Kefte Dit klavertroef- montuur Dit klavertroef- montuur kost uit e? Het zakeahart Hoofdsponsor Miro hoopt op spoedig herstel Raas Schoolfoto uit de oude doos kost^K 'Altijd duidelijk maken waarom een bepaalde reparatie nodig is' A-team posters bij Foto Verschuren ]>l/l/t+6iXAJ£, rinck brillen rihclf brillen VEDETTE MOGELIJK IN START 'MIDDEN ZEELAND' Woensdag 2 mei 1984 DE FAAM - DE VL1SSINGER persoonlijk advies schriftelijke garantie Rinck-kwaliteit quick service MIDDELBURG: Lange Delft 8a en 8b, tel.: 01180-13792. Pleintjes basketbal Zwangerschap Videovertoning Omroep Zeeland Mei-cantorij Toertocht Openbare toneelles Jeugd en natuur SMA officieel open Spraakvorming Jongerenprotest Moeder op je 17e Marokkaans eten Trimmers Welkomstdienst Rommelmarkt Lange Jan Droogbloemen Volleybaltoernooi Strippen Gevonden voorwerpen Middelburg persoonlijk advies schriftelijke garantie Rinck-kwaliteit quick service MIDDELBURG: Lange Delft 8a en 8b, tel.: 01180-13792. PETER GOEDBLOED VAN MIDDELBURGS A UTOM OBI ELBE DRUF: VVN-sticker Open Dagen bij Hoek Loos Voordelig win- kelen begint bij f9 KLAVERTROEF. Honderden scherp geprijsde kwaliteitsmonturen voor: 45,- 75,- 95,- 125,-.Naast een riant prijsvoordeel krijgt u: ziekenfondsleverancier Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in het oog. Wie interesse heeft kan in Vlis- singen deelnemen aan het zoge naamde 'pleintjes basketbal'. Geïnteresseerden dienen dan een team te vormen waarmee deze in populariteit stijgende sport in de buitenlucht beoefend kan wor den. Gespeeld wordt niet in com petitieverband Als er zich twee teams melden, is er een wedstrijd. In Amerika is pleintjes basketbal razend populair. Daar spelen wi jkteams urenlang op de pleinen. Ook in Nederland ziet men her en der dat er basket op open plaatsen in de wijk worden gebouwd. Wie interesse heeft kan contact opne men met Jan Bal. Ahornstraat 6 in Oost-Souburg. 01184-64270 (op dinsdagavond). In samenwerking met het Kruis werk houdt het vormingswerk Jong Volwassenen (VJV) in Vlis- singen een cursus zwangerschap. Maandagavond 7 mei is de eerste bijeenkomst. Dit in tegenstelling tol eerdere berichten van het VJV, waarin de datum dinsdag 8 mei werd gemeld. De cursus is be doeld voor vrouwen die geïnfor meerd willen worden over hun ei gen lichaam en de groei van het kind in hun lichaam. Joke Pais van het VJV (01184-17819) en Roos Rooze van het Kruiswerk (01184-15175) geven desgewenst nog nadere informatie. De cursus beslaat uit zes bijeenkomsten en vindt plaats in het gebouw van de kruisvereniging aan de Leliënlaan 1 te Vlissingen. De vierde vertoning in de serie videopresentaties in de Middel burgse Vleeshal komt voor reke ning van de kunstenaars Roos Theuws uit Amsterdam en Lydia Schouten uit Rotterdam. De ver toning vindt plaats op zaterdag 5 mei en begint om vier uur 's mid dags. Op zaterdag 12 mei probeert de initiatiefgroep Omroep Zeeland er nog van alles aan te doen de politiek warm te maken voor een regionale omroep in de provincie. In de Prins van Oranje te Goes vindt die dag een informatie- en discussiebijeenkomst plaats. Cen traal daarbij slaat of het nu wer kelijk de moeite waard is om zich druk te maken om een betaling van 84 cent per maand aan een medium, dat elders razend popu lair is. De bijeenkomst is toegan kelijk voor iedereen die interesse heeft. Informatie en opgave aan de Zeeuwse Culturele Raad in Middelburg. De Mei-cantorij uit Amsterdam zal op zaterdag 19 mei een concert verzorgen in de Koorkerk te Mid delburg. Het programma is gewijd aan kerkmuziek uit de zeventien de eeuw. Er worden werken uil- gevoerd van onder andere Swee- linck, Byrd en Franck. De mei- C'antorij staat onder leiding van Henk van Benlhem. Marjolijn van Roon (blokfluit) en Margo Fon- tijn (gamba) verlenen medewer king. Aanvang .van het concert is 20.30 uur. De toerafdeling van de ren- en toerclub Theo Middelkamp houdt in samenwerking met het café Het Koper Galjoen in Middelburg een toertocht, genoemd naar het café. Deelnemers kunnen kiezen twee vrije tochten: zestig en 120 kilo meter. Inschrijven voorde 120 ki lometer tussen 9 en 10 uur en voor de zestig kilometer lussen 9 en 12 uur. Gestart wordt op hel Dam plein voor hel café. dat sponsor is van deze tocht. Wie er zich van wil vergewissen hoe een toneelles wordt gegeven kan op dinsdagavond 8 mei te recht in de Kuiperspoort. Vanaf 20 uur wordt daar een openbare les gegeven. Cursisten, die 20 les sen ontvingen van een docent van het ZIKV. verzorgen die avond een demonstralie, samen met hun leraar. Ook wordt er een 'mini- productie' opgevoerd. De afdeling Walcheren van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) houdt op za terdag 12 mei een excursie door het waterwingebied Oranjezon. Belangstellenden tussen de 12 en 23 jaar kunnen deelnemen. Ver trokken wordt om 11 uur op de fiets vanaf het NS-station in Mid delburg. In het waterwingebied zijn unieke plekjes natuurschoon met prachtige plantjes, vogels en insecten, aldus de jeugdbond. Het vervolg van deze actieve dooltocht door de natuur vindt plaats op die zaterdagavond in de molen Ons Genoegen. Dan wordt een diase rie getoond over de NJN. Die bij eenkomst begint om half acht 's avonds. Hel Sport Medisch Adviescen trum in Zeeland aan de Glacis- straat 165 in Vlissingen. wordt op maandag 7 mei officieel geopend. De officiële bijeenkomst begint om 17 uur voor genodigden. In Middelburg wordt op de zater dagen 5, 12 en 26 mei een cursus 'spraakvorming' op antroposofi sche grondslag verzorgd. De lei ding heeft G. Kemkens. Voor meer informatie 01180-33964. Meditatie Woensdag 2 mei houdt -Surati Rajneesh Meditatie Centrum een informatie-avond over de activi teiten van het centrum, zoals me ditatie, gestalt-therapie, een Fan cy Fair, en een droomwerkgroep. De avond wordt omlijst door een videofilm van Bhagwan. De toe gang is gratis Het adres is Brak- straat 9 te M iddelburg. tel. 01180- 38198. De lijd is 20 uur tot 22.30 uur. Jongeren in Zeeland die het niet eens zijn met de korting op de uitkeringen (drie procent per 1 juli) kunnen zich aansluiten bij de Jongerenbeweging, aangesloten bij de FNV. Deze organisatie houdt op 2 mei in Axel en op donderdag 3 mei in Goes protest- bijeenkomsten. De bijeenkomst in Goes vindt plaats in de Prins van Oranje, en begint donderdagmid dag om twee uur. Volgens de Jongerenbeweging levert de kor ting geen extra werk op en is daarom niet acceptabel. Moeder worden op je zeventiende is de titel van een bijeenkomst die op dinsdag 15 mei wordt gehou den door het Fiom Zeeland in Zierikzee. Tijdens deze bijeen komst in de ruimte van het pop pentheater aan de Visstraat 5 wordt onder meer de videofilm 'Onverwacht" getoond, waarin twee meisjes vertellen over hun zwangerschap en welke beslissing ze namen. Na de film is er gele genheid om met elkaar te discus siëren. Volgens het Fiom blijkt uit landelijke cijfers dat jongeren tij dens hun eerste sexuele ervarin gen veel risico's nemen. 'Onge wenste' zwangerschap is veelal het gevolg. De bijeenkomst begint om acht uur 's avonds. Op zondag 6 mei kookt Werk groep Schep je Eigen Werk een vegetarische Marokkaanse maal tijd. Het diner, waarvoor liefheb- bers zich tot vrijdagmiddag twee uur kunnen opgeven via 01184- 17819. wordt om zes uur opge diend. Het VJV aan de Verkuyl Quakkelaarstraal serveert verder elke dinsdag en donderdag een vegetarische maaltijd. Op zaterdag 12 mei houdt de toerclub Kapelle de jaarlijkse wielerdag voor trimmers. Gere den wordt in vier pategoriëen. Om 16 uur starten de C-triinmers, om 17.15 de B-trimmers en om 19.15 uur de A-trimmers. De dames- trimmers rijden hun rondjes vanaf 18.30 uur. Bouwen op los zand doen kinde ren op het strand. De volgende dag kun je opnieuw beginnen. Je zus sprak daarover in de Bergrede. Ook de welkomsdienst voor iedereen, die op zondag 6 mei in de Middelburgse Ontmoetings- kerk wordt gehouden, gaat over dat onderwerp. De heer W.P. Geersdijk leidt de dienst en houdt een toespraak. De Gideonsbende zingt liederen en er is verder nog samenzang. Het zingen begint om kwart voor zeven en de dienst om zeven uur. De openbare basisschool De Westburch en de kleuterschool De Westhof in Middelburg (Grif fioen 2) houden op zaterdag 19 mei een rommelmarkt en kle- dingbeurs. Tevens is er een fan cy-fair waar zelfgemaakte artike len worden verkocht. Boterbab- bë laars worden ter plaatse ge maakt en er wordt een serie films gedraaid. Kinderen kunnen spel letjes doen. Deze rommelmarkl- kledingbeurs is geopend van 10 tot 13 uur. De ingang is aan de Beneluxlaan. Met ingang van het tweede kwar taal zijn liederen van Valerius en volksdansen op het carillon van de Lange Jan in Middelburg ge zet. Donderdag 3 mei wordt in het buurthuis De Paraplu aan de Al exander Gogelweg in Vlissingen voorlichting gegeven over de wij ze waarop bloemen kunnen wor den verzameld en worden ge droogd. De bijeenkomst is min of meer bedoeld als opmaat voor een cursus 'werken met droogbloe men' die in het najaar begint. Na de lezing kan men nog schilderijt jes van droogbloemen bewonde ren. 3 Mei zijn er twee voorlich tingsbijeenkomsten: om 13.45 en om 19.15. Het Buurthuis De Paraplu houdt op bevrijdingsdag (5 liiei) een volleybaltoernooi in de sporthal van de zeevaartschool. Twintig recreatieteams hebben ingeschre ven voor dit Superparade volley baltoernooi. De wedstrijden be ginnen om half tien 's morgens. Rond half vijf is de prijsuitreiking. Vissershaven en Arsenaal De VVD-afdeling Vlissingen houdt op dinsdag 8 mei een openbare bijeenkomst met als thema 'gebied 'Vissershaven en Arsenaal'. Talrijke vertegenwoor digers uit de Vlissingse samenle ving zullen tijdens die bijeen komst een inleiding houden. Na de pauze is er gelegenheid tot dis cussie. De bijeenkomst vindt plaats in het Strandhotel aan de Boulevard in Vlissingen en begint om acht uur 's avonds. Het buurthuis De Paraplu aan de Alexander Gogelweg in Vlissin gen houdt op vrijdag 4. mei een bijeenkomst die geheel in het le ken staat van het stripfiguur. Zo wordt een Asterixfilm getoond en er is een stripboekenmafkt. Wie nog stripboeken te koop wil aan bieden kan deze inleveren bij De Paraplu. De bijeenkomst begint om half negen vrijdagavond. In de periode van 21 maart t/m 16 april 1984 zijn bij de gemeentepolitie Middel burg de volgende voorwer pen als gevonden aangege ven: kentekenplaat: rode vulpen met nikkelen dop; zwarte herenparaplu: toneelstuk; oranje/bruine kinder trap kar; snaarinstrument: blauw/wit/oranje vaantje: blokfluit: gouden oorbel letje; zilveren ring met rood steentje; goud kettinkje met inscriptie; zilveren arm bandje met naamplaatje met inscriptie; goudkleuri ge broche; zilveren arm bandje met zwarte steen; bankbiljetten; dameshorlo ge, zilverkleurig met zwart bandje; zilverkleurig da meshorloge; handschoe nen; kinderportemonnee, inhoud kleingeld; bruine leren portemonnee, inhoud sleutel. I paar oorbellen en kleingeld; bruin leren por- temonneetje met kleingeld sleutel; bruine porte monnee. inhoud Neder lands en Engels geld; zwar te heren portemonnee, in houd Nederlands en Engels geld; zwarte portemonnee, inhoud geld; donker blauw/wit/rose sjaal: rode sjaal: herenregenjas, blauw, maat XS: blauw zwempak met dipoma-plaatje: map. inhoud prijslijsten Luxa flex: agenda; piastic tas, in houd kleding;'witte linnen las met rode leltérs, inhoud sportklcding: bruin/zwart geblokte tas. inhoud kle ding: gele plastic tas, in houd sportkleding; plastic tasje, inhoud kleding: sleu tels. i_tej_sJ____ Voordelig win- A kelen begint bij ^MBjjBB KLAVERTROEF. Honderden scherp geprijsde kwaliteitsmonturen voor: 45,- 75,- 95,- 125,-.Naast een riant prijsvoordeel krijgt u: ziekenfondsleverancier 013 Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in net oog. INFORMATIERUBRIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS VERSCHIJNT EXCLUSIEF IN DEZE KRANT AAP, NOOT, MIES De gebroeders Peter (27) en Ri chard (21) Goedbloed rooien het goed op het Middelburgse indus trieterrein. Hun garagebedrijf aan de Oostperkweg 35 tot 37 wordt door een steeds groter aantal cliënten bezocht. "De mensen kunnen bij ons letterlijk voor alles terecht", zegt Peter Goedbloed, de man die in oktober 1977 de zaak opende Op het in totaal 8500 m2 grote terrein zijn zowel sloop- als ver koopauto's te vinden. Van nage noeg alle merken heeft het tweetal wel 'wat in huis'. Op de verkochte, gebruikte wagens geven de Goedbloeds Bovag-garantie. Sinds het voorjaar van 1983 is de onderneming lid van die organi satie. Een nieuwtje in de 375 m2 grote garage is de remmentest- bank. Deze werd dezer dagen geinstalleerd. "We hebben dat apparaat aangeschaft met het oog op de verplichte veiligheidskeu ring. die per 1 januari 1985 moet ingaan. Een dergelijke testbank moet een garagebedrijf dat be voegdheid wil krijgen om die keuring uit te voeren absoluut in huis hebben. Zover ik weet, zijn slechts weinig bedrijven op Wal cheren, die geen dealerschap hebben, in het bezit van zo'n bank. pronkt Peter Goedbloed. In oktober 1977 stichtte Peter Goedbloed de zaak. In de eerste jaren werkte hij alleen Maar al lengs groeide het werk hem boven het hoofd. Zijn broer, die zich in middels ook al 'automonteur' kon noemen, kwam in de jonge on derneming en werd medevennoot in 1981. In september van dat jaar breidden de gebroeders de zaak uit en werd een nieuwe hal ge bouwd, waar op een overzichte lijke wijze wagens kunnen worden gerepareerd en zaken worden ge daan. Peter: "Ook konden we in deze grotere hal meer service aan onze cliënten geven". Sinds november mag hel Auto- Peter (rechts) en Richard Goedbloed bij de nieuwe remmentesibank Foto Ruben O reel) mobielbedrijf Goedbloed auto keuringen doen. Als de wagen pi- co bcllo is, wordt op de voorruit een sticker van Veilig Verkeer Nederland geplakt. Volgens Peter Goedbloed mogen gagragebedrij- ven deze keuring niet zomaar uit voeren. "Je moet een onnoeme lijke hoeveelheid gereedschap hebben". De keuring gaat overi gens samen met een 'grote beurt'. "Dat gaat allemaal in één moeite mee",. Veilig Verkeer Nederland houdt wat die keuringen betreft trouwens een oogje in het zeil. Om te voorkomen dat het garagebe drijf willekeurig stickertjes plakt, wordt als regel drie procent on derworpen aan een steekproef Centraal in het bedrijf van de ge broeders staal de service, zo zegt Peter Goedbloed. "Het contact met de cliënt is heel belangrijk". Hij vergelijkt zijn omgang met de klanten met een moderne arts als hij zegt: "We proberen de mensen altijd duidelijk te maken waarom we een bepaalde reparatie heb ben uitgevoerd, of waarom -en bepaald onderdeel verwisseld moet worden. Als ze het niet be grijpen lonen we hen dat vaak aan de hand van de onderdelen. Vaak bewaren we het gewisselde on derdeel en lonen de mensen waar het mankement zat. We gooien het ook niet eerder weg totdat de cliënt is geweest en hem hebben kunnen vergewissen van wat er aan de hand was". Ook anno 1984 heeft het tweetal nog geen personeel aangenomen. Wel is Peters vrouw Els sinds eni ge tijd in de zaak om de adminis tratie te verzorgen. Mevrouw E. van de Weide Huij- bregtse (ze woont aan de Paul Krügerstraat 5 in Vlissingen) stuurde ons deze foto van de Chr. School Gravenstraat anno 1927. Namen van leerlingen: de zusjes en broers Rijke. Willeboordse. Joosse. Davidse en de Bruin. De twee boerinnetjes zijn de me vrouw Van de Weide en haar zus: Sientje en Betty. Ook deze foto kunt u weer bestel len bij de redactie van dit blad. U dient dan dit knipsel samen met j" 7.50 aan ons te zenden. U kunt betalen met geld (dan svp aante kenen) of met een cheque (op naam van onze Fotograaf Ruben Oreel). Het adres van deze krant: Postbus 5017. 4330 KA in Mid delburg. Talrijke Zeeuwen leven mee met Jan Raas. die tijdens de dit voor jaar verreden klassieker Milaan- San Rcmo in een ravijn stortte en sindsdien nadrukkelijk afwezig is tijdens de grote wedstrijden. Het grootste deel van de wielerfans hoopt dat de koning op de weg er echter weer bij zal zijn tijdens de internationale Wielerronde van Midden Zeeland. Zo ook de hoofdsponsor van dit sportieve evenement, de Miro. Zijn be drijfsleider Willem van Kuijk bood daarom vorige week een fikse reep ossehaas aan aan de ongelukkige Raas. "Om versneld op krachten te komen, zodat u uw ovcrwwnning van vorig jaar kunt prolongeren", meende Van Kuijk. Namens de organisatie van deze op één na grootste wedstrijd in Nederland gaf voorzitter Piet Louwerse. Raas een taart, waarop in fraaie krulletters de hoop werd uitgesproken dat de klassiekerko- ning weer snel in het peleton terug zou keren. De wielrenner 'uit 's Heerenhoek verwacht overigens dat hij op 10 mei bekend zal ma ken wanneer hij weer fit zal zijn om aan wedstrijden deel te ne men. Dat het allemaal nogal florissant uitziet, meende de organisatoren te kunnen opmaken uit het feit dat Raas namens zijn ploeg (Kwan tum) het contract tekende voor de grootste Zeeuwse wielerronde, met zijn naam op de lijst deelne mers. Mevrouw. Van de Weide herin nert zich niet meer alle namén, maar noemt wel de bovenmeester Winter (links) en de heer Pouwer (rechts). Op 2 en 3 mei zal het Hoek Loos depot De Nood en Zonen, dat ge legen is aan de Oude Veerseweg 1 te Middelburg, ter gelegenheid van haar 60-jarige bestaan Open Da gen houden. Tijdens deze dagen zullen las- en snijdemonstraties gegeven wor den, waarbij het accent op het be schermgas lasproces MIG/MAG zal liggen. De bezoekers worden in de gelegenheid gesteld om vra gen te stellen aan de specialisten van de Las- en Snijadviesgroep. Op beide dagen begint het pro gramma om 14 uur en duurt lot 21 uur. Er zullen een aantal las-instruc- tieftlms vertoond worden ten tijde van de te houden lezing over het MIG/MAG lasproces. Deze le zing. die op 2 mei om 19 uur aan vangt. zal gevolgd worden door een discussie. Tijdens deze dagen zal er een uilstalling zijn van het assortiment autogene en elektri sche las- en snij apparatuur. Alle gassen, autogene lasapparatuur en lastoebehoren zijn direct le verbaar. Het bezoek van het o to populaire A-team op het vliegveld Midden- Zeeland was voor velen een bittere teleurstelling. Zelfs geen glimp konden de duizenden toeschou wers van de hoofdrolspelers uit het door de Tros uitgezonden pro gramma opvangen. Foto Verschu ren aan de Lange Delft 47 in Mid delburg heeft daar wat op gevon den. Bij de inlevering van een volle kleurenfilm, ontvangt men een kleurenposter van het razendpop- ulaire team. De posters zijn speciaal voor de Presto Print vakman vervaardigd. Ze worden in twee uitvoeringen - naar keuze - •uitgebracht. Deze actie duurt tot eind mei of zolang de voorraad strekt. Foto Verschu ren verwacht dat de posters gretig aftrek zullen vinden. Willem van Kuijk overhandigt Jan Raas de Ossehaas (Foto Willem Mieras).

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1984 | | pagina 7