De Faam KNOOP IN DE KABEL Zeeuwse kunstmanifestatie For voor groot publiek toegankelij Walcherse Bovagleden op de bres voor veiligheid BIJOU BIJOU Koninklijk conservatorium op zoek naar danstalent Snuffelmarkt zaterdag 29 oktober veilinghal, GOES HELMO AUDITIE IN KUIPERSPOORTTHEA TER FASHION Aa. MODE VOOR JONGE MENSEN! r DEZE WEEK IN 1 U V 1 O S fc> Grootse rommelmarkt, 250 kramen struingoed. Open van 9 tot 17 uur Tevreden. Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg TICHELAAR MAKKUMER AARDEWERK Workshops Uw SHOPPER vindt u bij BIJOU 6.— 10.— enz. tot 49.— Inde BUITENWINKEL... ALTIJD AKTUELE AANBIEDINGEN BUITEN BIJ BIJOU BOODSCHAPPEN TASSEN ^3FZr$ Dc nota 'een kabel voor Vlissingen" heeft de gemoederen in Vlissingen op een flinke manier in beroering ge bracht. Wijkcomitees en het Woon- lastenkomitee Vlissingen hebben in brieven aan de gemeenteraad vragen gesteld en op- en aanmerkingen ge maakt over de inhoud van de nota. De aanleg van de kabel lijkt daarmee vooruit te worden geschoven. Aan vankelijk werd gedacht dat de eerste Vlissingers al in 1984 via de kabel hun programmakéuze op radio en tv ver groot zagen. Vraagtekens worden onder andere gezet bij de prijs. Sommigen vinden zelfs het door de gemeente als accep tabel geacht bedrag van 15.— per maand al teveel. De PZEM zelf noemde dat bedrag aanvankelijk ook. maar heeft middels een brief aan het Woonlastcnkomitee laten weten dat een abonnement op de kabel tussen de 17,50 en 20.- zal gaan kosten. De brief was trouwens in overleg met b. en w. van Vlissingen opgesteld, schrijft de PZEM. De wethouders Daan Bruinooge en Willem Wisse lieten vorige week echter weten dat een abonnement hooguit 15, mag kosten. Andere bezwaren, zoals het recht om een eigen antenne te blijven houden of in flats tv te blijven houden zonder dat daarvoor gebruik wordt gemaakt van de kabel, wuift Wisse weg. De Kabel is geen verplichting maar een recht, aldus Wisse, het recht op ont vangst via een eigen antenne is gere geld in het Verdrag van Rome. Of de knoop in de kabel snel wordt ontward zal aanstaande vrijdag (28 oktober) blijken, als de gemeenteraad de nota behandelt. Een auto winnen? Dat kan in Vlissingen. Lees do au- torubriek Van Bougie tot Bumper. Ook in die rubriek een relaas over 35 jaar 'le lijke eend'. Twee Hervormde gemeen ten die vierhonderd jaar bestaan krijgen aandacht op onze binnenpagina. Het zijn de gemeenten in Sou burg en Koudekerke. Op de voorlichtingspagi na's van gemeente en pro vincie staat weer alles over de actuele gebeurtenisse van dat front. I - 111181111 De afdeling dansvakopleiding van het koninklijk conservatorium in Den Haag houdt op zaterdag 26 november een balletauditie in de Kuiperspoort in Middelburg. Jon gens en meisjes die ambities heb ben om het dansvak in te gaan worden die dag getest. De dansopleiding aan het ko ninklijk conservatorium begint al op jonge leeftijd. Vandaar dat er naast de opleiding nog onderwijs wordt gevolgd vanaf de vijfde klas van de lagere school. Verder kun nen de dansstudentjes lessen vol gen aan het voortgezet onderwijs. Havo of Mavo. De audities in de Kuiperspoort staan open voor leerlingen die volgend jaar de vijfde of zesde klas van de lagere school volgen en zij die naar de brugklas of naar de tweede klas van het voortgezet onderwijs overgaan. Het is niet noodzakelijk dat de kinderen bal letles hebben gevolgd. Het koninklijk conservatorium ligt op loofafstand van het cen traal station in Den Haag. Leer lingen van buiten Den Haag krij gen desgewenst een 'verantwoor de huisvesting' bij particulieren. Het conservatorium bemiddelt daarin. Buiten danskleding en boeken zijn er geen kosten ver bonden aan dagopleiding. Voor infornraïie of aanmelding kan men zich wenden tot Tineke van Zuylen van het koninklijk conservatorium, 070-814251 (toe stel 119). Foto Jorge Fafauros. De steeds platter worde nde beurs heeft tot gevolg dat i ?r op het huishoudbudget wordt b eknibbeld. Niet in de laatste pla ats zullen talrijke huishoudens me ;t gefronsd voorhoofd de eigenlijk I jroodnodi- ge onderhoudsbeurt aa n de auto een tijdje uitstellen. I let gevolg laat zich gemakkeli jk raden: slechtere wagens op d e weg. De Bovag, een organisatie van gara gehouders, maakt zie h ernstige zorgen over de achtera litgang van de kwaliteit van het IV lederlandse wagenpark. De organi isatie voelt zich een beetje veran twoordelijk voor de krakkemikkige voertuigen die in handen van g< aedwillende bestuurders tot ware moordwa pens kunnen groeien. De afdeling Walcheren van Bovag ;gaat dat ve- rantwoordelijkheidsge' /oei omzet ten in daden. In de wei ek van 7 tot en met 11 november v erzorgen 27 Bovag-garages op Wal leheren gra tis veiligheidskeuring! ;n. Alle ga ragehouders die een ol fUcieel gedi plomeerd keurmeestei - van Veilig Verkeer Nederland in dienst heb ben voeren die gratis keuring uit. Het in dienst hebbe n van zo'n keurmeester is een voorwaarde voor een garagebedrij f om deel te nemen. Welke bedrijv en meedoen wordt middels een advertentie campagne, die volgen de week be gint. bekend gemaakt. Het Walcherse Bovaj (-bestuurslid Theo Louisse rekent er al min of meer op dat het resi iltaat schrik barend zal zijn. Ee rder werden namelijk veiligheidsi: nspecties uit gevoerd in Oosterh out en Den Bosch. Van de wager is die in Oos terhout ter keuring werden aan: geboden bleek maar;l liefst 67 pro cent de betiteling 'sle cht' mee naar huis te krijgen. Een ander opval lend gegeven is d; it slechts 35 procent het gebrek I iet verhelpen. De veiligheidskeuri ngen in Den Bosch werden vrocj (tijdig gestopt omdat de automob disten weinig animo toonden. T 9e Brabantse hoofdstedelingen m mesten echter dertig gulden betale n. De keuring op Walcheren is zoals gemeld gratis. Theo Louisse en ziji n Bovag-colle- sende werken kwamen uit de handen van gewoon geïnteres seerde huisvrouwen, studenten maar ook kunstenaars. Het idee om de kunst uit de eli taire hoek te halen lijkt Forum steeds beter te lukken. Maria-Ro- sa Boezem (coördinatrice van de Stichting Forum) blikt dan ook tevreden terug op deze Forum- week. "De belangstelling is wer kelijk overweldigend geweest. Nog meer dan voorgaande jaren wordt Forum niet alleen op na tionaal maar zelfs op internatio naal niveau een begrip. Hel is werkelijk vleiend dat mensen uit zoveel delen van hel land, maar ook daarbuiten, speciaal naar Middelburg komen om deze ma nifestatie bij tc wonen. Ik moet dan ook zeggen dat dc kunste naars die we in huis hebben ge haald kwalitatief op zeer hoog ni veau staan", aldus de Forum- coördinatrice die overigens na drukkelijk de Zeeuwse construc tie-bedrijven en andere bedrijven die gratis of tegen zeer lage prijs, materiaal ter beschikking hebben ■gesteld wil bedanken. Wie Maria-Rosa Boezem niet hoeft te bedanken is de gemeente Middelburg. Een toegezegde sub sidie van rond de 20.000 gulden voorde Stichting Forum bleek na afloop van de manifestatie te zijn ingetrokken. De stichting moet het maar doen met 3500 gulden. Janna v. Veen -JÜL, Tijdens incidentele politiecontroles worden soms enorme kneuzen aangetroffen, zoals deze bodemloze auto. toto Camile Schelstraete, uil boek Zeeland in 1982). GRATIS KEURING AUTO'S LANGE DELFT 50 MIDDELBURG V 01180-13221 „De Betere Sedert 1641 Uitgebreide collectie bij: SERVICE - KWALITEIT - GARANTIE "Allé, is da n'j palingfuik of iets om soep in te koken", oppert een Belgische toerist bij de aanblik van een sculptuur van de Italiaanse kunstenaar Gilberto Zorio op het Middelburgse Muntplein. De be kende grappen over de vaak niet begrepen avantgardistischc kunst, zoals ook die van: "Nou zeg, zoiets kan ik ook maken", volgen elkaar op. Forum Sculptuur 1983. Een Zeeuwse kunstmanifestatie die er vooral op is gericht om het pu bliek met de kunstenaars, hun werk en de achterliggende ge dachte te confronteren. Dat ge beurde vorige week van zaterdag tot en met woensdag door middel van workshops, lezingen en in stallaties op verschillende locaties in de Zeeuwse hoofdstad. We gaan op zoek naar het publiek dat Forum bezocht. Maandag avond, de derde dag van Forum, houdt kunsthistoricus en conser vator van hel Rijksmuseum Krö- ler-Müller, Marianne Brouwer een lezing in de Kuiperspoort. Over de honderd mensen luiste ren met rode oortjes naar een verhandeling over de invloed die de historische kunst uitoefent op de hedendaagse kunst. Over de vraag, of nu plotseling met alle oude normen moet en kan worden afgerekend wordt uren lang ge discussieerd tussen de historicus en het publiek en het publiek on derling. Publiek overigens dat voor het grootste deel bestaat uit mensen uit de 'bekende Zeeuwse kunst kring' maar tussen wie zich toch ook onbekende gezichten men gen. Zoals bijvoorbeeld een 19- jarige P.A.-studente uit Middel burg Ellen Goeseijc. Ellen deed niet mee aan de workshops ("Ik ben nu al gebro ken van alle informatie die over me heen is gekomen"), maar be zocht wel vijf dagen achter elkaar lezingen in de Kuiperspoort. "Ik kwam er tijdens die lezingen achter dat kunstenaars ook maar gewone mensen zijn. en geen go den zoals wel eens wordt veron derstelt. Het is heel goed om te luisteren naar deze mensen. Je komt er dan min of meer achter wat hen eigenlijk bezielt om op de manier te werken zoals ze doen", meent Ellen, die overigens ook totaal niet schroomde om zich in de soms toch wel erg professionele discussies te mengen. Iedereen, met wat voor achter grond en met welke bedoeling dan ook. kon zich inschrijven voor de workshops. Dat deden ook Anne- lies Planteijdt. een in Amsterdam woonachtige Zieeuwse, en Tino Busato. een in Nederland geboren Italiaan. Tino: "Omdat ik zelf Italiaan ben heb ik me latei 1 schrijven bij Gil berto Zorio. Ik ben erg geïnteres seerd in kunst <en heb in mijn huis in Gorkum al e en aardige collectie kunstwerken v erzameld. Het leek me aardig om ook eens met klei te werken en m et de kunstenaars over het werk te praten". Annelies deed ook een jaar eerder mee met Forum. Ze is net afges tudeerd op d(i Rietveldacademie in Amsterdam en maakt sieraden. "Sculptuur ii iteresseert me erg. Van Zorio le<;rde ik bijvoorbeeld hoe je de ruil nte bij je werk kunt betrekken. O mdat ik toch altijd met kleine dii ïgetjes bezig ben had ik een soort a.ngst om in het groot te beginnen. Door deze workshop ben ik een beetje over die angst heen gekome :n". De Kunsten, aar Carel Visser liet de mensen u it zijn workshop zelfs een hele nviddag 'stoeien' met allerlei matei riaal in de tuin van de Kuiperspoort. De meest verras- auto's per dag gekeurd kunnen worden en dat gerekend wordt op een flinke drukte. Hij adviseert wel om van te .voren telefonisch een afspraak te maken met de betref fende garage. Behalve de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op'de weg. zoals de Bovag dat regelmatig boodschapt, hoopt de Walcherse afdeling dat met deze keuring een stuk drempelvrees naar de garage toe wordt weggenomen, "l iet zijn veel mensen die we nooit in de garage zien en hun auto door een kennis laten onderhouden of het zelf doen. Overigens is dat niet uitsluitend de schuld van die mensen. Ook de veranderde om standigheden zoals het feit dat een auto minder beurten nodig heeft, vervreemdt de eigenaar van de garage. Voor nieuwe auto's geldt dat ze per 15.000 kilometer een beurt moeten hebben. De gemid delde auto draait per jaar niet De grootste sortering in Zeeland in PU-skai shoppers1 Lange Delft 44 - Middelburg De zaak op de hoek - - meer dan rond dc 14.000 kilome ter. Met die veiligheidskeuring kan verder het psychologische ef fect uitgaan om de auto vaker te onderwerpen aan een onder zoek". Na een week keuring gaan cfe Walchenaren de balans opmaken. Bekeken wordt dan hoe de actie is verlopen. Geslaagd zal dc actie worden genoemd als er veel auto mobilisten hun auto voor de gratis controlebeurt hebben aangebo den. En misschien ook als het re sultaat inderdaad serieus wordt genomen en mankementen wor den verholpen. Tot slot benadrukt Louisse nog maals dat de mensen telefonisch een afspraak met de garage van hun keus moeten maken. "Op die manier kunnen we een goeie planning maken en hoeft nie mand te worden weggestuurd". ga's beschouwen deze veilig heidskeuring ook als een opwar mer voor de verplichte veilig heidskeuring die per 1 januari 1985 ingaat. Met die keuring moet worden voorkomen dat dc kneu zen op de weg blijven. Over hel algemeen worden de kreukels pas ontdekt als de politie steekproe ven uitvoert. "Het mooiste zou •zijn", meent Louisse, "als de au tomobilist tijdens de keuring bij de auto blijft. Reparaties kunnen dan in één handeling worden uit gevoerd. Uit eigen beweging doen wc namelijk niets. De eigenaar moet opdracht geven". Dc 27 deelnemende Walcherse garages zijn voor het grootste deel dealers van een merk. Maar ook onafhankelijke garagebedrijven staan op de lijst, benadrukt Louisse. "Alle automerken zijn vertegenwoordigd. Daarom advi seren wij de mensen om zoveel mogelijk de auto te laten keuren bij de dealer, ook al in verband met de eventueel uit te voeren re paraties. Dfe dealer kan zo uit het magazijn een onderdeel halen. Met een vreemd merk zou er eerst nog zo'n onderdeel moeten wor den gehaald". De auto wordt gecontroleerd op zo'n veertig punten en puntjes. In totaal neemt de keuring een half uur tot driekwartier in beslag. Op de vraag hoeveel auto's de Wal cherse Bovag-garagehouders ver wachten kan Louisse geen ant woord geven. Hijzelf meent echter dat er per garage zo rond de tien Lange Delft 61 MIDDELBURG in kanvas, linnen en P U. in moderne vormen. Keuze uit tientallen modellen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1983 | | pagina 1