Film met vervolg ZEELAND vergunningen pit-beton en gemeente duiveland Multi Culturele Dag in Souburg met nare bijsmaak De Faam D^ISSINGER worden gelezen. Op heel Walcheren. Zeeland '40-'45 tentoongesteld BOZE BUURT VIERT BEVRIJDINGSFEEST DE FAAM Zeeland 1940-1945 Wat te zien is Woensdag 2 mei 1984 Vrijdag 1 1 mei, 10.00 uur, is er een vergadering van provin ciale staten van Zeeland. Zoals altijd is de bijeenkomst in de statenzaal, Abdij 1 1Middelburg, en iedereen kan er zo bin nenlopen. Overdracht wegen Fietspad Fietsroutes Kleurenkaarten Vormingswerk in internaten Industriële promotie Logiesinformatie Volwasseneneducatie Zeeland helpt Nepal Dienstgebouwen PSD IX BE IU) El' D provinciale griffie Toch feest ABDIJ steed: mobiblisatie en mei 1 940 gevolgen oorlogshandelingen verwoestingen en wederopbouw Walcheren bestuur NSB-WA- Winterhulp Nederlandse Unie de bevolking gecontroleerd dis tributie arbeidsinzet vorderin gen omdat zij waren van joodse stam propaganda humor ver zet evacuatie rondom de be vrijding na de bevrijding. De tentoonstelling in Wandelkerk en Kloostergangen is dagelijks van 1 0 tot 1 en van 2 tot 5 te be zichtigen ook op donderdagavond 3 en 10 mei van 7 tot 9 en op zondag 6 mei van 1 tot 5 uur. Van vrijdag 18 mei tot 30 september is de tentoonstelling opgesteld in de Grote Kerk van Veere. Plannen zijn in voorbereiding de tentoon stelling ook te brengen naar de andere delen van Zeeland: West en Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, de Bevelanden met Tholen en Schouwen-Duiveland. "Verzet en vervolging 1933- 19NU" heet de tentoonstelling die tot en met 12 mei in de Wan delkerk in Middelburg staat opge steld. Aan het gedeelte dat in de Kloostergangen is te zien is de ti tel "Zeeland 1940-1945" gege ven. Met een centrale bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Middelburg en een jongerenprogramma in de Schouwburg op zaterdag 5 mei a.s. maakt de (veel langer duren de) tentoonstelling deel uit van de nationale viering van de bevrij ding. Als Middelburg niet voor deze nationale viering zou zijn aange wezen zou ongetwijfeld in het ko mende najaar bijzondere aan dacht zijn besteed aan het feit dat veertig jaar geleden het grootste deel van Zeeland (met uitzonde ring van Schouwen-Duiveland) van de Duitse onderdrukking werd bevrijd. Het tentoonstellingsonderdeel Zeeland 1940 1945 wil een in druk geven van het leven zoals zich dat in de Tweede Wereldoor log hier heeft afgespeeld. Die in druk is niet volledig. Uit de veel heid van onderwerpen moest een keuze worden gedaan. Die keuze hing o.a. samen met het voor handen zijn van materiaal. Op 24 panelen is het "beeld van toen" geschetst door middel van meer dan 80 foto's en bijna 60 originele documenten, geschrif ten, formulieren, kranteartikelen enz. Het materiaal is in hoofdzaak af komstig uit de verzamelingen van het Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied van de Pro vinciale Bibliotheek, het gemeen tearchief van Middelburg en het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu mentatie in Amsterdam. - Een kleine werkgroep uit Documenta tiecentrum, het Middelburgse ar chief en het bureau voorlichting van de provincie heeft gezorgd voor de selectie en de verwerking van het materiaal. Op een aantal slotpanelen zijn de werkstukken aangebracht die Zeeuwse school kinderen op het thema "Bevrij ding en verdraagzaamheid" heb ben gemaakt en waarmee zij voor een wedstrijd prijzen hebben ge wonnen. 0p de panelen wordt aan de vol gende onderwerpen aandacht be- I ETTWS "Uniek materiaal" noemde NOS-regisseur Rudolf Spoor de film die hij eind september vorig jaar te zien kreeg bij een bezoek aan het Provin ciehuis in Middelburg, toen hij voorbereidingen ging treffen voor het nationaal programma op 5 mei 1 984. De film waar het om ging heette (en heet) "Commando's strike at Walcheren". Hij geeft een levendig beeld van de landing van Noorse commando's in Westkapelle op 1 november 1 944. Per Jonson heette de Noorse cameraman die de film maakte. Hoe de provincie aan die film is gekomen? Enige tijd na de oorlog heeft Jonson een kopie ervan aangeboden aan de toenmalige commissaris der Koningin, jhr. mr. A.F.C. de Casembroot. Die heeft de kopie ter bewaring op het Provinciehuis gegeven. Toen, halverwege de jaren zestig, de provincie een filmotheek ging opbouwen kreeg "Comman do's strike at Walcheren" daarin een plaats. Vele tientallen malen is de film daarna uitgeleend. Maar niemand had kunnen denken dat de film nog eens zo'n brede vertoning ten deel zou vallen als op 5 mei 1 984 het geval zal zijn. Want dan komt een groot deel van dit "unieke materiaal" via Nederland 2 in de Nederlandse huiskamers. Het zal een film zijn met een vervolg: Noorse commando's van toen, nu mannen van rond de 60 jaar, vertellen (opnieuw) hun verhaal. Dat zullen ook bevrijde Walchenaren die in de film voorkomen doen. Staten vergadering Bij de ingekornen stukken voor de staten springen vooral de zieken huiskwestie in Zeeuwsch-Vlaan- deren, de rookgasontzwaveling van de elektriciteitscentrale van de PZEM in Borssele en de op richting van een regionale om roep. De ziekenhuiskwestie komt aan de orde als het regioadvies in de staten wordt behandeld. Over de gemeentelijke uitspraken rond de electriciteitscentrale adviseren gs ze voor kennisgeving aan te nemen. De regionale omroep komt op 1 5 juni in de staten ter sprake. Provinciale staten krijgen een heel rijtje voorstellen te behandelen over de overdracht van wegen. In vier gevallen gaat het om over dracht van eigendom, beheer en onderhoud; eenmaal is alleen de overdracht van onderhoud in het geding: een deel van de weg Koudekerke-Vlissingen. De ei gendomsoverdracht (van de pro vincie aan de gemeenten) betreft weggedeelten in Westerschou- wen, Vlissingen, Domburg en Tholen. Gs. vragen de staten een krediet van ruim 2 miljoen voor de aan leg van de tweede fase van het fietspad langs de weg Oud-Vos- semeer/Sint Annaland. Het gaat om het stuk tussen de aansluiting van de Kleine Dijk en de kom van Sint Annaland. In overleg met de ANWB en de provinciale VW Zeeland heeft provinciale waterstaat een plan gemaakt ter aanduiding van zes recreatieve fietsroutes. Gs vragen de staten een bijdrage van maxi maal ƒ10.000,— voor het plaatsen van informatiepanelen langs de routes. De borden moe ten informatie geven over karak teristieke Zeeuwse zaken, zoals kreken en vliedbergen. Plaatsen waar de bewegwijzering kan wor den aangebracht zijn het kreken- gebied bij Ouwerkerk, de Koude- kerkse inlaag aan de noordkant van Schouwen-Duiveland, bij Re- tranchement, Sluis en Aarden burg. De staten wordt een krediet van 18.000,— gevraagd voor het maken van kleurenkaarten voor het waterkwaliteitsplan. Aan de hand van die kaarten moet wor den aangeduid hoe het water wordt gebruikt. Voor de jaren 1984 en 1985 wordt een proefregeling gemaakt ter subsidiëring van de drie vor mingsinternaten in Zeeland: Het Zilveren Schor, het Van Eeghen- huis en Hedenesse. De instituten kunnen elk aanspraak maken op 80.000,— voor een arbeids plaats en 10.000,— voor over headkosten. Om voor de subisdie in aanmerking te komen, moet een activiteitenplan worden inge diend bij de provincie. De Nederlands-Duitse kamer van koophandel houdt haar jaarver gadering in Zeeland. Gs. zien hierin een mooie aanleiding de deelnemers te wijzen op de be drijvigheid in de provincie en daarom wordt de staten een bij drage van 10.000,— ge vraagd. In het net begonnen toeristische seizoen wordt een proef genomen met het verstrekken van informa tie over logiesaccommodatie in de provincie. Bij de voorbereidingen zijn be trokken de provincie, het open baar ministerie, de rijkspolitie, de Zeeuwse milieu-inspectie, staats bosbeheer, de vereniging van Vrijdag 11 mei, 19.30 uur, wordt een hoorzitting gehouden met als onderwerp de volwassenenedu catie. De deelnota's basiseduca tie elementaire educatie en ka dervorming deskundigheidsbe vordering komen ter sprake. Ge deputeerde mr. J.P. Boers ma ver tegenwoordigt het college van gedeputeerde staten tijdens deze bijeenkomst. De hoorzitting is in het staten zaalcomplex, Abdij 11Middel burg: zij is voor iedereen toegan kelijk. Nadere informatie is ver krijgbaar bij mevr. A. van der Zwaart-de Gaat, provinciehuis. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, tel. 01180-31425. De deelnota's zijn aan hetzelfde adres te bestellen, maar onder te lefoonnummer 01180-31434 Zeeuwse gemeenten, de provin ciale VVV en de Zeeuwse afdelin gen van Recron en Vekabo (re creatie-ondernemers en organisa tie van mini-campings). De pro vincie wordt gevraagd ƒ45.000,— in het project te stoppen. Gs vragen de staten medewerking voor het voeren van de actie "Zeeland helpt Nepal". Nepal is een Aziatisch land met een lage levensstandaard; de mensen wor den er gemiddeld niet ouder dan 43 a 44 jaar de kindersterfte ligt er hoog en ook economisch is de situatie bepaald niet rooskleurig. In overleg met het kinderfonds van de Verenigde Naties - Unicef - is voor Nepal gekozen. Uit het fonds "ontwikkelingsproject derde wereld" willen gs twee ton be schikbaar stellen, terwijl op iedere gulden die de actie oplevert de provincie een kwartje bijlegt. De actie gaat twee jaar duren. Aan de dienstgebouwen van de provinciale stoombootdiensten in Vlissingen moet nodig onderhoud worden uitgevoerd: er zitten scheuren in de zuid- en de west gevel en er is lekkage. Tegelijk met het onderhoud moet een ver bouwing worden gedaan. Gs vra gen de staten een krediet voor het werk van ƒ570.000,— De beslissingen op alle voorstel len vallen vrijdag 11 mei in de openbare vergadering van provin ciale staten. De AROB-commissie uit gedepu teerde staten houdt dinsdag 8 mei, 10.00 uur een hoorzitting. Het gaat om twee bezwaarschrif ten die tegen hetzelfde zijn ge richt: een van de Middelburgse Centrale van Ondernemers (MCO) en een van de winkeliersvereni ging Langeviele-Geere, Gabriëlse Beheer b.v. en de heren J.E.W. Back en J.J. Laban allen te Mid delburg. Burgemeester en wet houders van Middelburg hebben verklaringen van geen bezwaar gevraagd voor het verbou wen/veranderen van de panden Lange Delft 10-12 (City/Brasse riecomplex) tot winkelruimte voor de Hema en Blokker. Gs hebben die verklaringen verleend en daar zijn de bezwaarden het niet mee eens. Ook dinsdag 8 mei behandelt de tweede kamer uit gs vier be roepszaken op grond van de alge mene bijstandswet. Het gaat om uitspraken van de gemeenten Vlissingen, Goes (2x) en Tholen. De zaken beginnen om 10.55, 11.00, 1.1.20 en 11.40 uur. Alle zittingen zijn openbaar ep worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 31 van de Wet al gemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvragen I. Pit-Beton te Middelburg heeft bij hen op 21 september 1983 een aanvraag ingediend om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning in gevolge de Hinderwet voor een betonfabriek. De inichting is gelegen aan de Kleverskerkseweg 65 te Middelburg, kadas,- traal bekend gemeente Middelburg, sectie M, nos. 218, 27, 77, 78, 133 en 174. II. De gemeente Duiveland heeft bij hen op 25 januari 1984 een aanvraag om vergunning in gevolge de Hinderwet ingediend voor het oprichten en in werking hebben van het gemeentelijk instructiezwembad "Dol-Fijn" op een perceel aan de Wethouder van Klinkenstraat 9 te Nieuwerkerk, ka dastraal bekend gemeente Duiveland, sectie A, no. 1009. Ter inzage Na het volgen van de vereiste procedures hebben Gedeputeerde Staten besloten de gevraagde vergunningen te verlenen onder voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting. De aanvragen, de vergunningen en overige stukken liggen voor een ieder ter in zage van 3 mei 1984 tot en met 4 juni 1984 op de volgende plaatsen en tijden: I ,in het gemeentehuis van Middelburg op werkdagen van 8-12 en van 13-17 uur en in de openbare bibliotheek, Molstraat 3 te Middelburg op zaterdagmorgen van 10-13 uur; II - in het gemeentehuis van Duiveland op werkdagen van 8.30-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur en in de avonduren op het gemeentehuis (dag en tijd in overleg met dhr. Loos, tel. 01114-1651 I II - op het bureau Milieuzaken van de Provinciale Griffie, St. Pieterstraat 42, Middelburg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Beroep Vanaf 3 mei 1984 tot en met 4 juni 1984 kan tegen voornoemde vergunningen be roep worden ingesteld bij de Kroon door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20, 2122, 2e lid of 28, 1 e lid onder c van bo vengenoemde Wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belang hebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkom stig de bovengenoemde artikelen bezwaren in te brengen. Eventuele beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Konin gin en moeten worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de ge schillen van bestuur, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. De vergunningen worden op 5 juni 1984 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Middelburg, 2 mei 1984 sint pieterstraat 42, postbus 60014330 la middelburg, tel. 01180-31011 Het bestuur van de buurtvereni ging Van Duijvenvoorde in Oost- Souburg heeft geen goed woord meer over voor zijn gemeentebe stuur. Volgens voorzitter Joop van Esch bestrijden met name de leden van het college - 'met wethouder Daan Bruinooge en de burge meester voorop' - slechts met woorden het opkomende fascisme en rascisme. "Als er daadwerkelijk steun gegeven moet worden zoals voor een Multi Culturele Dag, die wij voor zaterdag 5 mei hebben georganiseerd, blijft de gemeente kas potdicht. We moeten het zelf maar rooien". Joop van Esch zegt het allemaal meer dan zat te zijn. Zijn mede bestuursleden en leden van het organisatiecomitee van deze Mul ti Culturele Dag delen zijn boos heid. "Al meer dan drie jaar schenken we op bevrijdingsdag aandacht aan het zich versprei dende racisme. Steeds klopten we aan bij de gemeente om financiële steun. Men vergeleek ons daar met een voetbalvereniging. Met andere woorden: .we moesten het maar bekijken. De organisatie van een dergelijk evenement was 'normaal' voor een buurtvereni ging. We moesten maar roeien met de riemen die we hadden. We zien het in onze wijk gebeuren dat buitenlanders worden beledigd. Het gehele jaar door willen we daar in ons werk aandacht aan schenken. En in het bijzonder op de vijfde mei, als we herdenken dat we bevrijd werden van onze fascistische onderdrukkers, willen we daar extra aandacht aan schenken. Dit om de wijkbewo ners nogmaals te kunnen con fronteren met de wetenschap dat als er meerdere nationaliteiten naast elkaar wonen, dit een ver rijking is voor de samenleving. Daarmee bestrijd je groepen die met de Centrumpartij geloven dat de buitenlanders er allemaal maar uit moeten". Voorzitter Van Esch geeft wel toe geld tc krijgen uit de pot die be stemd is voor activiteiten om als buurtvereniging koninginnedag en het bevrijdingsfeest passend te herdenken. "We hebben er een hele tijd voor moeten soebatten om 1300 gulden los te peuteren". De Multi Culturele Dag kost vol gens de Souburgse voorzitter van de buurtvereniging rond de 3000 gulden. Wat schamper merkt hij op: "Die optredende groepen ko men gratis. Sommige die van ver komen betalen we het reisgeld. Je kunt die mensen bovendien niet gratis laten optreden en ook nog vragen of ze hun boterhammen willen meenemen. Het komt er op neer dat we de bezoekers moeten vragen om maar zo veel mogelijk pilsjes te drinken. Dan komen we uit de kosten. Maar een dergelijke absurde vraag past een buurtver eniging uiteraard niet". Ondanks de opgekropte woede in de Souburgse buurtvereniging gaat het feest toch door. Om half tien 's morgens maken fanfare en majoretten (Oranje Nassau) een rondgang door de buurt. Joop van Esch opent om tien uur de Multi Culturele Dag officieel. Vervol gens komen allerlei in Nederland wonende groepen met verschil lende nationaliteiten op het po dium of maken een uitnodigend dansje tussen het publiek. Ver wacht wordt dat ook het publiek zich dan tussen de dansenden zal wagen. "Het moet een dag wor den vol plezier, zegt van Esch. "Ondanks de problemen". Een Souburgse (Molukse) theatergroep speelt een stukdat is samengesteld naar aanleiding van racistische ervaringen in de buurt (Foto Ruben Oreel) Hef programma: 9 tot 10 uur - fanfare en majoretten Oranje Nassau door de buurt; 10 tot 10.05 - opening door de voorzitter; 10.05 tot 1030 uur - Turkse muziek uit Vlissingen, traditionele volksmu ziek; 1030 tot 11 uur - Spaanse dansgroep uit Rotterdam; 11 tot 11.15 uur - Latijns-amerikaanse poppenkast uit Rotterdam met stuk over verdrukking in Latijns Amerika; 11.15 tót 11.45 - Marok kaanse muziek, een groep uit Vlissingen; 11.45- tot 12 uur - In dische dans van de groep China '75 uit Middelburg, 12 tot 12.15 - Ne derlandse dansgroep van de buurt vereniging zelf; 12.15 tot 12.45 uur - Surinaams-Antilliaans theater uit Vlissingen; 12.45 tot 13 uur - Turkse muziek, 13 tot 1330 - Spaanse dansgroep; 1330- tot 14 uur demonstratie Pentjak Silat. een vechtsport uit het Indonesi sche oerwoud; 14 tot 15 uur - kin derspelen; 15 tot 15.30 uur - fan fare Oranje Nassau; 1530 tot 15.45 - Marokkaanse muziek, 15.45 tot 16.30 - Moluks theater uit Souburg met stuk over erva ringen in eigen buurt; 16.30 tot 16.45 - Nederlandse dansgroep en 1645 tot 17 uur - Latijns Ameri kaanse liederen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1984 | | pagina 9