de wereldberpemde zitmeubelen uit Zwitserland WEEMAES BINNENKOR T IN MIDDELBURG OUr toi - Kadoshop 5 adverteren doet I verkopen j Naalden allerlei VREDE We gaan weer onder de wol KEURSLAGER Nationale collecte voor jeugdwerk Kip-caravans speciaal omgebouwd DE FAAM Woensdag 26 oktober 1983 ds-600 organic komt aan de moderne gezelschaps wens, naar spontane aanpassing, duidelijk tegemoet, de uitzonderlijke beweeglijkheid van ds-600 organic, berust op een kombinatie van een willekeurig aantal gestoffeerde elementen, die door een ritssluiting aan elkaar gekoppeld worden, natuurlijk kan er naar wens vergroot of verkleind worden. 22 'elementen zijn nodig om een halve cirkel te vormen met een straal van twee meter, de vulling van de elementen bestaat uit vol polYurethaan aan de onderkant en een bultex-dacronkombinatie aan de bovenkant, ds-600 is in ds leder en in canvas leverbaar, terwijl het benedenstuk licht of donker naar keuze is. DINSDAG: VERSE WORST één kilo250 korting WOENSDAG: GEHAKT H/0 één k«o DONDERDAG 250 korting EN VRIJDAG: HALSKARBONADE één kilo... 250 korting gram250 korting ZATERDAG: BIEFSTUK 1 xsoo Langevlele 63, Middelburg I Tennevruchten' is een rubriek voor liefhebbers van de schrijfkunst. Veel materiaal wordt aan geleverd door de Vereniging van Amateur schrijvers. Maar ook 'ongeorganiseerde' schrij vers kunnen hun werk inzenden aan de redactie van dit blad. Glas, het inzamelen waard FRIS CAMPAGNE 7UP CARAVAN ANTI-SLIPCURSUS KAN MENSENLEVENS REDDEN de sede de grootste en meest eksklusieve meubelshowroom van de benelux is de moeite van uw reis naar zeeuws Vlaanderen dubbel en dwars waard. een parkeerplaats voor honderden auto's, een koffiebar en een kinderspeelplaats; dat alles kunt u misschien ook elders aantreffen, daarvoor hoeft u waarschijnlijk niet persé naar de nieuwe showrooms van pot aan de nieuwendijk in axel. u gaat tenslotte naar een meubelzaak om de meubelen, wat dat betreft bent u bij pot echter ook aan het goede adres, pot heeft een enorme keus in eksklusieve meubelen, tapijten en lampen, die altijd net even anders zijn. beter, fraaier, eks- klusiever en dat hoeft beslist niet altijd duurder te zijn. want naast gerenommeerde meubelmerken van wereldklasse, kunt u bij pot tevens uitstekend terecht voor meubelen die eenvoud paren aan verantwoorde vormgeving... en daar gaat het om. aan dertien-in-een-dozijn meubelen heeft pot ook geen behoefte, en wees eerlijk: u toch ook niet? daarom tot ziens bij pot, want architekten, binnenhuisadvi seurs en decorateurs hebben alle mogelijke moeite gedaan om u een voorproefje te geven van het winkelen in de jaren 1980 tot 2000 in de grootste en meest eksklusieve meubel- showroom van de benelux. met meubelen van wereldklasse, de enige meubelzaak in deze streek met een grote keus in "grote meubelen", o.a.: aurora, artifort, allibert, brunati, cassina, castelijn, castle-furn., cidue, com fort, de sede, durlet, gelderland, giorgetti, hülsta, interlit, knoll, kartel, kill-intern., lübke, lattoflex, koekoek, leolux, miller, montis, pas-toe, poltrona- frau, pullman, raanhuis, saporiti, thonet, trüggel- mann, interlübke. zowel in moderne als klassieke stijl, u bent van harte welkom. tel. 8 lijnen - ned. 011 55-2010 zondags gesloten. slechts 10 km. van hulst, waar winkelen nog gezellig is. JSSSS»*"* Iedere dag brengen wij één vleessoort waarop U per heel kilo 250 korting krijgt. Is één kilo U teveeldan de rest in het vriesvak, Uw voordeel is binnen. 0 Lange Noordstraat 55, Middelburg Art. 7. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig, om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. iCit 202'. H W 1408 v Sr 53. 54. 98. 111 v.. 131 v.. 240 v.. 261 v 418 v.) De pas afgekickte junk fietste de gracht op. Hij voelde zich lekker' zijn paranoïde dromen waren de laatste nachten weggebleven. Eindelijk rust. De zware boodschappentas aan zijn stuur zwiepte heen en weer en bijna verloor hij zijn evenwicht. Hij trapte zich krom tegen de wind. Het werd tijd dat hij een auto kreeg, dacht hij. Die klote fiets, ik trap me elke dag lek. Je zus, dacht hij. ook dat nog. In dc verte kwam een grote Duitse Herder aangerend. Doodsbang was hij voor die krengen. Toen hij klein was, was hij een s door zo'n monster aangevallen. Ook zo'n bullebak was dat geweest. Hij week uil naar de linkerkant van de weg. Dc hond had hem bereikt en liep luid blaffend naast hem, pro berend in zijn benen te bijten. In de verte hoorde hij iemand de hond roepen, deze rende naar het geluid. liet geluid kwam uit een aan- hangwagentje. dat langs de stoep geparkeerd stond. Een klein meisje stond erin, de hond er naast. Haar gezicht was ouwelijk, haar ogen doordringend. Ze had een injectiespuit in de hand. Toen hij aan haar voorbij fietste zei ze met donkere stem, ik ga je prik ken, ik ga je prikken, de hond gromde en liet zijn landen zien. Dit was teveel voor hem. Schreeuwend viel hij met zijn fiets om. Toen de brancard de zieken auto ingeschoven werd schreeuw de hij nog. Niemand begreep het. Niemand heeft ook begrepen waarom bij uit het raam van het ziekenhuis gesprongen is, nadat een verpleegster hem een injectie met een kalmerend middel wilde geven. Bertal Mahdi Vlissingen. Vrede een vreemde of ziet maar onverwacht witte vogel zijn spiegelbeeld is hij er weer met een spitse trillend in en scheert over snavel liet water het water een duif? soms wat anders als niet weg af en toe een vis? geweest achtervolgd staande vliegt weg door zijn schaduw op een meerpaal wie weet de kop in de waar naar toe vogel blijf wind ver achter de bij ons roerloos rotsen altijd misschien voorgoed Henk Boom Middelburg. De nationale glasbakkenak- fie, die vorig jaar in Neder land zo'n enorm succes werd, wordt dit najaar krachtig voortgezet. Op 21 september werd daarvoor het startsein gegeven onder hetzelfde motto: "Glas, het inzamelen waard. Hup in de glasbak". De aktie is een initiatief van' het Centraal Bureau Le vensmiddelenhandel (C.B.L.), dc nationale gla sindustrie, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en produkten bedrijfschappen. Via postbus 51-spots, vuil nisautostickers, winkelaffi ches e.d. zal weer worden duidelijk gemaakt dat er maar één plaats is waar ge bruikt éénmalig glas thuis hoort: de glasbak. Het beleid is erop gericht dat op de langere termijn ongeveer driekwart van al het éénmalige glas zal wor den hergebruikt. Jaarlijks gaat daarvan zo'n 430 mil joen kg. over de toonbank. In 1980, toen de meeste Nederlandse gemeenten overgingen tot het plaatsen van glasbakken werd totaal 75 miljoen kg. ingezameld; in '81 was dat al gestegen tot 115 miljoen en na de vorig jaar gehouden aktie werd 150 miljoen kg. ingezameld. Waarom is die glasbak zo belangrijk? Daar zijn wel een paar redenen voor te geven/noemen. Verpakkin gen voor produkten (bier, fris, groenten etc.elc.) blijf je altijd houden. Glas is een heel bekende verpakking voor voedings- en genot middelen, mede vanwege een aantal eigenschappen zoals zichtbare inhoud, hersluitbaar, inert. etc. Het is niet voor niets dat er 430 miljoen kg. jaarlijks van "over de toonbank" gaat. Glas is ook het enige ver- De jaarlijkse actie van Jantje Beton, de nationale collecte voor het jeugdwerk in Nederland, staat weer voor de deur. In de week van 31 oktober tot 6 november wordt er in meer dan 800 plaatsen en door duizenden collectanten geld ingeza meld voor Jantje Beton. De collecte wordt georgani seerd door het Nationaal Jeugd Fonds. Dit fonds verleent financiële onder steuning aan allerlei pro jecten op het gebied van het jeugdwerk in ons land. In het afgelopen jaar werden bijdragen gegeven aan peu terspeelzalen, kinderboer derijen, speelotheken, speeltuinen, jeugdaccom- modaties e.d. In totaal heeft het Nationaal Jeugd Fonds in 1982 aan bijna 300 pro jecten voor ongeveer 3.5 miljoen gulden beschikbaar kunnen stellen. Vele jeugd- en jongeren groepen doen mee aan de collecte. Omdat de helft van de opbrengst van de collecte direct ten goede komt aan de deelnemende groepen, helpt Jantje Beton niet al leen kinderen in een ver af gelegen plaats, maar ook kinderen in de eigen buurt, stad en dorp. In de afgelopen jaren heeft Jantje Beton elk jaar meer opgebracht dan het vooraf gaande jaar. Dit betekende, dal het Nationaal Jeugd Fonds tot nu toe geen enkel verzoek om financiële steun heeft behoeven af te wijzen. Omdat de overheidsbezui nigingen de financiële mo gelijkheden voor het jeugd werk meer en meer inper ken, vertoont het aantal steunaanvragen echter een sterk stijgende lijn. Met de opbrengst van deze collecte hoopt het Natio naal Jeugd Fonds danook wederom alle aanvragen te kunnen honoreren. Gevaar en onveiligheid, isolatie van kinderen van gastarbeiders, integratie van gehandicapte en gezonde kinderen en het grote gebrek aan veilige en eigentijdse speelvoorzie- ningen en clubhuizen zijn in dit verband problemen die veel aandacht krijgen. De warme, bijna onverslijt- bare wollen deken is van oudsher een hooggewaar deerd produkt. Logisch ook, in een land waar guur, kil en klam veel gebruikte woorden zijn. Met de groei van onze wel vaart en de opkomst van c.v. steeg de belangstelling voor licht, luchtig dons in de slaapkamer, ondanks pro blemen over de kwaliteit van de onzichtbare vulling en de relatief hoge prijs. Maar in de afgelopen jaren leerden we dat juist die slaapkamer best koud(er) kan en dat in samenhang met isolerende wol heel wat energie kan worden be spaard. Dus is de aandacht voor de wollen deken weer helemaal terug. Te meer, omdat de fabrikanten van daag de dag alle mogelijke soorten zware, middelzware en lichte dekens brengen in vele kleuren en eigentijdse dessins, die kwa uiterlijk gemakkelijk kunnen wedij veren met hej hoeslaken. Tot deze uitlating komt het internationaal Wolsecreta riaat. Onderzoek onder detaillis ten wijst uit, dat het met name ook jongere mensen zijn die weer heel bewust onder de wollen deken wil len liggen. Argumenten die worden gehoord zijn: "Ik lig graag lekker ingestopt", "Een wollen deken gaat heel lang mee" en "Onder de wol ben ik altijd warm en nooit klam". allerlei A.H. te M. had piano (in goede staat) te koop. Woensdag in de Faam-Vlissinger, donderdag verkocht. pakkingsmateriaal dat keer op keer zonder kwaliteits verlies is te recyclen. Bovendien: nieuw glas van oud glas maken bespaart enorm op energie en (na- (uurlijke)grondstoffen als zand, kalk en soda. Als ieder gezin zijn afval- glas van één jaar 100 kg.) in de glasbak doet, be spaart dat per gezin 160 kg. aan onvervangbare, na tuurlijke grondstoffen. Met de najaarsaktie willen overheid en industrie berei ken dat 200 miljoen kilo wordt opgehaald: dat zou een besparing betekenen van 80.000 m3 zilverzand, 26.000 m3 kalk en 36.000 m3 soda! Glas is als produkt niet schadelijk voor het mi lieu. maar wordt ook niet afgebroken. Het blijft er dus eeuwig in achter en dat kan - met onze hedendaagse opvattingen over milièube- heer en behoud - nooit de bedoeling zijn. De glasrecycling heeft om deze redenen nogal een vlucht genomen: in 1981 waren er nog 500 deelne mende gemeenten met to taal 6000 glasbakken. Eind '82 waren er 800 (op een to taal 811) deelnemende ge meenten met een totaal van 6500 glasbakken. En ook de gemeenten hebben daar (fi nancieel) belang bij: ten slotte kost afvalverwerking zo'n 100 a 150 gulden per ton. en is het glasaandeel in het huishoudelijk afval nog steeds afnemend: 13.8% in 1979 tegen 6,7% in 1982. Seven-Up Nederland start op 19 oktober een reclame campagne waarmee men de Nederlandse consument duidelijk wil maken dat 7Up geen kunstmatige smaak- of zoetstoffen, geen cafeïne, geen conserveermiddel en geen kleurstof bevat en dat deze additieven ook nooit aan 7Up zijn of zullen wor den toegevoegd. Uit een recent landelijk on derzoek is gebleken dat de consument meent dat deze additieven wel in 7Up voorkomen. Zo denkt 56,6% dat 7Up conserveermiddel bevat. Saccharine wordt door 50,2%, cafeïne door 3,9% en kunstmatige smaakstoffen door 68,1% van de ondervraagden als ingrediënt van 7Up ge noemd. Verrassend was dat 21,3% kleurstof als een in 7Up voorkomend additief aan wees. Geen van dezê addi tieven komen echter in 7Up voor. Het aantal ondervraagden dat meent dat deze additie ven aan frisdrank in het al gemeen worden toegevoegd is nog hoger. Seven-Up Nederland meent dan ook dat de "Fei ten over Fris" campagne nodig is om de consument te informeren over het vol ledig ontbreken van deze additieven in haar produkt 7Up. Sinds de introductie van het Seven-Up-merk in 1929 is er nooit gebruik ge maakt van deze toevoegin gen. Door de discussie en publiciteit over additieven in levensmiddelen zijn er echter ideeën ontstaan over vermeende toevoegingen aan 7Up. In de Verenigde Stalen voert The Seven-Up Com pany ook een dergelijke campagne. De aktiviteiten vormen een vervolg op de No-Caffeïne campagne voor 7Up en de introductie van de cafeïne-vrije Like- Free Cola, die sinds dit voorjaar ook in Nederland op de markt is verschenen. Het duidelijk wijzen op het ontbreken van allerlei ad ditieven heeft al tot een aanzienlijke verbetering van de positie van 7Up op de Amerikaanse frisdran- kenmarkt geleid. Een ieder die meer wil we ten over de ingrediënten van frisdranken in het alge meen en die van 7Up kan bij Seven-Up Nederland een gratis informatiemap opvragen. Bij de bekende anti-slip- school van de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) kan men nu ook een speciale anti-slip cursus met caravan volgen. Door Kip Caravans B.V. in Hoogeveen is voor dit doel een aantal instructiecara vans beschikbaar gesteld. Dit zijn kampeerwagens van het type Kip-390, waarin speciale voorzienin gen zijn aangebracht om de slipsituatie te forceren. Volgens Kip-directeur Bert de Winkel gebeurt het maar al te vaak, dat nieuwe cara- vanbezitters zonder enige ervaring naar hun winter- vakantiebestemming ver trekken met alle risico's van dien. 'Wij adviseren', aldus de heer De Winkel, 'onze cliënten, altijd eerst rustig een aantal weekeinden te gaan proefrijden, maar dan nog leer je niet een slip voorkomen of corrigeren. Daarvoor is er nu gelukkig die nieuwe anti-slipcursus ook voor caravans, waar je in één dag auto en caravan zo leert beheersen, dat je automatisch de juiste han delingen verricht in een ge vaarlijke verkeerssituatie. Zo'n slip, die levensgevaar lijk kan zijn, ontstaat in de winter door ijs, sneeuw of ijzel, maar ook door aqua planing op zomerse natte wegen, modder of olie op de weg, een klapband, uitwijk- manueuvres, een noodstop of het bij caravan bezitters gevreesde scharen. De cursus, die behalve met aparte caravans ook met speciale lesauto's wordt ge geven, kan zowel in Ypen- burg als in Deelen op de KNAC-banen gevolgd worden van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot circa 16.30 uur. Zo'n dag is met alleen nut tig, maar blijkt volgens de deelnemers ook nog heel erg leuk te zijn. Die dag- 1 cursus kost 225,—Wie een nieuwe Kip-caravan koopt betaalt maar ƒ150,— Aanmeldingen kunnen telefonisch of schriftelijk geschieden bij de KNAC (Postbus 446, 2260 AK Leidschendam, telefoon: (070) 986765). Verstandig voor iedere ca- ravanbezitter, maar een must voor wie nog in de winter er op uit trekt; een naar verhouding lage in vestering, die mensenlevens kan redden. I

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1983 | | pagina 8