Voor al uw touringcarreizen DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 18 mei 1983 vjadt. Ibd\AA/1/IA> i4^0 Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Havelaarstraat 4 - Colijnsplaat - Telefoon 01199 - 281 - 651 (Van donderdag t/ni woensdag) THE CHOSEN van de regiseur Jeremy Paul Kagan speelt zich af in het Amerika van de jaren veer tig en handelt over de belevenis sen van twee Joodse Amerikanen uit totaal verschillende milieu's. Langzaam groeit desondanks hun vriendschap. Acteurs in de film zijn Rod Steiger en Maximilian Schell. Jongerencentrum Midgard Middelburg, vrijdag 20.30 uur. NOVECIENTO I en II van de re giseur Bernardo Bertolucci gaat over twee jongens op een land goed in de Italiaanse provincie Emilia in het begin van deze eeuw. In Italië heersen er in die tijd net als elders grote maat schappelijke tegenstellingen. De ene jongen is de zoon van de lan deigenaar. de ander de zoon van een landarbeidster. Desondanks groeien beiden in vriendschap op. Langzaam maar zeker krijgt de Bond van Agrariërs vat op de on derdrukte arbeiders en geeft hen de kracht om te vechten voor hun rechten. De Eerste Wereldoorlog breekt uit en de twee jongeman nen moeten in het leger. De zoon van de arbeidster in de loopgra ven. zijn vermogende vriend ver achter de frontlinie. Na de oorlog laaien de tegenstellingen weer op. Tegenover het communistische volksfront duiken de eerste zwarthemden op. Beide jongens verkeren voor het eerst in dames gezelschap. De fascisten ver moorden enkele communistische leiders. Deel I is dan afgelopen. Deel twee begint als de ene jongen inmiddels landeigenaar is gewor den. Hoewel hij niet écht kiest voor het fascisme wordt hij door zijn slappe optreden medeplich tig. Zijn vriend is landarbeider, maar kiest nadrukkelijk voor het socialisme. H ij is na de dood van zijn vrouw-achtergebleven met een dochtertje. In het begin van de Tweede Wereldoorlog komen de kaarten duidelijk te liggen. Na de oorlog redt de socialist zijn voor malige vriend en padrone van een dood uit wraak. Hij zal evenwel het levende bewijs vormen dat het voorgoed is afgelopen met het knechten van mensen. De Piek Vlissingen Donderdag 20 uur. DE LIFT voor de tweede week Alhambra I Vlissingen, werkdagen 20 uur, zaterdag, zondag en maandag 19 en 2130 uur. BIG BOMBER is een spektacu- laire knokfilm waarin Bud Spen cer weer een aantal onnavolgbare trucs toont. Alhambra II Vlissin gen, werkdagen 20 uur. zaterdag 19 en 21.30 uur. zondag en maan dag 14, 19 en 21.30 uur. LOVE FOR SALE porno. Al hambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. 101 DALMATIERS Nederlands gesproken film van Walt Disney. Alhambra I Vlissingen, zondag en maandag 14 uur. Van donderdag tot en met woensdag WILLEM PARCIVAL speelt 'Gelukkige Hans'. Vismijn Vlis singen zaterdag 14.30 uur. Pop pentheater Parcival Middelburg woensdag 14.30 uur. In het voorprogramma speelt de (eveneens) Nederlands talige popgroep DE MUNCK Sporthal Koopmansvoetpad Oost- Souburg, vrijdag 20.15 uur. HET GOEDE DOEL, de popu laire Nederlandse popgroep is sinds 1981 actief in de Neder landse en Belgische zalen. Vrij kort na de oprichting stond de formatie in middelpunt van de belangstelling. Radio en tv waren er als de kippen bij om van deze beloftevolle groep een uitzending te verzorgen. De twee single 'De Gijzelaar' deed veel stof opwaai en. Behalve de VARA negeerden alle omroepen dit nummer omdat er in de tekst een dubbele cho querende bodem zat, die niet iedereen wenste te horen. Uit eindelijk is De Gijzelaar' toch nog een hit geworden en konden dé wat conservatievere omroepen dan de VARA er niet meer om heen. Behalve de Tros. Deze bleef De Gijzelaar boycotten, vanwege de schade die de inhoud van de tekst aan ex-gijzelaars zou kunnen aanrichten. Volgens Het Goede Doel was er bij de Tros echter sprake van een persoonlijke wrok jegens de zanger (Hans West broek), ook presentator bij de VARA) van Tros-discjockey Fer ry Maai. Na de lp 'België' komt echter de definitieve doorbraak van de popgroep. Het nummer 'Vriendschap' betekende opnieuw een hit, die aller goedkeuring kreeg. BRAM BEEKMAN bespeelt het orgel als eerste in de serie zomerse orgelconcerten in de Middelburg se Nieuwe Kerk. In totaal zullen er veertien concerten plaatsvin- De WELKE GIDS die onlangs verscheen, schenkt aandacht aan het nieuwste type surfplank, het funboard. Een zeilplank die ge zien kan worden als een uitdaging voor de geoefende surfer, maar een lastigerd voor de beginner. Hoewel- hel gaat om iets redeliak nieuws in deze tak van watersport zijn er al meer dan 150 typesin de handel. Niettemin is het niet zo moeilijk om een keuze te maken, schrijft de auteur van deze Welke Gids. Globaal verdeeld kunnen de zeilplanken worden onderge bracht in zes hoofdgroepen. Het is een kwestie van je huiswerk goed maken om tenslotte tot een ver antwoorde keuze te komen, aldus de auteur. De Welke Gids over zeilplanken kost 4,95 en is te koop bij de meeste tijdschriften- handelaren. FRANS NAEREBOUT- SCHOOL 1883-1983 is de een voudige titel van een boekje dat uitvoerig ingaat op de geschiede nis van de honderdjarige school. Behalve een vrij uitgebreid over zicht van de geschiedenis, waarbij ook Vlissingse historie niet on derbelicht kon blijven vanwege de kracht die een school naar haar omgeving uitstraalt, is er ook een interview in opgenomen met de oud-leerling G.A. van Oorschot, schrijver en uitgever te Amster dam. Verder de gebruikelijke klassefoto's en sfeerfoto's van het gebouw. Ook de mensenredder Frans Naerebout krijgt aandacht en er zijn tekeningen van leerlin gen in opgenomen. Aan het boekje werd onder meer door de Vlissingse archivaris C.H.J. Peters meegewerkt. Voor 5,— is het boekje te bestellen bij de Frans Naereboutschool in Vlissingen. ASTROLOGIE EN LIEFDE van dr. M. Boot interpreteert de ho roskoop als een blauwdruk voor de individuele groeimogelijkhe den. De geboortehoroskoop geeft namelijk aan welke talenten en (Wijzigingen tot maandag 14 uur. 01180-27651, toestel 54). Middelburg: Za. tot 24.00 uur: S.A. v.d. Haak, Rouaansekaai 47, 12637. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24.00 uur: J.K. Do- minicus, Dam 30, 12830. 23 mei: S.A. v.d. Haak, Rouaansekaai 47, 12637. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Vlissingen: Za. tot 24.00 uur: A.v.d. Griek, Badhuisstraat 46, 12950. Zo. tot 24.00 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, 12525. 23 mei: J.L.R.H. van Pelt, Julia- nalaan 7, 12225. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Bezoek spreekuren zonder afspraak. W.N. Osterman. De Kempenaer- straat 2, 79791. Het hele weekend voor eigen patiënten bereikbaar. Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg-Zuid: Za. tot 24.00 uur. en zo. tot 12.00 uur: N. Kap- teyn. Lekstraat 6. Oost-Souburg, Of 184-61630. Zo. v.a. 12.00 uur en maandag: H. Kapteyn-Snijders, Lekstraat 6, Oost-Souburg, 01184-61630. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: J.W. Ooster- hoff. Markt 10. Veere. 01181-271. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: vrij dag 18.00 uur tot zondag 12.00 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg. 01188-1271. Zondag v.a. 12.00 uur en maandag: P.K. Noorlander, Middelburgsestraat 94. Koudekerke. 01185-1231. West- en Midden-Walcheren: 21, 22. en 23 mei: B Bouwense. Val- kenisseweg 14.4373 AS Biagcker- kc. TANDARTSEN; Spreekuur voor spoedgevallen: Za. en zo. 11.00-12.00 uur. DE BLONDE VALSTRIK met Calherina Deneuve, Yves Mon- tand. Luigi Vannucchi. Bobo Le wis en Dana Winters. Alhambra II Vlissingen, vrijdag 23 uur. hoek Pottenbakkerssingel 12, AT 2 speelt uitsluitend eigen werk. die geschreven worden door de gitarist Rob Visser. Deze Vlis singse band arrangeert verder de nummers zelf. Behalve Visser spelen in de groep Hans Boelee drums en vocals. Kees van Belzen - lead-vocals en percussie en Ba rend de Jong - basgitaar. Bar American Middelburg, vrijdag 21 uur. den, uitgevoerd door bekende or ganisten. Beekman speelt werken van Bach, Buxtehude, C. Franck en Duruflé. Nieuwe Kerk Middel burg, dinsdag 20 uur. behoeften aanwezig zijn om voM wassen relaties te vormen met an deren. Het boek bevat geen ande re instelling dan dat het de mens gegeven is te groeien tot wat de godsdiensten noemen 'Gods beeld en gelijkenis'. Om een logi sche en overzichtelijke opbouw te bereiken is het boek ingedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt de interpretatie behandeld van iemands persoonlijke talenten op het gebied van liefde en vriendschap; welke vrienden men geneigd is aan te trekken: welke problemen daarbij opduiken en wat daaraan te doen is. In het tweede deel wordt de rela- tiehoroskoop behandeld. Deze horoskoop geeft een duidelijk beeld van waar de relatie om draait en wat de sterke en zwakke punten van de relatie zijn. Uit de relatiehoroskoop volgt ook hoe men de problemen die in een re latie aanwezig blijken, zou moe ten aanpakken. Dr. M. Boot studeerde Duitse taal- en letterkunde, theoretische literatuurwetenschap, wijsbegeer te, psychiatrie, muziekweten schap, Nederlandse taal- en let terkunde in Leiden en esthetica, germanistiek, Spaanse taal- en letterkunde en muziekwetenschap in Freiburg en Münster. Hij stu deerde daarnaast solo-zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag: was leraar in het mid delbaar onderwijs; gaf cursussen creatief schrijven en publiceerde leergangen voor Nederlands en Duits; promoveerde in de com puterlinguïstiek. een vak dat hij doceert aan de Universiteit in Utrecht. Hij publiceerde interna tionaal tientallen wetenschappe lijke studies en ook enkele boeken over computer-taalkunde. Daar naast schreef hij nog vijf bundels gedichten. Over astrologie schreef hij enige wetenschappelijke stu dies die o.a. gebaseerd zijn op empirisch onderzoek dat voortk wam uit zijn astrologische prak tijk. Zijn eerste boek Van Ram tot Vissen verscheen in 1981Astro logie en Liefde verscheen bij de uitgeverij Servire bv in Katwijk. DIERENARTSEN: Dierenartsenpraktijk Oostkapel- le. Oude Domburgseweg 33A, tel: 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren), vanaf vrijdag 18.00 uur. Consult na telefonische af spraak: 21, 22 en 23 mei: L. Schofaerts, Vlissingen, 01184-14699 of 01185-2069. Middelburg: (grote huisdieren), 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. APOTHEEK: Middelburg: Dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: I. vd. Boogert, Vrijland straat 79, 27471. Vlissingen: J.M.H. v.d. Sande, Badhuisstraat 30-34, 12066. VERLOSKUNDIGE: Van vr. 18.00 uur tot ma. 08.00 uur: PJ. v. Ginkel. Pres Roose- veltlaan 232, Vlissingen. 01184-12775, (ook 23 mei). Brecstraat 47-49, Middelburg' CONCHITA Etalage-expositie. Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER, schilderijen, aquarellen en kunstfoto's. Maan dag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Lange Noordstraat 58, Middel burg GERA DAUVILLIER, schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater dag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43, Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL, touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum, Middelburg JOKE NOEST, te keningen. Dinsdag en donderdag 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13 tot 17.30 uur en van 19 tol 21 uur, zaterdag 10 tot 16 uur. Biologisch Museum, Domburg DE NATUUR IN ZEELAND, dagelijks van 10 tot 17 uur. Iguana, Vlissingen LEVENDE REPTIELEN, AIMFIBIEÉN EN INSEKTEN. Zondag, maandag en donderdag 14 tot 17.30 uur, overige dagen 10 tot 12.30 uur en 14 tot 17.30 uur. 'Roelant' International Art Galle ry Middelburg ROB CLOUS, kleuretsen, wandreliëfs, in hout. beschilderd met olieverf. Dage lijks van 11 tot 17.30 uur. De Wijnstock Middelburg TINE KE SPAAN (brenzen), HENNY HUSER (lino's) en JANNY VAN RIJ (pentekeningen). Donderdag en vrijdag van 14 tot 17 uur, za terdag van 11 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur. Grote Kerk, Veere ZEEUWS LANDSCHAP, NATUURMO NUMENTEN, BOERENWA GENS, TUINAANLEG EN SCHELPEN. Dagelijks van 10 tot 17 uur. zondag 14.tot 17 uur. De Schotse Huizen, Veere MIES CALLENFELS-CARSTEN, Posthume ere-tenloonstelling aan deze in 1982 overleden kunstena res. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. Informatiewinkel, Middelburg TEKENS AAN DE WAND, van de Anne Frank Stichting over het facisme in de Tweede Wereldoor log en het opkomend fascisme nu. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. donder dag van 19 tot 21 uur. Openbare bibliotheek, Oost-Sou burg, KALLIGRAFIE EN RONDSCHRIFTEN van M Wandel. Maandag tot en met vrijdag 13.30 tot 17.30 uur. woensdag en vrijdag 18 tot 20 uur, zaterdag 10 tot 12.30 uur. De Vleeshal, Middelburg OS WALD OBERHUBER. Dinsdag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur. zondag 14 tol 17 uur. Zeeuws Museum Middelburg PAUL CITROEN, foto's HER CULES SEGERS, (documenta tie). Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. Galerie De Witte Swaen, Middel burg LAMBERE schilderijen van landschappen. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 17.30 uur. Galerie Marquis, Vlissingen. GERRIT VAN DER VEN, schil derijen. Woensdag tot en met za terdag 13.30 tot 17.30 uur en zon dag 14 tot 17 uur. Galerie Montparnasse, Middel burg H. METSERS, nagelaten werk 1965-'78. Dinsdag tot en met zaterdag 14 tot 18 uur. WIJK VERPLEEG Kt.NOIGEN: Kruisvereniging Walcheren Oost, Middelburg-stad: 21 en 22 mei: W Steenbergen, Noordweg 353. Middelburg, 01180-37238 23 mei: M. Maris, Breestraat 14, Middelburg, 01180-38361 of 12228. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: 21 en 22 mei: R. Karman. Groot mede 96. Middelburg. 01180-23624 of 14366. 23 mei: J. de Vries, J.P. Boreel- straat 8, Middelburg, 01180-34924 of 14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel- le: 21, 22 en 23 mei: I. den Heijer, Parkweg 9, Westkapelle, 01187-1461. Domburg, Aagtekerke, Oostka- pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke, St. Laurens: 21. 22 en 23 mei: G.v.d. Ende, Vroonstraat 11, Se rooskerke, 01189-1226. Vlissingen-stad, West-Souburg. Papegaaienburg, Bossenburgh, Westerzicht en Paauwenburg: 21. 22 en 23 mei: S. Juranek, 01184-64965. Oost-Souburg en Ritthem: 21. 22 en 23 mei: KJ. Overakker. 01184-67128. delta-touis

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1983 | | pagina 9