Oesters in Amerika Nu of nooit. RENATA, OMDAT GOEDE SCHOENEN BELANGRIJK ZIJN GRANDIOZE VOORJAARS MEUBELSHOW voor een 'leerzame' woon-ervaring 77^ DOMINICUS STEKETEE ADVERTEREN BIJ DE FAAM - DE VLISSINGER ZIT U GOED MetktLméérdan 'n shirt. Waterstaat Economie ototèfö&tièd+j Woensdag 11 april 1984 DE FAAM Gedeputeerde staten stellen provinciale staten voor gelden ter beschikking te stellen voor een actie "Zeeland helpt Nepal". ZEE LAM) IN DE PEN IN BEROEP Unicef Zimbabwe of Nepal Samenhangend project Organisatie Een kwartje voor een gulden Veel armoede HERMESWEG 27 - VLISSINGEN TEL 01184-16188 Juwelier van den Berge Lange Delft 40 Middelburg. Tel. 1 3353 Ma^LFT 4tu;iTiiiiaig Kwaliteit, ruime keuze en interessante prijzen, zijn slechts enkele van de vele redenen om een bezoek te brengen aan onze zaak. Bel voor informatie: - 1 GEZONDHEIDSBAKKERIJ II SÈÊ.NIEUWS ABP Actie "Zeeland helpt Nepal" In 1849 verlieten Cornelius de Waal en zijn zwager Cornelius Hage met hun gezinnen het dorp Bruinisse met bestemming Amerika. Aangekomen in New York met de bedoeling naar Michigan te gaan, vernamen zij dat in de Great South Bay op Long Island een overvloed aan oesters aan wezig was. Zij wijzigden hun "koers", gin gen op weg naar Long Island en voor hun reis over het eiland konden zij gebruik maken van de pas aangelegde spoorlijn van de Long Island Railroad. Zo be gint de inleiding van het werk van Lawrense J. Taylor over de "Dutchmen on the bay; the et- nohistory of a contractual com munity", verschenen in 1983 en uitgegeven door de Univer sity of Pennsylvania Press". Op zichzelf is het niet zo verwon derlijk dat dit gebied met zijn vele oesters aantrekkingskracht uitoe fende op bewoners van Bruinisse en Yerseke. Taylor beschrijft de wording van de nederzetting West Sayville, bevolkt door Zeeu wen die enerzijds door de oester visserij en -kweek een welvarend bestaan wilden opbouwen en an derzijds uit Nederland vertrokken waren om godsdienstige redenen. Dit samengaan van Calvinisme en streven naar welstand (kapitalis me) - beschreven door Max We ber - toetst de schrijver aan de opkomst van de nederzetting aan Great South Bay. In 1980 schrijft een journalist van het New Yorkse blad "The Sun", na een bezoek aan West Sayville: "The happy Dutch co lonists". Uit zijn beschrijving komt iets naar voren als van een hemel op aarde: "Aan de kust van de Great South Bay, vijftig mijl van New York, is er een ge meenschap die vanuit econo misch en zedelijk standpunt be zien "is about as near perfec tion as any community can ever hope to be". Niet ver van de volmaaktheid dus. Taylor zegt hiervan dat het een verhaal is van de buitenkant. Deze gemeenschap heeft ook zijn inter ne conflicten en die spelen zich ook af op het kerkelijke erf, even De AROB-commissie uit gedepu teerde staten houdt dinsdag 1 7 april, 1 1.30 uur, een hoorzitting over het bezwaarschrift van de heer C.P. Koens uit Driewegen. Burgemeester en wethouders van Borsele hebben verklaringen van geen bezwaar gevraagd voor de bouw van een loods op het sta tionsterrein aan de Platteweg in Driewegen. Gs hebben die ver klaringen verleend en daar is de heer Koens het niet mee eens. De zitting is openbaar en wordt gehouden in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middel burg. goed als dit gebeurde in het vaderland dat men had verlaten. Vanuit kerkelijk oogpunt kan men West Sayville vergelijken ynet de Gereformeerde gemeenten en Oud Gereformeerde gemeenten in Nederland - gesloten gemeen schappen. Op een van de illustraties van "Dutchmen on the bay" kijkt Bastiaan Broere ons aan, geboor tig van Yerseke. Zijn memoires waarin zijn bekering wordt be schreven, verschillen in geen en kel opzicht van de gedenkschrif ten die toen in Nederland ver schenen. Het is niet alleen de persoonlijke bekering die telt, maar het be leven in het geloof, zoals Broere dat in zijn memoires beschrijft. Van Raalte had al een vereniging van "Christenen voor de Neder landse Landverhuizing naar de Verenigde Staten van Noord- Amerika" gesticht. Wij zien dat ook in Michigan gebeuren, waar de nederzettingen Zeeland en Holland worden gesticht. Men zocht elkaar op, men bad met el kaar, men vermaande elkaar men lette op elkaar. Een van de meest succesvolle ondernemers was Jacob Oc- kers, in 1847 geboren in Yerse ke, die met zijn vader Hendrik in 1851 in Oakdale op Long Island arriveerde. Op 25-jarige leeftijd bezat Jacob al een flinke oes terschoener. Zijn opgang was typisch Amerikaans; later werd hij de "Oesterkoning" ge noemd. In hun voorstel herinneren gs aan de in de staten levende wens een vervolg te geven aan de actie "Zeeland helpt Rwan da", die in 1979-1980 is ge houden. Gs hebben verschillende moge lijkheden de revu laten passe ren er daarbij steeds vanuit gaand dat ook Zeeland en zijn inwoners een morele verant woordelijkheid hebben voor si tuaties en problemen in de der de wereld. Tegelijkertijd moest aandacht worden gegeven aan de vraag of het wel verantwoord zou zijn in deze tijd van econo mische neergang opnieuw een beroep te doen op de "krapper wordende beurs" van de Zeeuwse bevolking. Daar komt nog bij dat mag worden aange nomen dat de meeste mensen reeds bijdragen beschikbaar stellen voor derde-wereld-ac- ties. Om drie redenen hebben gs ech ter de overtuiging dat een nieuwe Zeeuwse actie kans van slagen moet hebben: - de spontaniteit van velen bij de Rwanda-actie; het positieve van een geza menlijke inspanning van de Zeeuwse bevolking, uitgaand boven de individuele (en onverlet blijvende) activitei ten; - de wetenschap dat veel men sen bereid zijn iets te doen aan de vaak schrijnende toestan den in de arme landen. Aan Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, is gevraagd een aantal adoptie-projecten ter keuze voor te leggen. Voor het bepalen van die keuze hebben gs enkele maatstaven aangelegd: 0 de actie mag geen politieke tegenstellingen uitlokken; naar aard en inhoud moet de actie voor ieder aanvaardbaar zijn en gericht zijn op alle la gen van de Zeeuwse bevol king; O de kosten van de actie mogen niet ten laste van de opbrengst komen; 0 als niet te verwaarlozen ne vendoel moet de actie bijdra gen tot een grotere bewust wording bij de bevolking ten aanzien van haar verantwoor delijkheid voor de derde wereld. Uiteindelijk, zo schrijven gs, ging het om een keuze tussen projecten in Zimbabwe of Ne pal. In overleg met de voorzit ters van de statenfracties is ge kozen voor Nepal. Uit de informatie van Unicef kwam naar voren dat de levens omstandigheden in Nepal nog aanzienlijk slechter zijn dan die in Zimbabwe, dat de gemiddel de leeftijd er tien jaar korter is en dat de kindersterfte er dub bel zo hoog is. Ook loopt de economische ontwikkeling van Nepal ver achter bij de ook al niet rooskleurige toestand in Zimbabwe. De actie zal gericht zijn op een samenhangend project: verbete ring van het lager onderwijs in de breedste zin (gebouwen, scho ling, bijscholing van onderwij zend personeel etc.). Juist omdat het peil van het onderwijs nauw verband houdt met de le vensomstandigheden van de be volking zal ook een relatie worden gelegd met de verbetering van de hygiëne en bv. de voeding van de kinderen. Tijdens de Rwanda-actie is geble- Maandag 16 april vergadert om half twee 's middags de staten commissie voor waterstaat en verkeer. De commissie moet zich uitspre ken over de overdracht van ei gendom en beheer van enkele weggedeelten op Schouwen-Dui- veland, Tholen en Walcheren, over de aanleg van een fietspad langs een deel van de weg tussen Oud-Vossemeer en Sint Annaland en het plaatsen van informatie borden langs fietsroutes. Verder zijn er voorstellen over de ver ken dat de vele werkzaamheden, die met een dergelijk project ge paard gaan niet kunnen worden opgedragen aan het personeel van de provincie. Er is hiermee teveel tijd gemoeid; bovendien is speciale kennis nodig. Gs stellen de staten voor een coördinator of coördinatrice aan te trekken, een assistent en een administratieve kracht. Voor dit soort kosten (met inbegrip van kosten van het voeren van achtie en verstrekken van informatie) hebben de staten vorig jaar al twee ton gereserveerd. Dit bedrag zal nu worden "geactiveerd". Volgens gs zal de actie zo n twee jaar gaan duren. Evenals dat met de Rwanda-ac tie het geval was willen gs uit de provinciale kas een kwartje be schikbaar stellen voor elke gul den die door de Zeeuwse sa menleving wordt opgebracht. Voordat de actie op gang is ge komen heeft naar alle waar schijnlijkheid het jaar 1985 zijn intrede gedaan. Gs stellen de staten voorvoorlopig een "kwar tjespot" van ƒ100.000,— voor 1985 te reserveren. Uit een rapport van Unicef blijkt dat naar schatting 40% van de bouwing van het directiekantoor van de bootdiensten en over de bescherming van waterstaatswer ken in oorlogstijd. De commissie wordt geïnformeerd over de aan kopen voor de dijkversterking in Westkapelle. De statencommissie voor econo mische zaken vergadert ook op maandag 16 april: zij begint om 1 6.00 uur. Er zijn statenvoorstel- len om bijdragen uit het fonds bijzondere voorzieningen be schikbaar te stellen voor een wa genschuur in Axel en restauratie van een molen in de gemeente Mariekerke. De commissie be handelt verder de agenda's voor de vergaderingen van de raden van bestuur van de havenschap pen Vlissingen en Terneuzen. De commissievergaderingen zijn openbaar; zij beginnen met spreekrecht voor het publiek en zij worden gehouden in het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. bevolking van Nepal onder de ar moedegrens leeft. Die grens is gesteld op een bruto inkomen per hoofd van 60 dollar per jaar. Ge middeld worden mannen 44 jaar en vrouwen 43. Slechts 19 pro cent van de bevolking kan lezen of schrijven. De kwaliteit van het onderwijs blijft beneden de maat doordat de opleiding van onder wijzers slecht is. Unicef wil het onderwijs in al zijn geledingen op een goed niveau brengen: verbe teringen aan gebouwen, beter lesmateriaal, opleiding van leer krachten, betere salarissen voor onderwijzers, onderwijs aan meisjes (nog steeds worden de scholen voornamelijk door jon gens bezocht); schoolradio etc. Provinciale staten behandelen het voorstel in hun vergadering van vrijdag 11 mei a.s. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 i/an Fraaie gouden oorknopjes. Keuze uit maar liefst 6 modellen, waarvan 3 met parel en 3 met zirkonia. Gewoon een koopje. interieur w^rzorgefs \Anjer verlovings- en vriendschapsringenj Met dit luxueuze eiken bankstel met komforta- bele, voorgevormde le deren kussens kunt u te weten komen wat gezel ligheid is! Massief eiken salontafel van 140 x 70 cm die hier perfekt bij aansluit: I] I j 'n Echt Zeeuws brood WF bereid met Zeeuws meel gemalen door de Zeeuwse molenaar voor alle Zeeuwse mensen ook in uw omgeving verkrijgbaar! u 0, u weet niet waar? .T S) l 01187-1355 c Selected Dealer: In Zeeuwsch-Vlaanderen te verkrijgen bij:

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1984 | | pagina 17