 jaar uit centrum en Grif- fioenwijk. 't Zand: 9.00 uur/ Kinderspelen voor 4-12 jaar in wijkgebouw De Vergulde Baars en op het plein van de Sandenburchschool 10.45 uur: Film voor de jeugd in het wijkgebouw. Magistraatwijk: 9.00 uur: Op tocht met versierde.fietsen door de wijk met muziek van Euroband. Daarna kinderspelen bij de Rent meesterlaan Klarenbeek: 9.00 uur: Kinderspe len 4-12 jaar op sportveld Stede lijke Scholengemeenschap met draaiorgelmuziek. 14.00 uur: Fietsspeurtocht vanaf Stedelijke Scholengemeenschap. Eigenhaard: 9.45 uur: Optocht verklede kinderen en versierde steppen. Start in de Oude Werf- straat. Muziek van Juniorkorps Johan Friso. 10.30 uur: Kinder spelen jongere kinderen en rin- grijden op de Fiets voor oudere kinderen in de Oude Werfstraat. 14.00 uur: Spelen voor jong en oud vanaf 15 jaar.' Inschrijving in het buurthuis van 10 tot 13 uur. 15.30 uur: Burgemeester drs. P.A. Wolters lost het startschot voor de prestatieloop van de Eigenhaard. Keuze uit 1. 2 of 3 ronden van 1300 meter. Start en finish bij buurthuis Oude Werfstraat. Centrale activiteiten middagpro gramma: 12.00 uur: Carillonbe speling Lange Jan door stads- beiaardier. 14.00 uur: Grote kin- derrommel- en doemarkt op de Markt voor kinderen tot en met 14 jaar. Kinderen kunnen tweede hands spullen verkopen, muziek maken, spelletjes doen en toneel spelen. Inschrijven vanaf 13.30 uur op de Markt. 15.00 uur: Oranjeconcert op het Abdijplein, bij slecht weer in de Nieuwe. Kerk. Muziek van Onda Middelburg, Middelburgs Muziekkorps, Blaaskapel Juliana en optredens van de majorettengroepen van de Euroband, MTV: The Bright Stars en Blue Diamond en de Klavernetters. 19.00 uur: Feeste lijke kinderoptocht met défilé. Vertrekpunten in de Stromenwijk, (Blue Spirit), Griffioen (MTV'69), Magistraatwijk en Dauwendaele (Euroband), Klarenbeek (Sint- Joris). Alle stoeten komen om 19.30 uur bijeen op de Markt 19.30 uur: Vertrek op de Markt voor défilé langs de voormalige ambtswoning van de commissaris der koningin, die met zijn echtge note en met de heer en mevrouw Wolters het defil. afneemt. 20.30 uur: Muzikale défilé en majoret- tenshow op de Markt met vele muziek- en majorettengroepen. 21.30 uur: Openluchtfilm Police Academy op het Damplein: bij slecht weer in filmtheater Mecca- Nieuw-Middelburg (Wijkgebouw 't Trefpunt aan de Nassaulaan): 10.00 uur: Speurtocht door de wijk voor kinderen 7-12 jaar. 14.00 uur: Rondgang door de wijk met tamboer en pijperkorps Sint- Joris. Kinderen kunnen zelfge maakte trommel meenemen. De mooiste krijgt een prijs. 15.00 uur: Kinderspelen op veld bij wijkge bouw 'l Trefpunt voor kinderen 4-12 jaar. SINT LAURENS Om tien uur 's morgens beginnen op de Warande kinderspelen. Om halftwee geeft de jeugdbrandweer van Middelburg een demonstratie en om drie uur beginnen de spelen voor alle inwoners van het dorp. met onder meer touwtrekken, mastklimmen, kruiwagenrace en zeephelling. Voor vier uur staat een muzikale show van "Blue Spirit" op de rol en om vijf uur start een grote preslatieloop die samen met Dynamo '70 is geor ganiseerd. De afstanden zijn 5300 en 2200 meter. Een halfuur voor de start kan worden ingeschreven. De koninginnedag 1985 wordt besloten met een feestavond in het wijkcentrum. Van zeven uur tot halfnegen voor de kinderen en daarna een gezellig samenzijn voor de ouderen met muziek van de Shoestringband uit België. NIEUW- EN SINT-JOOS- LAND 9.15 uur: Opstellen versierde fiet sen bij het dorpshuis. 9.30 uur: Rondgang met muziekvereniging Onda en de Klavetters. 10.15 uur: Kinderspelen op het dorpsplein. 13.30 uur: Ringrijden niet sjezen rond de kerk. 19.00 uur: Feeste lijke rondgang Onda en Klavet ters. 20.00 uur: Prijsuitreiking kinderspelen, gevolgd door Oran jebal. GAPINGE 08.00 uur Klokluiden. 09.30 uur: Kinderspelen. Kinderen van 4-12 jaar bij het Verenigingsgebouw verzamelen. 10.30 uur: Muzikale rondwandeling door 'Veere's Ge noegen' met een majorettenpele- ton uit Oost-Souburg. 12.00 uur: Prijsuitreiking Kinderspelen in het Verenigingsgebouw. 13.30 uur: Puzzelrit. Start vanuit het verenigingsgebouw; inschrijven vanaf 13.00 uur aan de start. 16.30 uur: 'Spel voor Jong en Oud'. 19.30 uur: Prijsuitreiking Puzzel- rit. in het Verenigingsgebouw. 20.00 uur: Familie-avond (met Rad van Avontuur). VROUWENPOLDER 08.00 uur: Klokluiden. 09.30 uur: Kinderspelen op het sportveld voor alle basisschool-kinderen 11.15 uur: Uitreiking van de kin dertraktaties. 11.20 uur: Muzikale rondgang m.m.v. Muziekvereni ging 'Veere's Genoegen' en majo- rettenpeleton The Young Stars' uit Oost-Souburg. 14.30 uur: Zes kamp-spektakel op het sportveld. 19.30 uur: Puzzelwandeltocht. Startplaats: sportveld in de Oran- jenassaulaan. Als het motorschip 'De Schelde- vallei' dinsdag 7 mei de trossen losgooit aan de Loskade in Mid delburg begint voor zo'n kleine tweehonderd bejaarden, invali den en aan huis gebondenen weer een echt familiefeest. Daarvoor zorgt de afdeling Middelburg van De Zonnebloem, al vele jaren lang. Deze jaarlijkse boottocht heeft inmiddels al een grote groep 'oude getrouwen', maar ook de nieuwkomers zijn altijd vol lof over het gehele programma. Tot die conclusie komt mevrouw Atje Rienstra, die al weer een jaar of vijf als voorzitter van de Mid delburgse Zonnebloem de vaar tocht helpt organiseren. En ook de komende boottocht waarvoor ge gadigden, zich nog tot 30 april kunnen aanmelden, belooft weer een echte feestelijke dag te wor den. Het accordeonduo 'Deux Pieces' uit Vlissingen zorgt voor vrolijke meezingers en bij het vertrek aan de Loskade speelt een draaiorgel. Dan is er de predikant Elly de Boer uit Sint-Laurens met ge dichten en gitaarmuziek en ook de gasten zorgen hierbij voor eigen bijdragen. Voor de verzorging zijn een arts en rodekruisleden aan wezig en ook een rooms-katholiek geestelijke maakt de tocht mee. Het is de bedoeling dat De Schel- devaliei via de sluizen in Vlissin gen de Westerschelde op vaart, richting Antwerpen. Dan door het Kanaal van Zuid-Beveland. naar de Oosterschelde om dan via het Veerse Meer en het Kanaal door Walcheren weer terig naar Mid delburg te varen. De inscheping is tussen 's morgens kwart over acht en negen uur. Er wordt ook een verloting gehouden met als hoofdprijs een Zeeuwse pop en verder kunnen souvenirs worden gekocht. De deelnemers dienen zelf voor vervoer van en naar de Loskade te zorgen. Alleen in dringende gevallen regelt het af delingsbestuur het transport. Tus sen half zes en zes uur wordt 'De Scheldevallei' weer in Middel burg terug verwacht, waar de feestgangers met muziek worden ingehaald door het drumkorps 'Blue Spirit'. Tot 30 april kunnen zoals gezegd nog aanmeldingen worden geplaatst. Het adres: me vrouw A. Rienstra. Langeviele- singel 18a, 4335 AA Middelburg, telefoon 01180-29718. SEROOSKERKE 8.00 uur: Klokgelui en bazuinge schal. 9.30 uur: Crossfietswed- strijd voor kinderen van klas I, 2 en 3. 10.00 uur: Kinderspelen voor kleuters en peuters op het plein van De Zandput. 11.00 uur: Kindertheater 'Stoffer en Blik' in De Zandput voor peuters, kleuters en kinderen van klas 1. 2 en 3 11.00 uur: Crossfietswedslrijd voor kinderen van klas 4, 5 en 6. 13.15 uur: Rondgang EMM door het dorp. Vertrek bij het rnuziek- gebouw aan de Oostkapelseweg. 14.00 uur: Aanvang middagpro gramma in De Zandput. Opening met muziek door EMM. 14.00 uur: Volksspelen: Brancardrace. eierwedstrijd ringrijden per tan dem. touwtrekken, schiettent, bussengooien, sjoelen, grabbel ton. 20.30 uur: Oranjefeest in De Zandput. Muzikale omlijsting door het Delta Trio uit Yerseke. VEERE 08.00 uur: Aubade vanaf de Grote Kerk door muzikanten van Mu ziekvereniging 'Veere's Genoe gen'. 08.30 uur: Carillonmuzick van de Stadhuistoren. 08.45 uur: Uitreiking van vlaggetjes aan alle schoolkinderen in het 'Praethuus', Zanddijk. 09.00 uur: Optocht door Zanddijk van 'Preathuus' naar bejaardentehuis 'Nieuw Sandenburgh' onder begeleiding van Muziekvereniging 'Veere's 'Genoegen'. 09.30-11.30 uur: Kinderspelen op het grasveld bij bejaardenhuis 'Nieuw Sanden burgh', georganiseerd j door de wijkvereniging 'Zanddijk Veere'. 09.45 uur: Rondwandeling door Veere door de Muziekvereniging 'Veere's Genoegen'. 14.00-17.00 uur: Zeskamp door diverse ploe gen op de Markt, georganiseerd door de jeugdsoos 'Veere'. 20.00 uur: Oranjebal met prijsuitreiking Zeskamp, opgeluisterd door de 'Fiësta Band'. Organisatie: Oran jevereniging 'Veere'. Zaterdag 27 april beleeft de Tref- centerloop - een wegwedstrijd voor atleten en trimmers over 25 km - zijn vierde uitgave. Om twee uur 's middags is de start vanaf de Markt in Middelburg en dan gaat de tocht via Vlasmarkt. Kromme Weele, Herengracht, Molenwater en Koepoortbrug via de Nadorst- weg over de B-wegen richting Veere om met een omweg weer langs de zelfde route terug te ke ren. Het laatste stukje Middelburg is door de Korte en Lange Noordstraat naar de finish: de Markt, voor het bordes van het stadhuis. De organisatoren, een commissie van Dynamo '70. heb ben een aantal bekende atleten weten te 'strikken'. Uit eigen ge lederen lopen John Vermeule. Kim Reynierse en Frank Kooman mee, van Sliedrecht Sport is Cees Kraayenveld aanwezig. Ton Tee- pen loopt mee voor Haque Roa- drunners. Uit België komen onder meer de atleten Luc Waegeman en Albert van Campfort naar Middelburg. Deze deelnemers zijn allen goed voor een tijd die uitkomt onder de 1 uur en 20 mi nuten. Van favorieten kan nau welijks gesproken worden. "Iedereen behoort in dit gezel schap tot kanshebbers", vertelt Jan Vermeule namens het Dyna- mo-Trefcentercomité en zijn col lega John Quequière weet even eens geen favoriet te tippen. De winnaar van vorig jaar. Jos Ko- niusek van Sprint Breda, is niet van de partij. Bij de dames is Ca- rolien Lucas van het Amsterdam se Sagitta een 'goeie' en bij de ve teranen zijn Rom Jansen, Wirn Hol en Dynamo-atleet Ron Abuys de betere lopers. De organisatie heeft voor het eerst in vier jaar een 'afwachtingspro- gramma' voor het publiek. Van twee tot vier uur spelen de Seaport Jazzmen met zang van Ella-Rose Mitchel op een speciaal daarvoor geplaatst podium op de Markt in Middelburg. fe. de zonnebloem M J* Wie op de hoogte wil zijn van wat er zich het komende seizoen alle maal afspeelt op de kunststofbaan Baskensburgin Vlissingen kan het uitgebreide programmaboekje bestellen bij het de AWOC (Atle tiek Wedstrijd Organisatie Com missie), per adres Blikkenburg 103 in Vlissingen. Jongeren en jonge volwassenen die belangstelling hebben voor religie en vrede kunnen medio mei terecht in de nieuwe jeugd herberg Kasteel Westhovc in Domburg. Daar wordt een vre- desweekeinde gehouden, dat een initiatief is van de World Confe rence on Religion and Peace (WCRP). De manifestatie begint op Hemelvaartsdag (16 mei). Tij dens het weekeinde wordt onder meer Loverendale bezocht. Ge discussieerd wordt er over vredes vraagstukken. religieuze ervarin gen. politieke onderdrukking et cetera. De deelnemers doen ook mee aan de stille kring, de zwij gende vorm van protest in Mid delburg tegen de wapenwedloop tussen oost en west. Informatie: 01180-38113. Het COC Regio Walcheren houdt vrijdag 26 april weer een eet- avond. Op het menu staat een kipschotel. De avond is bedoeld voor homosexuele mannen en vrouwen die elkaar wel eens op een andere manier willen ont moeten en met elkaar in gesprek willen komen. De aanvang is 19.00 uur. De kosten bedragen J" 6,50 p.p. Voor inlichtingen: Fien, 01180-15564. Carel of Mar cel: 01184-79886. In het verslagjaar 1984 heeft de PZEM een winst behaald van ruim 28 miljoen. Deze winst wordt gebruikt om met ingang van 1 januari 1985 de tarieven te verlagen. Vorig jaar bedroeg de winst 6 miljoen, maar toen was het resultaat reeds met 42 mil joen verminderd voor restitutie aan de verbruikers. In 1985 zal over 1984 geen aparte terugbeta ling aan de verbruikers plaatsvin den. De tarieven voor zowel gas als elektriciteit zijn immers reeds met ingang van I januari 1985 verlaagd. Zoals bekend bedroe gen de tariefsverlagingen per 1 januari 1985 voor gas 3 cent per m3 voor de kleinverbruikers en voor elektriciteit circa 0.7 cent per kWh voor alle verbruikers. Met deze «rlagingen is per jaar een bedrag van 28 miljoen gemoeid, zodat de over 1984 behaalde winst reeds volledig in de nieuwe tarie ven voor 1985 is verwerkt. Het Economisch Technologisch Instituut (ETI) voor Zeeland heeft in 1983 onderzoek verricht naar de mate waarin de prijs van ener gie van invloeJ is op de rentabili teit van grote bedrijven in Zee land. Dit jaar wordt dat onder zoek geactualiseerd. Het onder zoek richt zich met name op Air Products, Dow Chemical, Hoechst. NSM en Pechiney. In formatie: 01180-14155. Het ETI (Economisch Technolo gisch Instituut) Zeeland houdt zich bezig met onderzoek op sta tistisch en economisch terrein. Over een breed scala van onder werpen heeft het ETI rapporten samengesteld. Eén van die rap porten gaat over economische vraagstukken van een eventuele nieuwe kerncentrale bij Borsele. Een ander is: 'Perspectieven voor een deeltijdopleiding tweede graads pedagogiek in M iddel- burg'. Maar ook de invloed van de hoogte van de tarieven op de om vang van het verkeer via de Wes- lerschelde-veren en de samen hang tussen migratie, woning bouw en werkloosheid in Zeeland zijn onderzocht. Deze en nog veel meer rapporten en notities kun nen worden bekomen bij het ETI Zeeland, Nieuwstraat 27 in Mid delburg. 01180-14155. De ANWB, de TROS en de VVV's hebben zaterdag 11 mei uitgekozen als datum om de lan delijke fietsdag te houden. In een groot aantal plaatsen kan tussen 9 en' 13 uur aan één van de 127 in het hele land uitgezette routes worden begonnen. De routes zijn elk 30 tot 40 kilometer lang. Er is geen wedstrijdelement aan de tochten verbonden: iedereen mag er net zolang over doen als hij of zij wil. Wel moet men uiterlijk 15 uur op het vertrekpunt terug zijn. De landelijke fietsdag valt samen met de nationale molendag. De opbrengst gaat naar de Stichting Kampeerauto Gehandicapten, en naar de Nierstichting Nederland. Informatie bij alle ANWB-kanto- /en en een groot aantal VVV- kantoren. Eind vorig jaar hield de gemeente Vlissingen samen met de NOVIB een voorlichtingsavond over een project in Bangla Desh. Dit ge beurde omdat de gemeenteraad jaarlijks tien mille beschikbaar stelt voor een derde-wereld pro ject. Tijdens die bijeenkomst werd afgesproken een vervolgbijeen- komst te organiseren, om het par- tikulier initiatief de kans te geven zich bij de actie aan te sluiten. Ook moeten plannen in de Vlis- singse samenleving worden ge coördineerd. De vcrvolgbijeen- komst begint maandag 29 april om 20 uur in het stadhuis van Vlissingen. De zeilvloot De Zeeuwse Stromen presenteert zijn schepen zaterdag 27 en zondag 28 april in Zicrikzee. De schepen liggen afgemeerd in De Nieuwe Haven. De twaalf schepen kunnen daar worden be zichtigd en wie dat wil kan een praatje maken met de schippers. Ook bestaat de mogelijkheid om een paar uur mee te varen op de Oosterschelde. Informatie: 01110-3825. Zaterdag 27 april worden in de nieuwe sporthal in Goes drie zaalvoetbalinterlandwedstrijden afgewerkt. Om zeven uur zater dagavond wordt gestart met de wedstrijd Nederland-België voor jeugdteams, om kwart over acht volgen de dames en de B-teams van Nederland en België beslui ten om half tien de avond. De organisatie heeft de toegang sprijzen populair gehouden, op vier gulden voor drie wedstrijden. Omdat de toeschouwerscapaciteit in de nieuwe sporthal in Goes be perkt is lot zo'n 1500 (zit- en staanplaatsen) is besloten tot het instellen van voorverkoopadres sen voor de interlandwedstrijden Nederland-België op zaterdag 27 april. De toegangsprijzen zijn vier gulden en (voor volwassenen) en twee gulden voor jeugd en 65 Voorverkoop bij het bondsbureau van de afdeling Zeeland in Mid delburg en iedere avond in het restaurant van het nieuwe sport centrum in Goes. De zaalvoetbalinterlandwedstrij den 'Nederland-België in Goes (zaterdagavond 27 april) worden gefloten door de scheidsrechters Lens (om zeven uur de jeugd wedstrijd en om half tien de B- teams) en de dameswedstrijd door Van Ham (aanvang kwart over acht). Er wordt gespeeld onder de UEFA-regels. Naast bondscoach Evert Theunissen is verzorger Ton Sheilds actief. Voor aanvang en tussen de wedstrijden treedt op het muziekkorps Jong Excelsior uit Goes en de speaker voor de geluidsinstallatie is Hans Schuite- ma uit Goes. Uit in Zeeland bereidt een Solo- festival voor amateurkunstenaars voor. Dat wordt op 17 mei ge houden N iet-professionele po diumkunstenaars uit het hele land kunnen aan het festival deelne men. mits zij uitkomen in één van de volgende categorieën Solotto- neel, cabaret, kleinkunst, poëzie, klassieke en lichte muziek, zang, dans, mime, kindertheater.pop- penthealer. clownerie en andere vormen van solo-entertainment. Overdag vinden de voorrondes plaats. Een selectiecommissie be paald dan wie 's avonds van 20 lot 23 uur als finalisten voor het pu bliek zullen optreden. De presen tatie is in handen van Wieteke van Dort. Het Solofestival voor ama teurs gaat vooraf aan het festival voor professionele artiesten, een dag later - eveneens in de Prins van Oranje in Goes 1 wordt ge houden. Inlichtingen en opgave bij Peter de Quelery van Uit in Zeeland: 01180-15256. In Middelburg is het Nederlands- Turkse Vriendschapscomité op gericht. Aanleiding waren de ge beurtenissen rond het Turkse ge zin Yilmaz-Fidan, dat uit angst voor een dreigende uitzetting uit Nederland asiel had gezocht in de katholieke kerk in Middelburg Het comité heeft haar activiteiten nu uitgebreid en wil helpen bij hel optimaal laten functioneren van de buitenlander in de Zeeuwse samenleving. Het comité bestaat uit Turkse en Nederlandse leden. Dringend zoekt het comité uit breiding met vrijwilligers. Met name wordt een beroep gedaan op mensen die uit de voeten kun nen op administratief gebied en op hen die kunnen 'klussen'. In formatie: 01180-36931 of 34385. In het Provinciaal Hervormd Kerkcentrum aan de Singelstraat in Middelburg is vandaag (woensdag), donderdag, vrijdag en maandag een tentoonstelling te zien van de Anne Frankstichting. De tentoonstelling is vooral be doeld voor mensen uit het voort gezet onderwijs. De Anne Frank stichting geeft namelijk allerlei materiaal uit rond de bevrijding maar ook rond de opkomst van het fascisem en racisme. In lessen op scholen kan met behulp van dit materiaal nader op deze materie worden ingegaan. De openingstij den zijn 8.45 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur. Vanvond (woensdag) en maandag 29 april ook van 19 tot 20.30 uur. Will van Aggelen en Harry Hut- jens exposeren vanaf zaterdag 27 april tot 15 juni aquarellen en sie raden in Galerie de Wijnstock in de Bellinkstraat in Middelburg. Openingstijden: donderdag en vrijdag van 14 tot 17 uur; zaterdag van 11 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur. De openingshandeling wordt zaterdag 27 april om 17 uur verricht. Informatie: 01180-29244 of 38465. Vice-admiraal Geoffrey T.J.O. Dalton, een topman van de NA VO, vertelt op 22 mei over de ta ken, middelen en doelstellingen van SCALANT, één van de on derdelen van de NAVO. De le zing. bedoeld voor genodigden, begint om 19.30 uur in de mari nekazerne in Vlissingen aan de Oosterhavenweg 10. Goes, Oostsingel 94, tel. 01100-27215 Middelburg, Korte Geere 27, tel. 01180-13113 Vlissingen, Badhuisstraat 153, tel. 01184-10303 Terneuzen, Axelstraat 33a, tel. 01150-30233 Ponypark Slagharen, waar overi gens veel meer te zien is dan al leen pony's, heeft vanuit een groot aantal plaatsen in ons land bus reizen voorbereid. Wie met zo'n busreis meegaat, kan niet alleen gebruik maken van de onnoeme lijk vele attracties in het park, maar levens deelnemen aan een bingofeest. Voor inwoners van Middelburg staan nog busreizen gepland op 8 mei en 5 juni. In lichtingen: 01180-28665. De BSA Owners Club, een ver eniging die tot doel heeft oude BSA-motorfietsen te restaureren en te berijden, maakt in het weekeinde van 27 en 28 april een rondreis langs alle provincie hoofdsteden. Zondag 28 april is de groep om 15.15 uur te zien voor het stadhuis in Middelburg. Doel. van de tocht is het vestigen van aandacht op het feit dat de ver eniging tien jaar bestaat en op het 75-jarig jubileum van de eerste BSA-motorfiets. Inlichtingen: 030-311231 of 030-942777. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben, na advies van een groot aantal instellingen en instanties te hebben ingewonnen, de vakantie regeling voor het schooljaar '85- '86 vastgesteld. Het schema ziet er zó uit: Basisonderwijs: Herfstva kantie 14.10.1985 t/rn 18.10.1985, Kerstvakantie 23.12.1985 t/m 03.01.1986, Voorjaarsvakantie 10.02.1986 l/m 12.02.1986, Paas vakantie 28.03.1986 t/m 04.04-1986, Kon. dag 30.04.1986, Bevrijdingsdag 05.05.1986, He- melvaartdag 08.05.1986 t/m 09.05.1986, vrijdag. Pinkster- vakantie 19.05.1986 t/m 21.05.1986, Zomervakantie 14.07.1986 t/m 22.08.1986. Voortgezet onderwijs: Herfstva kantie 14.10.1985 t/m 18.10.1985, Kerstvakantie 23.12.1985 t/m 03.01.1986, Voorjaarsvakantie 10.02.1986 t/m 14.02.1986. Paas vakantie 28.03.1986 t/m 11.04.1986. Koninginnedag 30.04.1986, Bevrijdingsdag 05.05.1986. Hemelvaartsdag 08.05.1986, Pinkstervakanlie 19.05.1986 t/m 20.05.1986. Zo mervakantie 14.07.1986 t/m 22.08.1986. De natuurfotograaf L. Savic toont op donderdag 25 april beelden van insekten voor de afdeling Walcheren van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. In Het wapen van Middelburg zijn onder meer wes pen, bijen, kevers, vlinders en vliegen te zien in hun dagelijkse bezigheden. De dia's zijn gemaakt in de vrije natuur binnen Europa. Wie de verschillende leefwijze van deze insekten wil bewonderen dient zich om half acht in ge noemd café te melden. Op de openbare vergadering van de PvdA Middelburg, welke ge houden wordt op donderdag avond 25 april zal het PvdA- Tweede Kamerlid Ien Dales spre ken over het stelsel van sociale zekerheid. De PvdA heeft zeer veel kritiek op de regeringsplannen lot wijziging van het sociale zekerheids-stelsel. Herziening van dit stelsel is vol gens de PvdA noodzakelijk, maar dan wel op geheel andere wijze. Ien Dales zal die zienswijze uit de doeken doen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Concerten Gehoorzaal. Sin- gclstraat 13 en begint om 19.30 uur. De Christelijke Gymnastiekver eniging Veldo geeft zaterdag 27 april een aantal uitvoeringen in sporthal De Kruitmolen in Mid delburg. Vanaf 13 uur geven de kinderen tot en met 9 jaar van de afdelingen Dauwendaele. Sint- Laurens en Zuid een demonstra tie. Hun leeftijdgenootjes van de Baarsjesstraat, Griffioen en Kla renbeek volgen om 15.30 uur. 's Avonds staat een uitvoering door leden van tien jaar en ouder op het programma. Het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering (V.S.V.) heeft op nieuw de folder "Vakantie en so ciale verzekering" uitgegeven. In deze folder staat veel informatie voor de vakantieganger. Welke zaken moet hij regelen op het ter rein van de sociale verzekering? Verteld wordt in welke landen de ziekenfondsverzekering geldig is, welke papieren men daarvoor no dig heeft en hoe men zich. als dat nodig is, tijdens de vakantie ziek moet melden. Belangrijk is de folder ook voor mensen die een uitkering ontvangen op grond van de Ziektewet de Werkloosheids wet. de WAO en/of AAW. De folder is gratis verkrijgbaar bij het V.S.V. Zwaansvliet 3, 1081 AP Amsterdam-Bui ten veldert, tel. 020-448418 (toestel 17/18). 'Tegen haar wil', VOS-vrouwen, vrouwenlelefoon Zeeland en het Aksiehuis in Middelburg zijn van plan om zaterdag 27 april een grote themadag over sexueei ge weld te houden. Aanleiding is het schrijnende gebrek aan onder zoeksgegevens over verkrachting binnen het huwelijk of andere re latievormen, over incest en andere sexuele mishandelingen. Het pro bleem wordt, zo vinden de orga nisatoren, door medici en juristen alleen als sexueei vergrijp bena derd. De machtsverhouding tus sen mannen en vrouwen blijft buiten beschouwing. De manifes tatie, in 't Pand aan de Kerksteeg in Middelburg, begint om 13.30 uur. Het audiovisuele programma "Als je lijfje lief is" volgt om 14.30 uur, daarna discussie en een op treden van Alteklein. Om 20 uur wordt het avondgedeelte geopend met de film 'Verkrachting'. Daar na een inleiding, discussie en op treden van 'Walg'. Dinsdag, 7 mei om 14.00 uur houden de Stichting Welzijn Ou- dren en de.Stichting Sociaal Kul- tureel Werk, een instuif voor alle bewoners boven de 50 jaar van de wijk Nieuw-Middelburg. Het programma bestaat uit sjoelen en bingo en zal gelegenheid bieden tot gezellig onderling kontakt. Als er genoeg belangstellling is van de kant van de wijkbewoners, zal het gehele jaar door de eerste dinsdagmiddag van de maand een instuif voor 50-plussers worden georganiseerd. Plaats van hande ling is het Trefpunt. Nassaulaan 2 te Middelburg. Inlichtingen: tel. 01180-27537 of 01180-26359. Jongens en meisjes van tien tol dertien jaar uit de wijk Nieuw- Middelburg kunnen in het pink- sterweekeinde mee naar een kin derkamp in Hoek. De kinderen kamperen daar dan in tenten. De organisatie is in handen van de sectie 'l Trefpunt (Nieuw-Mid delburg) van het Sociaal-Kultu- reel Werk Middelburg (SKWM). Informatie op dinsdagavond van 19 tot 20.30 uur in wijkgebouw 't frefpunt aan de Nassaulaan in Middelburg. Het Vormingswerk Jonge Vol wassenen in Middelburg organi seert mei en juni een cursus van 8 bijeenkomsten onder het motto: "Kijk en Kies". De cursus is be doeld om te laten zien welke mo gelijkheden er in Middelburg zijn voor volwassenen om opnieuw te leren. Verschillende instellingen werken aan de cursus mee en ge ven informatie over hoe en wat er bij hen geleerd kan worden. Iedereen die niet meer dan twee jaar voortgezet onderwijs heeft gevolgd kan zich voor de cursus Opgeven bij het V.J.V., Latijnse Schoolstraat 12, Middelburg, tel. 01180-16278. De christelijke brassband ONDA uit Middelburg verleen! muzikale medewerking aan de Dodenher denking. die zaterdag 4 mei om 19.30 uur plaatsvindt in de Abdij in Middelburg. Drie liederen worden in samenzang gezongen. Mevrouw A.A. Schellens-Koops leest draagt declamaties voor. Onder klokgelui wandelt het ge zelschap van de Abdij naar het monument aan de Groenmarkt, waarna twee minuten stilte-bloe men kunnen worden gelegd. De gemeenteraad van Arnemui den vergadert maandag 29 april in het gemeentehuis aan de Lang straat. Hel gaat daarbij onder meer om het verzoek van twee kleuterscholen om een diaprojec tor beschikbaar te stellen. De ver gadering begint om 19.30 uur. Youth for Christ in Middelburg houdt zaterdag 11 mei haar jaar lijkse rommelmarkt op de Vis markt in Middelburg. VOOR MEER KORTE INFORMATIE: zie elders in dit blad 0 Op maandag 22 april was het totaalbedrag j' 180.000,- in clusief het provincie-kwartje 0 De particuliere bijdragen va riëren van 1,— tot 1000,— De bijdragen van 1,— zijn maandelijkse stortingen die over de gehele actie 24,— op kunnen brengen. 0 Een schenker uit Middelburg stortte 24,- Dit was 12,- van hemzelf en 12,— van ie mand die het geld absoluut niet kon missen. 0 Een schenkster uit Nieuw- en St.Joosland stortte 52,— en vermeldde dat dit voor iedere week 1,— was. 0 Op verzoek van zijn zoon stortte een vader uit Kapclle 75,— op gironummer 7475. Dit geld zou anders besteed zijn aan het verjaardagsca deau! 0 Het Orgaan voor bijstand van het Ziekenhuispastoraat te Koudekerke heeft onlangs ge collecteerd voor de actie "Zeeland helpt Nepal". De opbrengst bedroeg 66,— Voor meer informatie kan men bellen of schrijven: Actie "Zeeland helpt Nepal", Sint Pieterstraat 42, 43324331 BW Middelburg, telefoon UI 180- 31398 en 31507.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1985 | | pagina 7