AK Toyota-dealer Cevaal opende nieuwe bedrijf in Vlissingen mt Q? het zakenhart ZWEDENREIS NU AL EEN SUCCES 'Het gaf me een kik om zelfstandig te beginnen' GA VOOR UW FIAT NAAR BLAAS IN MIDDELBURG. Arbeidsbureau houdt Open Dagen Woensdag 11 april 1984 DE FAAM Open dagen Arbeidsburo Schoolverlaters FEEST IN 'T TREF MARKIES PROMOTIE BRENGT PRIMEURS OP ZEELANDBEURS PIETER MARTIN VAN HET MUZIEKCENTRUM T afelvoetbalrecord Marianne Boer Sexuele mishandeling Tevreden Het Zeeuws Scouting/Vijvervreugd Cees Vermeer Fotowedstrijd Trimwielerwedstrijden Collectanten fceitc /tx|c7 EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE BLAAS, HERCULESWEG 12, MIDDELBURG. TEL. 01180-12918. Invloed van media Herman Emmink V redesgebedsdienst Lakens en witte was Tippelaars Kleine Gids Meditatie Atletiek-instuif Regionale reclame Gewest PvdA Archéologie Arbeidsbureau Balans 25, Middelburg Tel: 01180-33025 Paasbingo Kruisraketten Rommelmarkt Rommelmarkt Openbaar onderwijs Parkeerkelder Collectanten VIATIERUB RIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS VERS CHIJNT EXCLUSIEF II Toyota-dealer J.A. CEvaal heeft aan de Industrieweg in Vlissingen een splinternieuw bedrijf in ge bruik genomen. De oude Vlissingse vestiging aan de Gildeweg is nu verlaten. In beidskrachten in de vraag te voorzien. Dat houdt echter in dat werkzoekenden aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen om mee te kunnen draaien in de sollicitatieprocedures. Mensen die niet aan de eisen kunnen voldoen zullen niet of"eerst na scholing aan werk geholpen kunnen worden. Ook over de mogelijkheden van scholing of herscholing kan het arbeidsbureau de bezoekers uit gebreid informeren. Ook de schoolverlaters krijgen tijdens de Open Dagen ruim schoots de mogelijkheid om zich op de hoogte te stellen van de mo gelijkheden die er voor hen zijn, Doel hiervan is onder meer om de schoolverlaters op te wekken vroegtijdig op zoek te gaan naar werk. "Het komt vaak voor dat schoolverlaters onnodig kansen op werk missen door eerst uitgebreid op vakantie te gaan alvorens actief op zoek te gaan naar werk of zich te melden op het arbeidsbureau", stelt directeur De Visser. "Voor hen is er tijdens de Open Dagen een unieke kans om vroegtijdig met werkgevers in contact te ko men en hun mogelijkheden op werk te bespreken. Bij sommige bedrijven is het zelfs mogelijk om zich aan te melden voor bedrijfsscholen of interne opleidingen in de verzorgende sector. Toch zal ook een aantal schoolverlaters geconfronteerd worden met het feit dat voor hen de mogelijkheden zeer beperkt zijn", aldus de heer De Visser. De bedrijven die zich tijdens de Open Dagen in het arbeidsbureau presenteren zijn: Amgas, Amro, Arbeidsinspectie, Bureau Baanlo- zen Service, Centrum voor Va kopleiding van Volwassenen, Ge meente Middelburg, Havenschap Vlissingen. Haven van Vlissingen, Hoechst, Kamer van Koophan del, N.O.B. Wegtransport/E.V.O. Pechiney, Provinciale Griffie, PTT. PZEM, Kon.Mij. De Schel de; Stichting Verpleeg- en Rust huizen Zeeland, Stoffels Clea ning. Uitzendbureau Start. Vitrite en de ziekenhuizen in Middelburg en Vlissingen. De open dagen beginnen vrijdag 13 april, 's middags van één tot zes uur en zaterdag 14 april, van 's morgens tien uur tot vier uur za terdagmiddag. Toen Mossel en Versteege ruim een jaar geleden de deuren sloot van de muziekwinkel in de Lange Delft in Middelburg, was er voor de ontslagen bedrijfsleider Pieter Martin slechts korte tijd van twij fel over de toekomst. Links en rechts werd hij aangeklampt. Of hij niet gewoon voor zichzelf wilde beginnen, zo luidde de vraag van oud-klanten en ex-leveranciers. Vier maanden nadat hij op straat was komen te staan, opende hij eveneens aan de Lange Delft het Muziekcentrum, nu één jaar gele den. De vroegere collega's met wie hij jaren vruchtbaar samenwerkte nam hij in dienst En met graagte deelt hij het succes van het on langs jarige Muziekcentrum met die heren: Louis Cyvat en Sjaak van Koeveringe. "Het gaf met echt een kick, dat die mensen me aanspoorden om zelf standig te beginnen. Het was een teken dat men vertrouwen in mij stelde", geniet de heer Martin. "Maar ik durfde het ook wel. Ik had per slot van rekening tien jaar ervaring". Pieter Marin verhuisde in 1973 van Apeldoorn naar Middelburg. Mossel en Versteege vroeg ie mand voor de winkel aan de Lan ge Delft. Martin solliciteerde on middellijk en werd aangenomen. Totdan werkte hij als administra tief medewerker in een bedrijf. "Maar in mijn vrije tijd zat ik voortdurend in een muziekzaak". Hij beschouwt zijn werk dan ook nog steeds als zijn hobby. Op 31 maart 1983 opende het Muziekcentrum aan de Lange Delft de deuren met een stevig basispakket, waaronder vooral piano's, electrische orgels en bladmuziek, "maar we zijn voort- enkele jaren groeide de Vlissingse Toyota-garage uit zijn jasje. Nu kan Autobedrijf Cevaal weer be schikken over een compleet be drijf met alle mogelijkheden. Er is een ruime showroom, een modern uitgeruste werkplaats, een groot magazijn, kantoorruim ten en onderkomens, voor het personeel completeren het geheel, dat vorige week donderdag onder grote belangstelling officieel werd geopend. De heer Cevaal begon zijn Toyo- ta-bedrijf in Middelburg zo'n zes jaar geleden. Al snel werd een vestiging in Vlissingen noodzake lijk. Na enige tijd bleek de ruimte in Vlissingen te klein, zodat nieuwbouw nodig was. Autohandelaar Cevaal heeft nu zowel in Middelburg als in Vlis singen een ruime en» moderne au tozaak. De eerste dagen na de opening was er bij. Cevaal Vlissingen een groots opgezette show waarbij de complete Toyota-lijn te zien was. compleet met de Lotus Turbo Es prit, de Celica Supra. De Cressida, De Corolla's, de Tercel en Celica. Tien dagen lang houdt Autobe drijf Cevaal in de nieuwe vesti ging Open Huis. Deze week wordt extra aandacht gevraagd voor de bedrijfswagens die in de werk plaats opgesteld zullen staan. Ludieke openingshandeling aan de' Industrieweg (Foto John Siwabessy) In het kader van de viering van het 10-jarige bestaan van het Trefcenter in Middelburg geeft zaterdag 14 april het Egerlander orkest tussen twee uur en halfvijf een optreden in het jarige warenhuis. Tijdens de Zeelandbeurs (van 30 april tot en met 5 mei) zal Luc Markies uit Vlissingen zijn nieuwe onderneming presenteren: Mar kies Promotie. De Vlissinger beoogt met dit bedrijf onder meer talrijke Nederlanders warm te ma ken om de vakantie in Zeeland door te brengen. De uitbater van het kersverse bureau is van mening dat Nederlanders wel gevoelig zul len zijn voor het feit dat 'Zeeland goedkoop is'. De slogan van zijn promotie-activiteit luidt Zuinig Uit In Zeeland. Markies is ook galeriehouder aan de Nieuwendijk in Vlissingen. Zijn lampenzaken in Zeeland heeft hij allemaal ver kocht. Behalve de promotie van Zeeland als vakantieland presenteert de ideeënrijke ondernemer nog ini tiatieven, die ondernemers als re clamestunt kunnen gebruiken. Zo hoopt hij er op dat winkeliers zul len inhaken op het idee om iets extra's te geven aan hun klanten als het laatste cijfer van het serie nummer met een Michiel de Ruyter-honderdje overeenkomt met een door hun gekozen getal. "Dat extraatje kan varieren van een korting tot een cadeautje", suggereert Markies. "De campagne Zuinig uit in Zee land kan veel leven in de brouwe rij brengen en heel wat gunstige beroering brengen", meent de Vlissingse ondernemer. Tenslotte verwijst hij ook nog naar de pot van de provincie voor toeristische promotie, waarin zeven ton zit. "Die ƒ700.000,— kan wellicht voor een deel mee aangewend worden voor deze campagne". Los van dit initiatief heeft Mar kies ook fiog een cassette op de markt gebracht, waarop een bood schap kan worden ingesproken. De cassette zit verpakt in een handig doosje, dat per post kan worden verzonden. Volgens de uitvinder Markies zijn de toepassingsmoge lijkheden onbegrensd. Zowel een verjaardagsgroet als een reclame boodschap behoren tot de moge lijkheden. Hij verwacht alle novi teiten als een primeur tijdens de Zeelandbeurs te kunnen presente ren De trip naar Zweden, die de Zeeuwse ANVR-reisbureaus in samenwerking met dit blad orga niseerden, is een grandioos succes. Aanvankelijk waren twee data (17 en 18 mei) gepland en daar is nu nog een derde datum bijgekomen, 19 mei. Per dag rijdt één luxetou ringcar. "Ook deze bus is al bijna vol", weet Ilse Faber van Holland In ternational Van Fraassen in Mid delburg, het bedrijf dat deze rei zen coördineert. "Mocht deze bus ook volraken en er melden zich nog meer geïnteresseerden, dan is het niet uitgesloten dat we er nog een vierde reis aan vastkoppelen. Wanneer die reis echter plaats vindt is nog niet met zekerheid te zeggen". Volgens Ilse Faber.hebben zich in totaal iets meer dan 130 deelne mers gemeld. Per bus (per dag) reizen vijftig mensen naar Zwe den. De bus vertrekt 's morgens vroeg uit Zeeland en komt tegen de avond - via de oifde handels route in Duitsland - aan in Kiel. Daar schepen de reizigers in op een luxeboot van de Stena Line, 's Morgens arriveert het gezelschap in Göteborg, waar gedurende twee dagen een keur aan gezellige tochten wordt ondernomen. De reis duurt in totaal vier dagen en kost tegen de 500,— Overnacht wordt in Bjornköping. Informatie kan nog worden verkregen bij de ANVR-bureaus in Zeeland. durend bezig om de collectie uit te breiden, als er ook maar enigszins blijkt dat er behoefte aan bestaat. Martin noemt als voorbeeld de kleine instrumenten, waarvan na drie maanden al een uitgebreider assortiment voorradig was. De grootste uitbreiding heeft ech ter plaatsgevonden ter gelegen heid van het éénjarige bestaan. In het Muziekcentrum is nu een speciale hoek gereserveerd voor blaasinstrumenten. Pieter Martin zegt zo goed als alles te kunnen leveren: van heel duur tot heel goedkoop en navenant de kwali teit. "Maar", zo bezweert hij. "we gaan er echter wel van uit dat het instrument, hoe goedkoop, ook. ten alle tijde bij ons gerepareerd moet kunnen worden. Prullen verkopen we niet. al is uiteraard het verschil in klank tussen een hele dure en een goedkope trom bone wel te horen". Martin denkt trouwens er verzekerd van te zijn dat hij voldoende afzetmogelijk heden" heeft. Volgens hem zijn er op Walcheren meer dan twintig blaasensembles. De vriendelijke sfeer in het bedrijf heeft er volgens de 33-jarige uit bater mee te maken dat men zich tracht te onderscheiden door een optimale serviceverlening aan de klanten. "De meesten die hier ko men zijn bezig met hun vrijetijds besteding. Muziek is voor die mensen heel belangrijk. Dan moet je niet ingewikkeld en moeilijk doen. Maar eerlijk informeren en de mensen helpen hun wensen in te vullen. Daarom ook heb ik op free-lance basis een uitstekende reparateur aangetrokken. Neen we proberen alle mensen te hel pen, en te adviseren. En niet van uit een strak keurslijf ze iets aan te smeren". Wie trouwens een orgeltje koopt in het Muziekcentrum kan tevens inschrijven voor de muziekschool die op de eerste verdieping is ge vestigd. "We geven echter uitslui tend orgellessen. Andere lessen laten we graag aan de muziek school over". Pieter Martin, sinds één jaar eigenaar van het Muziekcentrum: 'Je moet de mensen niets aansmerenHier in de hoek van de blaasinstrumenten (Foto John Siwabessy). Vier Vlissingse scholieren begin nen zaterdag 14 april aan een po ging om het werelduurrecord ta felvoetbal te verbeteren. Het is de bedoeling dat hel viertal drie da gen en nachten achter elkaar aan de tafel doorgaat, in totaal 82 uur. Het record in het Guinness book of records staat momenteel op 60 uur. De vier pogers om het wereldrecord te verbeteren zijn Ronnie de Wolf. Arnold Koolwijk en Johnny van Nijnatten, allen 18 jaar. en de 17-jarige Wim Keerse- meeckers. De aanval start zater dagavond om 22 uur. Het Vlissingse pianotalent Ma rianne Boer (15) neemt op zater dag 14 juli deel aan de halve finale van het AVRO Solistenconcours. Zij plaatste zich in de halve finale met verplichte werken van Bach, Beethoven en Chopin. Als Ma rianne doordringt tot de finale dient zij zich op 18 april weer te melden bij de AVRO. Dat komt haar eigenlijk slecht uit. Want juist op die dag is haar klas on derweg voor een schoolreisje naar Frankrijk, het land waar ze veel bewondering en liefde voor heeft. Marianne Boer heeft les van on- :der andere Gé Audenaerdt uit Veere. verbonden aan de Zeeuwse Muziekschool en het conservato rium in Tilburg. Het AVRO So listenconcours vindt plaats in de Kleine Zaal van het Concertge bouw in Amsterdam. Sexuele kindermishandeling bin nen het gezin bestaat. Talrijke onderzoeken hebben deze on grijpbare zaak de laatste tijd aan het licht gebracht. Het misver stand bestaat dat er pas over mis handeling wordt gesproken, als er sprake is van geslachtsgemeen schap. Dat zegt het Vrouwencafé, dat op donderdag 12 april een voorlichtingsbijeenkomst houdt in De Zwaan aan de Kromwege- singel in Oost-Souburg. De bij eenkomst over incest begint 's avonds om acht uur. De Informatiedag van het ver pleeghuis Der Boede (31 maart) was een grandioos succes. Meer dan 120 bezoekers in verschillen de leeftijdscategoriën hadden ge hoor gegeven aan de oproep van Der Boede. De thema die dag luidde Onbekend maakt Onbe mind. Instellingsdirecleur drs. U.J.M. Overmars was meer dan tevreden over de royale opkomst. Hij draaide de slogan dan ook om: 'Bekend maakt bemind'. Ir. M.A. Geuze uit Wouw, die onder meer meewerkt aan het Zeeuws Tijdschrift, gaat woens dag 18 april in op 'enige wetens waardigheden van het Zeeuws'. Hij doet dat vanaf acht uur tijdens een bijeenkomst van de afdeling Vlissingen van de Zeeuwse Volk suniversiteit. Deze bijeenkomst speelt zich afin het Open Hof aan de Alexander Gogelweg in Vlis singen. De wervingscampagne en presen tatiemiddag van Scouting op Vij vervreugd in Middelburg heeft succes gehad: Er hebben zich in totaal negen leidsters en leiders gemeld en een tweetal bestuursle den. Daardoor is het mogelijk ge worden om te gaan werken aan de oprichting van een scoutinggroep op Vijvervreugd. Vanavond (woensdag 11 april), wordt daar toe een eerste groepsraad gehou den in het bureau van Scouting Zeeland, Badhuisstraat 97 te Vlis singen (01184-18210). Tijdens de ze bijeenkomst zal ondermeer ge sproken worden over de wijze waarop het voorlopige groepsbe stuur en het leid(st)ersteam zich het beste kunnen voorbereiden op de start van de nieuwe scouting groep. Vlissinger Cees Vermeer (33) is onlangs toch naar Brazilië ver trokken om daar deel te nemen aan de vijfde Camel Trophy. De deelname van Vermeer werd noodzakelijk, doordat Jan Erfte- meijer tijdens de training met zijn Land Rover over de kop sloeg en twee gebroken ribben en een ge kneusde nier opliep. Cees Ver meer werd na de nationale selectie in januari aangewezen als eerste reserve en maakte alle trainingen en voorbereidingen vanaf dal moment mee. Hij zal een team vormen met Michiel Dagevos Blaricum). Het tweede Neder- andse team wordt gevormd door \ge Krug (Emmen) en Dick Jaaksma (Oisterwijk). Een geheel verzorgd weekeinde in een hotel aan de Boulevard van Vlissingen is de hoofdprijs van de fototentoonstelling over het the ma 'strand, wind en water'. Zoals gemeld 'kan iedereen deelnemen aan deze tentoonstelling die is uitgeschreven door de Culturele Raad in Vlissingen. Ook de sa menstelling van de jury is nu be kend. Hiervan maken de volgende lieren deel uit: G. Broere, kunst docent. J. Hintzen. Culturele Raad Vlissingen. W. Hofman, Zeeuwse Culturele Raad en de persfotografen Ruben Oreel en Lex de Meester. Het programma van de trimwie lerwedstrijden, die zaterdag 14 april worden gehouden in Kat- tendijke. ziet er als volgt uit: C.- trimmers 13.00 uur: B-irimmers 14.00 uur; Veteranen en dames 15.00 uur en A-trimmers 15.45 uur. Opgeven is mogelijk bij Gijs van Dalen. 01102-3409. Het Diabetes Fonds Nederland collecteert van 25 tot en uet 30 ju ni. Vooral in Middelburg. Veere. Vlissingen. Oost- en West-Sou burg en Domburg zoekt het fonds nog een aantal collectanten. Op gave is mogelijk bij G.A. de Hoop-Bon. Kruitmolenlaan 47 in Middelburg, 01180-16817. Eerste Zeeuwse Autogarage Blaas is vertrouwd voor Fiat. Omdat Eerste Zeeuwse Autogarage Blaas als Officiële Fiat Dealer de beschikking heeft over originele onderdelen en onderhoudsmiddelen. En over uitstekend opgeleid personeel, dat snel vakkundige service kan uitvoeren tegen vaste, lage prijzen, waarmee u tevoren al bekend bent! ITZBESO RAT. UNIEK IN PRUS EN PRESTATIE. 'De invloed van de media' is de titel van een lezing die prof. dr. J.J. van Cuilenborg donderdag 12 april uitspreekt in Middelburg. Deze professor komt naar Zee land op uitnodiging van het ver band Zeeland van de VU-vereni- ging. De heer Van Cuilenburg is hoogleraar in de subfaculteit van de sociaal-culturele wetenschap pen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is gespecialiseerd op het gebied van de communi catiewetenschappen. Hij gaat on der meer in op de medianota van minister Brinkman en op de vraag of mensen teveel informatie kun nen krijgen. De lezing wordt ge houden, in de Getuigeniskerk (Adriaan Obrijsstraat) in Middel burg, waar prof Van Cuilenburg om kwart voor acht met zijn refe raat begint. De TROS zendt haar radiopro gramma Te gast bij Herman Em mink' maandag 16 april direct uit vanuit het Schuttershof aan de Kanonweistraat in Domburg. Herman Emmink ontvangt in het programma zowel 'praatgasten' als artiesten, onder wie Albert West en Leen Persijn. Belangstel lenden kunnen kaarten afhalen bij de VVV in Domburg. De uit zending begint om 12.07 uur; de zaal is vanaf 11.30 uur open. Ds W.M. de Bakker uit Middel burg gaat zondag 15 april voor in de vredesgebedsdient, die 's avonds om half acht begint in de Doopsgezinde Kerk aan de Lange Noordstraat in Middelburg. De dienst is bedoeld voor allen op Walcheren die willen meewerken aan en meebidden voor de vrede. In de dienst 'wordt nagedacht over de opdracht om te strijden tegen de waanzin van de macht'. Actie 'Witte Was' is het motto van een poging, die de zeeverkenners- groep Watergeuzen uit Vlissingen zaterdag 14 april onderneemt om zoveel mogelijk lakens in te za melen. Die lakens zijn bedoeld voor Wim en Anita Hokken, die in een ziekenhuis in Ghana wer ken. Daar is aan lakens een drin gend gebrek. Daarom vragen de Watergeuzen iedereen die oude lakens over heeft, deze op 14 april uit het raam te hangen, zodat de zeeverkenners ze kunnen komen ophalen. De Watergeuzen verza melen alle lakens op de Zeilmarkt. waar ze aan een grote waslijn worden gehangen. Op de Zeil markt kunnen particulieren trou wens ook zelf hun lakens afgeven. De actie strekt zich uit tot alle stadsdelen van Vlissingen. Inlich tingen: 01184-66266. De Vrolijke Tippelaars, een wan delsportvereniging uit Vlissingen viert haar 25-jarig bestaan met de jubileum-voorjaarstocht. die za terdag 14 april op het programma staat. Deelnemers aan de lange tochten (25 en 40 kilometer) ver trekken om tien uur bij het club gebouw van Zeeland Sport. De genen die 5, 10 of 15 kilometer wandelen, vertrekken daar om twee uur. Nadere informatie en voor-inschrijven is mogelijk via 01184-64753. Alle praktische informatie over alle wetgeving in de sociale verze kering is voor de 43-ste keer ge bundeld in de 'Kleine Gids'. Het boekwerkje is een uitgave van de Vereniging van Raden van Ar beid. De gids biedt informatie over de Algemene Bijstandswet, de Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers, de Wet Sociale werkvoorziening, internationale sociale zekerheid en dergelijke. Ook zijn er tabellen met premies, uitkeringsbedragen, minimumlo nen enzovoorts in op genomen. De Kleine Gids kost een gulden en kan worden afgehaald, bij on der meer de Raad van Arbeid in de Spanjaardstraat in Middel burg. De meditatietechniken van Bhag- wan Shree Rajneesh kunnen wor den geleerd tijdens een week einde, dat het Surati Rajneesh Meditatie Centrum aan de Brak straat in Middelburg van 21 tot en met 23 april wil laten plaatsvin den. Deze technieken zijn gericht op het bereiken van rust en ont spanning. Opgave vooraf is nood zakelijk. Informatie via 01180- 38198. Niet-atleten vanaf acht jaar kun nen zaterdag 14 april deelnemen aan de atletiek-instuif van de Vlissingse atletiekvereniging Ma rathon. De instuif wordt gehou den op de kunststofbaan Bas- kensburg. De niet-atleten kunnen vanaf half twee kennis maken met de volgende atleliek-onderdelen: sprint, midden-afstand, hoog springen. verspringen, kogelsto ten en speerwerpen. Atleten en trainers van Marathon zullen tekst en uitleg geven. Aanmelden is mogelijk bij het nieuwe secreta riaat van de Atletiek Wedstrijd Organisatie Commissie (AWOC) Baskensburg aan de oostelijke zijde van de achter het Vlissingse zwembad gelegen baan. Invoering van STER-reclame tij dens de uitzendingen van een toekomstige Omroep Zeeland zal de regionale dag- en huis-aan- huis-bladen in ernstige moeilijk heden brengen. De directie van de Provinciale Zeeuwse Courant heeft dit geschreven in een brief aan provinciale staten van Zee land. In de brief becijfert de di rectie van de PZC-Holding, dat een regionale omroep in Zeeland veel duurder zal zijn dan nu wordt verwacht. Als extra financierings bron zal dan wellicht worden overwogen, zo denkt de PZC-di- rektie. om regionale reclame via, deze Omroep Zeeland in te voe ren. Adverteerders zullen dan niet langer adverteren in de bestaande bladen, waardoor deze in ernstige 'overlevingsproblemen' zullen komen, zo luidt de strekking van Het in Zeeland wonende tweede- kamer-lid Jaap van der Doef geeft een politiek commentaar tijdens de gewestelijke ledenvergadering, die de partij van de Arbeid zater dag 14 april houdt in de Prins van Oranje in Goes. De Zeeuwse so cialisten bereiden zich tevens voor op de dit jaar te houden verkie zingen voor het Europees Parle ment. De PvdA-fractie in de pro vinciale staten brengt een tussen tijds verslag uit. Gerda Dijkstra gaat in op de actuele situatie in Zuidelijk Afrika. De bijeenkomst begint om kwart over tien 's mor gens. De werkgroep historie en archeo logie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap viert za terdag 14 april haar twintigjarig bestaan met een algemene leden vergadering in Zierikzee. Na een ontvangst door burgemeester Th. H. de Meester van Zierikzee in het stadhuis worden drie lezingen ge houden. Ook komt hel 'leemten- plan' aan de orde. Dit plan behelst een inventarisatie van alle zaken in de Zeeuwse historie die nog niet zijn onderzocht. De leden van de werkgroep die zich vooraf hebben opgegeven, worden om tien uur 's morgens in het stadhuis van'Zie rikzee verwacht. de brief. De mogelijke komst van de regionale omroep op zichzelf wordt overigens door de directie van de PZC-Holding niet afgewe zen 'als een bijdrage aan de ver betering van de informatievoor ziening'. Op vrijdag 13 (13.00-18.00 uur) en zater dag 14 april (10.00-16.00 uur) staat het arbeidsbureau open voor belangstellen den. Iedereen die het verbouwde arbeidsbureau wil komen bekijken is van harte welkom. Tevens krijgt u een idee van de werkgele genheid op Walcheren door een presentatie van bedrijven en instellingen. JU De ANBO (algemene Nederland se Bond van Ouderen) afdeling Middelburg houdt op dinsdag 17 april een paasbingo in het gebouw De Schakel aan de Bachtensteene in Middelburg, aanvang 14 uur. De Vredesaktiegroep Walcheren betaalt, zoals bekend, een deel van de energienota apart van de rest. Op deze manier wil de groep protesteren tegen het feit dat een deel van de BTW op energieprij zen via de algemene middelen van het rijk. worden besteed aan de aankoop van kruisraketten. Om hierop nader in te gaan houdt de groep een informatie-avond, die donderdag 12 april om acht uur begint in gebouw De Schakel aan de Bachten Steene in Middelburg. Het Drumkorps Blue Spirit in Middelburg houdt zaterdag 14 april een rommelmarkt op het parkeerterrein naast de molen 'Ons Genoegen' in Middelburg- Zuid. De opbrengst van de markt, die voor de eerste keer door het nog jonge muziekgezelschap wordt gehouden, wordt gebruikt om instrumenten en uniformen té kopen. De markt begint 's mor gens om acht uur. De Vrije School Zeeland aan de Willem Arondeusstraat in Mid delburg heeft een rommelmarkt voorbereid, die zaterdag 14 april wordt gehouden in hel schoolge bouw. Wanaf half tien kunnen koopjesjagers daar terecht. De laatste spullen gaan 's middags om één uur van de hand. Het kind krijgt in alle discussies rondom de basischool te weinig aandacht. Dat is de mening van de Vereniging voor Openbaar On derwijs. die dit aspect centraal stelt in de jaarvergadering die vanavond (woensdag 11 april) wordt gehouden in het gebouw van de Rijks Pedagogische Aca demie aan de Kruitmolenlaan in Middelburg. Drie sprekers lichten hun standpunten vanaf kwart over acht toe. Ook kan afscheid worden genomen van twee be stuursleden. die na vijftien jaar het bestuur vaarwel zeggen. De eerste maanden na de inge bruikname van de nieuwe par keerkelder in het Geere-gebied ir Middelburg, hoeft daar nog niet te worden betaald voor het achterlaten van de vierwieler. Pas vanaf 1 oktober kost het parkeren van de auto in deze kelder geld: 50 cent pér 50 minuten. Op 1 april '85 gaat pas het volledige tarief gel den: I gulden per 50 minuten. Dit blijkt uit de vergaderstukken van de commissie verkeer, die van avond (woensdag 11 april) om half acht bijeenkomt in de ma quettekamer van het stadhuis in Middelburg. Het Astma Fonds bestaat 25 jaar. In de week van 7 tot 13 mei houdt dit fonds zijn jaarlijkse collecte. Hiervoor worden vrijwilligers ge vraagd. die zich kunnen opgeven bij de heer J. Pieterse, Rentmees terlaan 30 in Middelburg, tele foon 01180-13307.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1984 | | pagina 7