De Faam FOTO VERSCHOORE ZEELAND BEURS KANVAS IN KLEUR... BIJOU BIJOU HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN André Hazes in De Hooizolder /4ig™MEK O- HELMO PROGRAMMA BEVRIJDINGSFEEST VLISSINGEN OOK SCHOLIEREN IN ACTIE TIJDENS VREDESACTIEWEEK U HEEFT NOG 4 DAGEN TIJD, ANDERS HEEFT U VEEL GEMIST! 30APR./«5MEI MIRO PARKING MODE VOOR JONGE MENSEN! DE ZAAK OP DE HOEK DEZE WEEK IN 10% VOORDEEL Net als Wilhelmina Geen plattegrond... ...liefde voor vaderland... RAAKTU HAAR KWIJT? J.P.A. R0SSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE Lange Delft 44/Segeersstraat 4a, Middelburg oplage 21 700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcberen in combinatie met de vllssinyer. totale'oplage 44 400 uitgave pro- vlnciale zeeuwse courant b v administratie/advertenties: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg 01180-27651. privé h schrama. 01180-13585 redaktie: ad hanneman. 01180-27651toestel 54 Voor sommigen is André Hazes niet meer dan de zoveelste versie van een smartlappenzanger. Weer anderen noemen hem de grondlegger van de leven spop. Dat laatste wil André Hazes graag zijn: de zanger van levenspop. die de wolken voor de zon vandaan haalt. Op vrijdag 4 november is Hazes te gast in Zeeland. In de Hooizolder te Westkapelle kunnen zijn vele fans van hem genieten als hij andermaal een feest maakt van zijn optreden. Hazes zelf: "Ik z.ing.vaak over trieste onderwerpen. En toch wordt elk op treden een feest. Veel van mijn teksten gaan over mensen die scheiden of uit elkaar gaan. Onbegre pen liefdes en andere vervelende dingen. En iedereen staat er vrolijk bij. galmt mee en leeft zich helemaal uit". De Hooizolder gaat vrijdagavond om negen open. De Soüburgse buurt- vereniging Duyven- voorde houdt een Multi Cultureel Feest, maar is boos op het gemeente bestuur - de Souburgers kregen geen subsidie. Doet Jan Raas mee aan de Ronde van Midden- Zeeland? De hoofd sponsor van deze se- miklassieker, de Miro in Vlissingen hoopt van wel. Lees onze zaken- pagina. Ook op Walcheren vinden allerlei activiteiten plaats in het kader van de vredesactieweek van 6 tot en met 12 mei. Om een breed en massaal protest te laten horen tegen de plaatsing van kruisraket ten, waarover begin juni in het parlement moet worden beslist, heeft het Walchers Vredesplat- form de zaak zo georganiseerd, dat op zoveel mogelijk plaatsen door verschillende sectoren 'in de sa menleving stelling wordt genomen tegen plaatsing (of een variant daar op) van de kruisraketten. Bij het Walchers Vredesplatform zijn diverse groepen aangesloten. De actieweek begint op zondag 6 mei om 19 uur met toespraken van de dominees Bakker, De Boer, Brummelkamp en deken Aarts in de Nieuwe Kerk te Mid delburg. In de Engelse Kerk aan de Simpelhuisstraat in de hoofd stad beginnen die zondag om 20.30 uur kerkwakes. die door gaan tot zaterdag 12 mei om tien uur 's morgens. In Koudekerke is op maandag 7 mei tussen 11.30 en 12 uur een Stille Kring op het Dorpsplein. Die maandag trekt om 13.30 een groep demonstran ten voor een Stille Tocht naar de in aanbouw zijnde parkeerkelder. Daar moet zoals bekend ook een atoomschuilkelder komen. Terug op de Markt wordt een prokla- matie voorgelezen. die wordt aangeboden aan het college van b. en w. van Middelburg. In het ont moetingscentrum Dauwendaele spreekt die maandagavond domi nee De Boer over het onderwerp 'van zwaarden tot ploegscharen'. 6t/m 12. MEI Geen Nieuwe. Kernwapens in europa Ook het cabaret Vrouwen voor Vrede en de zanggroep Links Kollektief treedt op. Aanvang van die bijeenkomst is 20 uur. Van 14 tot 21 uur is er in de christelijke pedagogische academie aan de Keetenstraat in Middelburg een Vredesonderwijsmarkt. Het pop pentheater Parcival treedt op om 19.30 uur. Om 20 uur is er in de Engelse Kerk aan de Simpelhuis straat een informatieavond van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie. Dr. B. Uyterlinden spreekt er over de 'vroege effecten van een kernoor log'. dr. M. Schellekens toont er een diaserie en dr. Roegholt spreekt over de 'late effecten van een kernoorlog'. Woensdag 9 mei is er in de Con cert- en Gehoorzaal een forum avond met M. Bcinemn. tweede kamerlid (CDA), gedeputeerde W. Don (PvdA), en de statenleden J.L. Bogerd-Quaak (D'66), C. van Waterschoot (PRR-EVP) en H. Dupré (PSP-CPN). Talrijke scholieren zullen op don derdag 10 mei tussen 11.45 en 12 uur deelnemen aan de scholieren staking. Ook is er een nationale werkonderbreking. Om 12.15 uur treft de groep werk- en schoolon- derbrekers elkaar op het Damplein bij de Korenbeurs. Op het Stad huisplein in Vlissingen is er een manifestatie tussen 12 en 13 uur, waarbij aanwezig zullen zijn Wim Kok, Arie Groenevelt, burgemees ter drs. Th. J. Westerhout en het Links Kollektief. Van 19.30 tot 20 uur is die donderdag in Westka pelle een Stille Kring. Dr. B. Uy- terlinde spreekt 's avonds vanaf acht uur in Noordzeegalm te Westkapelle over 'de medische as pecten van de kernbewapening'. Ds. van Houwelinge leidt vrijdag 11 mei in de Kapel van Hogelan- de een vesperdienst vanaf 19.30 uur. Op zaterdag 12 mei zijn er twee Stille Kringen. Nabij de Hervormde Kerk in Zoutelande begint deze kring op gang te ko men om 10.30 en om dezelfde tijd bij de Hervormde Kerk in Bigge- kerke. Om 11 uur zijn de kringen afgelopen. De provinciale afslui ting van de vredesweek in Zee land is zaterdag om 14 uur op het evenemententerrein in Goes, waar een Stille Tocht wordt ge maakt naar de Maria Magdalena Kerk. Bij die kerk is informatie aanwezig en zullen sprekers hun meningen ventileren. MIDDELBURGSE VERENIGING TIJDELIJK BUITENSPEL 'Uit het volk voor het Volk'-voorzitter Richard Burgmeijer draait er niet omheen. "Ze hebben ons in Den Haag in eerste instantie buitenspel gezet. Blijkbaar had het comité, dat alles voor de komst van koningin Beatrix naar Middelburg regelde, geen boodschap aan ons". Dan spottend: "Maar ja. Die heren zijn aangesteld door de minister van binnenlandse zaken". Tenslotte heft hij triomfantelijk de vier volgetypte velletjes A4 omhoog. "We hebben ons niet laten kisten. We hebben een fantastisch programma in elkaar gezet voor het bevrijdingsfeest. Het nationaal comité stond trouwens wel met de oren te klapperen over de organisatiedrift die wij Middelburgers toonden. Uiteindelijk heeft dat comité ons geld toegezegd". 'Uit het Volk voor het Volk', de organisatie die jaarlijks onder meer met Koninginnedag en Be vrijdingsdag in Middelburg tal rijke evenementen organiseert, zat niet in het comité met de officiële naam 'werkcomité nationale vie ring bevrijding 5 mei 1984 Mid delburg'. Sterker nog: vertegen woordigers van de bijna 120 jaar oude organisatie met allemaal goedwillige burgers met een flinke dosis ervaring zijn daarvoor niet eens gevraagd. Wél vroeg het co mité met die lange naam ambte lijke instanties, zoals de culturele raad en de Zeeuwse vrouwenraad. Die missen echter - aldus voorzit ter Burgmeijer - ervaring om or ganisaties die een bevrijdingsfeest kunnen opluisteren te kunnen uitnodigen. Burgmeijer noemt de invitatie door 'Den Haag' van 'ra den' onkunde. "We hebben trou wens ook nooit zelf moeite gedaan om in het werkcomité plaats te nemen. We zijn per siol van reke ning geen flulvereniging. We TOT 19 MEI 1984 op alle SAVOY" pannen CIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180 13221 _j hebben de eer aan onszelf gehou den. Hel gevolg was wel. dat er soms enorme vertragingen ont stonden. Het comité vergaderde hooguit een keer per maand. En voordat wij eindelijk beslissingen konden nemen waren weer twee a drie maanden voorbij. De laatste weken hebben verschillende be stuursleden van Uit het Volk voor hel Volk enkele snipperdagen moeten nemen om alles nog rond te krijgen. Zoals u ziet is het ons gelukt, al moeten zo hier en daar nog wat plooien worden gladge streken. Maar dat is normaal". Het nationale werkcomité had zelfs geen enkel contact met de Middelburgers. "Wat hier aan voorstellen werd gelanceerd vond daarom geen enkel gehoor. In september heeft 'Uit hel voor het Volk' de Middelburgse verenigin gen uitgenodigd om die voor Middelburg zo belangrijke Be vrijdingsdag onder de loep te ne men. De vertegenwoordigers van de verenigingen hadden allerlei voorstellen. Eén daarvan was om de koningin met een 'Duckw' te laten landen, net als haar groot moeder Wilhelmina na de bevrij ding hier deed in Middelburg. We hebben behalve het veiligheidsas pect nooit gehoord waarom dat voorstel niet is overgenomen. En kele vertegenwoordigers van ver enigingen zijn op een bepaald moment niet meer komen opda gen, omdat hun suggesties blijk baar onbeargumenteerd in de prullebak belandden. Ik moet wél zeggen, dat de chef kabinet van Middelburg, de heer Max van Boven, ontzettend goed zijn best heeft gedaan. Hij zit in het comité. Hij hield ons op de hoogte, maar dat werkte uiteraard vertra- gends...". Niettemin verslapte de organisa tiedrift van 'Uit het Volk voor het Volk' geen moment. Wie bij de organisatie aanbelde, kreeg on middellijk steun. NOS-regisseur Rudolf Spoor bijvoorbeeld, onder wiens leiding zaterdag de komst van ae koningin en de officiële plechtigheid in de Nieuwe Kerk direct op tv wordt uitgezonden, beschikte niet eens over een plat tegrond van het Abdijplein. "Wij hebben hem die terstond be zorgd", verzucht Burgmeijer. Ook Keep them Rolling, de club die oude legervoertuigen rijdend houdt, kon niet anders worden uitgenodigd, dan dankzij de tus senkomst van de nijvere Middel burgers. Nu had het Volk voor het Volk de poot stijf kunnen houden en zich beperken tot de organisatie van de gebruikelijke evenementen. Dat past echter niet in het straatje van Burgmeijer en de zijnen. Men is er immers sinds 1865 om - zoals het officieel in de statuten staat om schreven - 'bij Middelburgs inge zetenen de liefde voor het vader land en het vorstenhuis en de burgerzin te verstevigen, de cul turele belangen der inwoners te dienen en voor het algemeen wel zijn van de gemeente werkzaam te zijn'. Daarom verzorgt de vereni ging op Arnestcin waar de vier honderd niet Zeeuwse genodig den hun auto moeten stallen en per bus naar de binnenstad (Damplein) worden vervoerd, een feestelijk sfeertje met muziek. Ook de muziek op het Damplein staal er dankzij Uit het Volk voor het Volk. En als koningin Beatrix en haar man prins Claus te voet van het stadhuis naar de Nieuwe Kerk gaan. staat er op die route een erehaag. Ook die is er geko men dankzij bemoeienissen van de Middelburgse koninklijke ver eniging, evenals de afwachtings- muziek op de Markt. GezondJïaar. groeit alleen op een ge zonde hoofdhuid. Bioscalin, ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw hoofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt, Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer "kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Kappers. Inl. en fol der: Bioscalin (Nederland) Tel. 070 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den lluag Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. tel. 01184-14081 /01 100-16159 Voorzitter Richard Burgmeijer tij dens de feestelijkheden op konin ginnedag afgelopen maandag (foto Ruben Oreel). grootste woon- en konsumentenbeurs van Zeeland. 10.000 m2 verwarmde tentenpaviljoens met 2 kilometer voorlichting, informatie en doorlopende demonstratie op een rij. volop gratis parkeren, peuters en kleuters gratis, wandel- wagenservice. Open op woensdag 2 mei t/m vrijdag 4 mei van 13.00-22.00 uur, zaterdag 5 mei van 11.00-18.00 uur. 3.15: Aankomst koningin Beatrix en prins Claus per helicopter op het sportveld aan de Nassaulaan. 13.25 aankomst bij het stadhuis. Op de gele steentjes speelt de Ko ninklijke Militaire Kapel. 13.50: De Koningin verlaat het stadhuis en begint de wandeltocht naar de Nieuwe Kerk. Enkele organisaties vormen een erehaag (Scouting Nederland, Jeugdbrandweer Jeugd Rode Kruis en de Nationale Reserve). Na de plechtigheid in de Nieuwe Kerk maakt de koningin nog een wandeling (volgens draaiboek vijf minuten) over het Abdijplein. 16.15: Het koninklijk paar verlaat Middelburg vanaf de Nieuwe Burg (zij-ingang commis saris van de koningin). 09.00 uur: Keep them Rolling: Aankomst en verzamelen van de voertuigen: parkeerterrein Arnes- tein. 09.30 uur: Vertrek vanaf de Kle- verkerkseweg; route: Kanaalweg, Stationstraat. Segeerstraat. Lange Delft. Markt. Lange Noordstraat, Bachte Steene, Balans, Wage- naarstraat. Hofplein. Lange Noordstraat. Markt. Deelnemen de korpsen: Onda Nieuwland, Ju liana Middelburg, Tamboerkorps M.T.V. '69. St. Joris, Euroband majoretten; Blue Spirit. Show band Vlissingen. Oranje Nassau Vlissingen; schoolkinderen mogen met vlaggetjes de voertuigen be mannen. Bevrijdingswandeltocht 99.30 uur: Inschrijving van de deelnemers in gebouw 'De Scha kel'. 10.00 uur: Start van de Bevrij dingswandeltocht vanuit gebouw 'De Schakel'. Organisatie: Z.W.B. en M.T.V.'69. Inrichting Markt 09.00-12.00 uur: Deelnemers: Scouting Middelburg. Keep them Rolling, Rolschaatsshow 'De Mo- lenstad'. Scouting Middelburg presenteert: toegangspoort. 2 bo ten, 2 tafelvuren, vliegende vlag- gemast, kabelbaan, regenboog- spel, infosland. 14.15-18.00 uur: Activiteiten Scouting voor het publiek. 16.00-18.00 uur: Rolschaatsshow 'De Molenstad'. 16.15-18.00 uur: Activiteiten- markt op hel Abdijplein. Deelne mers: Scouting Middelburg, Gei- tenfokvereniging Walcheren, Volksdansgroep Walacra, Dans groep 'Rangkaian Maluku'. Keep them Rolling, Pro Rege, Onda Middelburg. Dierenbescherming Klavernetters Nieuwland. Zeeuwse Vrouwenraad. Walcher- se Bijenvereniging, Westkapels Dameskoor, De Gemeentenaren Arnemuiden, Julianakorpsen, St. Vluchtelingenorganisatie 999, Amnesty International, Boekhan del Fanoy, Scharenslijper Burgh- Haamstede, Beeston Pipe and ^District Band. Kantklossen. 12.00-13.00 uur: 'Welkomstmu- ziek', Arnekade: Middelburgs Muziekkorps, Damplein: Blaas kapel Juliana. Muziekkorpsen op de Markt 11.30 uur: Opmarcheren van mu ziekkorps Juliana vanuit de Lange Viele en van de Beeston Pipe and Districts Band vanaf het Wiener- wald. 13.00 uur: Opmarcheren van de Koninklijk- Militaire Kapel vanaf de kazerne. 12.45 uur: Vertrek vanaf Hofplein naar de markt. Muziekkorps St. Joris, Nationale Reserve, Klaver netters, Jeugdbrandweer. Jeugd Rode Kruis, Mcdioburgum. Mu ziekkorps Euroband. Scouting Middelburg en Swift. Muziekkorpsen Abdijplein .1. Blue Spirit (woning commissa ris), 2. Juliana (terras), 3. Beeston Pipe Band uit Nottingham, 4. Blue Jeans. Lange Delft 61 MIDDELBURG Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobéinstraat 52. Vlissingen 13.00 uur: Aankomst bus Noorse commando's (hoek Brakstraat). Zij worden muzikaal begeleid door M.T.V. '69. 13.30 uur: Aankomst Koningin stadhuis. Muzikale begeleiding: Koninklijke Militaire Kapel. 13.50 uur: Vertrek Koningin van stadhuis naar Nieuwe Kerk. Mu zikale begeleiding: Koninklijke Militaire kapel: carrillonspel (vanaf 14.00 uur reentstreekse t.v. uitzending vanuit de Nieuwe kerk: vanaf 15.40 uur rechtstreeks vanaf Abdij plein). ±17.00 uur: Vertrek H.M. de Koningin. 20.00-21.00 uur: Muzikale show op de markt. Deelnemende korp sen: 1. Juliana, 2. Blue Spirit. 3. Beeston Pipe Band. 20.00-01.00 uur: Bevrijdingsbal: Concert- en Gehoorzaal. Organi satie: 'Uit het Volk- Voor het volk'. Band: 'Sandy Road Band'. Showoptreden: 'The Bright Stars'. Voorverkoopadressen: Koperen Galjoen. Concert- en Gehoorzaal. Dansschool Van Staveren. Ingang aan de Singelstraat. Gedurende de middaguren zullen de plechtigheid in de Nieuwe Kerk en de activiteiten op het Abdijplein door de NOS rechts treeks worden uitgezonden. (zie voor meer informatie elders in dit blad). Leuke nieuwe mode. Vlotte tasjes. Kom uw eigen kleurcombinatie uitzoeken bij BIJOU. Keuze uit 9 modellen NU VANAF

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1984 | | pagina 1