dWJ De Faam OVERLEVINGSTOCHTEN PADVINDERS VOORRONDE NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP IVI21 HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Jeugd- en Kuiperspoortorkest met gevarieerd programma in de Concert- en Gehoorzaal HELMO Negende kermisronde in Westkapelle MODE VOOR JONGE MENSEN! FASHION d DEZE WEEK IN OP ZOEK NAAR IE VIOLISTEN Het jeugdorkest 'Droge knapjes' Wedgwood De Porceleyne Fles Tichelaar-Makkum Swarovski kristal Hummel figuren Kurz tin Royal Albert Zwiesel glas Sneller Napraten J.P.A. ROSSËL KUNSTGEBITTEN REPARATIE RAAKTU HAAR KWIJT? Woensdag 27 juni 1984 86e jaargang no. 24 oplage 21.700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de vlissinyer. totale oplage 44.400. uitgave pro vinciale zeeuwse courant b.v administratie/advertenties: markt 51postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651privé: h. schrama, 01180-13585. redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54 Oud-beroepswielrenner en Tour de France winnaar Jan Janssen lost het startschot hij de amateurs tijdens de negende kermisronde van Westkapelle. Burgemeester U.A. van Maldegem schiet de nieuwelingen weg. Deze kermis ronde wordt verreden op woensdag 4 juli. De nieuwelingen starten om 18.15 uur en de amateurs om 20 uur. Voor de organisatie tekent het Wielercomité Westkapelle. Teleurgesteld is het comité over het aantal inschrijvingen bij de nieuwelingen. Het begrijpt niet dat er zo weinig Zeeuwse jeugdige wielrenners bereid zijn om in Westkapelle te starten. En dat - aldus de mensen in Westkapelle - terwijl er zoveel licentiehouders in Zeeland zijn in die categorie. Over hei aantal amateurs is het comité meer dan tevreden. Maar liefst tachtig schreven er in. "Er zijn alle groten bij", pronken de Westkap- pelaars. Hoewel het juist daarom moeilijk is om aan één der starters een favorietenrol toe te kennen, noemt het comité toch enkele na men als John de Crom.> Cecs Spaans, Robbie Meijer. Adrie van der Poel, Ab Verplanke en Wim de Waal. Dit gezelschap moet tachtig kilometer afleggen. Bij de nieuwelingen kunnen on danks het geringe aantal toch en kele uitblinkers worden genoemd. Westkapelle verwacht de winnaar te kunnen vinden onder Richard de Vrieze, Alfons van Wijdeveld. Eddy Cromheecke. Leo Goeree. René Hellemans of Hans Janssen. De amateurs krijgen een wedstrijd over tachtig kilometer voorge schoteld. hetgeen overeenkomt met 55 rondjes. De nieuwelingen rijden een wedstrijd over vijftig kilometer en passeren 35 keer de zelfde bochten. l.ada heeft veel nieuws te melden. Het 2105-pakket werd uitgebreid met de ju nior. Informatie in 'Van Bougie tot Bumper' onze autopagina. Lopen tegen honger in de wereld. Dat doen enkele Zeeuwen. Ze hebben al wat geld hij elkaar en hopen nog op meerOp vrijdag 29 juni vertrekken ze uit Zie- rikz.ee als onderdeel van een estafette die reeds be gon in Groningen en waar van de eindloper moet aan komen in Los Angeles A Het Kuiperspoortorkest is opzoek naar eerste violisten. "Velen den ken dat dit orkest uitsluitend bes taat uit volwassen leerlingen van de Zeeuwse Muziekschool. Dat is niet waar. de meesten zijn uitslui tend lid van dit orkest, zonder dat ze les krijgen," zijn de wervende woorden tan de dirigent van dit amateurorkest. Dick Boon. Vol gens deze musicus - hij is leraar fluit aan de Zeeuwse Muziek school, 'dirigeren is een liefhebbe rij van mij' - heeft hij bijna een complete bezetting. Op de rijen van de eerste violisten ontbreekt echter nog een aantal muzikanten. Samen met het Zeeuws Jeugdor kest verzorgt het Kuiperspoortor kest op vrijdag 29 juni een con cert. Tijdens dat concert wordt het Kuiperspoortorkest versterkt met violisten 'van elders'. Dit om te voorkomen dat de geluiden uit de eerste rijen al te iel zouden klin ken. "Beter zou hel zijn" zo be toogt Dick Boon. "als we zouden kunnen optreden zonder hulp van anderen". De roep om hulp van Dick Boon is overigens geen klaagzang. Het orkest speelt op een behoorlijk niveau. De leden zijn dolenthou siast. "Het zijn nagenoeg allemaal mensen die enkele jaren geleden van dit orkest in oprichting hoor den en vervolgens hun in strument van zolder haalden en afstoften om ér weer op te gaan spelen. Het initiatief werd een jaar of drie geleden bekend via niond- op-mond-reclame". constateert Boon. Elke woensdagavond komen de* ongeveer veertig leden van het orkest bij elkaar in de Kuiper spoort in Middelburg. Hel en semble kan het best worden om schreven als een kamerorkest. Vooralsnog is Dick Boon niet van plan de groei naar een volwaardig symfonie-orkest te bevorderen. Jaarlijks wordt een viertal concer ten verzorgd, meestal met solisten. Dit jaar wordt daar nog een kerstconcert aan toegevoegd. Dan staat het vijfde Brandeburger concert van Bach op het pro gramma. Myra Balkenende, Ruud Kerkhove en Dick Boon zelf sole ren tijdens dat concert. Directeur Matieu Meys van de Zeeuwse Muziekschool dirigeert dat kerst concert medio december. "Meys is trouwens heel enthousiast over ons orkest" weet Dick Boon. Dat enthousiasme straalt ook Boon uil. Tijdens de repetitie geeft hij op uiterst vriendelijke manier aanwijzingen als een deel niet helemaal naar zijn zin wordt gespeeld. "Je moet de mensen niet afkatten", stelt hij vast. "We ma ken met z'n allen muziek omdat we er plezier aan beleven. Dus kun je ook op een plezierige ma nier met elkaar omgaan". Tijdens het concert met het Zeeuws Jeugdorkest op vrijdag 29 juni in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg speelt het Kuiper spoortorkest werk van Corelli met hobosolo van Huub Groven. een symfonie van Haydn en een con cert voor gitaar en strijkorkest van Vivaldi. Rein Kooien soleert op gitaar. Het Zeeuws Jeugdorkest bestaat uit Zeeuwse muziekbeoefenaars tussen de veertien en vijfentwintig jaar. Het orkest is zo symfonisch mogelijk bezet", behalve strijkers is er ook een volwaardige groep blazers. Veel leden lesten of heb ben nog onderricht aan de Zeeuwse Muziekschool. Dejeugd repeteert wekelijks onder leiding van Han Beekman. Jaarlijks wor den enkele concerten verzorgd in de grotere Zeeuwse plaatsen. Ook trekt de jeugd soms naar het bui tenland of zijn ergens in Neder land te gast voor een uitwisse lingsprogramma. Het Zeeuws Jeugdorkest speelt vrijdagavond de Ouverture Eg- mont van Van Beethoven en het concert voor viool en strijkorkest van Seits. Soliste is Manneke Wierenga. Het concert begint om half acht in de Concert- en gehoorzaal aan de Singelstraat in Middelburg. Voor informatie: Zeeuwse Muziek school 01180-33095, Matieu Meys. Hel Kuiperspoortorkest (Foto John Siwabessy) Fundamenteel is er niets veran derd bij de (zeeverkenners, pad vinders, gidsen of wélpen, maar wel aan de presentatie. Vroeger stond deze grootste jongerenbeweging in Nederland bekend om zijn milita ristische presentatie. In de hou ding staan en met de vingers aan de hoed groeten om een meerdere, is er nu bijna helemaal vanaf. In de moderne 'scouting' weten sommi ge leiders niet eens exact te om schrijven welke rang ze hebben Jan Jacobs bijvoorbeeld is zo'n leider. Hij heeft de Wilde Vaart (een afdeling van de zeeverken ners) in Vlissingen onder zijn hoe de. "Mijn streven is om de jongens van vijftien-zestien jaar op een zo hoog mogelijk peil van zelfstan digheid te brengen. Daanoor ma ken we aan het begin van het sei zoen afspraken, die ieder groepslid dient na te komen en waarvoor we met elkaar verantwoordelijk zijn". In dat proces naar meer zelfstan digheid zitten onder meer overle vingstochten. Dit voorjaar onder namen twee groepen tweedejaars van de Wilde Vaart dergelijke avontuurlijke tochten. De eerste jaars zeeverkenners maakten zwerftochten doorstreken in Zee land van twee dagen. De overle vingstochten duurden vier dagen. De opdracht aan de twee groepen ovcrlevers luidde heel eenvoudig. 1. Maak drie overnachtingen die niet op elkaar lijken: 2. binnen twee weken een verslag maken, inclusief zwart-wit-foto's en 3. rond zien te komen met een be drag van tien gulden per persoon. De uitvoering ervan was moei lijker. Dat ondervonden vooral Marius Appelman, Ruud van Mieghem en Arjan de Groot. "We hebben geleerd dat je nooit met z'n drieën moet staan liften", was een van de leringen die ze uit de tocht trokken. Op Góede Vrijdag (29 april) staken ze in de overtui ging snel het Zeeuwse te kunnen verlaten de duim in de hoogte langs de snelv/eg bij Vlissingen. In het verslag maken ze gewag van hun allereerst ervaring: "wachten, wachten en nog eens wachten". Plus een intermezzo met een poli- tie-agent, die hun liftbewegingen niet wettelijk geoorloofd achtte en ze tien meter verderop stuurde ('we zijn demonstratief wegge gaan'. aldus het verslag) om daar hel geluk te proberen. De route van het drietal liep tot in de Veluwe. Hortend en stotend kwamen de Vlissingse jongelui er aan. Onderweg wilde een liftgever hen zelfs een tientje aanbieden, medelijden als hij had. Ze accep teerden dat niet. Wel verkochten ze stickers van de scoutingsgroep aan de goedwillende chauffeur. Van dat geld werd bij de Dom in Utrecht friet gekocht, melden Marius. Ruud en Arjan. Eén van de opdrachten luidde informatie vers water is een attractie Lange Delft 61 MIDDELBURG LEK M4Êi dij verzamelen over de kerk in het hartje van Utrecht, hetgeen keurig werd opgevolgd en vermeld in hei verslag. De hangmat die voor de eerste overnachting in elkaar werd gezet leverde zelfs achteraf nog ges preksstof op. "Toen Marius in zijn bed(hangmat) wilde stappen", al dus de verslaggeving. "Hoorde je vier droge knapjes, en Marius lag bovenop Arjan te spartelen. We zijn toen dus maar broederlijk naast elkaar gaan liggen".. Letterlijk geven de drie Wilde Vaard-leden een gesprek weer met een 'boze feministische bos- wachtster met twee bodyguards'. Zij: 'Zo jongeluizo te zien hebben jullie vannacht hier gekampeerd' ja trui, dat kan iedere belg toch zien) Maar dat is nog niet het erg ste. Wij: 'Oh nee?' Zij: 'Maar dat, dat dat'(ze wees op ons lieve vuurtje of er een lijk l"g)- Veertien drumkorpsen strijden voor een plaats in de finale Vanaf elf uur zaterdagochtend 30 juni is het sportpark aan de Vlis singse Irislaan het toneel voor veertien drumkorpsen. Het zijn alle gerenommeerde korpsen, die deelnemen aan de voorronde van het Nederlands kampioenschap DHC (Drum Corps Holland). Voor de organisatie tekenen de Culturele Raad Vlissinaen en „De betere geschenken" SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG i.01180 13221J Showkorps Oranje Nassau in Vlissingen. De finale is omstreeks half acht zaterdagavond. Net als tijdens het Anglo Dutch Contest vorig jaar verwacht de organisatie meer dan duizend toeschouwers, die kunnen genieten van de hoog standjes die de korpsen op de wei zullen tonen. Drumkorpsen brengen perfecte showmuziek, die varieert van klassiek tot geïmproviseerde jazz. De gebruikte instrumenten on derscheiden zich van die van an dere blaasensembles door hun brede klank en gemakkelijke hanteerbaarheid bij de show. De korpsen richten hun programma zaterdag op één zijde van hel speelveld- daar waar het publiek zit. Het programma duurt ongeveer zes uur. De beste acht korpsen komen uil in de finale 's avonds vanaf half acht. De voorronde in Vlissingen is één van de vijf die plaatsvinden in heel Nederland. In september treffen de finalisten elkaar voor Het Hilversumse korps Beatrix het Nederlands kampioenschap in Dordrecht. In Vlissingen treft een groot aan tal korpsen elkaar dat gerekend kan worden tot de absolute top in Nederland. De deelnemende ge- 'Z.elschappen zijn: Beatrix uit Hil versum. Jubal uit Dordrecht. Blue Spirit uit Middelburg. Oranje Nassau uit Vlissingen. DIO uit Dordrecht. Excelsior uit Goes, Juliana uit Middelburg, DWS uit Rijnsburg, Jong Leven uit Bruns- sum. De Pijpers uit Vlaardingen, Oranje uit Huizen. Avant Courir uit Baarn/Eemnes. Jong Excelsior uit Goes en Johan Friso uit Mid delburg. Jong Excelsior en Johan Friso komen uit in de 'tussenklas- se' en de overige kropsen dingen om de eer in de 'open klasse'. Wij: 'Ach dat valt wel mee. We hebben het goed in de hand'. Zij 'Ja, ja. Dal zei m'n oma ook en is nou dood'. Ondertussen ging zo'n bodyguard in het vuur graaien, dat we de vori ge avond hadden uitgepist. (Dal benne leuke dingen voor de mens)'. Er gebeurde de volgende dag nog van alles.- Een lift van een be hulpzame dame leverde hel drie tal een plastic tasje met inhoud op, eigendom van 'het Grietje dat ons met 150 naar Hoenderloo bracht.' De hangmat was weer niet stevig genoeg en traditiegetrouw enkele uren staan voordat een automo bilist een lift bood. En dan toch éne automobiliste die de jongelui door haar schoonheid helemaal in extase bracht. Zo erg zelfs dat ze er nog enkele slapeloze nachten aan overhielden, vertellen ze later. De opdracht om gegevens over 'wild kamperen in het dichtbe volkte Nederland' uit te pluizen voerden Marius, Ruud en Arjan perfect uit. Eddy Enters en Gideon Kreytz hadden als tweetal heel wat snel ler een lift. Nog geen half uur na het vertrek uit Vlissingen zaten ze al in een auto richting Ridderkerk. Hun route liep via Den Haag naai de Biesbosch. Behalve automobi listen, staken ze ook de duim op langs een scheepvaartroute. De eerste nacht bivakkeerden ze trouwens heel gerieflijk in een 'gekraakt' trapportaal van een flat. Het museum Boumans van Beuningen in Rotterdam bezoch ten ze - volgens opdracht - wel, maar de entree was zo duur, dat Eddy en Gideon de gegevens maar verzamelden middels fol ders die de portier van het mu seum gratis aanbood. Overigens vermelden ze nog in het verslag, dat ze voor ƒ26.50 stickers ver kochten in een bejaardenflat. Jan Jacobs gaf Eddy en Gideon de opdracht mee om met leden van de Tweede Kamer te praten over de Kampeerwet. Tweede kamer leden bleken echter onvindbaar voor de speurende Vlissingers. Wel ervoeren ze aan den lijve hoe scherp de veiligheidsmaatregelen op het Binnenhof zijn en dat het heel wat moeite kost om het ge bouw van de volksvertegenwoor digers binnen te komen. Na een 'gerieflijke' overnachting in een bouwloods krijgt het twee tal de opdracht zich maar eens in de Biesbosch te oriënteren. En daar rijden weinig auto's. "Maar liftend per boot kom je er ook", stellen ze later vergenoegd vast. Als ze het bivak hebben opgesla gen, leren ze dat een blik niet zo maar op het vuur gezet kan wor den, maar in gesloten toestand na verhitting uit elkaar barst*. De laatste nacht (Gideon en Eddy maakten de overlevingstocht van 17 tot en met 20 april) wordt on der de blote hemel geslapen. De eerstejaars leden van de Wilde Vaart maakten een zwerftocht in Zeeland, eveneens met beperkte middelen. Leider Jan Jacobs: "Ei genlijk is het werk gericht op de jaarlijkse trektocht, waar we goed geoefend aan dienen te beginnen. Dit jaar gaan we naar Engeland. En de jongens moeten ervaren hebben hoe je zo voordelig moge lijk zo'n tocht kunt maken". Tijdens een vrijdagavond-bijeen komst in het honk van de groep wordt driftig nagepraat over de tochten. Wie het gesloten en later ontplofte blikje op het vuur heeft gelegd is nog steeds niet duidelijk en zal ook wel nooit worden op gelost. En met z'n drieën liften doen ze'*bok niet meer. Maar de jongelui hebben nog veel meer geleerd. "Je leert vooral hoe luxe we het in het dagelijks leven heb ben. Tijdens zo'n tocht is vers wa ter als een attractie, terwijl je thuis alleen genoegen neemt met limo nade of iets anders uil de super markt". TANDPROTHETICUS Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 I lobeinstraat 52. Vlissingen Gezond Jïaar groeit alleen op een ge zonde hoofdhuid. Bioscalin, ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw'hoofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt, Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Kappers. Inl. en fol der: Bioscalin (Nederland) Tel. 070 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den Haag

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1984 | | pagina 1