9Q 0 N 0 8T o 21 a 0 GEMEENTERAAD UITVOERING AANTAL GROTE PROJEKTEN AKKOORD :r 5' a 0 SCHADELIJKE STOFFEN: Houdt ze apart! 23-30 mei ww 0 0 (0 U" S.O 25" 0 o 0 o Ea O a 0 week DE FAAM Woensdag 23 mei 1984 MENU 'TAFELTJEDEKJE' week 28 mei-2 juni Uitvoering woonwagenplan Voor zaken als het plaat sen van een kraam, het maken van muziek, hou den van een loterij, een rommelmarkt of een col lecte heeft men vergun ning nodig. Voordat op een aanvraag beslist kan worden, moeten diverse adviezen gevraagd wor den. Dat vergt tijd. Vraag vergunningen, ontheffin gen e.d. daarom tenminste een maand tevoren aan. De bouw van het bibliotheekgebouw aan de Kousteensedijk vordert gestaag. En daarmee ook de bouw van het Middelburgse studiecentrum van de Open Universiteit dat in het gebouw ondergebracht wordt. Interesse voor een studie aan de Open Universiteit? Vraag een folder aan bij de afdeling Onderwijs!! Op de balie in de voorlichtingswinkel Stadhuisstraat 2, vindt u aan (nieuwe) gratis af te halen folders/ brochures: - Gemeentegarantie voor bouw, koop en verbetering van eigen woningen - Premiekoopwoningen A en B, Vast en zeker - Werkterrein en werkwijze ETI Zeeland - Buitenlandse pleegkinderen, richtlijnen voor de opneming en toelating Binnenkort komt de fietsgraveerbus in de Stromenwijk, de Breewijk en de Magistraatwijk. Bewoners van deze wijken ontvangen een berichtje waar de bus precies staat en wanneer men zijn of haar fiets ter gravering kan aanbieden. Maak gebruik van deze mogelijkheid. Ook in Middelburg kon den al fietsen aan de eigenaar terug gegeven worden als gevolg van de gra- veeraktie. De gemeenteraad heeft ingestemd met de herinrichting van de Markt en omgeving, met asfaltering van de kadienroute, met het woonbuurtverbeteringsplan Nieuw Middelburg en met het treffen van voorzieningen aan het Balkengat. De eerste drie projekten zijn in de inspraak geweest zoals de Inspraakverordening dat voorschrijft. Die plannen hebben als gevolg van de inspraak ook wijziging ondergaan. Hiernaast wordt in het kort op deze openbare werken ingegaan. Wie er nog meer over weten wil kan terecht bij buro Voorlichting. Wat de Markt en omgeving betreft: binnenkort zal met de direkt belanghebbenden nader overleg plaatsvinden over onderdelen van dat plan. Wie aan schadelijke stoffen denkt, denkt misschien niet eerst aan dat soort stoffen die hij of zij zelf gebruikt. Toch heeft U zelf waarschijnlijk ook stoffen in huis die schadelijk zijn voor het milieu. Denkt U maar eens aan batterijen, bestrijdingsmiddelen, cosmetica, afval van de fïlmhóbby, medicijnen, motorolie, petroleum, terpentine, verfrestanten e.d. Voordat U nu aan het opruimen gaat: leest U eerst even het artikeltje over schadelijke stoffen. Wanneer u een bepaald gemeentelijk onderwerp in deze rubriek behandeld wilt zien, dan kunt u dat laten weten aan het bureau Voorlichting, Stadhuisstraat 2. 1 "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de Unie Van Vrijwilligers voor ouderen en zieken die zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zotgen. De maaltijden kunnen iedere maandag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur besteld worden. Tel. (01180) 27537. Het bezorgen doet men ook op deze dagen. maandag Gehakt, rode kool, puree dinsdag Braadworst, bietjes, aardappelen woensdag Kuikenborst, appelmoes, aardappelen donderdag Karbonade, bloemkool, aardappelen vrijdag Hamburger, appeltjes, aardappelen zaterdag Nasi. De gemeenteraad heeft op 14 mei j.l. beslist over de uitvoering van een aantal grote werken. Het gaat daarbij om projekten waarmee vrijwel iedere Middelburger wel op een of andere manier in aanraking zal komen. De raad heeft met de door B. en W. voorgestelde plannen ingestemd en het voor de uitvoering benodigde geld beschikbaar gesteld. Herinrichting Markt en omgeving Voor de herinrichting van de Markt is een plan in de inspraak gebracht dat voorzag in beperking van het aantal parkeerplaatsen tot 20. Tijdens de inspraakprocedure is vooral aandacht besteed aan het al of niet autovrij maken van 'de Markt. De inspraakresultaten waren zodanig, dat B. en W. het eerst opgestelde ontwerp-plan hebben gewijzigd. Het nieuwe he rinrichtingsplan waarmee de raad nu heeft ingestemd omvat de Markt, Plein 1940 en het gedeelte van de Gravenstraat tussen de Markt en de Zusterstraat. De zuid en de westzijde van de Markt worden voetgangerspromenade: aan de noordzijde wordt het plein voor het stadhuis vergroot. Door dat ook Plein 1940 heringericht wordt, wordt de looproute tussen de Langeviele en de Markt/Lange Delft versterkt. Het genoemde ge deelte van de Gravenstraat wordt winkelerf. Om een goede fietsrou te te handhaven zal over het plein voor het stadhuis en aan de west zijde van de Markt een fietsstrook komen. Op de Markt zullen 89 parkeerplaatsen overblijven, maar de parkeerduur wordt be perkt tot maximaal twee uur. Op Plein 1940 zullen 35 parkeerplaat sen blijven. De parkeerplaatsen op de Markt zijn alleen bereikbaar via de Lange Noordstraat doordat een zgn. lussensysteem ingevoerd wordt. Dat houdt in dat doorgaand autoverkeer via het hart van de binnenstad niet meer mogelijk is. De tweede lus loopt door de Lan- geviele-Plein 1940-Vlasmarkt; die zal men gebruiken als men op Plein 1940 parkeert. De derde lus (Gortstraat-Zusterstraat-Zuster plein) ontsluit het Zusterplein. Er zullen speciale maatregelen ge- troffen worden om doorgaand au toverkeer te weren van de bus route die wel door de binnenstad blijft lopen. Het plan zal naar ver wachting het betreffende gebied niet alleen aantrekkelijker maken voor de voetgangers, maar het zal ook het woonklimaat van een deel van de binnenstad ten goede ko men doordat doorgaand verkeer geweerd wordt, en daarmee o.a. geluidhinder beperkt wordt. Op grond daarvan zal de gemeente een bijdrage vragen wegens ver betering van de woonomgeving. Het werk kan pas uitgevoerd worden als bekend is dat het Rijk die bijdrage in de kosten ook wer kelijk geeft. Woonbuurtverbetering Nieuw Middelburg Als gevolg yan de renovatie werkzaamheden aan een groot aantal woning#n\ en tengevolge van rioleringswerken moeten in deze wijk veel straten herbestraat worden. Nu dat toch nodig is, kunnen er tegelijk voorzieningen getroffen worden om de snelheid van het verkeer in de straten te beperken tot 30 km/u. Instelling van een "30 km/zone" zal het H vorm waarin de raad er mee inge stemd heeft pas uitgevoerd wor den nadat het Rijk een bijdrage heeft toegekend op grond van de Rijksbijdrageregeling verbetering woonomgeving. Asfaltering Kaaienroute Bij het plan voor de asfaltering van een gedeelte van de kaaien route gaat het om asfalteting van Ook hier komt weer de rijksbij een rijbaan ter breedte van 5,5 drageregeling woonbuurtverbete- meter met aan beide zijden een ring om de hoek met alweer het aanliggende fietsstrook van 1, 2 voorbehoud dat uitvoering in deze meter. In de inspraak over dit plan vorm pas mogelijk is nadat een is wel gevraagd om de fietsstroken voldoende rijksbijdrage verkre- mee te asfalteren, maar dat kan gen is. niet in verband met de aanwezig- Balkengat heid van bomen en omdat een Tot slot in het kort nog het Bal- bredere asfaltstrook op de kaaien kengat. Hier zal de riolering ver- esthetisch niet aanvaardbaar is. nieuwd worden, de kadewand Waar mogelijk komen er ook par- wordt verplaatst en verbeterd en keervakken voor auto's, maar in het voetpad herbestraat. Het totaliteit vermindert de parkeer- voetpad wordt via een trap met de gelegenheid wel. Bij de Bellink- Dokbrug verbonden. In de kosten brug komt een voetgangersover- wordt een rijksbijdrage van 50% steekplaats die ter tegemoetko- gevraagd. Ook hier: eerst de ming aan wensen uit de inspraak, rijksbijdrageregeling afwachten van een verkeerslichteninstallatie en daarna pas het werk uitvoeren, voorzien wordt. De aansluiting Plannen inzien? van de Bellinkstraat op de kaai In dit artikel is het niet mogelijk wordt uitgevoerd in de vorm van de plannen uitvoeriger toe te lich- een "inrit" omdat de Bellinkstraat ten. Wilt U meer informatie of de woon- en leerklimaat ten goede woonerf is .Ook wordt de aanslui- plannen nog eens inzien? Neemt U komen. Tegelijk zullen de Sport- ting vandeNieuwstraatopdekaai even kontakt op met buro Voor laan en de Nassaulaan geasfal-, gereconstrueerd. Verwacht wordt lichting: men zal U graag de stuk- teerd worden. Er zullen daar ^at met de asfaltering tegemoet ken laten zien of indien nodig U in maatregelen genomen worden om gekomen wordt, aan de, klachten kontakt brengerrenet degeen die U te voorkomen dat er harder gere- over geluid- -en trillingsóverlast: meerinformatie-verstrekken kan. den wordt dan 50 km/u, terwijl ook de parkeervoorzieningen aange past worden. Over het ontwerp van het woonbuurtverbeterings plan konden de belanghebbenden inspreken. Als gevolg van de in spraak is beslist dat de wegver smallingen zo zullen worden uit gevoerd, dat ze ieder niet meer dan 1 parkeerplaats in beslag nemen. Degenen die hebben ingesproken zullen zeer binnenkort bericht ontvangen of hebben inmiddels al antwoord gekregen. Het woon buurtverbeteringsplan kan in de In het door Provinciale Staten vastgestelde woonwagenplan voor de provincie Zeeland is de gemeente Middelburg opgedragen binnen haar grenzen 12 nieuwe standplaatsen voor woonwagens te creëren. In het kader van de uitvoering van dat woonwagenplan is eind 1983 voorlopig een lokatie aangewezen aan de Oostperkweg op het industrieterrein Ramsburg voor de realisering van 6 BEDRIJFSwoonwagenstandplaa- tsen (wonen bij het werk). Omdat er geen behoefte bestaat aan bedrijswoonwagenstandplaatsen, maar wel aan kampjes, waar uitsluitend wordt gewoond, heeft het beoordclingsteam voor standplaatsen voor woonwagens over de voorgestelde lokatie Ramsburg negatief geadviseerd. Woonwagenkampjes, waar uitsluitend wordt gewoond, dienen niet op een industrieterrein te worden aangelegd, maar in of in de directe nabijheid van bestaande woonwijken. In verband daarmede hebben burgemeester en wethouders verder afgezien van het situeren van een woonwagencentrum op deze lokatie. Verwacht wordt, dat binnenkort nieuwe lokaties zullen kunnen worden bekendgemaakt. Het is vooralsnog de bedoeling aan de opdracht van de provincie gestalte te geven door het aanleggen van drie kleine woonwagenkampjes op het grondgebied van onze gemeente. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een Hinderwetvergunning verleend aan Pit Beton Middelburg voor de betonfabriek aan de Klever- skerkseweg 65. Hiertegen kan nog tot 5 juni een beroepschrift worden inge diend. Een beroepschrift kan alleen worden ingediend door de aanvrager, de be trokken asvideur(s), door degenen die eerder bezwaar indienden tegen de aanvraag en door hen die kunnen aan tonen daartoe niet in staat te zijn ge weest. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht ten zij voor die tijd beroep is ingesteld en tevens een verzoek wordt gedaan om de beschikking te schorsen of een voorlo pige voorziening te treffen. Een beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's- Gravenhage. Een verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van be stuur van de Raad van State. De beschikking en bijbehorende stuk ken liggen tot het einde van de beroep stermijn iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken in het stadhuis (begane grond) en op zaterdagen van 10.00 uur tot 13.00 uur bij de Openbare Bibliotheek aan de Molstraat 13. Bij de stukken ligt een mededeling waar en wanneer een mondelinge toelichting kan worden In Middelburg bestaat de mogelijkheid om schadelijke afvalstoffen uit onze hüishoudens af te geven in plaats van ze in vuilniszakken te doen of via gootsteen of toilet te lozen. Nu bijna twee jaar geleden werd op het terrein van de reinigingsdienst aan de Oude Veerseweg daartoe een gemeentelijk deppt ingericht. Daarvoor bestond al de mogelijkheid om me dicijnen bij apothekers en afgewerkte olie bij garagebedrijven af te geven. Verder worden als proef in de wijken Griffioen, 't Zand en Stromenwijk deze stoffen aan huis opgehaald. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van het Buro Baanlozen Service in de periode van 2 april tot 30 juni. Na die periode zal worden be keken of hiermee kan worden doorgegaan en of het aantal wijken kan worden uitgebreid. Wat STEMMEN BIJ VOLMACHT Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u niet in de gelegenheid bent uw stem zelf uit te brengen op 14 juni a.s. voor de Europese verkiezingen. Bijvoorbeeld we gens vakantie of ziekte. Dit zijn geen rede nen om uw stem verloren te laten gaan. want natuurlijk zijn daar regelingen voor getrof fen. Als u verhinderd bent aan de stemming deel te nemen dan kunt u een gezinslid, echtgenoot of echtgenote, een huisgenoot of een kennis die in de buurt woont machtigen om uw stem uit te gaan brengen. Hij of zij moet echter wel in hetzelfde stemlokaal als het uwe gaan stemmen. Op de voorzijde van uw oproepingskaart vult u uw naam in en de naam van degene die voor u gaat stemmen. Beiden plaatst u een handtekening. Degene die voor u gaat stemmen neemt uw kaart mee naar het stembureau en brengt tegelijk met zijn of haar stem ook uw stem uit. Dit is de meest eenvoudige manier zonder tussen komst van de gemeentesekretarie. Boven dien is deze manier van volmacht geven niet aan een termijn gebonden. U kunt dit ook nog op de dag van de stemming zelf doen, als u bijvoorbeeld plotseling weg moet of ziek wordt. In totaal mag men niet meer dan twee moet u doen om van uw schadelijke afvalstof fen af te komen? Woont u in één van genoemde wijken, dan kunt u kontakt opnemen met de dienst Gemeentewerken, telefoon 27751. De af valstoffen worden dan op maandag bij u thuis opgehaald. Woont u elders in Middelburg dan kunt u de afvalstoffen afgeven bij het ge meentelijke depot (alle schadelijke stoffen) of bij garagebedrijven (alleen olie) en apothekers (alleen medicijnen). Het enige wat daarbij van u wordt gevraagd is een deugdelijke verpak king waarop de naam van de stof(fen) is ver meld. Houdt het milieu schoon en biedt in elk geval op één van de omschreven manieren deze stof fen aan. Ze worden dan op een verantwoorde wijze verwerkt. PLAATS EN AARD VAN VERKEERSMAATREGEL HET WERK 1. Z. Jansenstraat tussen de Pr.- Mauritsstraat en J. Catsstraat Afgesloten voor alle verkeer 2- Kinderdijk Afgesloten voor alle verkeer Bedieningsver keer toegestaan 3. Nieuwstraat Vernieuwing Afgesloten voor gas- en water alle verkeer leiding AANVANGS DATUM Riolerings In uitvoering werkzaamheden Herbestrating In uitvoering In uitvoering machtigingen aannemen. Dit houdt in dat hij of zij drie stemmen in totaal mag uit brengen. Eén van hem- of haarzelf en twee van een volmachtgever. Kiezerslegitimatiekaart Het kan zijn dat u op donderdag 14 juni bui ten Middelburg verblijft door vakantie, werk of verhuizing. In zo'n geval kunt u nog tot en met 8 juni a.s. met de oproepingskaart naar het bureau Verkiezingen komen om hem te laten omzetten in een kiezerslegiti matiekaart. Het bureau aan de Stadhuis straat 2 is die dag geopend tot 17.00 uur. Een éénmaal uitgegeven kiezerslegitimatie kaart, waarmee u terecht kunt in één van de stemlokalen in de ruim 800 gemeenten van ons land, wordt na verlies niet meer ver vangen. Rolstoelgebruikers Middelburg heeft de beschikking over 25 stembureaus bestaande uit ieder drie stem hokjes. Alleen in het J. Roggeveenhuis en in de Rustenburg is een extra aangepast hokje geplaatst voor minder-validen. Daarnaast worden in zeven stembureaus voorzieningen aangebracht om rolstoelgebruikers in staat te stellen zelfstandig hun stembiljet in te vullen. Van het middelste stemhokje wordt op verzoek van schrijfblad van bestaande hoogte naar een lager niveau gebracht. De negen stemlokalen die in onze stad toegan kelijk zijn voor rolstoelgebruikers zijn: - Hoeksteen, ingang Vrijlandstraat, - Se- geersstraatkerk, - Ver. gebouw St. Laurens, - Jacob Roggeveenhuis, - Chr. L.T. S. Kla- renbeek, -Swerf Rust, - Getuigeniskerk, - Ontmoetingskerk. - Rustenburg. Als u niet voor één van de genoemde stem lokalen een oproepingskaart hebt ontvangen en u wilt daar uw stem uitbrengen dan moet u nog even naar de gemeente. Daar wordt dan uw oproepingskaart omgezet in een kiezerslegitimatiekaart, waarmee u in elk stembureau terecht kunt. Dit is nog mogelijk tot en met 8 juni. ir De ontwerp-doelstellingen voor het welzijnsplan 1985-1988 liggen ter inzage bij buro Voorlichting. Daar kan men de stukken ook lenen. A Is men wil reageren op de on t werp -doelstellingen kan men dat tot 2 juni a.s. doen: door een brief te 'schrijven aan B. en W. Colofon Deze voorlichtings rubriek van de gemeente Middelburg staat onder redactie van het bureau Voorlichting in het stadhuis. Telefoon: (01180) 26251, toestel 133 of 224. Reacties zijn altijd van harte welkom.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1984 | | pagina 5