De Faam Schreeuwend tekort aan bezoekvrijwilligers Open Dagen Arbeidsbureau VERSCHOORE HET WEEKBLAD WALCHEREN HELMO Canon al lqE Wandelen op Walcheren voor maismolens op Tanzania LENTEFEEST VOOR DE SCHORPIOEN DANKZIJ TALRIJKE BEDRIJVEN r MODE VOOR JONGE MENSEN! FASHION Lj6 I - Lf\\ DEZE WEEK IN Nel en Chantal Midwinter ZIE VERDER IN DIT BLAD Tante Beb en Marleen Groter gezin Woensdag 11 april 1984 86© jaargang no. 15 oplage 21.700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de vlissinger. totale oplage 44.400. uitgave pro-: vinciale zeeuwse courant b.v. administratie/advertenties: markt 51postbus 5017. 4330 ka middelbum, 01180-27651privé: h schrama, 01180-13585 redaktie; ad hanneman, 01180-27651, toestel 54. Wat Nederlanders als een sportie ve prestatie ervaren, is in een ont wikkelingsland soms bittere nood zaak. Een wandeltocht bijvoor beeld. Regelmatig loopt een horde wandelaars kilometers lang door het Zeeuwse land om het lichaam in conditie te houden. In Tanzania móeten de mensen tientallen kilo meters lopen om bijvoorbeeld een zak mais gemalen te krijgen, dat dan weer kan worden gebakken tot verteerbaar voedsel. De vastenaktie 1984 wil hier wat aan gaan doen. door een of meer maismolens - kosten 30.000 gul den - aan te schaffen en die te plaatsen in de buurt van dorpen. zodat de loopafstand wordt gere duceerd tot maximaal vijf kilo meter. De organisatie van de vas tenaktie heeft liefhebbers opge roepen om op zaterdag 21 april een wandeltocht over Walcheren te volbrengen over afstanden die variëren tussen de vijf en de twin tig kilometer. Het is de bedoeling dal vrienden kennissen of fami lieleden de wandelaar sponsoren, door bijvoorbeeld een bepaald bedrag per gelopen kilometer uit te loven. De opbrengst wordt ge schonken aan de vastenaktie. die het geld aanwendt om maismo lens te laten bouwen in Tanzania. Gestart kan worden vanaf het kerkcentrum in Middelburg, hoek Roozenburglaan/Vrijlandstraat tussen 10 en 12 uur. Op de route zijn diverse controleposten, waar de deelnemerskaart wordt afge stempeld. De organisatoren stellen dat op deze manier behalve de sportieve prestatie ook de medemens daad werkelijk kan worden geholpen. Inschrijfformulieren zijn verkrijg baar bij onder andere L. Verbeek, Wellinkwervestraat 11 in Middel burg, 01180-12555. In de gemeente- en pro vincierubriek geven de voorlichters weer een schat aan informatie. In de rubriek Korte In formatie houden we de lezers op de hoogte.van interessante en actuele gebeurtenissen op Wal cheren. Nieuwtjes uit de zaken wereld EENZAAMHEID OP Het boekenbal is Lentefeest ge worden. Dat stelt de Lionsclub Vlissingen vast, in de inleiding van het programmaboekje over het feest, dat op zaterdagavond 14 april vanaf half negen plaatsvindt in Britannia te Vlissingen. De op brengst van dit feest is bestemd voor het Ramschip Schorpioen. Zoals bekend restaureren talrijke vrijwilligers dit oud-marinevaar tuig tot onder meer een museum schip, dat een plaats moet krijgen in de Vissershaven. Tijdens het Lentefeest treden in Britannia talrijke artiesten op van formaat. Hoogtepunt is ongetwij feld als de charmante Liesbeth List voor het voetlicht verschijnt. "Ongelooflijk dat wc deze schit terende theaterpersoonlijkheid in ons midden hebben", juicht de Lionsclub. Verder wordt de caba retier Huub Martron verwacht. Martron heeft naast zijn schrijf werk voor radio, tv en cabaret nu een eigen theaterprogramma ge maakt. Actueel, tijdloos en zonder inhoud is nog de beste omschrij ving van het werk van deze veel zijdige artiest. En op het laatste moment kon ook nog Henk van Ulsen worden gecontracteerd. Van eigen bodem is de professio-' nele Zeeuwse balletschool De Spiegel present. Speciaal voor de- ze'avond heeft de groep een ballet ingestudeerd. Margriet Sinke maakte de choreografie. Voorts treden op: Roland Sandhövel (een aantal imitaties van bekende vrouwelijke artiesten), de Dixie Daddies, Cees Hoogesteger, Combo 2000. Disco, Hotclub Ghost Note en er is een fancy fair, alles in hel belang van wat ooit een publiekstrekker voor Vlissin gen moet worden: het museum schip Schorpioen. Een groot aantal bedrijven maak te dit feest mogelijk dankzij een financiële bijdrage. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV's in Middelburg en Vlissin gen, Boekhandel Bikker aan de Walstraat in Vlissingen en Ballet school De Spiegel in Vlissingen en Goes en boekhandel Van Benthem en Jutting in Middelburg. Huub Martron Balletschool De Spiegel Ook op Vijvervreugd is eenzaam heid gemeengoed geworden. Tal rijke geestelijk gehandicapten (bewoners) hebben een leeftijd be reikt, waarop een bezoek van ou ders moeilijker wordt. En dankzij de verbeterde gezondheidszorg sterft de geestelijk gehandicapte niet meer op jongere leeftijd. Dat schept problemen. Zo kan het ge beuren dat er op een vrijdagmiddag het overgrote deel van de bewoners van een paviljoen naar huis gaat en een enkeling, ai jarenlang versto ken van de betekenis van 'naar huis gaan', kniesend op het ka mertje achterblijft. "We hebben 25 urgente gevallen, die een bezoek- vrijwilliger nodig hebben", ver zucht Fred Hilgersom, ortho-pe- dagoog op de instelling. Maat schappelijk werker Jan Kamer mans voegt daaraan toe:"In totaal zouden we nog 55 bezoekvrijwilli- gers kunnen gebruiken". Over wat bezoekvrijwilligers doen gaat dit verhaal. Ad Hanneman sprak met de 48-jarige (tante) Beb Koole, zij bezoekt sinds drie jaar Marleen, een mongooltje met het niveau van een peuter. Ook zat hij aan tafel tijdens de lunch in de woning van Nel en Ron Steenaert te Oost- Souburg, waar het 21-jarige mon gooltje Chantal sinds zeven jaar elke woensdagmiddag verblijft. En op een maandagavond was er volop vreugde ten huize van Jan (42) en Aly (39) Vlonk waar Herman (17) en Susan (22) elke veertien dagen te gast zijn. Herman komt sinds ruim twee jaar en Susan werd één jaar geleden 'geadopteerd'. In totaal staan 63 bezoekvrijwilli gers op Vijvervreugd ingeschre ven. Zij hebben contact met 65 bewoners van de instelling. En dat contact treft zo menige gevoelige snaar. Zeker wie de ontmoeting voor het eerst meemaakt. "Je geeft je er met hart en ziel aan over", zegt Nel Steenaert. Volgens Jan Vlonk is 'zo'n' kind 'een geweldige toevoeging aan je leven en goed voor de opvoeding van zijn eigen kinderen. Beb Koole: "Als je deelt, wordt je rijker". Op die woensdagmiddag als we onder een bleek zonnetje het ter rein van Vijvervreugd oprijden en door de grote glazen wand kijken. VIJVERVREUGD LSX WJES '</V Presentatie samen Het Gewestelijk Arbeidsbureau Walcheren houdt Open Dagen. Vrijdag 13 april en zaterdag 14 april staan de deuren van het ge bouw van het arbeidsbureau aan de Balans 25 (Sint-Jorisdoelen) in Middelburg wijd open. Iedereen die daarvoor belangstelling heeft kan zich op de hoogte stellen v2n de nieuwe werkwijze die het ar beidsbureau al zo'n driekwart jaar hanteert. Aan deze open dagen werken voorts twintig bedrijven en instellingen mee. Dc benedenverdieping van het arbeidsbureau is permanent inge richt als info-supermarkt. waar werkzoekenden volgens een ano- Plain White een ovenvast servies van iroup) SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180 13221 j niem zelfbedieningssysteem zich op de hoogte kunnen stellen van de mogelijkheden die er voor hen zijn. Rond deze 'werkwinkel' zijn deskundigen toegevoegd, die hen verder kunnen informeren. Een groot deel wordt echter aan de werkzoekenden zelf overgelaten. "Zelfwerkzaamheid staat voorop. Wij geven hen gereedschappen aan om er zelf wat mee te doen", vertelt directeur W. de Visser. Tijdens de Open Dagen wordt extra aandacht besteed aan de werkgelegenheid op Walcheren. Het arbeidsbureau wil tenslotte een ontmoetingspunt zijn van vraag en aanbod van werk. Dit wordt nu bereikt door ook de werkgevers binnen de muren van liet arbeidsbureau te halen. Het bedrijfsleven reageerde erg posi tief om hun werkgelegenheid te presenteren. "Het is volle bak. Alle zalen en kamers zijn tijdens de open dagen bezet. We hebben zelfs aanmeldingen moeten af zeggen", stelt D. de Klerk, hoofd bijzondere werkomstandigheden van het arbeidsbureau. De medewerkers van het arbeids bureau stellen alles in het werk om er een zo compleet mogelijke presentatie van de werkgelegen heid in al zijn facetten van te ma ken. Er is zelfs een overzicht ge geven van de op Walcheren werkzame bedrijven. Dit in kaart brengen van de werkgelegenheid geeft een duidelijk overzicht van de mogelijkheden en de bedrijven waarvan iedere bedrijfstak een eigen kleur meekreeg. Voor de bezoekers van de werkwinkel, die ook buiten de open dagen altijd open is. staat een telefoon ter vrije beschikking om direct contact op te nemen met bedrijven die werk aanbieden. De nieuwe aanpak van het ar beidsbureau is er vooral op ge richt snel met de beschikbare ar- zien we Chantal al opspringen. Nel Steenaert zoent haar uitbun dig op de wangen. Op weg naar haar woning in Oost-Souburg vertelt ze dat ze dit 'werk' al zeven jaar doet. "Het is een deel van ons leven geworden". Chantal kan niet praten. Ze maakt zich ver staanbaar met tekens, of wijst er gens naar. Elke week gebeuren weer dezelfde dingen. Tijdens de lunch blijkt dat Chan tal verzot is op zoet. "Het is een stevige eter", plaagt Ron Stee naert haar. Na de maaltijd geeft Chantal te kennen dat ze van tafel wil. Ze kent de laden waar de door haar geliefde tijdschriften liggen opgeborgen. Catalogi van ver zendhuizen, waarin mooie kleren zijn te bewonderen genieten haar voorkeur. Vervolgens draait ze plaatjes. "Ze zit hier zomaar lek ker en ik kan gewoon mijn gang gaan in huis. Meestal doe ik op woensdagmiddag naai- en ver stelwerk". Ook de kinderen' Jos (11) en Clarina (13) zijn ver trouwd met het wekelijkse bezoek van het geestelijk gehandicapte kind uit Vijvervreugd. Vriendjes en vriendinnetjes weten al niet beter meer. "Ik loop met de ziel onder de arm als ze eens een weekje niet komt. Dat kan gebeu ren als ze elders verblijft". Nel Steenaert is vertrouwd ge raakt met geestelijk gehandicap ten in Apeldoorn, waar ze vijfjaar in een inrichting (Groot Schuy- lenburg) werkte. Toen de kinde ren naar school gingen, had ze tijd over en stapte Vijvervreugd bin nen met de vraag of zij misschien als 'bezoekouder' (zoals ze het zelf noemt) in aanmerking kwam. Dat kon. Onmiddellijk voelde zij zich aangetrokken tot Chantal. "Zij is wel eens ondeugend en imiteert graag anderen. We kunnen er dan geweldig om lachen....". Mevrouw Beb Koole neemt Mar leen maar zo af en toe mee naar huis. Ongeveer één keer per twee weken brengt ze een bezoek aan haar in Vijvervreugd. Soms neemt ze haar mee de stad in om inkopen te doen of koffie te drinken. In de gang voor het paviljoen in Vijver vreugd wacht ze haar 'bezoektan- le' op. Marleen kan niet praten. Ze reageert als een peuter. Een wederkerend lolletje tussen haar en mevrouw Koole is de verras sing, die opgeborgen in de tas, bij het vertrek tevoorschijn wordt ge haald. Ook de medebewoners - van het zelfde niveau "als Marleen - ont halen mevrouw Koole hartelijk. Ze geeft iedereen een hand. De tas wordt aan de kapstok opgehan gen. "Ik kwam in contact met deze vorm van liefde voor de mede mens", vertelt de bezoekster later, "tijdens een bijeenkomst van dc gereformeerde vrouwenvereni ging. Daar werd een film vertoond en iemand van Vijvervreugd ver- lelde iets over de mogelijkheden van bezoekvrijwilliger. Ik meldde me meteen aan". In het begin was hel moeilijk, zo herinnert ze zich. Marleen ne geerde haar compleet. Maar dankzij de hulp van de begelei ders kreeg ze contact met Mar leen. En als tante Beb nu komt. is Marleen niet meer van haar zijde weg te slaan. "Soms legt ze haar hoofd op mijn schouder, en dicht legen mij aan valt ze in slaap". Haar geloof inspireerde haar 0111 dit werk te doen. "Deze mensen staan enorm alleen. En als je deelt wordt je rijker", luidt haar opvat- ting. Soms heeft ze het gevoel dat ze vaker een bezoekje moet afleggen. De beleving van elk bezoek is echter zo ingrijpend, dat ze de 1111 gevolgde frequentie maar beter kan handhaven. "Ik moet het steeds weer verwerken als ik thuiskom..." Jan en Aly Vlonk uit Middelburg hebben twee bewoners van Vij vervreugd elke twee wéken op zondagmiddag te gast. "We heb ben altijd een groot gezin willen hebben", legt Aly uit. Nadat ze het tweede kind (inmiddels 13) had gebaard, achtte de medici hel beter om er mee te stoppen. "We hebben nog geprobeerd om een kind te adopteren. Maar dat ging zo vreselijk moeizaam, dat we die procedure hebben gestopt". Aly kwam op het idee om haar 'gezin uit te breiden' met bewo ners van Vijvervreugd tijdens een concert van het plaatselijk blaas- orkest in Arnemuideri. Aly: "Het kwam zo maar. ineens, in me op. We zijn er op afgestapt en kregen Herman". Dat was ruim twee jaar geleden. Herman noemt het echtpaar Vlonk inmiddels papa en mama. Jan neemt aan dat Herman die namen gebruikt omdat hij geen ouders meer heeft. "De groepslei ding waarschuwde ons in het be gin een beetje voor Herman. In derdaad is het iemand met veel branie, een echte kwajongen. Maar vanaf het eerste moment klikte het. Ik denk dat hij er aan toe was om een vertrouwd adres buiten Vijvervreugd te hebben". Toen het allemaal vlekkeloos ver liep en het echtpaar Vlonk met beide zonen Jan (15) en Robert (13) helemaal aan Herman waren gewend, vroegen zij om een twee de. Dat werd Susan, die sinds ruim één jaar elke veertien dagen op bezoek komt. "In het begin dachten we dat het misschien be-, ter was om ze apart op te halen. Telkens als wij echter om I lerman kwamen, was Susan er als de kip pen bij. We konden dan niet an ders dan ook haar meenemen. Nu zijn ook zij vrienden van elkaar geworden. In Vijvervreugd zoe ken ze elkaar regelmatig op. Ze hebben iets gemeenschappe lijks...". Hoewel de officiële naam van de bezoekers 'bezoekvrijwilligers' luidt, heeft toch zo iedereen zijn eigen voorkeur. Mevrouw Kole meent dat bezoekouder de wer- >.;<i Lange Delft 61 T, MIDDELBURG kelijkheid geweld aan doet. ze is geen ouder. Daarom noemt zij zich bezoektante. Nel Steenaert heeft met de naam bezoekouder geen enkele moeite' terwijl het echtpaar Vlonk zelfs met papa en mama wordt aangesproken. Op merkelijke overeenkomst tussen de geïnterviewden is dat ze enorm veel vreugde beleven aan dit lief deswerk. En ze zijn er allemaal van overtuigd dat de bewoners op Vijvervreugd bepaald niet zielig zijn te noemen. Wel waarschuwen ze iedereen die zich aan dit werk wil geven, er niet aan te beginnen als van te voren niet vaststaat, dat het een leven lang is vol te hou den. Wie zich wil melden als bezoek vrijwilliger kan contact opnemen met Jan Kamermans of Fred Hil gersom op Vijvervreugd 01180-25751. Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. tel. 01 184-14081/01 100-16159 Het Arbeidsbureau aan de Balans (Foto John Siwabessy). Spiegelreflexcamera met 1.8/50 mm objectief. Automa tische lichtmetingen handinstcl- ling plus electronische scherp- stelling. FOTO-FILM-VIDEO Sl. Jacotou1rut27 Vlajingen OHB4-123CO Korto Caere 17 MkkMburg 01180-37772 Lang* KorfcttrMt 31 Goes 01100-27324 's Maandagsmiddags open.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1984 | | pagina 1