Reclame via promotieteam Sie-Matic keukens trekt in bij Gabriëlse uit Q7 het takenhart Keïtc SCHELDESTRAATWINKELIERS KRIJGEN COMPLIMENTEN VAN VLISSINGSE EERSTE BURGER Je kunt geen eenling blijven in deze tijd.. ZEELAND >i44*6iXAJL HELPT NEPAL Woensdag 10 april 1985 DE FAAM-DE VLISSINGER André Pekaar van hotel 'Piccard': Boeiend Sauna Dierenbescherming Anti Bont Geen jagers Wijkvereniging Zuid Bingo Playbackshow Jongeren bouwkunst Muntenverzamelaars Raadsexcursie Aldegonde Prijsklaverjassen Aquariumhouders Zanguitvoering Leer toneelspelen Recreatie T oerisme Jeugdraad Kinderfilm Videofilm Politie Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 Familiedag Tegenvaller Dansen Open Podium Wielertoertocht Rommelmarkt of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Heitje Gasthuis Kinderzomerkamp Ouderen Westkapelle GIRO 7475 MIDDELBURG De stand van zaken, wekelijks in deze krant. Burgemeester drs. Th.J. Wester hout van Vlissingen opende vorige week woensdag feestelijk de hè- ringerichte Scheldestraat in zijn stad. Hij deed dat door de vlag van de Scheldestraat Winkeliersver eniging te hijsen. Westerhout stelde voor een ge hoor van gemeentebestuurders en ondernemers vast dat met het af ronden van de werkzaamheden in de Scheldestraat weer een stap vooruit is gezet naar. een goed verzorgd winkelarsenaal in Vlis singen. Hij voegde daar echter aan toe dat er nog heel wat aan de weg moet worden getimmerd. De eer ste burger prees de Scheldestraat- winkeliers voor hun durf om een uitdaging aan te durven en herin nerde er aan dat de winkeliers zelf ook een fikse bijdrage in de kosten leverden. "Er is altijd sprake ge weest van een goede samenwer king". aldus Westerhout over de contacten tussen het gemeentebe stuur en de middenstanders. De genodigden maakten vervol gens een wandeling door de met vlaggen versierde straat achter de showgroep Schoonenburg en de Jeugd Deltaband. Daarna was er gelegenheid voor het nuttigen van een hapje en een drankje. Inwoners van Walcheren kunnen de komende zomer geconfronteerd worden met een voor Zeeland ge heel nieuwe vorm van adverteren: reclame maken door middel van een promotieteam, dat bestaat uit tien meisjes en één jongen. Be drijven, instellingen en overheid kunnen door inschakeling van het "Promotieteam Zeeland", hun producten respectievelijk hun boodschap onder de aandacht brengen van hun doelgroep. Het is de bedoeling dat het Pro motieteam Zeeland zal worden kust bestrijkt van Walcheren om de boodschap van de opdrachtge ver uit te dragen. De groep heeft al enkele op drachten. Zo zijn ze zondag 14 april in het café Meccano aanwe zig en zullen ze tijdens de in juni geplande opnamen van Vara's Knock Out Show fungeren als as sistentes van Harry Vermeegen. Ben van Aken uit Vlissingen nam het initiatief voor deze groep. Op de foto v. l.n.r.: Ester van Veen, Michel de Nooi- jer, Inge Gerritsen, Inge Adriaan- sen, Annechien Petiet, Marion Stolk, Richard Cordromp, Marin- ka Bakker, Tanja Castel (zittend), Talitha Soumokil en Myrthe Jan sen. Het nieuwste van het nieuwste op het gebied van keukens is sinds vorige week donderdag te zien en te koop in de zaak van Gabriëlse Wonen aan de Langeviele/Geere- plein in Middelburg. Sinds die tijd hebben de heer en mevrouw van Luijk een gedeelte van de meubelzaak in gebruik om er een keur van keukens van het bekende Duitse merk Sie Matic te tonen. Door deze nieuwe inbreng van Woonvisie Zeeland kan Ga briëlse Wonen nu een volwaardig interieur verzorgen, compleet met keukens. Woonvisie Zeeland zorgde voor een gevarieerde collectie (13 André Pekaar (40 - "Een leeftijd die je noopt om meer over je leven na te denken") is een ondernemer over wie gezegd zou kunnen wor den dat hij een brede kijk op zaken doen heeft. Niet uitsluitend zijn hotel telt als hij zich op promo- tiereis begeeft, ook - en misschien vooral - Vlissingen zelf prijst de hotelier elders de hemel in. Zijn filosofie luidt dan ook: "Als het mijn concurrenten goed gaat, gaat het mij ook goed". Niettemin steekt hij zijn concur rentie graag de loef af. Bijvoor beeld de keuken van 'Best Wes tern Hotel Restaurant Piccard', zoals zijn onderneming met twaalf personeelsleden officieel heet, is tot 's avonds half twaalf open. Verder organiseert hij wekelijks een 'country barbeque buffet' met levende muziek, waar behalve de hotelgasten ook mensen uit de re gio gretig gebruik van maken. Pekaar groeide op in het hotelvak vanaf zijn veertiende jaar. In 1958 kochten zijn ouders het pension aan de Badhuisstraat 178 en maakten er een hotel van. Begon nen werd met twintig kamers. In het midden en eind van de jaren zestig volgden nog talrijke ver bouwingen; het restaurant werd uitgpbreid en de slaapcapaciteit werd opgevoerd naar 32 kamers. Nu telt Piccard veertig kamers en vier zespersoons appartementen, waaronder die in huize Evertsen en De Ruyter, pal tegenover het hotel. De jonge André leerde de kneepjes van het vak door 'te doen', bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties. Na enkele jaren HBS volgde hij een hotelopleiding en liep stage in verschillende Franse plaatsen. Toen hij in 1965 de dienstplicht er op had zitten, maakte hij zich langzaam maar zeker op om het hotel over te ne men. In 1981 werd dat een feit; zijn vader 'bouwde' - zoals dat heet - 'langzaam maar zeker af. In dat jaar werd trouwens ook een rigoureuze verbouwing voltooid. Behalve meer slaapkamers kreeg stuks) keukens en Gabriëlse nieuw assortiment meubelen, speelde daarop in met een totaal Voor de heer Van Luijk beteken- Deet van de keukenafdeling Siematic bij Gabriëlse de de opening van zijn nieuwe Sie Matic-Zaak tevens een begin als zelfstandig ondernemer. Hij deed een 12-jarige ervaringe op als keukenverkoper bij de Firma Boone. Toen die zaak failliet ging kwam van Luijk zonder werk. "Zonde om die ervaring te laten vallen. Ik weet dat er een bepaal de behoefte is aan kwalitatief goede keukens, en met die weten schap heb ik de stap gewaagd om voor mezelf te beginnen", vertelt de heer Van Luijk, die tevens lid is van de Vereniging van Sie Matic keukenhandelaren. Deze VSK- groep heeft een eigen keuken ontworpen, met een Italiaanse lijn, die tijdens de opening nog niet te zien was. maar inmiddels in de nieuwe zaak als primeur ten toon staat. Woonvisie Zeeland, zoals de Sie- Maticbijdrage te boek staat, heeft ook een grote wanden vloertegel- presentatie alsmede een keur van open haarden. De nieuwe keuke nafdeling beslaat ongeveer 150 vierkante meter. Piccard ook de beschikking over een zwembad en een sauna. "Wat ik zo boeiend vind in het hotelvak is de contacten met mensen. Het vertalen van hun wensen en de zaken aanpassen waar dat nodig is". Hij toont een enquêteformulier, waarop elke gast zijn grieven kwijt kan. Ook suggesties zijn welkom. "Eén keer per maand overleg ik met het personeel over de uitkomsten. Sa men met hen vertaal ik de op merkingen. Het is ons gezamen lijk streven om een zo perfect mogelijke service en comfort te bieden. En daardoor moetje veel organiseren. Dat boeit me in dit vak. Het is telkens \yeer een uit daging". Hij geeft toe dat niet alle sugge sties van de gasten kunnen wor den uitgevoerd. "Voor het me rendeel kunnen we er echter ge volg aan geven. Hij noemt dan kleine dingen als voorbeeld - "Gewoon een prullemand bij hel zwembad" - maar ook grotere za ken zoals de verbouwing van de receptie die, als de gemeente in stemt, weldra kan aanvangen. Zijn brede kijk op zaken is af te leiden uit een aantal spontane uitspraken. "Als iemand mij vraagt waar een goede 'chinees' is, geef ik advies om daar of daar naar toe te gaan. En wie een echte sauna zoekt zal ik niet met de ha ren in mijn sauna slepen, maar adviseren om naar Piet Harden- berg te gaan, die één van de beste, zo niet de beste, sauna van Ne derland heeft". Verder is hij actief als bestuurslid in de Stichting Vlissingen Promotie en tracht hij met andere hoteleigenaren een samenwerkingsverband tot stand te brengen. Pekaar: "In de Stichting Vlissin gen Promotie trachten we als on dernemers samen met de ge meente de vorig jaar gelanceerde slogan 'Vlissingen bruist als de oranding' inhoud te geven. Daar begint nu schot in te komen om dat van beide kanten met enthou siasme wordt gewerkt. En met de hoteleigenaren proberen we Wal cheren sterk te maken als con grescentrum. Met meerdere hotels hebben we directies van grote be drijven op die mogelijkheid ge wezen. We hebben per brief dui delijk gemaakt, dat je buiten het congres lekker kunt uitwaaien op het strand". Hij filosofeert verder: "Je kunt geen eenling blijven in deze tijd. Je dient zo veel mogelijk samen te doen. Dat geldt voor Vlissingen en zelfs Zeeland, maar dat geldt ook voor je eigen onderneming. Je doet het niet alleen. Het personeel van mijn hotel draagt niet minder bij aan een goede sfeer dan ik dat doe. Iedereen heeft zo zijn eigen taak en maakt er al of niet iets van. Als zij het niet goed doen, heeft dat gevolgen voor de mond-op-mond- reclame; en daar ben je als onder nemer toch voor een deel afhan kelijk van". A ndré Pekaar De afdeling Noord- en Midden- Zeeland van de Nederlandse Ver eniging tot Bescherming van Die ren vergadert dinsdag 23 april in De Prins van Oranje in Goes. Na behandeling van verschillende huishoudelijke punten, waaron der jaarverslagen, vertelt de heer Kwast over zijn werk als rayonin specteur. Daarbij worden dia's vertoond. De vergadering begint om 20 uur. Inlichtingen: 01180- 27638. De werkgroep Middelburg van de Dierenbescherming meldt, dat de actie die onlangs in Middelburg is gehouden tegen het dragen van bont, een groot succes is gewor den. Koos de Jong heeft he.t voor zitterschap van de werkgroep overgedragen aan de heer West- veer in Middelburg. De Zeeuwse Milieufederatie heeft besloten dat jagers geen lid mogen zijn van deze federatie. Jacht heeft niets te maken met het beheren van de natuur, maar verstoort juist het evenwicht. Van de plezierjacht worden jaarlijks veel dieren ten onrechte het slachtoffer, laat de Dierenbescherming in het blad "Beestenberichten" weten. De heer R.J. Burgmeijer heeft af scheid genomen als voorziter van de wijkvereniging Zuid in Mid delburg. Tien jaar lang heeft hij de voorzittershamer gehanteerd. De heer Burgmeijer verlaat de vereniging omdat hij naar een andere stad is verhuisd. De wijkvereniging Zuid in Mid delburg houdt zaterdag 20 april een grote bingo, die om 20 uur begint in wijkgebouw Het Zui derbaken. Kinderen uit de zuidelijke wijken van Middelburg kunnen vrijdag 19 april meedoen aan de play backshow van de Wijkvereniging Zuid in Middelburg. De play backshow - dezelfde als op de te levisie wordt gehouden in wijkge bouw Het Zuiderbaken. Inlich tingen en opgave bij Anita Jan sen: 01180-35546. Koelwaterlozing De Vereniging van Exploitanten van Electriciteitsbedrijven in Ne derland wil met de overheid gaan overleggen over koelwaterlozin gen door electriciteitscentrales in Nederland. De vereniging vreest namelijk, dat recreatie en visserij in sommige gevallen voorrang krijgen, waardoor het niet uitge sloten is dat de centrales duurdere voorzieningen moeten trefffen. Dat zou weer leiden tot hogere electriciteitsprijzen. De waardering voor en kennis van monumenten in ons land neemt steeds meer toe. Maar nu dreigt het gevaar dat Nederlanders hun kennis van de jongere bouwkunst verwaarlozen. Daarom heeft de rijksdienst voor de monumenten zorg in Zeist een folder samenge steld, waarin wordt geprobeerd ook dit aspect naar voren te bren gen. Inlichtingen: 03404-28122. 'Koloniale munstlag in India' is het thema van een lezing, die de heer L. Lingen uit Bergambacht donderdag 11 april houdt in ge bouw De Schakel aan de Bachten Steene in Middelburg. De lezing is georganiseerd door de Numis matische Kring Zeeland en begint om 19.45 uur Inlichtingen: .01180-26294. De gemeenteraad van Vlissingen maakt vrijdag 3 mei een excursie door de gemeente. Na een dia presentatie over de Scheldestad worden de nieuwe vismijn en het Vlissingse Instituut voor Kunst zinnige Vorming bezocht. Van daar gaat het naar nieuwe sport accommodaties in Baskensburg en naar de uitbreiding van het sportfondsenbad. Stoeptekenen is donderdag 11 april een activiteit van Marnix- /Aldegonden in de Vlissingse wijk Westerzicht. Kinderen van 4 tot 8 jaar kunnen eraan deelnemen. Aanvang: 9.30 uur. Donderdag middag om 14.30 uur begint een kinderdisco voor 8- tot 12-jarigen. De playbackshow voor kinderen en volwassenen staat donderdag avond vanaf 19 uur op het pro gramma. Iedereen die een lied ten gehore kan en wil brengen kan zich opgeven: 01184-66318. Bingo Dienstencentrum Bachten Reede in Vlissingen is dinsdag 16 april plaats van handeling voor een bingo-avond, die om 19.30 uur begint. De organisatie is in han den van de Stichting Welzijn Ou deren in Vlissingen. Teleposttrimloop Voor de eerste keer wordt zater dag 13 april de Teleposttrimloop gehouden. Voor de organisatie tekenen de personeelsvereniging Telepost in Oostburg en de atle tiekvereniging De Wielingen. De afstanden zijn: 2,8, 5, en 13 kilo meter. Het startschot klinkt om 14.30 uur bij het postkantoor aan de Grote Beer in Oostburg. In schrijven is vanaf 13.30 uur mo gelijk. De school met percentueel het grootst aantal deelnemers krijgt een beker. Inlichtingen: 01170-3434 en 01170-4212. De VCB Lammerenburg heeft een klaverjasavond georgani seerd, die vanavond (woensdag 10 april) om 20 uur begint in de Lammerenburcht aan de Zuid- beekseweg in Vlissingen. Barbus Conchonius. de vereni ging van aquariumhouders in Middelburg, heeft de in deze kringen bekende aquariumdes- kundige S. Koning uitgenodigd om op vrijdag 12 april een lezing te houden. De lezing is niet alleen bestemd voor de gevordere 'aquariaan', maar ook voor be ginners. 'aquarium houden is zóóó rustgevend' is het thema van het relaas, dat vanaf 20 uur kan worden beluisterd in gebouw He rengracht 52 in Middelburg. Xandra Zijlstra (trompet) en Huib Meulmeester (orgel) luisteren vrijdag 12 april de jubileumzan guitvoering op van de Neder lands-Hervormde zangvereniging De Lofstem in Arnemuiden. Mu zikaal leider is de heer J.P. Kou semaker. De uitvoering wordt ge houden in de Nederlands-Her vormde kerk en begint om 19.30 uur. De deelnemers aan de cursus to neelspelen voor beginners laten woensdag 17 april zien wat ze hebben bereikt. Dat gebeurt in een openbare les toneelspelen, waarvoor het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming in Middelburg om 20 uur zijn deu ren opent. Het publiek kan niet alleen kijken, maar ook meespe len. De spelers improviseren op door hen gekozen karakters. De leiding is in handen van docent Willem Huybreghs. Inlichtingen: 01180-34711. Het wijkcomité Paauwenburg en buurthuis de Paraplu in Vlissin gen willen een recreatiedag voor bereiden. Ze roepen personen, verenigingen en instellingen op om hun activiteiten op het gebied van 'recreatie in Paauwenburg' op 1 juni te presenteren in Westduin. Wie mee wil doen wordt verzocht zich op te geven: 01184-65453. Caravancursus Wie een caravan bezit of over weegt om er één aan te schaffen kan zijn of haar rijgedrag bijspij keren tijdens de caravancursus van Veilig Verkeer Nederland. De cursus wordt maandag 15 en don derdag 18 april gegeven in het ge bouw van de Rijkspolitie aan de Vrijlandstraat in Middelburg. De twee theorieavonden beginnen daar om 20 uur. Zaterdag 20 april is er een praktijkdag in Oostka- pelle. Deelnemers kunnen daar een parcours rijden en hun au- to/caravancominatie laten keuren door de rijkspolitie. Tijdens de cursus komt hel juiste rijgedrag aan bod, maar ook allerlei aspec ten van het rijden met een caravan in het buitenland. Praktische en technische zaken worden evenmin vergeten Informatie: 01180-15540 en 01180-26209. Voor het maken van plannen om op het werkeiland Neeltje Jans een atlractiepunt aan te leggen, is een onderzoek naar de samen hangende plannen van gemeenten en provincies in de nabijheid ve reist. Dit is de mening van de ANWB, die dit standpunt ver kondigde. tijdens een onlangs ge houden provinciale jaarvergade ring in Hulst. Na een gedachten- wisseling over dit thema werd een film vertoond over de Wegen wacht. Ing. K. Brand van het Wa terschap Hulsterambacht vertelde iets over de geschiedenis van Oost-Zeeuws-Vlaanderen en de Westerschelde. Hij pleitte voor een historisch en wetenschappe lijk verantwoorde geschiedschrij ving van dit gebied in toeristische boeken, tijdschriften en artikelen. De Zeeuwse Jeugdraad, BUK en PIJON hielden onlangs een expe rimentele cursusdag over het op zetten van groepsreizen. Deelne mers waren onder anderen coör dinatoren van schoolreizen, jeugd- en jongerenwerkers, sport organisaties en ambtenaren ju- melagecontacten. Het verslag van deze cursusdag kan worden aan gevraagd bij de Zeeuwse Jeugd raad: 01180 33024. Kledingbeurs Zomerkleding kan vandaag (woensdag 10 april) van 16 tot 20 uur worden ingeleverd voor de kledingbeurs, die de Unie van Vrijwilligers (UW) in Vlissingen donderdag 11 april tussen 10 en 16 uur houdt in de Nutskleuterschool aan de Julianalaan in Vlissingen. Buurthuis de Zwaan in Oost-sou burg laat donderdag 11 april van af 14 uur een kinderfilm zien voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Jongeren van 12 tot 15 jaar kun nen vrijdag 12 april vanaf 14 uur terecht in buurthuis de Zwaan in Oost-Souburg waar een videofilm zal worden vertoond. Computerspelletjes Computerspelletjes en tafelten nistafels staan vandaag (woens dag 10 april) tot 21 uur opgesteld in de speeltuin Vlissingen-Oost aan de Irislaan. Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben een uitgebrei de notitie laten opstellen over hoe de politie in de Vlissingse samen leving zou moeten functioneren. Ook het D'66-raadslid Schaap heeft zo'n nota gemaakt. Het plan van b en w ligt nu in de inspraak. Tot 25 april zijn schriftelijke reac ties mogelijk. Op 25 april wordt een inspraakavond gehouden. In lichtingen: 01184-87000 Bingo Liefhebbers van bingo kunnen vrijdag 12 april vanaf 20 uur hun hart ophalen bij de bingoavond in de Lammerenburcht aan de Zuidbeekseweg in Vlissingen. De Oudervereniging Vijver vreugd in Middelburg is zaterdag 20 april op twee fronten actief. Die dag wordt zowel een familie dag gehouden als een algemene ledevergadering. De familiedag begint om 10 uur in de gymzaal van Vijvervreugd aan de Koude- kerkseweg. Dokter S. Hottentot van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland en de ad junct-directeur van het Zieken fonds Midden-Zeeland houden toespraken. Tevens wordt de sa menwerkingsovereenkomst tus sen Vijvervreugd en de ouders van op Vijvervreugd wonende pupil len bekrachtigd. Na een lunch begint om 13 uur de algemene le denvergadering, waar hoofdzake lijk over huishoudelijke punten wordt gesproken. Inlichtingen: 01184-65736. De gemeente Domburg krijgt geen geld terug van het rijk voor bepaalde projecten in de stads- en dorpsvernieuwing. Domburg heeft hierdoor een financiële tegenvaller van ongeveer ander halve ton. Het gemeentebestuur doet nu aan de raad een voorstel om deze tegenvaller op te vangen. Ook het provinciebestuur wordt om medewerking gevraagd. De gemeenteraad waarin dit wordt besproken begint vanavond (woensdag 10 april) om 19.30 uur in het gemeentehuis. Voorjaarstocht De Vrolijker Tippelaars in Vlis singen heeft zaterdag 13 april ge reserveerd voor de voorjaarstocht over 5, 10. 15, 25 en 40 kilometer. Deelnemers aan de tochten over 25 en 40 km vertrekken om 10 uur, de overigen tussen 13 en 14 uur. Startpunt is het clubhuis van Zee land Sport in Vlissingen. New Formation treedt op tijdens de dansavond, die zaterdag 13 april vanaf 20 uur wordt gehou den in de Lammerenburcht aan de Zuidbeekseweg in Vlissingen. Het Vestzaktheater aan het Bella- mypark in Vlissingen vormt za terdag 13 april opnieuw het on derkomen voor de deelnemers aan het Open Podium. Het spek takel begint om 20.30 uur. Inlich tingen bij de Culturele Raad Vlis singen. Woensdag 24 april beleeft de 'Ronde van Walcheren' zijn eerste lustrum. Deze wielertoertocht. die- het district Zeeland van de Ko ninklijke Marechaussee en de Koninklijke Marine in Vlissingen samen organiseren, heeft een af stand van ongeveer 85 kilometer. Deelname staat open voor defen- siegebondenen, personeel van rijks- en gemeentepolitie, douane en andere collegiale diensten, als mede door de organisatie uitge nodigden. De start is 's morgens om négen uur vanaf de Marine kazerne in Vlissingen. Tussen twaalf en kwart voor-één wordt er gerust in sporthal 'De halve maan' in Oostkapelle. Rond drie uur is het gezelschap weer terug in Vlis singen. Een nasimaaltijd besluit de vijfde ronde van Walcheren. Drumcorps Blue Spirit in Mid delburg houdt zaterdag 13 april een grote rommelmarkt bij het clubgebouw, de molen 'ons Ge noegen' in Middelburg-Zuid. De opbrengst van de verkoping is be stemd voor de aanschaf van nieu we ihstrumenten. De presentatie van dit nieuwe instrumentarium en het gewijzigde uniform vindt op, 30 april plaats. Dan geeft het drum- buglecorps een show op de Markt in Middelburg. Een heitje voor een karweitje was een activiteit van scouting leden. Inmiddels is dat gebruik al jaren afgeschaft. Maar in het kader van het 75-jarig bestaan van Scouting Nederland is het opnieuw opge pakt. Van 10 tot en met 13 april wordt over het gehele land de actie 'een heitje voor een karweit je' weer gehouden. In Vlissingen door de welpen en verkenners van de M.A. de Ruytergroep en in Middelburg door de welpen, ka bouters, padvinsters, verkenners, rowans en wildevaart van de Lu- tem- en Kazan de Wolfgroep. Ongeveer 350 scoutingleden zijn bij de actie betrokken. Tegen ge ringe vergoeding, een heitje (kwartje) zullen de scouts allerlei karweitjes opknappen. Omdat een kwartje tegenwoordig niet zo veel meer is, zou de leus 'een knaak vpor een taak' beter in deze tijd passen, vindt John Visser, leider van de Kazan de Wolf groep. De opbrengst is voor het scoutingwerk. De personeelsverenigingen van de Walcherse ziekenhuizen. het Gasthuis in Middelburg en "De Flessetrekkcrs" in Vlissingen houden een gezamenlijke feest avond in de schouwburg in Mid delburg. De eigen toneelgroep brengt in het eerste gedeelte de tweeakter 'Niet alle zegen komt van boven' door Menno Duiven en na de pauze brengt de cabaret groep 'Zwart-Wit' het programma 'Beschuit met muisjes'. De Feest avond is zaterdag 13 april en be gint om acht uur. Kaarten TOor dit festijn zijn bij de recepties van de poliklinieken van de ziekenhuizen te verkrijgen. Het feest wordt be sloten met een bal op muziek van The Sandy Road Band. Monumententocht De wandelcommissie van de Middelburgse Turn Vereniging (MTV) '69 houdt zaterdag 20 april een 'Monumententocht' in Mid delburg. De afstand van deze tocht, waaraan zowel individueel als in groepsverband kan worden deelgenomen, is vijf kilometer. Het startbureau is in Bodega de Abdij op het Abdijplein, vanaf half een geopend. Er kan tussen één uur en twee uur aan de tocht worden begonnen. Er is voor iedereen een herinnering be schikbaar. Net als vorig jaar organiseert de kampcommissie van de Stichting SKW Vlissingen een kinderzo merkamp Dit zal plaats vinden in de eerste week van de zomerva kantie van zaterdag 13 tot zater dag 20 juli. Er wordt gekampeerd op een boerderij in Zeeuwsch Vlaanderen en het kamp is be doeld voor kinderen van zes lot twaalf jaar. Het programma bevat naast kam peren ook een aantal sport-, spel en handenarbeidactiviteiten. Daarbij ook Fietstochten voor de oudere kinderen en speurtochten voor de jongeren, terwijl er ook een paar excursies op het pro gramma staan. Voor informatie: Kees Catsman. van het Buut aan de Beatrixlaan nummer 2 te Vlis singen, 01 184-16223. Ouderen op Walcheren kunnen met de Stichting Welzijn Ouderen Walcheren op vakantie naar Val kenburg. De vijfdaagse trip staat eind augustus op het programma. Wie mee wil moet zich voor 1 mei opgeven: 01187-1514. VOOR MEER KORTE IN FORMATIE: zie elders in dit blad 0 In twee maanden tijds heeft Zeeland het mogelijk gemaakt 15 schooltjes op het platteland in Nepal te bouwen. 0 De stand van de actie "Zee land helpt Nepal" was op 1 april jl. 167.000,— (met in begrip van het "provinciale" kwartje op elke gulden op brengst). 0 Dit is het resultaat van de eerste reacties op de huis-aan- huis-brief van de commissaris der koningin, waarin hij een beroep deed op de Zeeuwse bevolking, in te haken op de provinciale actie. 0 Een groot aandeel is geleverd door de NV PZEM. Bij de opening van het nieuwe ge bouw overhandigde de direc teur aan de commissaris der koningin een cheque ter waar de van 75.000- 1i 0 In de bij de brief verzonden folder werd gewezen op de noodzaak Nepal nu te helpen om zijn problemen als overbe volking, brandstoftekort, ont bossing, erosie, voedselgebrek, ondervoeding en kindersterfte op te lossen. Doen we dit nü niet, dan zal Nepal over 10 tot 15 jaar eenzelfde rampgebied zijn als nu vele landen in Afri ka. In Nepal is dit nog tf.- voorkomen door goede voor lichting en financiële hulp te verstrekken. 0 De Zeeuwse actie heeft zich tot doel gesteld, een deel van het totale onderwijsproject, dat Unicef samen met de Ne- palse regering uitvoert, finan cieel te steunen. 0 Het gaat om de bouw en ver bouw van schooltjes op het platteland in het westen van Nepal. Dit gebied is voor de toerist (trekking) weinig toe gankelijk. De bouwkosten be dragen gemiddeld 8.500,— per schooltje; de inrichting kost ongeveer 2.500,- in totaal dus 11 mille. 0 De bouwmaterialen zijn af komstig uit eigen land, alleen de dakledekking geeft wat problemen. Hiervoor wordt meestal golfplaat gekozen. Daarvoor zorgt Unicef. 0 De dorpsbewoners krijgen advies en bouwen zelf en onder eigen verantwoordelijkheid hun schooltjes. 0 Actie-adres: Sint Pieter straat 42, 4330 LA MIDDEL BURG, 01180-31398/31507.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1985 | | pagina 7