Een butendieker PRIJS-JAGERS binnen deur ralstoni 219,- voor pak-prijzen Opcenten DE JAGER IJZERHANDEL Me!ka,méér dan 'nshirt. SPORTMASSAGE! de bouwmarkt voor zelfbouwers tijdelijk 10% koiiuu) UliiiOMOl/ profi m louwerse de priester bv. Z EE LAM) IX DE PEN Planologie Bestuurszaken Bestuurszaken VERDRAAIDE SPIER? BIJ meranti tochtprofielen decoupeerz 400 w klopboormachine multisol glaswol grote kollektie wand- en ^Vloertegels Woensdag 26 oktober 1983 DE FAAM IX BEHOEP Gs van Zeeland hebben de gemeentebesturen een circulaire gezonden waarin ze een 'handreiking'' geven voor een ver antwoorde regeling van het vervoer van leerlingen in het gewoon lager onderwijs en het buitengewoon onderwijs. Nieuwe richtlijnen Werkgroep Gegevens nodig AANVRAAG PIT-BETON Professionele snoeischaar Op Geef uw huis een extra warme winterjas van gewoon de goedkoopste ABDIJ Onder butendieker wordt in het onvolprezen Woordenboek der Zeeuwse dialecten ten eerste een vreemdeling genoemd en vervolgens iemand die afwijkt van zijn familie, die anders is dan een ander. In de opmerking daaronder wordt naar ds Bui tendijk verwezen, wiens aan hangers de naam Butendiekers kregen. In het septembernum mer van De Spuije —het mede- delingengeblad van de heem kundige kring De Bevelanden heeft M.J. Geuze over de "Bu tendiekers in 's-Heer Arends- kerke" geschreven. Hattemisten, Verschoristen, Bu-, tendiekers waren aanhangers van predikanten in de 17e en 18e eeuw in Zeeland wier leer door de officiële kerk van die dagen werd afgewezen. In de Encyclopedie van Zeeland is opgenomen Bui- tendijck, Gosuinus a Predikant, "spinozist". Uit wat wij van hem weten, blijkt hij geen gemakkelijk man geweest te zijn, maar de ker- keraad van zijn gemeente Schore kreeg hij volledig op zijn hand. Alleen al het feit dat de naam van een predikant met de filosofie van Spinoza in verband werd ge bracht, was voldoende om de classes in het geweer te krijgen. Dikwijls werd de zaak ook nog in verband gebracht met de opvat tingen van Pontiaan van Hattem, die eveneens als een overtuigd "spinozist" te boek stond. Op 1 7 mei 1711 behandelde de kerkeraad van 's-Heer Arendsker- ke een brief van de classis "waar in wordt gevraagd of er ook in hun gemeente scheurzieke en oproeri ge mensen zijn die de heilloze leer van Van Hattum zijn toegedaan, een beweging die veel commotie veroorzaakt en waarvan ds. Bui tendijk zich als een tweede hoofd zoekt op te werpen. De kerkeraad antwoordt hierop, dat er wel en kele particuliere gevoelens in die richting zijn, maar dat men door Gods goedheid tot nog toe van zulke schadelijke mensen en pes ten bevrijd is gebleven", aldus Geuze. De leer van de Hattemisten en Butendiekers heeft lang doorge werkt. Nog in 1 730 wilde Corne lls Verstraten voor de kerkeraad van 's-Heer-Arendskerke zijn Hat- temistische dwalingen afzweren. Omdat hij op een van de vragen nog geen bevredigend antwoord gaf, werd hem nog geen toegang tot het Heilig Avondmaal ver leend. De vraag luidde: "Belooft gij openhartig uzelf van die men sen te onthouden, die als Hatte misten en Buitendijkers bekend staan en in 't vervolg weer naar stig naar de kerk te komen?" Ds. Buitendijk werd in 1712 af gezet Hij begon aan een studie in de geneeskunde en in 1715 promoveerde hij tot doctor in de medicijnen. Omdat hij vooral op Zuid-Beveland allerlei contac- Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. ten onderhield en kringen vormde, werd hem door de Sta ten van Zeeland verboden op het eiland te komen. In 1726 werd hij uit Breda verbannen. Hij was inderdaad anders dan de anderen. In de vorige rubriek van Zeeland in de pen, onder de titel Pers en sa menleving, is Honsbrugge ver meld als plaats in Vlaanderen; dit moet zijn Roesbrugge. E UWS Maandag 31 oktober houdt de commissaris der Koningin (in zijn functie van voorzitter van gede puteerde staten) zitting in vijf AROB-zaken. De zittingen begin nen om 10.00, 10.30 (2) en 11.00. uur (2). Het gaat om kwesties waarin is geweigerd spoedshalve bijstand te verstrek ken aan inwoners van Terneuzen, Domburg en Vlissingen. De tweede kamer uit gedeputeer de staten behandelt dinsdag 1 november vier beroepszaken op grond van de algemene bij standswet. Het gaat om inwoners van de gemeenten Reimerswaal, Terneuzen, Goes en Axel. De za ken beginnen resp. om 10.00 uur, 10.30 uur, 11.00 uur en 11,30 uur. De derde kamer uit gedeputeerde staten behandelt dinsdag 1 no vember, 9.30 uur het beroep van de stichting scholen zusters Fran ciscanessen van Mariadal te Roosendaal, die beroep heeft aangetekend tegen een besluit van de gemeenteraad van Sas van Gent tot vaststelling in het bedrag per leerling over 1981 voor de kleuterschool. Het gaat om de administratiekosten die een on derdeel zijn van dit bedrag. Ook op 1 november, maar om 1 1.00 uur behandelt de derde kamer uit gedeputeerde staten het beroep van de heer W. Beau- prez te Sluiskil. Hij is het niet eens met een beslissing van b. en w. van Terneuzen, die hem onthef fing hebben geweigerd voor een standplaats buiten het openbaar woonwagencentrum in Terneu- Leerlingenvervoer in Zeeland De toepassing van artikel 13 van de Lager-onderwijswet 1920, waarin de vergoeding van de vervoerskosten is gere geld, is de laatste tijd hevig in discussie geweest. Die discus sie is veroorzaakt door twee cir culaires van de minister van onderwijs en wetenschappen, die voor nu en de toekomst 30 miljoen per jaar op de rijksver goeding wil bezuinigen. Hij wil dat in eerste instantie doen door strengere maatstaven aan te leggen. Hierop kwam een golf van kritiek van ouders, onderwijzend personeel en vanuit de politiek. i In zijn tweede cirdulaire kwam de minister met nieuwe richtlijnen. Globaal betreffen die het volgen de: vervoerskosten worden ver goed op basis van de kosten van openbaar vervoer; aangepast vervoer wordt al leen bij uitzondering vergoed; 0 het rijk betaalt 80% van de kosten die dte gemeente mag maken volgens de normen van het rijk zelf; ■I een leerling van het buitenge- woon onderwijs moet verder dan 2 km van de school won nen, wil er sprake kunnen zijn van een vergoeding. Dit geldt niet als de gemeente voor aangepast vervoer zorgt; salariskosten voor begeleiding worden niet meer vergoed. In Zeeland heeft een speciale werkgroep zich gebogen over de nieuwe richtlijnen. Deze werk groep "vervoersproblematiek" gaat uit van de provinciale onder wijsraad en is samengesteld uit verschillende deskundigen op on derwijsgebied en functionarissen van gemeenten en de provincie. "Hoofddoel" van de werkgroep, zo zou je kunnen zeggen, is om met inachtneming van de minis teriële richtlijnen te komen tot een stroomlijning van het schoolver- voer, zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden en de kwa liteit. Om dit te bereiken zou er eenheid moeten komen in de manier van aanvragen van vervoer of vergoe ding van kosten en in de manier van behandelen. Ook zou er duidelijkheid moeten zijn over het aantal leerlingen dat dagelijks in Zeeland is aangewe zen op speciaal vervoer, om welke soorten vervoer het gaat, welke reisroutes worden gevolgd etc. Gs hebben de gemeentebesturen gevraagd hierover gegevens te verstrekken. Ook is een suggestie gedaan om overal met dezelfde aanvraagformulieren te gaan werken. De werkgroep is het eens geworden over een "standaard formulier" dat aan de gemeenten is toegestuurd. Het provinciaal bestuur heeft een speciale medewerker be noemd (voor de duur van een jaar) die zal worden belast met de coördinatie van het beleid op het gebied van het leerlingen vervoer. Degenen die belangstelling "Opcenten" is een term die je nogal eens tegenkomt als het gaat over de motorrijtuigenbe lasting. Wat wil dat zeggen: een opcent? Om bij de motorrijtui genbelasting te blijven, bete kent een (1) opcent: één pro cent dat extra bij het basistarief wordt opgeteld. Stel dat iemand 100,— motorrijtuigenbelas ting moet betalen en dat die vermeerderd wordt met drie op centen, dan wordt het totale bedrag 100,— plus ƒ3,— aan opcenten 103, Woensdag 2 november, 10.00 uur vergadert de provinciale pla nologische commissie. Op de agenda staan o.a. het provinciaal beleidsplan recreatie en toerisme (fase 2) en de nota bewoningspa- troon 1 983. De statencommissie voor be stuurszaken vergadert vrijdag 4 november, 10 OO uur Besproken worden o.a. de stukken van de havenschappen Terneuzen en Vlissingen, met daarin opgeno men de begroting 1 984 Dezelfde dag (4-11) maar om 14.00 uur vergadert de commis sie bestuur-bestuurden. Behan deld worden: een rapportage over het effect van de Wet openbaar heid van bestuur en het ontwerp van een provinciale inspraaknota. hebben voor de provinciale cir culaire over het leerlingenver voer kunnen contact opnemen met het bureau cultuur en on derwijs van de provinciale grif fie, Sint Pieterstraat 42, Mid- delburg,telefoon011 80-31 011 Sinds 1 980 heft de provincie op centen op de motorrijtuigenbe lasting. Maximaal mag zij tot 25,8 procent gaan Het feitelijke minimumtarief is 18%. In theorie kan dat ook 0 procent zijn, maar dat zou de provincie in flinke fi nanciële problemen kunnen brengen. Vóór 1 980 ontving de provincie namelijk een uitkering die nagenoeg gelijk was aan 1 8 opcenten van de motorrijtuigen belasting. Die opcenten zaten toen Qok op de belasting maar verdwenen rechtstreeks in de beurs van het rijk. In feite veran dert er dus voor de belastingbeta ler niets als de provincie gewoon 18 procent blijft heffen. Dat zou wel'het geval zijn als de provincie (en zulke provincies zijn er in Ne derland) zou beslissen in het ver volg méér dan 1 8 procent te gaan heffen. De Zeeuwse belastingbetalers kunnen voor 1984 echter ge rust zijn, want het provinciaal bestuur staat op het standpunt dat de opcenten moeten wor den gehandhaafd op 18%.. Alle commissies zijn openbaar De commissies bestuurszaken en bestuur-bestuurden vergaderen in het provinciehuis. Sint Pieter straat 42 in Middelburg en heb ben spreekrecht voor het publiek. De provinciale planologische commissie vergadert in het ge bouw van de planologische dienst, Groenmarkt 13 in Middel burg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31391 of 31392 PROVINCIE ZEI-LAND Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. AANVRAAG Pit-Beton B.V. te Middelburg heeft op 21 september 1983 bij hen een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, ingevolge de Hin derwet ingediend voor een betonfabriek. De inrichting is gelegen aan de Kleverskerkseweg 65 te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie M. nos. 218. 27. 77. 78, 133 en 174. TER INZAGE De aanvraag met bijlagen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 27 oktober 1983 tot en met 28 november 1983 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Middelburg op werkdagen van 8-12 en van 13-17 uur en in de openbare bibliotheek. Molstraat 13 te Middelburg op zaterdagmorgen van 9-12 uur; op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie. St. Pieterstraat 42. Middelburg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 28 november 1983. tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikkingen, liggen de stukken ter inzage op bovenvermelde plaatsen (met uitzondering van de openbare bibliotheek), en wel op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. BEZWAREN Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. St. Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het geven van de aangevraagde vergunningen, en wel tot en met 28 november 1983. Tevens kan worden verzocht zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom verzocht wordt, kunnen tot en met 21 november 1983 tegen de aanvraag mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (tel. 01180-31364). Middelburg, 26 oktober 1983. no. P10-23 van 31nu.... 23.95 no. P5-23 van 46.95 nu. 35.20 zolang de voorraad strekt. ACHTER DE HOUTTUINEN 12 MIDDELBURG - TEL. (01180) 3 3011 ijzerwaren - bouwbeslag gereedschappen - bouwelementen Niet zomaar de EERSTE-DE BESTE VOETVERZORGINGSINSTITUUT ■rSV O gediplomeerd voet-en schoenkundig pedicure B I leraar vakopleiding J J. T. VAM OER MEIJDEM 1 ZUSTFRSTRAAT 37 - MIDDELBURG - TELEFOON 01180- 1 47 46 Postbus 211 - 4330 AE Middelburg pakhuis met ELLEN bent u alle tocht de baas bespaar energie! in het pak-huis een kompleet ELLEN programma type ml 112, afm. 201,5 x 78, 83 en 88 cm overige maten op bestelling pak-prijs vanaf vele kleuren op voorraad van 244,— voor 450 W type 2110, 8 cm dik, 60 cm breed, 10 m lang pak-prijs per rol „kan ook schroeven" I jaar volledige garantie van 276,voor waldammeweg 2 - industrieterrein Arnestein middelburg, telefoon 01180-25055 geopend van maandag 13.00-17.30 uur. dinsdag vrijdag 8.30-12.00 uur - 13.00-17.30 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur Si c

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1983 | | pagina 13