W a. <D N JT HOE EEN BESTEMMINGS PLAN TOT STAND KOMT *1' Ïb «jk S" Sire o 3 O fi. <D O" 2L <D 43 EENMALIGE UITKERING 1983 (TP 'ss O 26 okt - 2 sept. WW fP O week DE FAAM MENU 'TAFELTJEDEKJE' week 31 okt. - 5 nov. 4e AANVULLENDE MONUMENTENLIJST STRAALVERBINDING GOES-MIDDELBURG NIEUWE MAATREGELEN Het project "Natuur... je buur" is verlengd tot 30 november a.s. Tot die da tum kunt u in de Voor lichtingswinkel informa tie krijgen over onder meer de spelregels. Ook zijn er diverse (vouwbla den en brochures gratis verkrijgbaar. Aansluitend op de etalage 'Glas het inzamelen waard' is in de Voorlichtingswinkel een tweede milieubewuste etalage ingericht. Hierin wordt aandacht gevraagd voor het aanbieden van afgewerkte olie, chemicaliën e.d. aan onder meer de gemeente. Het adres is Oude Veerseweg (naast de Reinigingsgarage) Op de balie in de voorlichtingswinkel Stadhuisstraat 2, vindt u aan nieuwe gratis af te halen folders/brochures: - Zeeuws Steunpunt Kunstzinnige vorming en Volwasseneneducatie - Kursus praktisch Nederlands voor buitenlanders - Stichting Vogelopvangcentrum Walcheren - Emancipatiesubsidiegids - Culturele agenda van 26 oktober tot 3 november. Vorige week is gestart met de herbes trating van de Kromme Weele. Voor het fietsverkeer Kromme Weele/Bed- dewijkstraat (in beide richtingen) wordt een voorrangsregeling ge creëerd. Tijdens de werkzaamheden die ongeveer vier weken in beslag zul len nemen is de straat afgesloten voor het verkeer. Woensdag 26 oktober 1983 Zeven weken geleden besteedden wij in ons hoofdartikel aandacht aan bestemmingsplannen en structuurplannen. Daarin vermeldden we dat nog op de procedure zou\vorden teruggekomen. Belofte maakt schuld. Vandaar dat we deze week nader ingaan op deze zaak. Mocht u echter het eerste artikel niet meer in uw bezit hebben dan is het wellicht wenselijk de brochure over dit onderwerp even.af te halen bij bureau voorlichting. De afficheserie 'Natuur... je buur' blijft voorlopig nog even hangen in de hal van het gemeentelijk pand Stadhuisstraat 2. Dit omdat het project verlengd is tot eind november. De expositie heeft onder meer tot doel u op weg te helpen bij het ontwikkelen van ideeën om uw woonongeving te verbeteren. Ook voor degenen die niet aan dit project deelnemen maar wel geïnteresseerd zijn in de natuur is het raadzaam deze tentoonstelling eens te komen bekijken. Raadpleeg ook de rubriek In Woord en Beeld over dit onderwerp. Wanneer u een bepaald gemeentelijk onderwerp in deze rubriek behandeld wilt zien, dan kunt u dat laten weten aan het bureau Voorlichting, Stadhuisstraat 2. Het bureau staat ook altijd open voor uw vragen. i o "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de Unie Van Vrijwilligers voor ouderen en zieken die zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maandag en donderdag tussen 9.00 en 9.30 uur besteld worden. Tel. (01180) 27537. Het bezorgen doet men ook op deze dagen. maandag Braadworst, bietjes, aardappelen dinsdag Rundvlees, sperziebonen, aardappelen woensdag Boerenkool met worst donderdag Kuikenborst, appelmoes, aardappelen vrijdag gehakt, doperwten, wortelen, aardappelen zaterdag macaroni Iedereen, die over niet meer dan een mini mumloon of minimumuitkering beschikt, kan een eenmalige uitkering aanvragen. Niet in aanmerking komen mensen die bijvoorbeeld uitsluitend leven van hun rente of van giften of alleen een studietoelage ontvangen. U moet wel het hele jaar (vanaf 1 januari 1983) in Neder land hebben gewoond en een eigen huishou ding hebben gevoerd. U hebt geen eigen huis houding, als u in een inrichting of een verzor gingstehuis verblijft, of in een bejaardenoord woont en zakgeld ontvangt. U hebt ook geen eigen huishouding, als u ongetrouwd bent en minderjarig en (zonder eigen kinderen) thuis woont bij uw ouder(s). In alle andere gevallen is er sprake van een eigen huishouding. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de situatie waarin u zich op de dag van de aan vraag bevindt. Het ligt in de bedoeling dat u het fillth. jéJI De ruimte in ons land krijgt haar bestemming langs procedures die zijn vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De procedure die de wet voorschrijft is betrekkelijk zwaar. In de ruimtelijke ordening geniet de burger een grote mate van rechtsbescherming. Voor iedereen is de mogelijkheid ingebouwd (tot in drie instanties) bezwaren tegen zo'n plan naar voren te brengen. Schematisch komen hieronder de te volgen stappen aan de orde. a. Burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van een gemeente, laten onderzoek ver richten op het gebied van de bevolkingsontwikkeling, na tuurlijke gegevens, economi sche, sociale, culturele en ruimtelijke zaken enz. b. Burgemeester en wethouders voeren overleg met o.a. naburi ge gemeentebesturen, provin ciale en rijksdiensten en wa terschappen; c. De gemeenteraad kan een voorbereidingsbesluit nemen. Dat betekent, dat aangegeven wordt dat voor een bepaald ge bied een (nieuw) bestemmings plan wordt voorbereid. Daarbij kan een aanlegvergunning worden vereist. In die voorbe reidingsperiode, die maximaal één jaar mag duren, kunnen daardoor ongewenste ontwik kelingen (zoals bijvoorbeeld de aanleg van een weg in een ge bied waar men denkt woningen te bouwen) worden voorkomen. d. Nadat onderzoek en overleg zijn afgerond ligt het daaruit tot stand gekomen ontwerp- bestemmingsplan gedurende één maand op het stadhuis voor iedereen ter inzage. In die pe riode kan iedereen schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen tegen het ontwerp. e. De gemeenteraad beslist daar na (binnen drie maanden na afloop van de tervisielegging; de raad kan deze periode met drie maanden verlengen; deze termijn kan worden overschre den zonder dat de beslissings bevoegdheid daarmee verd wijnt) over de vaststelling van het bestemmingsplan. Het be sluit van de gemeenteraad wordt gemotiveerd als tegen het ontwerp bezwaren zijn in gediend of als bij de vaststelling is afgeweken van het ontwerp, zoals dat ter inzage heeft gele gen. f. Het vastgestelde bestemmings plan ligt gedurende één maand ter inzage. Gedurende die pe riode kunnen bij Gedeputeerde Staten bezwaren tegen het bes temmingsplan worden inge diend. Bezwaren kunnen wor den ingediend door iedereen die bij de gemeenteraad al eerder tegen het ontwerp-bestem- mingsplan bezwaren indiende. Ook degenen, die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht, kunnen bij Gedeputeerde Staten be zwaren indienen. g. Gedeputeerde Staten, het da gelijks bestuur van een provin cie, keurt daarna het bestem mingsplan geheel of gedeelte lijk goed of onthouden - geheel of gedeeltelijk hun goedkeu ring. Deze goedkeuring moet binnen een periode van zes maanden plaatsvinden; Gede puteerde Staten kan deze pe riode van zes maanden één keer verlengen met zes maanden h. Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt één maand voor een ieder op het stadhuis ter inzage. Gedurende die periode kan bij de Kroon beroep worden aan getekend tegen het plan. Beroep kan worden ingesteld door de gemeenteraad, de inspecteur ruimtelijke ordening, een re- Door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is op 1 september de 4e aanvullende monumentenlijst vastgesteld. Deze lijst heeft betrekking op de aanwijzing van de percelen Binnendijk 3 en 5 tot beschermd monument. De vastgestelde lijst ligt op de afd. Algemene Zaken in het stadhuis ter inzage. Voor een nieuwe straalverbinding tussen de televisietoren in Goes en de PTT-centrale aan de Lange Noordstraat in Middelburg is het gewenst een zg. straalpad op te nemen. In de Middelburgse bestemmingsplannen zal met het straalpad rekening dienen te worden gehouden. Het voorstel van Gedeputeerde Staten van Zeeland om het streekplan hiervoor aan te passen ligt tot 5 november ter inzage op de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42. Tot dezelfde datum kan men schriftelijke reacties indienen bij Gedeputeerde Staten. gionale vertegenwoordiger van de Minister van Volkshuisves ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, degenen die bij Gedeputeerde Staten tijdig be zwaren indienen (mits ze daar toe gerechtigd waren; zie onder f.) em iedereen die bezwaren heeft tegen onthouding van goedkeuring door Gedeputeer de Staten. Het besluit van Gedeputeerde Staten is onherroepelijk ge worden als er geen beroep is ingesteld. Het plan is nu van kracht geworden. Wanneer er beroep is ingesteld beslist de Kroon. Het beroep schrift wordt gericht aan H.M. de Koningin en ingediend bij de Raad van State. Afdeling voor de Geschillen van Bestuur. De Kroon Tnoet binnen negen maanden na het uitbrengen van het advies door de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur - beslissen. Naar aanleiding van beroep bij de Kroon zal als regel een on derzoek worden verricht door het bureau van de Adviseur ten behoeve van de Raad van State. Door de Afdeling Geschillen van Bestuur wordt een open bare vergadering georgani seerd. Wanneer de Kroon de goedkeuring handhaaft dan wel alsnog goedkeurt, is het plan van kracht. Als dat niet gebeurt, moet de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststellen met inachtneming van de beslissing van de Kroon. Informatie over een bepaald bes temmingsplan kunt u krijgen bij de afdeling Algemene Zaken (ka mer 15, eerste verdieping) in het stadhuis. Brochure De brochure 'Bestemmingsplan nen en structuurplannen', een uit gave van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is gratis af te halen in de Voorlichtings winkel. Burgemeester en wethouders hebben besloten: - de twee parkeervakken op de Markt die het dichtst liggen bij de kruising Markt-Lange Delft- Nieuwe Burg, aan te wijzen als algemene invaliden parkeerplaatsen. Kroonberoep mogelijk tot 5 november. - de twee parkeervakken op het Damplein die het dichtst liggen bij de splitsing Damplein- KOrte Delft, aan te wijzen als algemene invalidenparkeer plaatsen. Kroonberoep moge lijk tot 5 november. - een parkeervergunning te ver lenen aan de heer E. Kamer beek, voor de aangewezen par keerplaats tegenover het pand Seisdam 24, Kroonberoep mo gelijk tot 12 november. - Het parkeerverbod op te heffen voor een aangegeven parkeer vak aan de evenzijde van de Korte Burg. Een beroepschrift moet u richten aan Hare Majesteit de Koningin maar sturen naar de Commissaris van de Koningin in Zeeland te Middelburg. De verkeersbesluiten liggen om in te zien bij het bureau Voorlichting, Stadhuisstraat 2. SUBSIDIEGIDS VOOR EMAN CIPATIE-ACTIVITEITEN Bij welke instantie moet men zijn om subsidie aan te vragen voor emancipa tie-activiteiten? En hoe moet zo'n aan vraag eruit zien? In de pas uitgegeven Emancipatie-subsidiegids van het mi nisterie van Sociale Zaken en Werkge legenheid is hierover de nodige infor matie te vinden. Er wordt in vermeld welke emancipatie-activiteiten in aanmerking komen voor subsidiëring en op welke wijze de subsidie moet worden aangevraagd. De emancipatie-subsidiegids is gratis af te halen bij het bureau Voorlichting aan de Stadhuisstraat 2 of aan te vra gen bij de stafafd. externe betrekkin gen van het ministerie van Sociale Za ken en Werkgelegenheid, Postbus 20801,2500 EV 's-Gravenhage.- COLLECTEN Door burgemeester en wethouders is aan de volgende instellingen toestem ming verleend om in de komende pe riode een huis-aan-huis collecte te houden: geld eind van dit jaar/begin volgend jaar ont vangt op uw giro- of bankrekening. En anders per postcheque. Mocht uw aanvraag worden afgewezen, dan krijgt u daarvan natuurlijk bericht. Het aanvraagformulier dat u op het postkantoor kunt afhalen moet vóór 15 no vember a.s. worden opgestuurd naar de ge meente. Degene die een RWW of een ABW uitkering ontvangt moet inmiddels een aanvraagformu lier van de gemeente hebben ontvangen. Is dit niet het geval, neem dan even contact op met de Gemeentelijke Sociale Dienst aan de Simpel- huisstraat 2. PLAATS EN VERKEERSMAATREGEL 1. Sandberglaan king door wegversmalling 2. Trompstraat (tussen Baarsjes straat en De Ruyterstraat) Afgesloten voor alle verkeer 3. Krommeweele Afgesloten voor alle verkeer. AARD VAN HET WERK Reconstruc tie Herbestra ting Herbestra ting AANVANGS DATUM In uitvoering Snelheidsbeper- In uitvoering In uitvoering m 1. Sticht. Chr. Blindenhulp "De Fak kels Bijeen" tot zaterdag 29 oktober. 2. Nationaal Jeugd Fonds van maan dag 31 oktober tot zaterdag 5 no vember. Bij het collecteren moet men gebruik maken van verzegelde collectebussen. Ook als gewerkt wordt met collecte zakjes moeten deze verzameld worden in verzegelde collectebussen. Collec tanten mogen niet jonger zijn dan 15 jaar, dienen niet betaald te worden en moeten voorzien zijn van een deugde lijk legitimatiebewijs dat zij op ver zoek verplicht zijn te tonen. AANVRAAG HINDERWETVER GUNNING Burgemeester en wethouders hebben voor de tweede maal een ontwerp-be- slissing opgesteld voor de aanvraag om een hinderwetvergunning van: - Mavo Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen BV uit Amsterdam voor het warenhuis met restaurant aan de Pottenbak kerssingel 2. Dit omdat naar aanleiding van de eer ste ontwerp-beschikking een reactie is binnengekomen die wijziging noodza kelijk maakte. Schriftelijke bezwaren kunnen tot 28 oktober alleen worden ingediend door de aanvrager, door de genen die eerder bezwaren inbrachten en door een ieder die aantoont daar niet toe in staat te zijn geweest. Persoon lijke gegevens van degenen die een be zwaarschrift indienen worden op ver zoek niet kenbaar gemaakt. Aanvraag en bijbehorende stukken liggen tot het einde van de beroepster mijn iedere werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur om in te zien bij de afd. Algemene Zaken in het stadhuis (begane grond), en op zater dag van 9.00 tot 13.00 uur bij de Open bare Bibliotheek aan de Molstraat 13. If O O O O Met de aanvoer van zand voor de wijkverbindingsweg in de wijk Klarenbeek is de eerste fase van hel werk voltooid. Om inklinking te bevorderen en verstuiving van het zand tegen te gaan is er extra grond op aangebracht. De definitieve weghoogte zal ongeveer een meter lager komen te liggen. 1 1 Colofon Deze voorlichtings rubriek van de gemeente Middelburg staat onder redactie van het bureau Voorlichting in het stadhuis. Telefoon: (01180) 26251,toestel 133 of 224. Reacties zijn altijd van harte welkom. A

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1983 | | pagina 5