Slagers hielden wedstrijd nihclr brillen Keitc 1Ai*6iXA)L GA VOOR UW FIAT NAAR BLAAS IN MIDDELBURG. Schoolfoto uit de oude doos Autowasmachine in hartje Middelburg Vlissingers winnen reis naar Parijs Vlissingse zaalvoetbalploeg organisator Miro-toernooi Woensdag 23 mei 1984 DE FAAM NA EEN JAAR PROMOTIE NAAR DERDE KLAS NU GELUIDSVRIENDELIJK 1 MIDDELBURG: Lange Delft 8a en 8b, tel.: 01180-13792. Gasprijs omlaag Mient-Jan Faber Prestatieloop Volwasseneneducatie (1) Milieubeleid Kerkendag Natuur in de stad Studie- en beroepskeuze Fotowedstrijd Rode Kruis Ramses Shaffy Medische Advent Zending Schaapscheerfeest Mars rond Walcheren Steunpunt Ouderen EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE BLAAS, HERCULESWEG12, MIDDELBURG. TEL. 01180-12918. Secretaris CBTB Volwasseneneducatie 2 Kruisraketten Jeugd Olympische dag Veerse Avond Interkultureel voetbaltoernooi Open huis Zonneveld Podio per l'arte Rommelmarkt Tekeningen Het Miro zaalvoetbalteam is op zaterdag 26 mei gastheer van de deelnemers aan het Miro zaal voetbaltoernooi in sporthal Bas- kensburg. De organisatie van dit toernooi is een gevolg van de pro motie naar de derde klas afdeling Vlissingen. De ploeg speelde nog maar pas één jaar in de officiële competitie. Miro bedrijfsleider Willem van Kuijk heeft een wis selbeker, beschikbaar gesteld voor de winnaar van dit toernooi. De wisselprijs voor de sportiefste ploeg is geschonken door de firma Martens uit 's Heerenhoek. Ook de beste speler van het toernooi krijgt een prijs. Uit alle Miro ves tigingen in Nederland is een ploeg afgevaardigd. Het Miro zaalvoetbalteam in Vlissingen is eigenlijk als een grapje begonnen. De Miro wilde wel eens een eigen ploeg laten spelen in het jaarlijkse eigen toer nooi. De spelers hadden er even wel zin in en besloten deel, te ne men aan de officiële competitie. Het seizoen '83/'84 nam de pleog voor het eerst deel aan de compe titie in Vlissingen. En meteen promoveerde het team naar de derde klas. Het toernooi op zaterdag 26 mei begint 's morgens om negen uur en is tegen zeven uur 's avonds afgelopen. In het clubgebouw van Marathon is er 's avonds nog een gezellig samenzijn, waarbij de Van Kuijk de prijzen zal uitrei ken. Tijdnes de afgelopen Zeeland- beurs demonstreerde een achttal Walcherse slagers de juiste wijze van vleesbraden. De bezoekers van hun stand konden tevens meedoen aan een wedstrijd. Daarbij moesten zij het totale ge wicht raden van de acht slagers van wie een foto op het wed strijdformulier was afgebeeld. In middels hebben de slagers zich laten wegen. Dat gebeurde vorige week op de weegbrug aan de Loskade in Middelburg. Het werd een totaal gewicht van 688 kilo gram. "Er waren nogal wat men sen die dit gewicht juist hadden geraden, zodat we in grammen hebben beoordeeld", vertelde Frans Gillissen uit Vlissingen, één van de deelnemende slagers. Er hebben om precies te zijn 999 mensen een formulier ingestuurd. De eerste prijs, een vleespakket ter waarde van honderd vijftig gulden, is gewonnen door A. Baaij uit Vlissingen, een vleespakket van 100.— is voor de familie Lekatompessy uit Middelburg. H.J. Roelse in Souburg kreeg een pakket van 75,— nevrouw van de Putte in Serooskerke won een vlcespakket van 50,— en de Vlissingse families Geldof, Brands en Rosevelt kregen ieder een pakket van ƒ25. De prijs winnaars hebben inmiddels be richt gekregen. Op de foto de slagers op de weeg brug, van links naar rechts: H. Wijffels, Vlissingen: A. de Jager, Souburg: J. Hugense. Domburg; J. Francke. Ooslkapelle, F. Gillis sen, Vlissingen: R. van Maanen, Vlissingen; A. Sturm. Middelburg en J: Verboom. Vlissingen. Naast een riant prijsvoordeel krijgt u: •deskundig advies Rinck kwaliteit «Quick service vakkundige aanpassing van 79,- voor Met zelfkleurende glazen. j Model MLII De originele pilotenbril met etui en garantiebewijs -| -| -| van 168,- voor 111~ Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in net oog. De binnenstad van Middelburg heeft weer een autowasserette. Het tankstation aan de Walensin- gel bezit sinds ruim een week een autowasmachine. Het is niet voor het eerst dat dit tankstation in bet bezit is van een dergelijke machi ne. De vorige stond buiten en be zorgde een storende geluidsover last. De nieuwe Baptistamachine kent deze problemen niet. Ge plaatst in een hal wordt de ge luidshinder beperkt tot een mini mum. De machine heeft twee units. De te wassen auto wordt voorgewassen onder hoge druk. Wanneer de borstels in werking treden is het vuil er al af. Een groot voordeel: zo ontstaan er geen krassen en het wassen gaat sneller. De auto wordt in ongeveer vier minuten gewassen. De kosten (tussen ƒ5,- en 11, zijn af hankelijk van het soort wasbeurt: koude- of warme was of een bo- demwas. De wasbeurt wordt via een computer geprogrammeerd. Wagens tot de grootte van een Volkswagenbus kunnen er te recht. Nog een voordeel van de wasserette is. dat het milieuvrien delijk is. Het gebruikte water wordt gefiltreerd en opnieuw ge bruikt. SPELEN EN SPAREN, is het faotto waaronder klanten van Miro-Vlissingen de komende we ken mee kunnen doen aan het landelijke Miro Winkelspel. Bij dat spel maken deelnemende klanten iedere week kans op gratis winkelen voor 10.0 of j 500, I )anrnaasi kan door middel van de kaarten 'gespaard worden voor gratis vlaaien. Bij elke 25 gulden boodschappen ontvangen Miro-klanten vanaf vandaag een gratis speelkaart. Met behulp van op de speelkaart aangebrachte spaarzegels kunnen zij sparen voor. een gratis Lim burgse abrikozenvlaai of de helft van de tegenwaarde daarvan in contanten. Indien op de speelkaart een aantal gegevens wort ingevuld en deze tijdig in het Miro-filiaal wordt in geleverd, kan men deelnemen aan een quiz die wordt gespeeld onder leiding van Hans van Willigen- burg en Sjoukje (Zeg 'ns AAA) Hooymaayer. Vanaf 29 mei bellen zij iedere dinsdagavond 8 weken lang, een aantal deelnemers op. Zij stellen aan die deelnemers een vraag, waarbij die deelnemers zelf mogen kiezen of het een makke lijke dan wel iets moeilijkere zal zijn. Afhankelijk van die laatste keuze, levert een goed antwoord 100,-'of 500,- aan Miro te goedbonnen op. De prijs wordt aan de winnaars uitgereikt op de daaraanvolgende zaterdag om 11.00 uur in de Miro aan de Gil- deweg 6 te Vlissingen. De prijsui treiking gebeurt door algemeen bedrijfsleider J.W. van Kuyk. Miro's Winkelspel wordt de ko mende weken gespeeld in alle 13 vestigingen in Nederland. De laatste quizavond voor Miro-Vlis singen is dinsdag 17 juli. Dolgelukkig nam mevrouw Riemens uit Vlissingen vorige week bij de firma Peeters in Middelburg een reisbiljet in ontvangst, dat recht geeft op een driedaagse reis voor twee personen naar Parijs. Mevrouw Rie mens raadde bijna perfect bet aantal smeltzekeringen in een glas, die Peeters tijdens de Zeelandbeurs het publiek voorhield. Het waren zeke ringen van een Fissier snelkookpan. Peeters heeft aan de Langeviele een zaak in luxe- en huishoudartiky tuin en rotanmeubelen. Op de foto reikt de heer Peeters de prijs uil De gasprijs kan met tien cent per 'kuup' omlaag. Dit betekent voor een gemiddeld huishouden een besparing van 250 gulden per jaar. Dit is de mening van de Socialis tische Partij, die het rapport 'Tijd voor tegengas' aanbiedt aan alle gemeenteraden in ons land. Ook heeft de partij een exemplaar er van aangeboden aan de PZEM. De leiders van hel Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en van hel Interkerkelijk Comité Tweezijdi ge Ontwapening ontmoeten el kaar vrijdag 25 mei in Britannia in Vlissingen. Mient-Jan Faber (IKV) en R. Jobse (1CTO) praten tijdens de forumdiscussie die als thema heeft 'Kruisraketten, Ja of Nee?'. De bijeenkomst is georga niseerd door de afdeling Zeeland van de JOVD en begint om 20.15 uur. Toko Van de Hage op het strand van Domburg is hel startpunt van de prestaticloop, die Dynamo, de VVV en de Stichting 150 Jaar Badplaats Domburg vrijdag 25 mei op stapel hebben staan. De afstanden zijn 4 of 9 kilometer naar keuze. Aanvang 19.00 uur. Het Zeeuws Steunpunt Volwasse neneducatie heeft een boekje uit gebracht dat een 'beeld geeft van hoe er in het Zeeuwse veld van volwasseneneducatie wordt ge dacht en gewerkt'. Het boekje kan worden aangevraagd bij het steunpunt in Middelburg: 01180- 34880. Gedeputeerde mr. J.P. Boersma uit Middelburg praat vanavond (woensdag) over de relatie tussen Zeeuwse milieuproblemen en de Europese Gemeenschap. Dat doet hij tijdens een bijeenkomst van de afdeling Valkenisse van de PvdA. die om 20.00 uur begint in hel •'dorpshuis van Biggekerke. 'Getuigenis-gerechtigheid-vrede' is het thema van de tweede Zeeuwse Kerkendag van de Pro vinciale Raad van Kerken. De deelnemers komen zaterdag 26 mei om 10.00 uur bijeen in het oecumenisch vormingscentrum Hedenesse in Cadzand. Er zijn verschillende sprekers. Andere programma-onderdelen zijn dis cussies, een informatiemarkt, op tredens en een vesperdienst, die om 16.00 uur begint. Deze wordt muzikaal opgeluisterd. De Zuida frikaan ds. Ntoane, die wegens zijn protesten tegen de apartheid niet meer terug "mag naar zijn land. houdt een inleiding. De natuur in de stad wordt belicht tijdens een dia-lezing, die don derdag 24 mei om 20.00 uur be gint in De Schakel in Middelburg. De organisatie ervan is in handen van de Werkgroep Natuureduca- tie Middelburg. Deze werkgroep stelt zaterdag 26 mei een kraam op aan de ingang van het park Toorenvlicdt in Middelburg. In het park is een natuurpad uitge stippeld. dat belangstellenden vanaf 11.00 uur kunnen volgen. Vierduizend mensen hebben in '83 deelgenomen aan een studie- of beroepskeuze-onderzoek van de Zeeuwse Stichting voor beroe- penvoorlichting en studie- en be roepskeuzevoorlichting (ZSB) in Goes. Dit staat in het onlangs verschenen jaarverslag. De helft van het aantal deelnemers komt uit de zesde klas van de lagere school. De anderen komen uit hel voortgezet onderwijs. De inschrijving voor de fotowed strijd over het thema 'strand, wind en water', die de Culturele Raad Vlissingen heeft uitgeschreven, sluit op 31 mei. Inschrijven kan door een formulier aan te vragen: 01184-14928. Er zijn vele prijzen beschikbaar. Het Rode Kruis helpt overal waar zich noodsituaties voordoen. Vooral slachtoffers van oorlogen en natuurrampen biedt het Rode Kruis de helpende hand. De or ganisatie houdt in de periode van 28 mei tot en met 9 juni haar lan delijke collecte. Het motto daar van is: Met veertien miljoen mensen zijn we toch goed voor veertien miljoen gulden?'. Ramses Shaffy treedt samen met enkele vrienden op in het Raj- neesh Meditatie Centrum aan de Brakstraat in Middelburg. Het optreden begint zondag 27 mei om 20.00 uur. Kaarten kosten 12.50 en kunnen worden besteld via: 01180-38198. Ruim 1000 mensen gaan zaterdag 26 mei de 'straat op om tijdschrif ten te verkopen, die twee gulden per stuk kosten. De totale op brengst gaat naar de Medische Advent Zending, die medisch en opvoedkundig zendingswerk ver richt en hulp biedt aan mensen in nood. Het gironummer van de Medische Advent Zending is 17797. De kinderboerderij Klepperhoeve in Middelburg (op hel Meiveld) heeft zaterdag 2 juni ingeruimd voor het schaapsscheerfeest. In verband met het tienjarig bestaan van de kinderboerderij wordt het een groter feest dan voorheen. Zo zijn er: kinderkennis, volleybal demonstratie. rommelmarkt, op treden majorettenkorps. ringrij- den op de fiets, poffertjes en wa fels bakken, kabelbaan, informa tiekraan), jeugdwijkkrant, jeugd toneel en een creatief spel. Deze activiteiten worden door verschil lende verenigingen in Middel burg-Zuid georganiseerd. Vlasbe- werken. hoefsmederij, glasblazen, stoelen matten, weven en spinnen zijn de oude ambachten die die dag eveneens worden getoond. Het festijn begint om 10 uur en duurt tot 16 uur. 'Willen is kunnen' in Vlissingen heeft de 14de 'Mars rond Wal cheren' voorbereid, die zaterdag 26 mei wordt verlopen. De 65 ki lometer lange tocht begint om 9.00 uur bij hel clublokaal in de voormalige Willem 3-kazerne aan de Vlissingse Oranjestraat. Inlich tingen over deze wandeltocht: 01184-64595. De Open Dag van het Kruispunt, een steunpunt voor ouderen aan de Mortierestraat in Middelburg, trok veel bezoekers. Het steun punt wil ouderen in zoveel moge lijk opzichten van dienst zijn. Iedere woensdag van 10 tot 11.30 uur is het steunpunt aeonend. GROOT INDUSTRIE TERREIN ARNESTElN I L Eerste Zeeuwse Autogarage Blaas is vertrouwd voor Fiat. Omdat Eerste Zeeuwse Autogarage Blaas als Officiële Fiat Dealer de beschikking heeft overoriginele onderdelen en onderhoudsmiddelen. En over uitstekend opgeleid personeel, dat snel vakkundige service kan uitvoeren tegen vaste, lage prijzen, waarmee u tevoren al bekend bent! tSOESO RAT. UNIEK IN PRUS EN PRESTATIE. Drs. N. Groot neemt op I sep tember afscheid als secretaris van de Christelijke Boeren-en Tuin ders Bond West-Nederland. Hij had de leiding van het kantoor in Goes. Het Zeeuws Steunpunt Volwasse neneducatie. de beide Pedagogi sche Academies in Zeeland en de drie Zeeuwse Vormingsinternaten beginnen in september met een voor Nederland unieke leergang volwasseneneducatie. De cursus is bedoeld voor mensen die nu als vrij willig(st)er werkzaam zijn' maar die niet over een bevoegd HBO-diploma beschikken. Ge dacht wordt aan begeleid(st)ers van vrouwengroepen (VOS en VIDO), van alfabetiseringspro jecten, van educatieve projecten voor buitenlanders en dergelijke. Onder het motto 'Vrouwenverzet tegen bewapening en kruisraket' wordt donderdag 24 mei een in formatie-avond gehouden in 'l Pand in Middelburg. Het gaat om het geven van informatie over allerlei acties bij Woensdrecht. die door vrouwen worden uitgevoerd. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Dynamo '70 Middelburg, Delta Sport Zierikzee, Volharding Goes, Luctor Middelburg, Utopia Terneuzen, MHC Vlissingen, School De Moor Axel en de Zeeuwse B-selectie voetbal zijn de Zeeuwse deelnemers aan de Jeugd Olympische Dag, die zater dag 26 mei op Papendal wordt gehouden. Door selectieprocedu res op provinciaal niveau zijn er van de tienduizend jongeren, die in negen lakken van sport uitk wamen, vijftienhonderd overgeb leven. Zij strijden zaterdag 26 mei in een onderlinge competitie om de hoogste eer en de medailles. De traditionele Veerse Avond van de Stichting Delta Cultureel wordt dit jaar op vrijdag 25 mei gehouden in de Grote "Kerk in Veere. De avond is bedoeld voor de inwoners van 'groot Veere' en wordt verzorgd door verschillende verenigingen. Hun culturele pres taties kunnen die avond worden bewonderd. De deelnemers zijn: Kinderkoor 'Van Knop tot Bloem', de jazzgymnastiekvereni- ging, beiden uit Vrouwenpolder. Volksdansgroep Walacra, zang vereniging Serooskerke soortver eniging Serooskerke. muziekver eniging Veeres Genoegen uit Veere en muziekgezelschap Een dracht Maakt Macht uit Seroos kerke. De werkgroep interkulturele akti- viteiten organiseert op zaterdag 26 mei het tweede Vlissingse inter kulturele veldtoernooi. De bedoeling van dit toernooi is d.m.v. een sportieve ontmoeting het begrip tussen de diverse be volkingsgroepen te vergroten. Aan dit toernooi wordt deelgeno men door een Marrokaans team, een Hindoestaands en Surinaams team, een Spaans team en enkele Nederlandse teams. Het toernooi begint om 10.30 en duurt tot 15.30 uur. Wethouder Bruinooge verricht de aftrap en de prijsuitreiking zal plaatsvinden door burgemeester Westerhout. De gemeente Vlissingen heeft als hoofdprijs een fraaie beker ter beschikking. Het toernooi vindt plaats in het sportpaTk Baskenburg aan het Baskenburgplein. De organisatie is in handen .van: Buurthuis 'De Paraplu'; St. Wel zijnswerk Surinamers en Anlillia- nen Zld.Spaanse Culturele Ver eniging. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan houdt Zonneveld don derdag 31 mei (Hemelvaarstdag) open huis. Er is gelegenheid om de nieuwe voorlichtingsfilm te bekijken en verschillende afdelingen zijn opengesteld. Ook is er een nieuwe voorlichtingsfolder beschikbaar gekomen. Verder heeft de dag een feestelijk karakter waarin plaats is1 ingeruimd voor muziek, spelletjes, wedstrijden en een speurtocht' voor kinderen. 's Avonds is er een reünie vooralle pupillen en personeelsleden die ooit op Zonneveld verbleven of er gewerkt hebben. De kunstenaar Wielaert wil met het 'Butler, cheese and, eggs- evenement' het kunstpodium 'Po dio del Mondo per l'Arte' in Mid delburg completeren. Maandag 28 mei heeft hij voorde uitvoering daarvan vastgelegd. Dit gebeurt om 18.00 uur. Om de groepsgelden aan te vullen probeert de Middelburgse Lu- temgroep zaterdag 26 mei in de Graanbeurs op het Damplein zo veel mogelijk spulletjes te verko pen. Deze. halfjaarlijkse rommel markt duurt van 9.00 tot 15.00 uur. De tekenaar Otto Dicke heeft een boek gemaakt over Middelburg. Het eerste exemplaar wordt don derdag 24' mei aangeboden aan burgemeester drs. P.A. Wolters van Middelburg. Dal gebeurt om half vier in Galerie Montparnas- se. 's Avonds tussen 19.00 en 21.00 uur signeert Otto Dicke, samen met de schrijver-dichter Hans Bouma die ook aan het bock heeft meegewerkt, boeken bij boek handel Van Benthem en Jutting aan de Lange Delft 64 in Middel burg. Hans van Willigenburg en Sjoukje Hooymaayer bellen klanten op in het kader van het Miro-spet 'Spelen en sparen'. AAP, NOOT, MIES SÜHET^ De opengebroken straat vormde het decor voor de spelende kinde ren uit de Lange en Korte Geere in 1922. Mevrouw J. van der Giesen- Kerkhof, die woont aan de Span jaardstraat in Middelburg, zond deze foto aan ons en voorzag de kiek van enkele interessante aan tekeningen. Zo meldt zij dat de foto werd gemaakt naast een snoepwinkel waar je voor één cent van bet blad kon kopen. Ook pe troleum voor bet kookapparaat had men er. Staande opzij - zo meldt mevrouw van der Giesen - zie je ook nog de aardappelboer. Boven de kinderen is nog bet aardappelpakhuis zichtbaar. De straat mondde uit in de Kleine Gortstraat. Zij noemt kinderen die op de foto staan als volgt. Op de bovenste rij Annie en Corrie Fastenou van de Galanteriewinkel aan de Korte Gortstraat. Het meisje met de donkere strik is die van Pcliet. Naar beneden zien we Jan Faste nou en broer Sjaakie (mutsje en sjaaltje). Daarvoor mijn broertje met het donkere haar en matro zenpakje Koosje Kerkhof (wij woonden aari de Lange Gortstraat 132) en daarnaast Aernoul Paste- nou. Zelfben ik het meisje met dat hondje (bewogen). De mevrouw ernaast dreef dat winkeltje. De andere kinderen woonden in de Geere en in de doodlopende straat waar de bakkerij van de Broederbond was. De kruide nierswinkel-^van die bond was trouwens in dtN^angeviele. Chef in die tijd was de heer Polderman. Wie o wie zijn toch die anderen en waar zijn ze gebleven? De foto werd genomen op een doorde weekse dag tussen 12 en 14 uur. Ook deze foto kunt u weer bestel len bij de redactie van dit blad. U dient dan dit knipsel aan ons te zenden, samen met f 7.50. Betaalt u met geld. dan s.v.p. aantekenen. Wie met een cheque betaalt, dient deze op naam van onze fotograaf Ruben Oreel te stellen (zonder adres). Het adres van de redactie is: Postbus 5017. 4330 KA in Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1984 | | pagina 7