Vier eeuwen hervormde gemeente in Souburg Vierhonderd jaar Nederlands Hervormde gemeente Koudekerke 22 1 rm r/fl het zakeahart 'Het ouwe komt allemaal terug' Kefte 2BROEKEN INCLUSIEF PALUX 11.50!' <Palthenette Schoolfoto uit de oude doos m q? PROFITCCR VAM DEZE AANBIEDING! EERSTE HAGEPREEK IN KOUDEKERKE 2223; 222 Mevrouw Antheunisse winnares slagzinwedstrijd bij Terako DE FAAM Woensdag 26 oktober 1983 Tentoonstelling p poeli ersbedrijf HOOGENDAM VERKOOPT REFORMPRODUCTEN OP MARKT Vlotte babbel Muziek tegen kernwapens Börstamputatie Lezers schrijven Kernwapens V ogeltentoonstelling Singgelloop Zelf kleren maken Kernwapenproblematiek Pakje voor zieke Lutherherdenkingsdienst Raad Westkapelle PALTHE stomerij Over bloemen en planten Ouderen op dansles Swingen in de wolken Koffiecontact Vrouwenmaaltijd "400 Jaar geleden, in ,1583, werd bij de hervo.rmde gemeente in Souburg de eerste predikant in het ambt bevestigd. Al enige jaren daarvoor hield men kerkdiensten, maar men had geen eigen predi kant. Nu in 1983 willen wij het feit herdenken, dat 400 jaar geleden de eerste predikant zijn intrede deed". Met deze woorden begint de in leiding van een uitgebreid pro gramma waarmee hervormd Sou burg het 400-jarig bestaan van de gemeente wil herdenken. Twee weken lang. van 31 oktober (her vormingsdag) tot 13 november, wordt het jubileum gevierd: met feestelijke kerkdiensten, zanga vonden, een expositie over vier honderd jaar hervormd Souburg en een jeugdconcert. Een com missie is vanaf het begin van het jaar bezig geweest om de herden king voor te bereiden. Alle gemeenteleden krijgen het feestprogramma thuisgestuurd, ledereen wordt voor de viering uitgenodigd. Aan de openingsavond van maandag 31 oktober wordt door drie koren het Hervormd kerkkoor, het Meisjeskoor Sou burg en hel Souburgs Mannen koor meegewerkt. De dienst wordt geleid door ds. R.E.R. van Buiren, plaatselijk predikant van hervormd Souburg. Het pro gramma van de openingsavond vermeldt enkele vraagtekens; waarvoor die staan wilden de commissieleden nog niet meede len. Dat blijft een verrassingsels- ment, stelden zij. Zaterdag 5 november is er vanaf acht uur 's avonds een concert in de kerk. Medewerkenden zijn Rien Balkenende, orgel, Myra van Groenendael, viool en de Zierik- zeesche Strijkerskapel onder lei ding van Myra van Groenendael. Er zullen onder meer werken worden uitgevoerd van W.A. Mo zart, F. Handel, J.S. Bach en A. Vivaldi. Een gezinsdienst met medewer king van de kinderkerk en de jeugdkapel staat voor zondag morgen om 6 november om half- tien op het programma. Voorgan ger is ds. Van Buiren. Zaterdagavond 12 november is bestemd voor de jeugd. Aan dit jeugdconcert werkt het Vlissings Jongerenkoor onder leiding van Ep-Jan Kwast mee. De acteur Henk van Ulsen zal onder meer gedichten van Huub Oosterhuis voordragen. Aanvang acht uur. De herdenkingsdienst van zon dagmorgen 13 november besluit de jubileumviering van de 400- jarige hervormde gemeente in Souburg. Voorgangers in deze dienst, die om halftien begint, zijn ds. R.E.R. van Buiren en ds. R.C.A. van Voorst Vader. Het hervormd kerkkoor verleent me dewerking. Deze dienst wordt be sloten met gezamenlijk koffie drinken in Rehobolh. ln het kerkgebouw dat ;.l uil 1247 dateert— wordt een ten toonstelling ingericht die een overzicht geeft over vierhonderd jaar hervormd Souburg. Veel ma teriaal vanuit de beginperiode, zoals doop- en trouwboeken, ak ten (uit 1597), kranteknipsel en fotomateriaal, zal er te zien zijn. De expositie is zo uitgebreid dat een deel ervan in zaal Rehoboth wordt uitgestald. In die ruimte zal tijdens de expositie ook koffie en thee worden verkocht. De ten toonstelling is geopend op de za terdagen 5 en 12 november tussen tien uur 's morgens en vier uur in de middag. Alle evenementen zijn vrij toe gankelijk. Wel zal er na de dien sten een collecte worden gehou- ilen. De balen komen ten goede aan hel orgelfonds. Hel meer dan honderd jaar oude orgel van de hervormde kerk krijgt volgend jaar een algehele opknapbeurt, een karwei dat de kerkeraad veel geld gaat kosten. Tijdens de tentoonstelling worden ook de eerste exemplaren ver kocht van een'boekwerkje dal de commissie ter gelegenheid van het jubileum heeft laten drukken. De kosten van dit werkje, dat een stukje geschiedenis weergeeft van hervormd Souburg, bedragen 7.50. Ook een verzilverd lepeltje met de afbeelding van de kerk kan voor 7.50 worden gekocht. De dames van de hervormde vrou wen dienst beschilderden een groot aantal luciferdozen die voor 3,50 worden aangeboden. De baten van deze verkoopaktie zijn ook weer bestemd voor de restau ratie van het kerkorgel. J Evenals de hervormde gemeente in i Souburg bestaat ook de gemeente i in Koudekerke vierhonderd jaar. J Ter gelegenheid daarvan wordt op i zondag 30 oktober om half elf in de J hervormde kerk een herdenkings- i dienst gehouden. Eerder dit jaar E N*OBMATHBueO'l« OVCB HIT Wil IN Wil VAN ON*C AOVlRTCCROCRS VfPSCHIJNT fXClUSU* werd het vier eeuwenfeest her dacht met een orgelconcert en ac tiviteiten voor de jeugd. Dezer dagen is een herdenkings boekje verschenen. Samensteller H. Grootjans gaat daarin dieper in op de achtergronden en het ont- 11 staan van de kerk. De samenstel- 1 Ier duikt daarbij ook nog dieper J de geschiedenis in en verhaalt over Nehalennia. godin der be- 1 woners van Walcheren en be- schermster van de zeevaart. Dat 1 Willibrord in 690 uil Ierland naar Friesland kwam en zich op het vaste land vestigde om de heide- nen in dit land uit hun dwalen te halen.; tipt hii even aan. Willi- 1 brord wik J ehcren 1 werpen, maar werd aangevallen door een tempelwachter, die drie dagen later overleed. "Vermoe- 1 deïijk", zo schrift Grootjans, "past J deze gebeurtenis op Walcheren in 1 de missionaire activiteiten, die 1 Willibrord in zijn eerste jaren ontslaan is tussen 690 en 700 jaar 11a Christus". De eerste Hagepreek, zo weet Grootjans, is gehouden in Dis hoek. "Niet alleen was deze de eerste in Zeeland, maar waar schijnlijk ook van heel Nederland. Hij noèmt het jaar 1559 toen in woners uit'Middelburg, Vlissin- gen en vele dorpen zich richting Koudekerke begaven om daar achter de duinen het evangelie volgens Calvinistische opvattin gen te horen prediken door Ge- leyn Jansz. D' Hoorne. Verder wordt in het boek een aardige bloemlezing verzameld uit 'oude geschrifte'n ónder 'Het evén 'aan; de ook ergens op Wal-, hoofdstuk 'uit de boeken geklapt*, een afgodsbeeld omver- Ook is er een volledige lijst opge nomen van predikanten die de nu vierhonderd jaar oude Hervorm de Gemeente Koudekerke dien- J den. En mogelijk zo veronder- J stelt Grootjans is de eerste 1 predikant. Piet van den Broucke, overgekomen vanuit de rooms j vanuit Antwerpen heeft ont- katholieke kerk. evenals de huidi- J 1 plooid. Zo kunnen we dus met ge predikant Mattheus Johannes J S vrij grote zekerheid zeggen dal de de Jong. Het boek sluit met een 1 1 christelijke kerk in Koudekerke foto van de huidige kerkeraad. Bij Terako in Middelburg diende zich vorige week een uiterst gelukkige mevrouw M. Antheunisse aan. De Middelburgse mocht er een wasdroger in ontvangst nemen van het merk Bosch. Van haar namelijk was de winnende slagzin afkomstig Bosch-actie. De slagzin luidde: ,'Ik heb gekozen voor een Bosch zowaar/Hopend dat ik er wel mee vaar/en veel energie bespaar. Mevrouw Antheunisse is trouwens een goeie kEnt van Terako. Zij prees het bedrijf dat ook zaken in Goes en Vlissingen heeft, vanwege de goeie service via een service-abonnement. D-gggKS*» Toen de 35-jarige Pieter Hoogen- dam twee jaar geleden uit Zuid- Afrika terugkwam had hij zich in een mum van tijd van werk verze kerd. Samen met zijn vrouw stapte hij in de branche van zijn broer: reform-producten verkopen op weekmarkten. Andere familiele den waren hem reeds voorgegaan. Het bedrijf is gevestigd in Nieuw- Beijerland. Samen bezoeken ze meer dan veertig markten in Ne derland. Pieter Hoogendam staat sinds een halfjaar ook in Middel burg. Hij neemt zeven markten per week voor zijn rekening. Middel burg is de enige Zeeuwse plaats. Van reformproducten wordt aan genomen dat ze enorm gezond zijn. De prijs daartegenover ligt meestal hoger dan de 'normale' producten. Niettemin blijkt de handel van de gezondheidswaar vanuit een marktkraam een lu cratieve bezigheid te zijn: althans Hoogendam verdient er een goe de boterham mee. "Het is zaak om je omzetsnelheid hoog te houden", legt de man uit Nieuw-Beijerland uil. "We kopen met z'n allen op grote schaal in. Daardoor krijgen we kortingen, hetgeen de consument weer voor deel oplevert. Ik kan geruststellen dat wij met veel producten tegen de vijftien procent goedkoper zijn dan een winkel". In Middelburg is het echtpaar Hoogendam elke donderdag pre sent met zo'n 250 verschillende producten: van capsules tot gra nen. van honing tot peulvruchten en van vruchtenkoffie tot alle soorten zilvervliesrijst. Ook theeën en specerijen staan uitges tald in de twee tegen elkaar ge plaatste kramen op de Markt in de Zeeuwse hoofdstad. "Op reform- gebied hebben we enorm veel. Alleen in macro-biologische pro ducten zit geen handel", consta teert Hoogendam. Behalve grote hoeveelheden in kopen drukt Hoogendam en zijn famejie de prijzen ook door de producten zelf in te pakken. Daarvoor hebben ze in Nieuw- Beyerland een hal laten neerzet ten met de benodigde apparatuur. Onlangs werd er nog een grote hal bij gekocht, pronkt Pieter Hoog endam. "Het ouwe komt allemaal weer terug. Die opgefokte voeding met water en kunstmest stelt niets voor. Eet maar eens aardbeien uit een gewoon tuintje. Je proeft zo het verschil. Die bewustwording over goed voedsel, daarop spelen wij in. Maar ik sta er zelf ook achter. Het is niet uitsluitend een kwestie van geld verdienen waar dat kan". Een opleiding voor zijn reform producten heeft Hoogendam nooit gevolgd. Wel heeft hij ja renlang in de levensmiddelen branche gezeten. Zo was hij in Zuid-Afrika onder meer chef van een slagerij in een grootwinkelbe drijf. "Maar ik interesseer me enorm voor deze zaken en lees er alles over wat ik te pakken kan krijgen. En dan weet je soms nog meer dan iemand die er voor heeft geleerd". Een marktkoopman onderscheidt zich op verschillende manieren van een winkelier. Hoogendam merkt vergenoegd op dat er meer leven zit in het marktkoopman- schap. "In een winkel wacht je rustig af of de mensen kopen. Je bent meer ingetogen. Op de markt kun je met een vlotte babbel aan dacht trekken. Bijvoorbeeld door de achtergronden van het artikel zo uil te leggen dat er meer voor bijgangers geïnteresseerd raken". Een andere markt op Walcheren dan de weekmarkt in Middelburg wil Hoogendam voorlopig niet bezoeken. Hij krijgt klandizie uil de gehele buurt. Sommigen - zo verzekert hij komen wekelijks. "Ik probeer wel om binnenkort een plaats te krijgen in Goes". De marktbespeling op de beiaard van de Sint Jacobstoren in Vlis singen staat vrijdagmiddag geheel in het teken van de vredesdemon stratie. die een dag later in Den Haag wordt gehouden. Stads- beiaardier Flenk van Putten speelt dan een speciaal gecomponeerd vredeslied in het kader van Mu ziek tegen Kernwapens. De bes peling is 0111 11. 11.30 en 12 uur. De Nazorggroep voor patiënten met een börstamputatie houdt dinsdagmorgen 1 november een bijeenkomst in het gezondheids centrum Dauwendaele aan de Roozenburglaan in Middelburg^ Belangstellenden die behoefte hebben om met lotgenoten te praten kunnen vanaf tien uur te recht. De laatste tijd komen bij ons regelmatig berichten binnen dat er mensen langs de deuren gaan die artikelen ten bate van de kinderboerderij "Klepper hoeve" te koop aanbieden. Misschien ten overvloede, onze boerderij heeft nog nooit en zal ook niet tot een dergelijke ma nier van handelen over gaan. De artikelen die de boerderij te koop aanbiedt zijn alleen daar te verkrijgen waar de boerderij zelf aanwezig is, zoals markten en op de boerderij zelf. Ria Niesing, secr. Stichting Kinderboerderij Middelburg. Elk zinnig mens, verafschuwt oorlog, zeker met kernwapens U. en ik de hele VVD. We moeten alles op alles zetten om een oorlog te voorkomen. Maar hoe?? Door samen met andere vreedzame landen één veilig heidspolitiek te voeren. Door de wapenwedloop te stoppen. Door met de Sovjet Unie te praten over tweezijdige wa penbeheersing. De wil om de spanning in de wereld te verminderen, om een kernoorlog te voorkomen, moet natuurlijk van twee kanten komen. Éénzijdig ontwapenen heeft geen zin en is zelfs gevaarlijk. We mogen onze positie tegenover het Oostblok niet verzwakken. Vrede en vrij heid in Europa zijn ons teveel waard om daarmee risico's te nemen. Het Westen vermindert het aantal kernwapens drastisch. Maar als de Sovjet Unie blijft weigeren om de bedreiging van West Europa met kern- wapens te verhinderen, wordt er in de vijf NAVO landen een beperkt aantal moderne kern wapens opgesteld. Dat is de afspraak en alleen overleg, kan de spanning ver minderen. Week-in, week-uit is de Sovjet Unie bezig met het plaatsen van afschuwe lijke kernwapens, de SS-20 raketten. Doelbewust gericht op West Europa. Die bedreiging moet vermin deren en het liefst helemaal verdwijnen. We mogen onze vrijheid niet op het spel zetten. Vrijheid die in deze wereld een uitzonde ring is. U hoeft maar één avond naar de TV te kijken om dat te beseffen Dictatuur, onderdrukking en schending van mensenrechten zijn aan de orde van de dag. Niet voor niets heeft een aan tal vrije landen zich verenigd in de NAVO. Dat bondge nootschap is de moeite waard, omdat het bewezen heeft oor log in West-Europa te kunnen voorkomen. Al 38 jaar lang. Kamercentrale WD Zeeland, C.M.J. Pilaar, afd. Voorlichting. In de sporthal Baskensburg in Vlissingen wordt van donderdag 27 oktober tot en met zaterdag 29 oktober een internationale vogel tentoonstelling gehouden. Het evenement, waarvoor zo'n 330 vogels zijn ingestuurd, wordt donderdagavond 27 oktober om halfacht geopend door burge meester Th. .1. Wesferhout van Vlissingen. Een zestal keurmees ters beoordeelt de vogels. Behalve de kampioenen en de eerste prij zen moeten dekeurmeesters ook de mooiste vogel van de tentoon stelling aanwijzen. Er worden geen klassements prijzen toege kend zodat ook de beginnende liefhebber een prijs kan verdie nen. De organisatie van dit inter nationaal gebeuren is in handen van 'De Vogelliefhebbers' in Vlis singen. De openingstijden zijn. donderdag van 20.00 tot 22.00 uur. vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdags na sluitings tijd reikt oud-voorzitter en erelid van 'De Vogelliefhebbers', de heer W. Jansen, de prijzen uit. De atletiekvereniging Dynamo '70 houdt op zaterdag 29 oktober de jaarlijkse Singelloop in Mid delburg. Na de wedstrijden is er weer een prestatieloop. Deelne mers kunnen dan kiezen uit de afstanden 3.3. 5 en 6.5 kilometer. De deelnemers worden geleid over de Noordsingel en de bol werken. De start is aan de Noord singel te Middelburg. Een grote digitale tijdklok laat de deelne mers zien hoe lang ze over de af stand hebben gelopen. De orga niserende vereniging verwacht dat er tegen de 400 recreatielopers aan de start verschijnen. Het VJV in Middelburg begint per I november weer met een cursus kleding maken voor begin ners. Het VJV meent dat deze creatieve cursus vooral bedoeld is voor mensen die graag iets 'eigens' aan het lijf hebben en van weinig geld (bijvoorbeeld een uitkering) moeten rondkomen. Ook verstel len van oude kleding wordt ge leerd. Het VJV roept trouwens ook jongens en mannen op om aan deze bijeenkomsten deel te nemen. De cursus omvat 12 lessen die vanaf I november elke week van half twee tot half vier op de dinsdagmiddag worden gehou den. Fax Christi Zeeland wil inhoud geven aan de oproep van de Ne derlandse bisschoppen, neerge legd in een brief onder de titel Vrede en Gerechtigheid, waarin de kernwapenproblematiek aan de orde wordt gesteld. Daarom houdt Pax Christi op de maanda gen 7 en 21 november bijeen komsten in de 1 Iocksteenkerk in Middelburg-zuid. Tijdens de eer ste bijeenkomst wordt algemene informatie gegeven. Tijdens de tweede bijeenkomst staat bezin ning en het uilwisselen van me ningen centraal. Iedereen kan aan deze bijeekomsten deelnemen. Behalve in Middelburg vinden dergelijke bijeenkomsten ook plaats in Goes (15 en 29 novem ber) en Zierikzee (10 en 24 no vember). Voor informatie J. Scheffers. 01180-35156. Ook dit jaar weer houdt de kat holieke vereniging tot bevorde ring van het welzijn der zieken van alle gezindten, de Zonne bloem dus, weer een actie Zón in de Schoorsteen. De vereniging wordt daarbij geholpen door de KRO radio en tv. Wie wenst deel te nemen aan deze actie kan con tact opnemen met de Zonne bloem. Een adres van een zieke aan wie een pakje voor de feest dagen kan worden opgestuurd wordt dan opgegeven. Ook bij zonderheden over de aard van de ziekte worden vermeld. Het con tactadres voor Zeeland is Postbus 5000 in Sas van Gent. In het kader van het 500-ste ge boortejaar van Maarten Luther (10 november 1583) wordt er op zondag 30 oktober in de Lutherse Kerk aan de Zuidsingel in Mid delburg, 's morgens om tien uur. een herdenkingsdienst gehouden. Deze dienst draagt een oecume nisch karakter. Geloof en werken staat centraal. Dit thema leidde in de dagen van de hervormer tot heftige discussies. D.W.M. Buis- sing. Luthers predikant in Mid delburg en Viissingen. is voor ganger tijdens deze dienst. Muzi kale medewerking wordt verleend door het Hervormd Kerkkoor on der leiding van Richard van Soest en organist Kees Noordhoèk. De stralen in hel bestemmings plan Joossesweg 2e fase moeten nodig worden bestraat. Het is niet verantwoord te wachten tot het gehele plan is volgebouwd. B en w van Westkapelle schrijven dit aan de raadsleden. Het bestuur bes preekt onder meer dit punt op donderdag 27 oktober tijdens de vergadering van de raad. die om acht uur begint in het gemeente huis. De agenda meldt verder nog de verhoging van leges en retri buties per 1 januari 1983. een wij ziging van de IZA-regeling, wijzi ging in de begroting en wijziging van het ambtenarenreglement. WU MAKEN 7 WEER PALTHE-MOOI Von woensc/ag 26 t/m vrijdag 28 oktober Palthenetle, Lange Delft 39, Middelburg Mevrouw Lootens vertelt vrijdag middag 28 oktober in het dien stencentrum van de Stichting Welzijn voor Ouderen in Middel burg aan de Schuttershofstraat iets over de verzorging van plan ten en bloemen. De voorlich tingsbijeenkomst begint om twee uur. 31 oktober wordt in het gebouw aan de Burggang 28 begonnen met een cursus modern dansen voor ouderen. De dansleraar Van Eijkeren van de dansschool Jan vier verzorgt deze cursus in sa menwerking met de Stichting Welzijn voorOuderen in Middel burg. Ook is er een cursus voor gevorderden. Deze begint op donderdag 3 november. De dan sles voor beginners is die maan dag van half vijf tot half zes en de gevorderden léssen van kwart over drie lot kwart over vier. CDA-bevolkingWelhouders en raadsleden van het CDA in Middelburg zijn donderdag 27 oktober in Nieuw- en St. Joos- land. Vanaf 20 uur kan de bevol king aldaar terecht met vragen en opmerkingen over het beleid in het Dorpshuis aan de Veerstraat. Welzijnsaccommodaties De dienst welzijnsaccommodaties in Middelburg houdt zich woens dag 26 oktober (vanavond) onder meer bezig met de begroting 1984. Verder wordt het bezuinigings plan 1984-1987 kritisch ontTer de loep genomen. De dienst van de gemeente Middelburg buigt zich ook over de vraag wie er lot de jaarlijkse sportkampioÊhen ge bombardeerd kunnen worden. De disco-soos Hofplein is weer heropend. Na een verbouwing van de licht- en geluidsinstallatie gaat de soos het vijfde seizoen in. De bezoekers worden vergast op moderne snufjes van het disco front: een laser-en mistshow. Ook zijn de allernieuwste hits voor handen. Zaterdag 31 oktober is deze soos voor de jeugd van on geveer 14 tot 17 jaar open. van 20 tol 23.30 uur. Er wordt geen alco hol geschonken. De koffiecontactgroep "Kom uit je Huis" in Middelburg-zuid bes teedt de bijeenkomst op woensdag 2 november aan de Zeeuwse steungroep die zich bezighoudt met de problematiek van de Ar gentijnse moeders. Mevrouw Looise van de steungroep doet een en ander uit de doeken. De bijeenkomst vindt plaats in het Zuiderbaken en begint om half tien. Kinderoppas is aanwezig. Na afloop verstrekt "Kom uit je Huis" informatie over de activi teiten die onder de paraplu van deze organisatie regelmatig wor den gehouden. Voor informatie 01180-29(X)4 (De Hay man). Vrouwen en kinderen kunnen zich weer te goed doen aan een maaltijd die op donderdag 27 ok tober wordt geserveerd in het vrouwencafé Trui. Het gezelschap gaat in het huis voor vrouwen - Pand aan de Kerksteeg in Mid delburg - om zes uur aan tafel. Voor informatie 01180-35805. AAP, NOOT, MIES... De foto déze week is eigenlijk een ode aan de kleuterleidster Lena Breel die vrijdag 4 november 88 jaar wordt. Ze leeft in redelijke gezondheid en woont in het be jaardenhuis Rustenburg in Mid delburg. Op de foto staat ze te midden van de kleuters in Oostka- pelle in 1936 of 1937. Mevrouw Francien Korstanje-Louws die nu in Middelburg (Klein-Vlaanderen 12) woont, stuurde ons deze foto op met het verzoek hem te plaat sen vóór de verjaardag van de juf. Mevrouw Korstanje herinnert zich nog de volgende namen. Maarten de Rijke. Mina Geldof, Jaap Kooman. Wim van de Woestijne (overleden), Jan Mera- nus, Mina Mesu, Dien Franke, Kaatje van de Woestijne. Keetje de Voogd (heet tegenwoordig Corrie), Corrie Jobse, Bets Jozias- se, Willie Rotte. Corrie de Voogd, Jo Geldof. Betje de Rijke, Tinie Don. Francien Louws (de inzend ster). Ries Franke, Wim Mesu, Jo van de Woestijne. Bennie Bakker. Brant Sturm. Bram Melse, Jo Jobse, Gerrit Meranus, Frans Jobse. Dien Joziasse, Ali van Schagen. Francien van de Hoven, Suus Rotte. De kleuterhelpster was Katrien de Rijke (overleden). jurkjes van de bruidsmeisjes wa ren aldus de inzendster ge maakt van crêpepapier. stuk. Betalen kunt u met een be taalcheque (op naam van onze fotograaf Ruben Oreel). Betaalt u De inzet is een opname van een toneelspelletje in de klas. Het zijn: Willie Rotte, Tinie Don. Bennie Bakker en Corrie de Voogd. De Ook deze foto kunt u weer nabes tellen bij de redactie van dit blad. U dient dan dit knipsel bij te voe gen. De foto's kosten ƒ7.50 per met geld dan vraagt de PTT u de brief aan te tekenen. Hel adres luidt: Postbus 5017. 4330 KA in Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1983 | | pagina 7