WINTERSPORT PRESENTATIE 1983/'84 Mism LECITHINEKORRELS 98% 14.95 5 A TAI WO JAN J0NGEPIER GROTE WINTERSPORTSHOW IN OOSTBURG SKI'S- EN SKIKLEDING DANSAVOND Diner Dansant HOLIDAY ON ICE LERARES JAZZ DANSEN adverteren is bekend "blijven PER LUXE TOURINGCAR HERFSTKLEURENTOCHT REISBUR0 BREHE TOURS ZATERDAG 29 OKTOBER S iS ft TK51Ï KAMPERLAND 01107-1555 WINTERSPORTREIS TIROL ENQUETRICES GEVRAAGD Woensdag 26 oktober 1983 DE FAAM - DE VLISSINGER fzL~- weeL f WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). DIERENARTSEN: WIJK VERPLEEG KINDIGEN: MARITIEM HOTEL BRITANNIA HJ. REISBURO'S VAN FRAASSEN Zaterdag 29 oktober in onze zaak in de Langeviele. Sporthuis Langeviele 33-35 Middelburg voor dinsdag en donderdagavond te Middelburg. Tel. 01115-3305. (Brabantse en Belgische Kempen) Prijs per pers. 55.- van 9.30 uur -17.30 uur Sporthuis Nieuwstraat 15 Oostburg 15 Tel. 01170-5190 DONDERDAGS OP DE MARKT ONZE VASTE PRIJS300 GRAM SLECHTS HJDV ïlDrL /J.'.:,: Hl'oo" JrETc Iedere vrijdag v.a. 17.00 uur "RIVERSIDE COMBO" 'THE SANDY ROAD BAND" VÓORDEELJ1PS DAGTOCHTEN snelle uil etm reisburo BOOT-AUTO- VUEG- TOURINGCARREIZEN 1 PETER FA BKR is behalve mi- mespeler en acteur ook medeop richter van het werktheater. Hij speelde er acht jaar. Momenteel is hij op toernee met zijn solotheater en doet in Zeeland enkele plaat sen aan. De Prins van Oranje Goes, donderdag 20 uur, Britan nia Vlissingen, vrijdag 20.30 uur, Doprshuis Kortgene, zaterdag 20 uur. Op uitnodiging van Uit in Vlis singen verzorgt MISHA MEN GELBERG een pianoconcert. Vestzaktheater Vlissingen, vrijdag 20.30 uur. YUPANKI speelt Indiaanse volksmuziek uit het Andesgebied. Deze muziek is ontstaan binnen de oudste Indiaanse culturen, waarvan de Incacultuur de groot ste is. De invloed van de Spaanse muziek is echter groot (Spanjaar den ontdekten Zuid-Amcrika). De snaarinstrumenten bijvoor beeld hebben een belangrijke rol gekregen. De volksmuziek zoals Yupanki ze speelt ontwikkelt zich nog steeds in Zuid-Amerika. Als bekendste geldt het 'nieuwe Chi leense lied', dat zijn wortels dui- delijk in dqj oude volksmuziek heeft. De nafm Yupanki is afge leid van de laatste Inca (zonne god) die het Incarijk regeerde, omstreeks 1500, vlak voordat de Spanjaarden binnenkwamen. De .bezetting beslaat uit panfluiten, accordeon, quena, gitaar, bombo en charango. De Piek Vlissingen, vrijdag 20.30 uur. CURLEW RIVF.R is een kerko- pera van Benjamin Britten. Voor de uitvoering zorgt het Curlew River Church Choir. Solisten zijn James McLean (tenor). Jaap Die- leman (bariton) James Tucker (bariton), Lodewijck Meeuwsen (bas) Oostkerk Middelburg, vrij dag 20 uur Wat gebeurt als twee mensen met twee totaal andere achtergronden midden in de nacht uit bed worden gejaagd. In DE POEET EN DE POES wordt daar antwoord op gegeven. Het stuk wordt gespeeld door de Stichting Toneelgroep Maastricht '46. Hij is een maat schappij beschermende fatsoens rakker, poeet en krantenverkoper. Zij hanteert de zeden vrij los en verdient haar geld als fotomodel en nog wat andere duistere bezig heden. Kuiperspoorttheater Mid delburg, zaterdag 20 uur. Het VOLKSTHEATER VRAN- JE verzorgt weer een wervelende uitvoering. Scheldekwartier Vlis singen, zaterdag 20 uur. PIU PIU is een Nederlandse new wave-groep. DE PIEK VLISSIN GEN zaterdag 21 uur. Dat amateurs met ontzettend veel liefde voor de muziek nauwelijks van profs zijn te onderscheiden, dat demonstreren de MARKT- OWN SYNCOPATORS, die op uitnodiging van de Jazz Aktivitei- ten Stichting Zeeland optreden. Deze formatie werd in 1962 op gericht en vooral in de jaren zestig behaalde de groep triomfen bin nen tijdens nationale en interna tionale jazzconcoursen. Er op volgden platenopnames en ver schillende radio-optredens. De Mark town Syncopators spelen gearrangeerde dixieland. De Schouwburg Middelburg, zater dag 21 uur. HET NEDERLANDSE KA MERKOOR brengt onder leiding van Ruud Bos Badinerie Close Harmonie van Rossini tot Mil- haud en van Singers Unlimited tot Manhattan Transfer. De Hoogte Goes, dinsdag 20 uur. De eerste grote zaalproductie dit seizoen van GLOBE is Richard III van William Schakespeare. Ri chard III is een symbool van pure slechtheid, daarover laat de schrijver geen enkele twijfel be staan. Tegelijk toont hij dat de duivel wel degelijk een gevallen engel is. Hij rust hem toe met een aantrekkingskracht, intelligentie en humor, die moeilijk is te weer staan. De schurk heeft zelfs meer charme dan zijn minder slechte tegenstanders. De sfeer aan het hof waar het stuk zich afspeelt, is een paring tussen die van een jongensboek en die van een am- bitieuse tweede kamerfractie. Niemand staat buiten de span ning, die het manipuleren van de macht met zich meebrengt. Sha kespeare schreef Richard III al vrij vroeg in zijn carrière, aange nomen wordt in 1592. In dit stuk kwam voor het eerst zijn virtuosi teit als taalkunstenaar tot uiting. De Schouwburg Middelburg, dinsdag 20 uur. Prins van Oranje Goes, woensdag 20 uur. DONNA METZ (fluit) en MAR LIES VAN GENT (piano) spelen tijdens een middagconcert werken van Theodora H.H. Verhey, Adriaan Bonsel. Louis Andriessen Georges Enescoen Bohuslav Martinu. Het duo werd gevormd in 1981. De interesse richtte zich vooral op het nog tamelijk onbe kende vroeg-romantische reper toire. Daarnaast interesseerden beiden zich ook voor het werk van Nederlandse componisten, van laat klassiek tot de hedendaagse werken. Incidenteel wordt het en semble aangevuld met altviool of zang. Kapel St. Maarten Hooge- lande, zondag 14.30 uur. De Chinese Keizer en de Nachte gaal is oorspronkelijk een sprook je van Andersen. De Chinese kei zer krijgt daarin een geschenk van zijn leven: een nachtegaal, met de stem als een zilveren klokje. In een pak dat de keizer later krijgt zit een nep nachtegaal. De keizer stuurt de echte vogel weg, maar de opwindvogel doet het plotseling niet meer. WILLEM PARCIVAL speelt dit stuk op een eigen wijze met zijn poppen. Poppentheater Parcival Middelburg, woensdag 14.30 uur. GEBROKEN TIJD is een film van Floor Kooy, die gaat over het leven en werken van Turkse gas tarbeiders in Nederland. Ook hun toekomstverwachtingen komen aan de orde. Er op volgt HET VERSCHIL een film van Nouch- ka van Brakcl - die de vooroorde len rond mannen- en vrouwenbe roepen behandelt. Eigenhaard- straat 2 Middelburg, donderdag 20 uur. VROUWEN IN TURKIJE van Heieen de Wit handelt over het verkeerde beeld dat wij in Neder land hebben over Turkse vrou wen. Deze film is alleen toegan kelijk voor vrouwen. Eigenhaard- straat 2 Middelburg, vrijdag 20 uur. THE DRAUGHTSMAN CON TRACT speelt zich af rond een landhuis in het 17e eeuwse Enge land. Het is een film met vaart door de flitsende dialogen en de muziek van Michael Nyman. De eigenaar van het landhuis moet worden vermoord, en daarvoor geeft een dame zelfs haar lichaam aan een tekenaar. Als de tekenaar echter nog meer tekeningen wil bieden tvoor het bed loopt dat fa taal voor hem af. Kultureel Cen trum Krabbcndijkc, vrijdag 20 uur, 't Beest Goes, zondag 15 uur, Midgard Middelburg, zondag 20.30 uur en De Piek Vlissingen, maandag 21 uur. Volop avontuur in KUIFJE EN HET HAAIF.NMEER voor de jeugd. Het gaat deze keer om een professor die drie dimensionale foto's ontwikkelt, maar nog wor stelt met wat onvolkomenheden Uiteraard is die ontdekking een spekje naar het bekje van inbre kers. Kuifje komt echter volop in actie met zijn trouwe vrienden. Alhambra I Vlissingen, zondag 14 uur. RETURN OF THE JF.DI voorde derde week. Alhambra II Vlissin gen, werkdagen 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag 14, 19 en 21.30 uur. ANGELS DIE HARD gaat over een groep Hells Angels die op motorfietsen door Amerikaanse stadjes razen. Een van de leden wordt gevangen genomen en de sheriff probeert te onderhande len. Als de Angels zijn stadje ver laten wordt de gevangene vrijge laten. Maar deze sheriff blijkt achteraf ook geen lieverdje te zijn. Uit haat tegen de Angels doodde hij één van hen. Alhambra II Vlis singen, vrijdag 23 uur. In LES CHOIX DES ARMES wordt de dynamiek bepaald door de beide meesters Yves Montand en Gerard Depardieu. Het is een contrast tussen twee karakters en twee generaties. Montand speelt een gangster in ruste die zich te rugtrok uit het misdadige milieu en zich wijdt aan de paardenfok kerij en zich bezighoudt met zijn vrouw. Op een vroege ochtend wordt een uit de gevangenis onts napte bij hem thuis gebracht. De man is gewond. Om alle verden king van zich af te kunnen schud- Porky li PORKY II met Dan Monathan, Wyatt Knight. Mark Herrier en vele anderen, waarin de Recht vaardige Kudde en de gehate gymjuf Blabricker een opvoering van een stuk van Shakespeare op luidruchtige wijze proberen te verhinderen. De leerlingen van de school, onder wie Pee Wee zijn razend. De leerlingen komen er echter achter dat de Rechtvaardi ge Kudde helemaal niet zo zede lijk te werk gaat, zeker niet in het geniep. Alhambra I Vlissingen, werkdagen 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. OPWINDENDE DROMEN is porno. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. EEN EEND VAN 35 behandelt de rijke historie van de Franse auto. die nu al zeven lustrums een enorme populariteit geniet. Aan de orde komen ook de spanningen die de ontwerpers ondervonden vlak voor de inval van de Duitsers in Frankrijk en hoe alle prototy pen werden verschroot en de te keningen werden verbrand. Aan de'2CV is maar liefst twaalf jaar gewerkt. In 1948 werd de wagen op grote schaal in productie ge nomen. Het boek 'een eend van 35' wordt op 2 november gepre senteerd. Ernst van Altena is de schrijver. Bosch Kenning - ƒ25,-. Het Jeugd Rode Kruis heeft een Suske en Wiske-avontuur op de markt gebracht onder de titel BE- TER VOOR BERT. De opbrengst van dit boekje komt ten goede aan sociale activiteiten van het Jeugd Rode Kruis, met name het project 'jongeren met een handicap'. Ge dacht wordt aan een busje waar mee de jeugdige gehandicapten jaarlijks op vakantie kunnen gaan. Het nieuwe album van Sus- den, moet hij het spoor volgen dat hem weer in contact brengt met zijn verleden. Hij heeft wat dit betreft bepaald geen medewer king van de andere collega uit vroeger tijden, Depardieu, het eveneens ontsnapte heethoofd. De moraal is dat Montand on danks dat hij alles verliest, niet opnieuw naar de wapens grijpt. Alhambra (ZVU) II Vlissingen, woensdag 20 uur. BLUE THUNDER speelt zich Af in Los Angeles, de stad die zich voorbereidt op de Olympische Spelen. Koste wat kost wil men voorkomen dat er een herhaling optreedt van München. Bepaalde groepen binnen de overheid bui ten die angst uit om te kijken hoe ver hun macht gaat. Zij willen voor die gelegenheid een speciaal ontworpen helicopter testen. Frank Murphy (Roy Schneider) van de plaatselijke politie wordt uitgekozen om het prototype te lesten. Tijdens proefvluchten komt hij echter lot de ontdekking dat er meer achter zit dan uitslui tend het handhaven van rust en orde. Murphy is vast besloten te onderzoeken wat er wel adhter steekt. In de hoofdrollen naast Schneider, Warren Oates, Candy Clark en Daniel Stern. Grand Theater Goes, zaterdag en zondag 19 uur, maandag tot en met woensdag 20 uur. BRANDENDE LIEFDE speelt voor de tweede week. Grand Theater Goes, donderdag en vrij dag 20 uur, zaterdag en zondag 21.30 uur. ke en Wiske is door Willie van der Steen (Studio) gemaakt en zit vol verrassende ontknopingen, zoals trouwens in elke Suske en Wiske- strip. Het boekje is bij alle Rode Kruis-afdelingen aan te vragen en kost 3.95. TRAMMELANT IN OMROEP LAND is een bundel komische bizarre en opmerkelijke uitspra ken van beeldbuisvedetten. De journalist Joop Brommet zoch op wat de grote omroepfamilie in de loop der jaren meldde en zette de uitspraken van tv-coryfeeën op een rij, in de traditie van Sapristie van Agt (1981) en Haagse Bluf (1982). Het boek wordt op don derdag 2 november gepresen teerd. Uitgever is Elseviers. Aan de uitgave HOMEOPATHIE EN UW GEZONDHEID werkten vele adviseurs mee. Dit naslag werk is nu herschreven, nadat er al zo'n 115.000 exemplaren van zijn verkocht. Volgens de schrijfster Joanna Bylsma-Vriens is de ho meopathie zo enorm in de aan dacht omdat van de traditionele geneesmiddelen de aantrekkings kracht verloren is gegaan. In het boekje zijn ook recepten opgeno men. Pfltiger b.v. gaf het boekje uit. TEENAGER IN LOVE is porno. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. ALADIN EN DE WONDER LAMP is het spannende sprookje uit 1001 nacht. Grand Theater Goes, zondag 14 uur. Gortstraat 48. Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur Lange Noordstraat 58, Middel burg GERA DAUVILLIER, schilderijen, aquarellen en kunst- foto's. Maandag tot en met zater dag 9 lot 18 uur. St. Janstraat 41-43, Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL, touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Biologisch Museum, Domburg DE NATUUR IN ZEELAND da gelijks van 10 tot 17 uur. Iguana. Vlissingen LEVENDE REPTIELEN. AMFIBIEN EN INSEKTEN: dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Het Stedelijk Museum, Vlissin gen. WONEN IN VLISSINGEN, de ontwikkeling van elf eeuwen Vlissings woonhuis. Werkdagen 10 tot 17 uur weekeinde 13 tot 17 uur. Hal stadhuis Vlissingen BHOE- TAN, LAND VAN DE VREED ZAME DRAAK Uniceftentoon- stelling over Bhoetan. Werkdagen 9 tot 17 uur (tot 30 oktober). Galerie De Wynstofck Middelburg PIETERNF.LLA FRITZ, kera miek. Donderdagen vrijdag 14 tot 17 uur, zaterdag van 11 tol 12.30 en 14 tot 17 uur. Bellamy 19, Vlissingen LEI MO- LIN, collages. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur, zaterdag van 13 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg NELLY VAN NIEU- WENHUIZEN, dubbelwezensa quarellen. Dinsdag en donderdag 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13.30- tot 17.30 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 13 uur (tot en met 27 oktober). Zeeuws Museum Middelburg PAUL CITROEN fotografie Werkdagen 10 tol 17 uur, zaterdag 13.30 tot 17.00 uur. Demarary Middelburg HANNE KE KRES Batiks en zeefdrukken. Dinsdag lot en met zaterdag 10 tot 17 uur. (tot en met 31 oktober). Abdijcomplex Middelburg ALICE AYCOCK, GILBERTO ZORIO, FRANCOIS MORELLET en CAREL VISSER vier sculpturen in het kader van Forum. Dagelijks 10 tot 17 uur. ARISEN Middelburg: za. lot 24 uur: S.A. van den Haak, Rouaansekaai 47, 12637. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: M.S.J. Enge len, Noordweg 114. 12460. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13.00 uur en Ï7.30- 18.00 uur. Vlissingen: za. tot 24 uur: A. van der Griek, Badhuisstraat 46, 12950. Zo. tot 24 uur: A.J. Mijn- lief, N. Beetslaan 15. 12525. Visi tes aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13.00 uur en 17 en 18 uur. Bezoek spreekuur zondei afspraak W.N. Osterman. De Kempenaerstraat 2, 79791. Het hele weekend voor eigen patiën ten bereikbaar. Souburg, Nieuwland. Arnemuiden, Middelburg-Zuid: za. lot 24 uur: A.G. Bouwmeester, Dr. van de Moerstraat 15 Arnemuiden. 01182-1308. Zo. tot 24 uur: P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13 Middelburg. 01180-15810. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur cn 17.30-18 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: J.W. Ooster- hoff. Markt 10 Veere. 01181-271. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekecke: B. Vaandrager, Weststraat 7. Dom burg. 01188-1271. West- en Midden-Walcheren: B. Bouwense. Valkenisseweg 14, Biggekerke, 01185-2190. APOTHEEK: Middelburg: Dienst van vr. 17.30 uur lot vrijdagmorgen daaropvol gend. W.K. Mummelen. Markt 69. 01180-12134. Vlissingen: J.M.H. van de Sande. Badhuisstraat 30-34, 01184-12066. TANDARTSEN; Spreekuur.spoedgevallen 11 tot 12 uur: A.H. Oort. Tobagolaan 6 Vlissingen, 01184-78290. Dierenartsenpraklijk Oostkapel- le. Oude Domburgseweg 33A, tel: 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18.00 uur. Consult na telefonische af spraak: L. Schoffaerts in Vlissin gen, 01184-14699. b.g.g. 01185-2069. Middelburg: (grote huisdieren), 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. VERLONK! NUIGE: Van vr. 18.00 uur tot ma. 08.00 Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-Stad: A. Verhage, Veersesinael 112, Middelburg, OI180-15385, b.g.g. 01184-12228. Avonddienst 17.30-22.30 uur: 01180-14366. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: J. Overbeeke, Bereklauwerf 14, Arnemuiden. 01182-2901, b.g.g. 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke. Zoutelande en Westkapel- le: R. de Visser, Zuidstraat 14. Zoutelande 01186-1325. Domburg, Aagtekerke, Oostka- pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: G. Fenijn. Noordstraat 01188-14277. 27 Domburg, Vlissingen-stad: R.F. Roose-Hey- dens, 01184-65763. West-Souburg. Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht, Paau- uur: P.J. van Ginkeï, Pres. Roos- yvenburg, Oost-Souburg en Ritt- hoek MARITIEM HOTEL BRITANNIA Boulevard Evertsen 244 4382 AG VLISSINGEN Tel.: 01 184-13255 Vrijdag 28 oktober a.s. Uitgebreid menu a 37.50 p.p. Op aanvraag kunnen wij ook een vegetarisch menu serveren.. Reserveer nu! wintersport Binnen enkele seconden geeft onze computer u de aanbiedingen van vele reisorganisaties. voorproefje ijspret Sportpaleis Antwerpen Zaterdag 5 november per luxe touringcar, 37,50 inklusief entree ring C, 42,50 ring B. Vlissingen, Paul Krugerstraat 21 Middelburg, Londensekaai 19 Goes, Voorstad 18 Terneuzen, Westkolkstraat 36 Weekend Londen, Parijs, Berlijn, Rome, Wenen. City-trip programma's op onze kantoren verkrijgbaar. Met spoed gevraagd: (met bijzonder veel natuurschoon) Op zaterdag 5 nov. incl. uitgebreide koffietafel, uitgebreid diner en glas wijn. vertrek af Vlissingen 10-15 uur, Schouwburg - Middelburg - Nieuwland - Arnemuiden enz. Het wordt weer erg gezellig. Als reisleider gaat weer mee PIET VAN HEKKEN Hoek Korte Delft Reigerstraat 9 Middelburg tel. 01 1 80-14720 Vlissingen, J. Malgo, Hobeinstraat 24 01 184-13753 In de showroom van garage 't Westen b.v.", Bredestraat 23Ate Oostburg, presenteren wij het allernieuwste op het gebied van Tevens wordt er 'een wintersport ruilbeurs gehouden evelllaan 232,01184-12775. hem: F.J. Cok. 01180-13418. Zenuwsterkend: Lecithine ondersteunt de werking van de hersenen en het zenuwstelsel. Geheugen: Lecithine maakt uit het hoofd leren en onthouden gemak kelijker (dus ideaal bij examens, maar ook bij het ouder worden). Afslanken: Lecithine verhoogt het sukses van een slankheidsdieet. Sport: Regelmatig gebruik van lecithine zorgt voor een sneller herstel na zware trainingen en wedstrijden. Huid: Het gebruik van lecithine wordt bijzonder aanbevolen bij een droge huid. Voedingsstoffen: Lecithine is rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren, choline, inositol en fosfor. Hart- en bloedvaten: Door zijn gehalte aan linolzuur is lecithine bijzonder ge schikt voor het cholesterol beperkt/linolzuur verrijkt dieet. Winkelprijs 225 gram 1 9,95 CHINEES-INDISCH RESTAURANT DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 Zondag geopend 12.00-20.00 uur CHINEES-INDISCH RESTAURANT MIDDELBURG Stationsstraat 20 Tel. 01180-35507 Wegens vakantie gesloten van 1 nov. tot 15 december. RECREATIE 1 Zaterdag 2y oktober weer zo'n gezellige op de Roompot. Voor jong en oud. Deze keer met m.m.v. Aanvang 21.00 uur Toegang vrij Verwacht 5 november: De Roompot is er voor sport, ontspanning met bowling - tennis - minigolf - golfslagbad - diner - snack enz. enz. Bel voor inlichtingen.: 9-daagse touringcaïreis naar Nassereith, vanaf 150,— Halfp. kamer met douche-w.c., incl. dia-avond, fondue-avond en wildvoederen. 5 nov. Aken 29,50 16 nov. Rita Coritashow 65,— 1 dec. Düsseldorf in St. Nicolaas en Kerstsfeer 29,50 Of het nu om wintersport of winterzon gaat, wij informeren graag. Wist u dat een winterva- kantie ook heel voordelig kan zijn? Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100 - 20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180 - 33770 Interessante bijverdienste voor werk in klein teamverband. Leeftijd boven 18 jaar. Liefst afkomstig uit Middelburg of Vlissingen. Werktijden dagelijks van 16.00-20.00 uur. Inl. dhr. W.N.J. Lefferts, Pr. Wilsonlaan 43. Middelburg, tel. 0! 180-37994 Bellen tussen 19.00 en 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1983 | | pagina 10