9Q a m MIDDELBURG CENTRAAL BIJ NATIONALE VIERING BEVRIJDING 5 MEI 8T O Stro ww m c &o 85" s'ï O O O o Sa O a <D W verkeer 18 2-9 mei GEST week PROGRAMMA JAARLIJKSE DODEN HERDENKING DE FAAM MENU 'TAFELTJEDEKJE' week 7-12 mei 1984 Woningbouw Reijershove Scholencomplex Griffioenstraat W W Zoals uit het hoofdartikel van deze week blijkt worden er zaterdag a.s. tal van activiteiten op en rond de Markt gehouden. In overleg met de markt meester is besloten de za terdagse groente- en bloemenmarkt van 5 mei te verplaatsen naar Plein 1940. Het beklimmen van de Abdijtoren 'Lange Jan' is weer mogelijk van maandag t/m zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Volwassenen betalen 1,20 per persoon. Jongeren t/m 12 jaar en houders Pas '65 moeten voor de beklimming 8 dubbeltjes neerleggen. Groepen van 10 personen en meer krijgen een korting. Op de balie in de voorlichtingswinkel Stadhuisstraat 2, vindt u aan (nieuwe) gratis af te halen folders/ brochures: - Ons afval: wat doen we ermee? (informatie voor scholieren) - Sportmedisch Adviescentrum Zeeland - Stand van zaken bij de sociale verzekeringen en voorzieningen per 1 januari - Vakantie en sociale verzekering - Colturele agenda voor mei De Nationale viering van de bevrijding op 5 mei a.s. zal in Middelburg plaats vinden. Doordat tal van activiteiten in de binnenstad zijn georganiseerd moe ten er tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen. In het hoofdartikel vindt u onder meer de adviezen van de Middelburgse politie. woensaag z mei iv»4 Op deze pagina vindt u onder meer het programma-overzicht van de jaarlijkse dodenherdenking. Met het oog op het karakter van deze herdenkingsavond is het gewenst dat de buitenverlichting, zoals neon en lichtbakken gedoofd zijn. Voorts zijn geen vermakelijkheden toegestaan en dient de exploitatie van horecabedrijven tot het kleinst mogelijke omvang beperkt te worden. Een dag later staat onze stad centraal bij de Nationale viering bevrijding 1984. Veertien dagen geleden berichtten we u al uitgebreid over het onderdeel tentoonstelling Verzet en vervolging 1933-19NU'. Deze week informeren we u over het totale feestprogramma. De verdeling van de plaatsen in de Nieuwe Kerk was in handen van het Nationaal comtié. De categorieën zijn: oud verzetstrijders, nationale genodigden, personen uit de provincie en gemeente en jongeren. Iedereen kan de centrale bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in de huiskamer ontvangen. De NOS verzorgd namelijk een televisie-uitzending-via Nederland 2-van half twee tot omstreeks vier uur. Wanneer u een bepaald gemeentelijk onderwerp in deze rubriek behandeld wilt zien, dan kunt u dat laten weten aan het bureau Voorlichting, Stadhuisstraat 2. ■*Het bureau staat ook altijd open voor uw vragen. s 7T "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de Unie Van Vrijwilligers voor ouderen en zieken die zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zoigen. De maaltijden kunnen iedere maandag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur besteld worden. Tel. (01180) 27537. Het bezorgen doet men ook op deze dagen maandag Gehakt, rode kool, aardappelen dinsdag Nassi woensdag Gehakt, spinazie, aardappelen donderdag Kippepoot, erwten, aardappelen vrijdag vis, wortelen zaterdag Braadworst, bietjes, aardappelen. Op de avond van 4 mei- aanvang 19.30 uur - wordt de jaarlijkse dodenherdenking gehou den op het Abdijplein en rondom het bevrij dingsmonument op de Groenmarkt. Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om de plechtigheid bij te wonen. Tijdens deze herdenking zal een koraal worden uitgevoerd door de Christelijke Brass Band Onda Middelburg. Mevrouw A.A. Schelten-Koops verzorgt de declamaties. Daarnaast worden liederen gezongen met be geleiding van het korps. Verder verlenen en kele plaatselijke zangkoren en jeugdvereni- Ter gelegenheid van de Nationale viering van de bevrijding in de Zeeuwse hoofdstad op zaterdag 5 mei a.s. heeft het werkcomité een uitgebreid feestprogramma opgesteld. Naast de centrale bijeenkomst in de Nieuwe Kerk bestaat het programma uit de onderdelen: jongerenbijeenkomst, tentoonstelling en een activiteitenmarkt. Het Koninklijk paar zal de viering bijwonen. De NOS televisie verslaat het bevrijdingsprogramma in een directe uitzending. Voorprogramma Om negen uur 's morgens begint het programma met de aankomst -Kleverskerkseweg- van veel in de laatste wereldoorlog gebruikte voertuigen, die worden beheerd door 'Keep them rolling'. Vanaf half tien wordt een tocht door de stad gemaakt naar de Markt en het Abdijplein waar de voertuigen tot aan ongeveer zes uur blijven staan. De route vanaf de Klever skerkseweg is als volgt: Kanaal- weg, Stationsstraat, Segeersstraat, Lange Delft, Markt, Lange Noord straat, Bachtensteene, Balans, Wagenaarstraat, Hofplein, Lange Noordstraat en Markt. In totaal acht muziekkorpsen zullen het geheel vergezellen. J ongerenbi jeenkomst In de ochtenduren van zaterdag a.s. vindt in de Schouwburg een jongerenbijeenkomst plaats. Hieraan nemen zij deel die prijzen hebben gewonnen in de wedstrijd over het thema 'Bevrijding en verdraagzaamheid'. Daarnaast komen er jongeren op uitnodiging van de Provinciale Zeeuwse Jeugdraad. In totaal zullen 75 jon gens en meisjes aan deze manifes tatie meedoen. Zij krijgen o.m. de film 'Berthus en Achmed' te zien. Deze geeft een beeld van de pro blematiek rond het onderwerp discriminatie. Naar aanleiding van de film zal in vijf groepen over het thema verdraagzaamheid worden gediscussieerd. Eveneens worden de prijzen uitgereikt aan de winnaars en winnaressen van de omschreven wedstrijd. De werkstukken die voor een prijs in aanmerking kwamen hebben een plaats gekregen op de tentoonstel ling. 's Middags gaan de deelne mers naar de Nieuwe Kerk voor het bijwonen van de centrale bij eenkomst. Aankomst Koninklijk paar Voorafgaande aan het programma in de Nieuwe Kerk zullen H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Claus gedurende korte tijd in het Mid delburgse stadhuis worden ont vangen. Het Koninklijk paar komt met de auto om 13.25 uur aan bij het stadhuis. Koningin en Prins en overige speciale gasten worden door het gemeentebestuur ont vangen in de Burgerzaal. Voor het stadhuis op het plein met de gele steentjes staat de Koninklijke Mi litaire Kapel opgesteld. Om 13.50 uur zal Koningin Beatrix en haar gevolg het stadhuis verlaten om via Markt en Burgpromenade naar de Nieuwe Kerk te wandelen. Langs deze route zal een ereafzet- ting worden geformeerd door de Nationale Reserve, Klavernetters, Jeugdbrandweer, Jeugd Rode Kruis, Medioburgum en Scouting Middelburg. De muzikale begelei ding tijdens de wandeling zal worden verzorgd door de Konink lijke Militaire Kapel en de Mid delburgse stadsbeiaardier Henk G. van Putten. Televisie Om iedereen de gelegenheid te ge ven om via de televisie het natio nale programma vanuit de Nieuwe Kerk te volgen zijn er tussen twee en ongeveer vier uur geen 'bui ten-activiteiten'. De NOS is voor dat het officiële deel in de kerk- alleen toegankelijk voor genodig den- al vanaf half twee in de lucht met een reportage uit Zeeland die gaat over de strijd in 1944. Vanaf vier uur wordt het Abdijplein voor het publiek opengesteld voor een Nationale Bevrijdingsmarkt. Ge presenteerd onder auspiciën van de Kon. Ver. 'Uit het Volk, voor het Volk', m.m.v. een groot aantal maatschappelijke organisaties. Ook op de Markt vinden zowel 's middags als in de avonduren di verse activiteiten plaats. Advies politie De gemeentepolitie adviseert om zaterdag a.s. zo weinig mogelijk met de auto naar Middelburg te komen. Gebruik liever de fiets of het openbaar vervoer. Degenen die toch met de auto (moeten) komen worden geadviseerd de oranje ge kleurde borden: P-centrum, te volgen of de auto op de singels te parkeren. Mensen die proberen de stad in te rijden moeten er ernstig Mf rekening mee houden dat zij zich volkomen vast rijden. De Markt, Plein 1940, Damplein en de omge ving van de Nieuwe Kerk/Koor kerk zijn de vijfde mei niet be schikbaar als parkeergelegenheid. Het centrum van Middelburg wordt zaterdag 5 mei tussen 08.00 en 18.00 uur afgesloten voor het autoverkeer. Afgesloten zijn: Langevielebinnenbrug/ Lange- viele, Herenbrug' Korte Noord straat (richting centrum), Rotter- damsekaai (richting Dam), Bach tensteene en Lange Noordstraat. Stadsbussen Met de ZWN is afgesproken dat ook de stadsbussen (lijn 57) het centrum van de stad zullen mijden op 5 mei. De bushaltes op de Markt en Plein 1940 komen te vervallen. De bussen stoppen deze dag in de Koestraat en gaan vervolgens rechtdoor richting Turfkaai waar weer wordt gestopt. Naar het cen trum is het dan enkele minuten lopen. Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om vooruitlopend op de uitwerking van het globale bestemmingsplan "Reijershove", medewerking te verlenen aan de bouw van 82 woningen door de Walcherse Bouw Unie. Tot 3 mei ligt het bouwplan op de afd. Algemene Zaken in het stadhuis ter inzage en kunnen bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend. V oorbereidingsbesluit De gemeenteraad heeft op 16 april jl. een voorbereidingsbesluit vastgesteld voor een gedeelte van het perceel dat grenst aan het voormalige Dunenburch-schoolterrein aan de Griffioenstraat. Het besluit en bijbehorende tekening liggen ter inzage op de afd. Algemene Zaken in het stadhuis. Burgemeester en wethouders willen vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan "Griffioen II" om de bouw mogelijk te maken van een scholencomplex op het huidige Dunenburch-schoolterrein aan de Griffioenstraat. Het bouwplan en sch'etsplan van de voorgenomen herziening liggen tot 11 mei ter inzage op de afd. Algemene Zaken in het stadhuis. Bezwaren kunnen schriftelijk tot dezelfde datum worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. COLLECTE Door burgemeester en wethouders is aan de volgende instelling toestem ming verleend om in de volgende pe riode een huis-aan-huis collecte te houden: - Ned. Astma Fonds van maandag 7 t/m zaterdag 12 mei. Bij het collecteren moet men gebruik maken van verzegelde collectebussen. Ook als gewerkt wordt met collecte zakjes moeten deze verzameld worden in verzegelde collectebussen. Collec tanten mogen niet jonger zijn dan 15 jaar, dienen niet betaald te worden en moeten voorzien zijn van een deugde lijk legitimatiebewijs dat zij op ver zoek verplicht zijn te tonen. NIEUWE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders hebben besloten: - het parkeren te verbieden op een aangegeven parkeervak voor het pand Waalstraat 40. Kroonberoep mogelijk tot 12 mei. Een beroepschrift moet u richten aan Hare Majesteit de Koningin maar stu ren naar de Commissaris van de Ko ningin in Zeeland te Middelburg. Het volledige verkeersbesluit ligt om in te zien bij het bureau Voorlichting aan de Stadhuisstraat 2. OPHOKPERIODE DUIVEN Het college van b. en w. heeft bepaald dat het tot 20 mei verboden is duiven uit te laten vliegen tussen 9.00 uur en 19.00 uur. Het verbod geldt niet voor het deelnemen aan wedstrijdvluchten door postduiven en voor jonge duiven. BESCHIKKINGEN Burgemeester en wethouders hebben een hinderwetvergunning verleend aan: - de heer L. Barentsen, Veerseweg 113 voor een gemengd landbouwbedrijf aan de Veerseweg 113. Indienen be roepschrift mogelijk tot 4 mei. - Schietvereniging "De Python" Middelburg voor een schietaccom- modatie in bunker nr. 10 in het Park Toorenvliedt. Indienen beroep schrift mogelijk tot 18 mei. Een beroepschrift kan alleen worden ingediend door de aanvrager, door de betrokken adviseur(s), door degenen die eerder bezwaar indienden tegen de gingen hun medewerking. Om 19.50 uur (wan neer de klokken worden geluid) gaan allen die in de Abdij aanwezig zijn naar de Groenmarkt, waar na twee minuten stilte gelegenheid is tot het leggen van bloemen bij het monument. Met het zingen van het 6e couplet van het Wilhel mus zal de plechtigheid worden besloten. In dien de weersomstandigheden zodanig zijn, dat de herdenking niet op het Abdijplein kan wor den gehouden zal worden uitgeweken naar de Koorkerk. Van 18.00 uur tot 21.09 uur (zonson dergang) zullen van de openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen Particu lieren wordt verzocht deze gedragsregels te volgen. De Nationale Herdenking is niet alleen stil staan bij de gevallenen maar houdt ook bezin ning in op heden en toekomst. PLAATS EN VERKEERSMAATREGEL 1. Leliëndaalseweg/ Sandberglaan Rijbaanversmalling 2. Segeerssingel tus sen Segeersweg en Buitenruststraat Afgesloten voor alle verkeer 3. Z. Jansenstraat tussen P. Margriet straat en Veerse- singel. AARD VAN HET WERK Reconstruc tie Herbestra ting Riolerings werkzaam heden AANVANGS DATUM In uitvoering In uitvoering In uitvoering aanvraag en door degenen die kunnen aantonen daar niet toe in staat te zijn geweest. De beschikking wordt na af loop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor die tijd beroep is ingesteld en tevens een verzoek wordt gedaan om de beschikking te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Een beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, afd. voor geschillen van bestuur, Kneuter dijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Een verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afd. voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State. De beschikkingen en bijbehorende stuk ken liggen tot het einde van de beroep stermijn iedere werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur om in te zien bij de afd. A Igemene Zaken in het stadhuis (begane grond), en op zaterdag van 10.00 tol 13.00 uur bij de Openbare Bibliotheek aan de Molstraat 13. Bij de stukken van de beschikking ligt een me dedeling waar en wanneer een mondelinge toelichting kan worden verkregen. LOZINGSVERORDENING RIOLE RING Door de gemeenteraad is een nieuwe "lozingsverordening riolering" vast gesteld. De verordening bevat algeme ne regels over de bescherming van het rioolstelsel en het tegengaan van ge vaar of stank als gevolg van in het riool gekomen stoffen. Ook heeft de veror dening tot doel verontreiniging van het oppervlaktewater tegen te gaan en te voorkomen door een vergunningstelsel voor zwaardere vervuilers in te voeren. Bij de afd. Algemene Zaken op de be gane grond in het stadhuis ligt de ve rordening, die op 1 maart in werking trad, tot 23 mei ter inzage. Het Gotische deel van het stadhuis is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag te bezichtigen tussen 10. 00 - 12.00 uur en van 13.30(- 16.30 uur. Donderdags is het geopend van 10.00 - 12.00 uur en 13.00 en 17.00 uur. Bij de hoofdingang aan de Markt zij de bordesstaal aangegeven wanneer een rondleiding start. Colofon Deze voorlichtings rubriek van de gemeente Middelburg staat onder redactie van het bureau Voorlichting in het stadhuis. Telefoon: (01180) 26251, toestel 133 of 224. Reacties zijn altijd van harte welkom.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1984 | | pagina 5