HET WEEKBLAD WALCHEREN De Faam Wethouder: 'Toerisme flinke brok werkgelegenheid' I Afsluiting woonlastenmaand met veel sprekers en muziek IDDDELBIIBfi FOLEL0RESTAD Dynamo ruim vertegenwoordigd bij jeugd Olympische Spelen 'Anderen sjoemelden met leeftijd' BIJOU BIJOU Weltschuh TASSEN MODE Tiende Middelburgse braderie met primeur voor Nederland MODE VOOR JONGE MENSEN! FASHION '84 59.- tot 200.- 25.-tot 79.- Vs 1 GILLES UIT BELGIE EN KINDERBRADERIE DEZE WEEK IN WOON LASTEN KOM ITEE: 'PROLETARISCH BELASTING BETALEN' Otto Dicke Hans Bouma EEN BRADERIE-TOPPER VAN FORMAAT Programma HELMO NIEUWE DRINKSERVIEZEN Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Lange Delft 44 - Middelburg De zaak op de hoek oplage 21 700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de vlissinyer. totale oplage 44 400. uitgave pro vinciale zeeuwse courant b.v administratie/advertenties: markt 51postbus 5017, 4330 ka middelburg. 01180-27651privé h. schrama, 01180-13585. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. op in de binnenstad. Ze dansen en maken heel bijzondere muziek. Elk kledingstuk dat wordt gedra gen heeft een betekenis. De Aal ster Gilles wordt veel gevraagd, ook buiten België. In Nederland trad de groep nog nooit op. zodat Middelburg wat dit betreft een primeur beleeft. Ook aan de jeugd heeft de brade riecommissie gedacht. Op zater dag (de 16e) is er van 10 tot 13 uur een kinderbraderie, waaraan elk kind kan deelnemen. Het kind dat zijn spulletjes op de origineelste wijze aan de klant weet te bren- Middelburg beleeft van donderdag 14 tot en met zaterdag 16 juni zijn tiende braderie. Net als vorig jaar staat deze jaarmarkt geheel in het teken van de folklore, iets waar mee de commissie de braderie van internationale betekenis wil ma ken. Ter gelegenheid van deze tiende braderie zijn er talrijke bijzondere gebeurtenissen op en om de Markt en in de winkelstraten. Opvallend is de komst van De Aalsterse Gilles uit hel Belgische Aalst. Op zaterdag treedt deze kleurrijke groep een aantal keren gen. krijgt van de commissie een prijs. Ailes mag trouwens worden verkocht, als de verkoopprijs niet hoger is dan een knaak. De voor zitter en secretaris van de brade riecommissie (A. Schuitema en L.. Rivière) houden een oogje in het zeil en vormen tegelijkertijd de jury. Tijdens de tweede braderiedag is er weer ringrijden met versierde sjezen op de Markt. Vorig jaar trok dit evenement veel toeschou wers. Uiteraard komen er ook weer andere typische Zeeuwse spelletjes aan bod. zoals krulbol- len. gaaibollen en schieten op de liggende wip. Over de braderie zal in deze krant op woensdag 13 juni een speciale kleurenbijlage worden opgeno- Gemeente en Provincie geven als vanouds uit gebreide informatie Zaken zijn zaken Onze autöpagina goed gevuld met plaatselijk nieuws: Leo van l.iere. auto le nen hoeft niet duur te zijn. VLISSINGEN ER TEGENAAN Het woonlastencomitee Vlissin- gen heeft opgeroepen om 'proleta risch belasting te betalen'. Vorig jaar kregen talijrijke mensen die de onroerend goedbelasting wél betaalden niets van de inspecteur terug omdat - volgens de inspec teur - blijkbaar voldoende ruimte in de huishoudbeurs was om aan die verplichtingen te voldoen. „Wie niet betaald had, kreeg in vele gevallen kwijtschelding vol gens de daardoor geldende rege ling", aldus Peter Dievenbach, voorzitter van het Vlissingse woonlastencomité. Volgens Dievenbach zijn enorm veel mensen gaan lenen bij vrien den of familie om de onroerend goedbelasting over 1983 te kun nen betalen. „Daarom moeten de mensen die dat niet kunnen, dit jaar alvorens hel geld over te maken om kwijt schelding vragen". Manifestatie Het Woonlastenkomite Vlissin- gen houdt deze week een aantal bijeenkomsten in het kader van dc landelijke woonlastenmaand. Ter afsluiting is er zaterdag 26 mei in De Zwaan in Oost-Souburg een manifestatie. De hoofdmoot wordt gevormd door een optreden van de bekende formatie Discus uit Rotterdam, die een liederpro gramma brengt over de strijd van de zwaksten in de samenleving. Rien Kroon, nog een beetje be kend van het kinderprogramma van weleer 'Oebele', zingt in de meeste gevallen de teksten. Zijn zang wordt gesteund door het en semble met swingende muziek. Daarnaast zal ongetwijfeld ook veel aandacht zijn voor de PvdA- specialist volkshuisvesting in de Tweede Kamer, Rien Hummel. Ook André Ouwehand. woord voerder van het Woonlasten Overleg Nederland, voert het woord. Vlissingse politici krijgen vijf minuten in het program maonderdeel Sprekershoek. CDA niet Namens Progressief Vlissingen voert Jos de Keyser hel woord in sprekershoek en wethouder Wil lem Wisse namens tie PvdA. De VVD heeft Volker Wilkens afgevaardigd en Hans Schaap vertegenwoordigt de standpunten Riens Kroon van Diskus van D'66. Het CDA stuurt geen vertegenwoordiger en dc RPCU reageerde niet. Dievenbach daarover: „Vooral het feit dat het CDA geen afvaar diging stuurt is vreemd. Men geeft als reden op dat niet wordt mee gewerkt aan manifestaties waarbij men niet betrokken was bij de voorbereidingen. Ook vreesde het CDA onvoldoende spreektijd te krijgen. Onzin natuurlijk. Iedere vertegwoondiger heeft evenveel spreektijd. Behalve dan Rien Hummel. Ik vind dat het CDA weinig waardering heeft voor zijn kiezers, die ongetwijfeld op die manifestatie aanwezig zijn. Moeite met woonlasten loopt na melijk praktisch door alle partijen heen". De manifestatie begint aanstaan de zaterdag om 14 uur. Het Links Kollektief Walcheren bijt de spits af, waarna het onderdeel sprekers hoek kan worden afgekondigd. Diskus brengt het 'concert in G rood' vanaf 15.15 uur. Rien Hum mel is een uur later aan de beurt en André Ouwehand om half vijf. Om kwart voor vijf sluit Peter Dieven bach deze manifestatie. signeren donderdagavond van 7 tot 9 uur hun nieuwe boek: "Middelburg. teker ningen van Stad en Land". Bij Boekhandel van Benthum en Jutling, Lange Delft 64. Middelburg. Hel windorgel, een aantrekkelijk monument nabij cle boulevards Loodsen 100 jaar sociëteit) maken de scheepvaart veiliger Het vorig jaar werd het ringrijden met versierde sjeesjes teruggehaald naar het centrum. En dat tijdens de braderie. Dit kleurrijke schouwspel vindt u weer op de Markt als onderdeel van "Middelburg Folklorestad" 1984. Vlissingen heeft de handen ineen geslagen. Of het nu de vrijdagse weekmarkt is, de braderie in de Scheldestraat. een excursie naar Fort Rammekens of het Zeeland voetbaltoernooi op de Vlissingse sportvelden, het is allemaal gebracht onder de kop 'Vlissingen Maritiem', met als wervende ondertitel 'bruisend in de branding'. Centraal bij dit alles staat de opening van de op Deltahoogte gebrachte zeewering voor de boulevards Evertsen, Bankcrt en De Ruyter. Hoofdrollen zijn daarnaast gereserveerd voor de honderdjarige loodsensociëteit en alles wat in dat kader gebeurt en het internationale straatfestival dat dit jaar met nog meer allure het publiek moet 'confronteren' met kunst- en cultuuruitingen. Vorige week donderdag presen teerde de Vlissingse cultuurwet houder Daan Bruinoogc hel enorme programma dat tijdens de zomerse maanden wordt opge voerd. Trots kondigde hij aan dat Vlissingen nu eindelijk kan be ginnen met het opzetten van een recreatiebèleid. "Het gemeente bestuur is hel met de provincie eens dal in het toerisme een flinke brok werkgelegenheid gecreëerd kan worden". Naar de smaak van Bruinooge had dal al veel eerder moeten gebeuren, maar het wachten was op Rijkswaterstaat, die de zeewering op Deltahoogte moest brengen. "We zullen alles, in hel werk moeten stellen om Vlissingen in recreatief opzicht voor de toeristen aantrekkelijk te maken". Hij herinnerde aan de vele miljoenen die de gemeente er al voor over heeft gehad om het een en ander te verwezenlijken. Met een knipoog naar de toe komst noemde Bruinooge het Ar senaal met zijn talrijke mogelijk heden voor voorzieningen voor als het zonnetje het eens laat af weten. Ook hoopte hij dat de Vis sershaven snel geëxploiteerd gaat worden als jachthaven, "Op welke manier dan ook". Dat het het gemeentebestuur me nens is met het kiezen voor een gedegen recrealiebeleid dal Vlis singen aantrekkelijk voor toeris ten moet maken meende Brui nooge te kunnen staven met het feit dat de plaatselijke overheid de nu gepresenteerde evenementen met 3,5 ton (extra) steunde. Alle evenementen- bij elkaar kosten een half miljoen gulden, aldus Bruinooge. Ook de provincie kreeg woorden van lof voor de bijna zeventig duizend gulden bijdrage aan de evenementen in Vlissingen. "De hele boulevard moet bruisen van de activiteiten", besloot Bruinooge zijn betoog. •MVWrt bruisend als de branding Omdat we in deze krant regelma tig evenementen zullen melden doen we nu een greep uil de vele activiteiten (de incomplete lijst meldt er al meer dan vijftig), vrijdag 8 juli: Dc Ruyterjaar- markt cn standwerkersconcours; dinsdag 12 juni" ringrijden te paard in Oost-Souburg; zaterdag 16 juni: opening boule vards (officieel 16.30) met muziek (oud mariniers in 16e ee.uwse kle dij). demonstratie valschermzwe- ven en talrijke harmoniën. fanfa re's en brassbands (hafabra-pro- ject): vrijdag 22 juni: de Dr. Staver- man-Brigade (60 jaar) demon streert reddend zwemmen in sportfondsenbad; zaterdag 23 juni: bekende old-ti- inersrit; zondag 24 juni: dansfestival op de boulevard; woensdag 27 juni: officiële vier- ring 100 jaar loodsen sociëteit; zaterdag 30 juni: voorronde Ne derlands kampioenschap Drum corps op het sportpark aan de.Iri slaan; donderdag 5 juli tot en met zater dag 7 juli: braderie Scheldestraat; zaterdag 14 juli tot en met zater dag 21 juli: kermis (ook op zon- dag): vrijdag 20 juli: opening Maritie me expo in Maritiem Instituut De Ruyter; zaterdag 21 juli tot en met zondag 5 augustus: Internationaal Straat festival op de Boulevard; Maandag 23 juli tot en met woensdag I augustus: Speelstad Vlissingen (ook voor kinderen van toeristen); dinsdag 24 juli: Zeeland voetbal toernooi; donderdag 26 juli: Rythm 'n Booze festival in Nollebos: donderdag 2 augustus: viering 15-jarig bestaan Contact Oud Mariniers met onder meer muzi kale show op de Boulevard bij De Ruy terse hooi: zaterdag 4 augustus: wielerspek takel voor trimmers: donderdag9 augustus: bierdraag- wedstrijd op Walstraat: woensdag 22 augustus: vlootshow met presentatie van schepen die op de een of andere wijze bij het werk van het loodswezen zijn be trokken; donderdag 23 tot en met zaterdag 25 augustus: braderie in Vlis singse binnenstad; zaterdag 1 september: Internatio nale Nieuwe Scène op boulevard: woensdag 12 september: districts wedstrijden Bloemsierkunst Zee land en West-Brabant, (een dag later tentoonstelling), zaterdag 29 september: landelijke jeugd wielerwedstrijd boulevards. Lange Delft 61 MIDDELBURG .Modische Sandalet, .decent kleur in gecombineerd De Middelburgse atletiekvereni ging Dynamo '70 levert de meeste jeugd aan de Zeeuwse ploeg die deelneemt aan de Jeugd Olympi sche Spelen zaterdag 26 mei in het sportcentrum Papendal nabij Arn hem. pij het onderdeel atletiek vertegenwoordigt een dozijn Mid delburgers de provincie. De overi ge acht atleten komen van „VERFIJNDE TAFELSFEER" Cristallerie Zwiesel German; DE DRINKSERVIEZEN-SPECIALIST SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 j De Dynamo-ploeg (Foto John Siwabessy) RKHAV (Hulst), Delta Sport (Zierikzee), Scheldesport (Ter- neuzen) en AV'56 (Goes). Drie keer per week traint de groep on der leiding van Marjo Vermane (meisjes) en Marco Stoffer (jon gens). Coach is Hans van Tonge ren. De talentvolle Zeeuwen zijn in of na 1968 geboren. Het is voor de eerste keer dat de jeugd Olympische Spelen worden gehouden. Vorig jaar vonden per provincie selectiewedstrijden plaats. Voor Zeeland was dat in Vlissingen. De jongens- en meis- jesploeg van Dynamo plaatsten zich daar als besten. De winnaars op de verschillende onderdelen vorig jaar in Vlissingen zijn nu aan de Middelburgse ploeg toe gevoegd. "Daardoor zijn we ster ker geworden, vooral in de breed te". zegt Marjo Vermane. Net als dc provinciale voorrondes wordt ook het sportieve treffen zaterdag in Papendal uitgezonden in het jeugdprogramma Spop van de NCRV. Sinds april wordt koortsachtig ge traind op de atletiekbaan van het sportcomplex aan de Nassaulaan in Middelburg. Eerst werd twee keer per week aan de voorberei dingen gewerkt en sinds enkele weken drie keer per week. De meisjesploeg van Dynamo bestaat uil Marian Mulder, Marjan Hey- boer. Saskia de Bock. Brenda van Essen, en Yvette Kuyk. De jon- gensploeg bestaat uit Ad Won- •dergem, Henry Wondergem. Gi- do Kroon, Remy Verhage, Milo Dingcmanse, Peter van Oeveren en Marco Boekema. Vooral dc Middelburgse meisjes- ploeg gooit hoge ogen in het sportcentrum Papendal. Brenda van Essen wordt zelfs gekwalifi ceerd als een 'nationale topper'. Coach Van Tongeren: "Ze bewijst al sinds enkele jaren met de Ne derlandse top mee te kunnen". Van Tongeren prijst vooral haar veelzijdigheid. En met recht. On langs werd zij nog vierde tijdens de Nederlandse meerkampkam pioenschappen. "En tijdens dc individuele indoorkampioen schappen was zij uitstekend op dreef'. De versterking door de Middelburgers komt vooral van Muriël Grondman en Jolanda dc Nip (beiden van RKHAV). Na- tashja Bakker (Delta Sport) en Il se Murrc en Nanette Koers (Bei den van Scheldesport). "Over eventuele winstkansen durf ik me niet uit te laten", twijfelt Hans van Tongeren. "Ik ken de kracht van andere ploegen niet. Op de individuele nummers acht ik Brends van Essen, Muriël Grondman en Jolanda de Nip in staat eer te halen". Voor wat be treft de jongens rekent de coach voorlopig nergens op. "Ze zijn nog te jong", verzucht hij. Marjo Vermane geeft echter ophelde ring. Zij vermoedt dat er gesjoe meld is met de reglementen. "Op de tv zag ik jonge atleten die ou der zijn en dus voor 1968 zijn ge boren. Uit de Noordoostpolder doet iemand mee van wie ik weet dat ze in 1967 is geboren. Ook uit de provincie Utrecht zijn ouderen in de selectie opgenomen". Het Dynamo-bestuur heeft trou wens bevestiging gekregen over het vermoeden van de Middel burgse begeleiders. "Toen moch ten wij ook nog veranderen. Maar zoiets doe je de kinderen niet aan. Ze hebben zich ontzettend ver heugd op deelname aan dit sport ieve evenement". Niettemin noemt Hans van Tongeren enkele jongens die mogelijkheden heb ben om ereplaatsen te bereiken. Hij noemt Peter van Oeveren bij het hoogspringen, Hcnny Won dergem op de 1500 meter. Marko Boekema op de 300 meter horden en Peter van Oeveren. eveneens bij het hoogspringen. De verster king -Piet Linderberg en Ingmar Berman van AV'56 en Bertus van Iwaarden van Scheldesport - acht hij eveneens niet kansloos. Overigens beperken de Jeugd Olympische Spelen in het sport centrum Papendal zich niet tot atletiek. Eveneens van Zeeuwse bodem zijn de volgende sporten vertegenwoordigd: Judo, wielren nen. handbal, hockey, zwemmen, paardrijden en voetbal. BURGPflOMENADt 18 - MIOOClSURG Leuk assortiment gezellige tassenin verschillende modekleuren. Komt u zelf eens kijken naar uw tasin uw prijs! In synth. leer vanaf

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1984 | | pagina 1