a <D GEMEENTERAAD VERGADERT OP MAANDAG 16 APRIL a.s. O O ig o o m o Sa üt-o INN <P O as 2 O ■o a <D 2L o 15 11 -18 april week Woensdag 11 april A984 DE FAAM Q. NIEUWE MAATREGELEN BURGERLIJKE STAND. Het inwonersaantal van de gemeente Middelburg is in het eerste kwartaal van dit jaar verminderd met twee personen. Het voorlopig bevolkingscij fer is daarmee gekomen op 38.852. In de Zeeuwse hoofdstad staan 18.784 mannen en 20.068 vrou wen geregistreerd. Ter hoogte van de openbare basisschool De Vrijburch wordt een gecombineerde fiets/voetgangerstunnel aangelegd. Vorige week zijn hiervoor 40 paleq de grond ingeslagen. Als de wijkverbindingsweg terhoogte van dit punt gereed is vormt het een doorgang tussen de W. Arondeusstraat en de rest van de wijk Klarenbeek Op de balie in de voorlichtingswinkel Stadhuisstraat 2, vindt u aan(nieuwe) gratis af te halen folders/brochures: - Over veiligheid en vrede - Op het water gelden nieuwe regels - Uit met Pas 65, april/mei - Hoe zit het met gasbesparing en de gasprijs? - Over kachels voor vaste brandstoffen en verstandig stoken. De b. en w.-kamer (zie foto) is één van de ruimten die de nieuwe in- wo(o)n(st)ers van onze gemeente te zien krijgen op de begroetings- en voor lichtingsbijeenkomst op 19 april. Deze avond kan men persoonlijk kennisma ken met leden van het gemeentebe stuur. Opgave is nog mogelijk tot en met vrijdag a.s. In verband met de komende feestdagen zullen de leden van gemeenteraad niet op gebruikelijke vóórlaatste maandag van de maand vergaderen maar op maandag 16 april a.s. Een beknopte weergave van de in totaal ontwerp-raadsvoorstellen vindt u in het hoofdartikel van deze week. Voor wie meer informatie wil verwijzen we naar de leeshoek van de gemeentelijke voorlichtingswinkel. Daar liggen namelijk de ontwerpvoorstellen met evt. bijlagen om in te zien. U kunt daar dagelijks terecht van acht tot half één en van half twee tot vijf uur. Het gedeeltelijk bijwonen van de raadsvergadering kan natuurlijk ook. De raadzaal is maandag vanaf even voor tweeën te bereiken via de Chourtoren op de hoek Lange Noordstraat/Markt Bij het afsluiten van deze rubriek vernamen we dat het in de bedoeling ligt om vanaf 16 april met het graveren van fietsen te starten in het Centrum. Bewoners van deze wijk krijgen nog nader bericht over tijdstip en plaats in de bus. Wanneer u een bepaald gemeentelijk onderwerp in deze rubriek behandeld wilt zien, dan kunt u dat laten weten aan het bureau Voorlichting, Stadhuisstraat 2. Het bureau staat ook altijd open voor uw vragen. m AANVRAAG Om mondelinge bezwaren te kunnen maken tegen het verlenen van onder staande hinderwetvergunning moet men de gemeente (tel. 01180-26251, tst. 413) verzoeken een openbare zitting te houden. Bij de aanvragen vermelden wij voor welke datum dat moet gebeu ren. Tevens wordt aangegeven tot wanneer gemotiveerde schriftelijke bezwaren uiterlijk bij burgemeester en wethouders kunnen worden ingediend. - De Heer M. Weststrate, Sandberg- laan 12 voor een fruitbedrijf aan de Sandberglaan 12. Indienen monde linge bezwaren niet meer mogelijk. Schriftelijke bezwaren mogelijk tot 15 april. Tijdens de openbare zitting kan men met aanvrager, bevoegd gezag en ver dere aanwezigen van gedachten wis selen. Op verzoek worden persoonlijke gegevens niet kenbaar gemaakt. Tegen een beschikking kan men t.z.t. in be roep gaan bij de Kroon als op de juiste wijze bezwaren zijn ingediend of als men kan aantonen dat men dat rede lijkerwijs niet heeft kunnen doen. BESCHIKKING B. en w. hebben een hinderwetvergun ning verleend aan: - de heer L. Barentsen, Veerseweg 113 voor een gemengd landbouwbedrijf aan de Veersesingel 113. Tot 4 mei kan een beroepschrift wor den ingediend door de aanvrager, door de betrokken adviseur(s), door degenen die eerder bezwaar indienden tegen de aanvraag en door degenen die kunnen aantonen daar niet tot in staat te zijn geweest. De beschikking wordt na af loop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor die tijd beroep is ingesteld en tevens een verzoek wordt gedaan om de beschikking te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Een beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, afd. voor geschillen van bestuur, Kneuter dijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Een verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afd. voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State. Aanvraag, beschikking en bijbehorende stuk ken liggen tot het einde van de beroepstermijn iedere werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 lot 16.30 uur om in te zien bij de afd. Algemene Zaken in het stadhuis (begane grond), en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur bij de Openbare Bibliotheek aan de Molstraat 13. Bij de stukken van de beschikking ligt een medede{ing waar en wanneer een mondelinge toelichting kan worden.verkregen. Opening Vaststellen notulen vergadering 20 fe bruari 1984 84-141 Mededelingen en ingekomen stukken 84-138 Benoeming ambtenaar burger lijke stand In verband met het voltrekken van het huwelijk van haar zoon, heeft het raadslid mevr. A.C. Westhoff-Hubee verzocht haar te benoemen tot ambte naar van de burgerlijke stand. Voorstel: het raadslid te benoemen tot onbezoldigd ambtenaar van de bur gerlijke stand. 84-135 Vrijstelling winkelsluitingswet 1976 voor een jazz-markt De Jazz Aktiviteiten Stichting Zeeland wil op 25 en 26 mei a.s. een jazzmarkt organiseren in de Concert- en Gehoor zaal. Om buiten de normale winkel sluitingsuren zo'n evenement te hou den vraagt de stichting een vrijstelling op grond van de Winkelsluitingswet 1976. Voorstel: de gevraagde medewerking verlenen voor de in het ontwerp- raadsvoorstel genoemde dagen en uren. 84-129 Integratie brandweeradminis tratie De raad bésloot op 14 december 1981 op grond van artikel 127 a van de Ge meentewet een regeling te treffen voor het voeren van de administratie en het kasbeheer van de brandweer. In het kader van de nieuwe Comptabiliteits- voorschriften is het gewenst de de fi nanciële administratie van de brand weer met ingang van 1 januari 1985 volledig te integreren in de financiële administratie van de algemene dienst Voorstel: het besluit van 14 december 1981 met ingang van 1 januari a.s. in te trekken. 4 84-143 Voorbereidingsbesluit voor ver plaatsing Toorenvliedtschool' naar Griffioenstraat Bij het samenstellen van deze agenda was dit ontwerp-raadsvoorstel nog niet beschikbaar. 84-130 Aanbrengen toplaag Laan der Verenigde Naties. Nu de ondergrond is uitgewerkt en de bestaande asfaltlaag gebreken gaat vertonen van de wijkverbindingsweg tussen de Koudekerkseweg en de Grif fioen is het nodig dat het wegdek van een toplaag wordt voorzien. De kos- tenbegroting, tekening en het dek kingsplan liggen voor de raadsleden in de zgn. 'gesloten trommel'. Voorstel: akkoord gaan met het aan brengen van een toplaag en het hier voor benodigde krediet verstrekken. 84-142 Uitname uit de algemene dienst en inbreng bij de dienst Welzijnsac- commodaties van het pakhuis Braak manstraat 19a. De dienst Welzijnsaccommodaties heeft gebrek aan opslagruimte en wil graag de beschikking krijgen over het pakhuis aan de Braakmanstraat 19a. Dit pand was tot half '83 verhuurd en sindsdien staat het leeg. Binnen de dienst Welzijnsaccommodaties kan het weer een nuttige functie vervullen. Voorstel: instemmen met de adminis tratieve handeling. 84-144 Krediet voor renovatie en aan passing zwemband 'Poelendaele'. Bij het samenstellen van deze agenda was dit ontwerp-raadsvoorstel nog niet beschikbaar. 84-126 Aanvullend krediet voor aan schaf en plaatsing semi-permanent kleedgebouw sportcomplex 'Na- dorst/Nassaulaan'. Begin '83 stelde de raad een krediet van 131.000,beschikbaar voor de aanschaf en plaatsing van twee semi-perma- nente kleedgebouwen op het sport complex Nadorst/Nassaulaan en het sportcomplex de Kruitmolen. Bij de bouw van het lokaal aan de Nassaulaari moesten extra werkzaamheden wor den uitgevoerd. Als gevolg hiervan is het verleende krediet met 12.874.67 overschreden. Voorstel: het benodigde aanvullend krediet verlenen. 84-145 Krediet voor sloop pand Sim- pelhuisstraat 3 Met de sloop van het in slechte toestand verkerende pand Simpelhuisstraat 3 komt het gemeentebestuur tegemoet aan de wensen van bewoners van de Vlasmarkt ten aanzien van een uitpad op de Simpelhuisstraat. Na de sloop moet de muur langs de straat worden doorgetrokken en zal het terreintje heringericht worden. Voorstel: instemmen met de voorge stelde werkzaamheden en het beno digde krediet beschikbaar stellen. PLAATS EN VERKEERSMAATREGEL 1. Leliëndaalseweg/ Sandberglaan Rijbaanversmalling 2. Segeerssingel Tussen de Segeers- weg en Buitenrust straat afgesloten voor alle verkeer AARD VAN AANVANGS- HET WERK DATUM Reconstruc tie Herbestra ting In uitvoering In uitvoering 84-140 Vaststelling begrotingswijzi ging 1984 De gemeenteraad heeft de ontwerpen van de 20e en 21e begrotingswijziging 1984 met de bijbehorende wijzigingen van de begrotingen van de takken van dienst ontvangen. Voorstel: de wijzigingen vaststellen 84-127 Krediet voor aanschaffing di verse kantoorbenodigdheden Als gevolg van slijtage en veroudering van meubilair en kantoormachines is het gewenst enkele aankopen te doen. Gezien de moeilijke financiële om standigheden is het niet mogelijk om alle gewenste aanschaffingen te ver vullen. Voorstel: in te stemmen met de aan schaf van de in het ontwerp-voorstel omschreven artikelen en hiervoor een krediet van 48.220,- beschikbaar stellen. 84-122 Afwijzing verzoek toekenning startsubsidie aan 'woonlasten-comité Middelburg' Voor een aantal activiteiten vraagt het comité een gemeentelijke startsubsidie van 10.900.- Het college is van me ning dat er binnen het gemeentelijk apparaat genoegzaam informatie-mo gelijkheden voorhanden zijn. Voorstel: Verzoek afwijzen 84-134 Beroep tegen weigering tege moetkoming verhuiskosten Een ex-inwoonster van onze gemeente maakt bezwaar tegen het afwijzend besluit voor toekenning van een ver huiskostentegemoetkoming. De com missie bezwaar- en beroepschrifteh heeft deze zaak behandeld en adviseert het beroep ongegrond te verklaren. Voorstel: motivering van de commissie overnemen en het beroepschrift onge grond verklaren. 84-120 Krediet voor kleine verbeterin gen in in gymnastieklokalen Voor de op dit moment noodzakelijke verbeteringen in de gymnastiekloka len is een bedrag nodig van 23.000,- In het investeringsplan '84 is echter een bedrag van 17.500,- opgenomen. B en w. hebben nu een keuze gemaakt voor de materialen waarvan de aanschaf fing het meest urgent is. Voorstel: een krediet van 17.500,- beschikbaar stellen voor de door het college gewenste materialen. 84-136 Krediet voor vervanging van meubilair voor de openbare kleuter school 'De Zandhof'. Een deel van het 19 jaar oude meubilair van de kleuterschool 'De Zandhof' aan de Koninginnelaan 52 is versleten. Voor de aanschaf van vervangend meubilair is een krediet nodig van 7200,- Voorstel: verzoek inwilligen 84-137 Krediet voor herstellen brand schade aan mobiele schoollokaal Poor- tershove 3 Vorige maand is er door brand schade ontstaan aan het dak en één der wan den van het schoollokaal aan Poor- tershove 3. Voor het herstellen van de schade is een bedrag van 3.581,- no dig. Van de verzekeringsmaatschappij valt dit bedrag te verwachten. Voorstel: instemmen met gevraagde krediet. 84-128 Vergoeding besturen scholen voor bijzonder buitengewoon onder wijs De gemeente vergoedt over elk dienst jaar de materiële exploitatiekosten van de scholen voor bijzonder buitenge- woon-onderwijs. Ook wordt een be drag per leerling uitgekeerd ter be strijding van de administratiekosten. Voorstel: de cijfers voor 1983 vaststel len. 84-121 Eervol ontslag verlenen aan de heer v/d Jagt, hoofd van de Gemeen telijke Accountantsdienst De heer I.A. van der Jagt heeft te ken nen gegeven gebruik te willen maken van de regeling Vrijwillig Vervroegd Uittreden en gevraagd hem met ingang van 1 juli 1984 eervol ontslag te willen verlenen uit de betrekking van hoofd van de Gemeentelijke Accountants dienst Voorstel: verzoek inwilligen 84-59 Wijziging Algemeen Ambtena renreglement Het Centraal Orgaan heeft een aanbe veling gedaan om één artikel van het Algemeen Ambtenarenreglement te wijzigen. De voorgestelde aanpassing betekent een terugkeer naar de oude regeling van voor 1 januari 1983 waarin de ambtenaar buitengewoon verlof wordt verleend bij het overlijden van bloed- en aanverwanten. Voorstel: de wijziging overnemen 84-124 Wijziging (34e) Algemeen Amb tenarenreglement Het Centraal Orgaan heeft een wijzi ging aangebracht in het model-Alge meen Ambtenarenreglement. Deze aanpassing houdt verband met het be sluit van de ministerraad om de Room-Katholieke Centrale van bur gerlijk (semi) overheidspersoneel te schrappen als deelnemer aan het Cen traal Georganiseerd Overleg in Amb tenarenzaken Gelet op haar ledenbe stand is deze centrale niet langer als representatief te beschouwen voor toelating tot het GO bij het rijk. Het zelfde argument geldt voor de toelating tot het gemeentelijk overleg. Voorstel: reglement aanpassen. 84-123 Wijziging (4e) Overlegverorde- ning Deze wijziging houdt verband met hetgeen is omschreven in het ontwerp- raadsvoorstel 84-124. Op grond hiervan beveelt het Centraal Orgaan aan de vermelding van genoemde centrale te schrappen in artikel 1 lid 2 van de Overlegverordening Voorstel: voorgestelde wijziging over nemen 84-125 Wijziging Verplaatsingskosten- verordening Het Centraal Orgaan heeft een wijzi ging aangebracht in de model-Ver plaatsingskostenverordening. Hier door is de verhuiskostenvergoeding ook van toepassing op personen die van de VUT-regeling gebruik maken. Het gaat hier om de ambtenaar die een dienstwoning wegens ontslag moet verlaten. Voorstel: de 10e wijziging overnemen 84-139 Aangaan nieuwe Gemeen schappelijke Regeling Werkplaatsen Walcheren Dqor een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Werk plaatsen Walcheren en de gemeenten op Walcheren, is een ontwerp van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling opgesteld. Het algemeen bestuur van de Werkplaatsen heeft dit ontwerp overgenomen en vraagt aan de bestu ren van de deelnemende gemeenten de nieuwe regeling aan te gaan. Het col lege stelt voor om namens de gemeente in het 'nieuwe' bestuur aan te wijzen de heer M. Vinke, mevrouw C. de Dreu- Koster en de heer A. van Aalst. Voorstel: aangaan van de nieuwe re geling overeenkomstig het ontwerp besluit. Mededelingen en ingekomen stukken Door burgemeester en wethouders is aan de volgende instellingen toestemming verleend om in de volgende periode een huis-aan-huis-collecte te houden: 1. Ned. Hartstichting t/m zaterdag 14 april 2. Ned. Astma Fonds van maandag 7 t/m zaterdag 12 mei |V Bij het collecteren moet men gebruik maken van verzegelde collectebussen. Ook als gewerkt wordt met collectezakjes moeten deze verzameld worden in verzegelde collectebussen. Collectanten mogen niet jonger zijn dan 15 jaar, dienen niet betaald te worden en moeten voorzien zijn van een deugdelijk legitimatiebewijs dat zij op verzoek verplicht zijn te tonen. Burgemeester en wethouders hebben besloten: 1. op de kruising Heren- gracht/Volderijlaagte/Heren- brug de verplichting om te stoppen voor de streep op de Herengracht te laten vervallen. Kroonberoep mogelijk tot 14 april. 2a. het parkeerterrein Hof van Tange en de weg die daar naar toe leidt te sluiten voor voer tuigen die met of zonder lading hoger zijn dan 2 meter, b. de geslotenverklaring van de weg naar het Hof van Tange voor vrachtauto's op te heffen. Kroonberoep mogelijk tot 14 april. 3. de ventweg aan het Karei Doormanplein tussen Naere- boutstraat en De Ruyterstraat aan te wijzen als voetpad. Kroonberoep mogelijk tot 14 april. 4a.de Kleine Werfstraat, de Ha- vendijkstraat, de Karelsgang, het Veersepad en het Oud Ar- nemuidsvoetpad tussen Oost- perkweg en Veersesingel aan te wijzen als woonerf. b. het parkeerverbod op te heffen op het gedeelte van het Oud Arnemuidsvoetpad tussen Veersesingel en nr. 21. c. het parkeerverbod aan beide zijden op het gedeelte van het Oud Arnemuidsvoetpad tussen nr. 21 en Oostperkweg op te heffen. Kroonberoep mogelijk tot 14 april. Een beroepschrift moet u richten aan Hare Majesteit de Koningin maar sturen naar de Commissaris van de Koningin in Zeeland te Middelburg. 1 De volledige verkeersbesluiten liggen om in te zien bij het bureau Voorlichting aan de Stadhuis straat 2. Per 1 januari jl. geldt een nieuwe regeling voor premiekoopwoningen. In de brochure 'Premiekoopwoningen A en B, Vast en zeker, kunt u alles lezen over het hoe en wat van dit totaal nieuwe premiestelsel Het is gratis af te halen bij de gemeentelijke voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2. - I 1 1 1 Colofon Deze voorlichtings rubriek van de gemeente Middelburg staat onder redactie van het bureau Voorlichting in het stadhuis. Telefoon: (01180) 26251.toestel 133 of 224. Reacties zijn altijd van harte welkom.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1984 | | pagina 5