V mm BRADERIE SLUIS WAT GOED IS WORDT I ooftman I V. MET PINKSTEREN....UW TUIN.... 'N KLEURENPRACHT bloemen er tuincentrum iiii ADVERTEREN BIJ DE FAAM - DE VLISSINGER ZIT U GOED m DE FAAM - DE VLISSINGER 4\ UW WEEKBLAD ad ver teren 2m]fa DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 18 mei 1983 De Sluisse bedrijven zijn elke dag geopend. Ook op alle zon en feestdagen. 1 50 winkels, 35 horecabedrijven. voor het laagste prijsje bij: De zomer collectie '83 is er wéér. Mogen we u snel verwachten? Plein 1940, Middelburg tel.:01180-12560 De Kampeerwet Fluoride-tandpasta is caries remmend ANWB KAMPEERWEKE- N OF HET "LARSERBOS" de kortste weg naar de consument in DE^LISSINGER 3.50 VOORJAARSBLOEMBOLLEN VOLOP GRONDSOORTEN TUINTURF BEMESTE TUINAARDE Langevielesingel 34, Middelburg. Tel. 01180-25253' (T) Jack van 100% nylon. Badstof gevoerd. De kleur: kobaltblauw met witte kontraststrepen over voor- en achterpand, f 65,- De pantalon is een katoenen Westley jeans met ritsen op de achterzak, f 59,- (T) Shirt met korte mouw in een modieus blauw/groen streepdessin. f 49,— (T) Gecombineerd met een gabardine Westley bandplooi pantalon van 100% katoen. Incl. witte riem. f 59,- Hoewel in het voorjaar van 1981 door de regering een Kampeerwet is vastgesteld, zullen kampeerders daar voorlopig nog weinig van merken. De Kampeerwet is een raamwet. De gemeenten zullen door middel van het vaststellen van (gemeente lijke) kampeerverordenin- gen die wet moeten invullen en uitvoeren. Met het opstellen van deze nieuwe verordeningen en het overgaan van de oude naar de nieuwe situatie, zal nog geruime tijd gemoeid zijn. Tot dat tijdstip, dat hoogstwaarschijnlijk ergens in 1985 zal liggen, blijven de tot nu toe gehanteerde be palingen en verordeningen van kracht. De Kampeerwet gaat uit van een algemeen landelijk kampeerverbod. Buiten of ficiële kampeerterreinen mogen dus geen caravans, kampeerauto's, tenten of andere kampeermiddelen worden geplaatst. Kam peerders die dat toch willen, hebben toestemming nodig van de grondeigenaar. Die heeft op zijn beurt weer een vergunning, vrijstelling of ontheffing van het alge meen kampeerverbod no dig. Er zal echter één mogelijk heid openblijven om vrij, dus zonder vergunning, vrijstelling of ontheffing, te kunnen kamperen. Dat is op een erf van een huis of boerderij. Daar mag met ten hoogste 3 tenten of één caravan/kampeerauto met twee bijzettentjes vier we ken achtereen gekampeerd worden. Dat mag dan in de periode van 15 maart tot 31 oktober. Vanzelfsprekend is wel toestemming van de grondeigenaar nodig. Een eenvoudige vertaling van de Kampeerwet kunt u lezen in de brochure "Kam- peren-nieuwe-stijl in Neder land: de Kampeerwet in 't kort". Deze brochure is (gratis) verkrijgbaar op alle ANWB-kantoren. Meer gedetailleerde achter grondinformatie over de Kampeerwet is te vinden in het verslag van de drie ANWB-discussiedagen over de Kampeerwet. die in het najaar van 1982 plaats vinden. Dit verslag bevat enige be schouwingen van Kam- peerwetdeskundigen en een samengevatte weergave van de gehouden discussies op die dagen. Opgenomen is ook de complete officiële tekst, van de Kampeerwet. Tevens is opgenomen het door de ANWB schema tisch opgestelde overzicht van dé Kampeerwet. Deze brochure is schrifte lijke of telefonisch te be stellen bij de afdeling Pos torders, Postbus 188. 2250 AD Voorschoten (tel. 01717-6968) onder vermel ding van artikelnummer: 209716. De prijs van de brochure bedraagt 12,50 (excl. verzendkosten). De tandheelkundige facul teit van de Universiteit van Straatsburg heeft middels een omvangrijk onderzoek niet alleen nog eens bewe zen dat het gebruik van fluoride-tandpasta een ca- riës-remmende werking heeft, maar voor het eerst ook aangetoond dat er een wezenlijk onderscheid be staat tussen de verschillende soorten fluoride. De uitkomsten van het on derzoek gaven onder meer aan dat -afgezet tegen een tandpasta zonder fluoride toevoeging - natriummono- fluorfosfaat (mfp) dat in veel tandpasta's in Neder land zit, na driejaar gemid deld 7 procent minder ge bitsaantasting oplevert en aminfluoride gemiddeld 21 procent minder gebitsaan tasting oplevert. Aan het onafhankelijke kli nische onderzoek werkten 2.000 schoolkinderen in de leeftijd van zes tot acht jaar mee. Het is voor het eerst sinds geruime tijd, dat er een dergelijk omvangrijk (en kostbaar) onderzoek is verricht. Iedereen poetste gewoon thuis, kreeg regelmatig een normale mondhygiëne-in- structie en werd voorts fre quent onderzocht door de schooltandheelkundige kli niek van de Universiteit. Groep 1 gebruikte een niet- gefluorideerde tandpasta, groep 2 een tandpasta met mfp en groep 3 een tandpas ta met aminfluoride. Op het ANWB-kampeerter- rein "Larserbos" in Ooste lijk Flevoland organiseert de ANWB sinds kort kam- peerklasse-ontmoetings- of werkweken. Er kunnen groepen van 40 tot 80 per sonen kennismaken met kamperen en tevens kam- peerinstructie ontvangen. Het terrein heeft een opper vlakte van 9 ha. en ligt aan de rand van 250 ha. bos met waterpartijen. Er is o.a. een groot hoofdgebouw aanwe zig, dan kan worden ge bruikt voor instructie of fes tiviteiten. Bij deze schoolkampen zorgt de ANWB voor kam- peerbenodigdheden. Te vens verleent de Bond tech nische en desgewenst orga nisatorische bijstand. Zelf werkzaamheid ten aanzien van kamperen, zoals hett zelf koken door de leerlin- gen, is echter hoofdzaak in deze kampen. Men kampeert in twee- en driepersoonstenten. Meer dan bij andere verblijfsvor- men houdt kamperen in dat de deelnemers op elkaar zijn aangewezen.'Dat geldt in nog sterkere mate voor het "Larserbos", omdat dit terrein op ruime afstand van dorpen en steden ligt. Op het kampeerterrein zijn diverse mogelijkheden voor sport en spel. In de omge ving kunnen verder nog ak- tiviteiten worden ontplooid zoals wandelingen, speur tochten, excursies en mu seum bezoek. Voor verdere informatie kunt u bellen met de afde ling Bondspresentatie van de ANWB in Den Haag. Telefoon: 070-264426, toe stel 2558. Geraniums in schitterende kleuren 3.50 4 stuks 10.00 Hanggeraniums 3.75 3 stuks 10.00 Afrikanen (kl. bl.) Zomerphlox; Zilverblad; Hanglobelia; Alyssum, Ageratum per 6 alles 2.— Nu 36 stuks 10.00 voor goed afgeharde planten Chrystantenstekken, in vele kleuren 0.50 1 0 stuks Dahlia's; Gladiolen; Lelies en vele andere per verpakking reeds vanaf1.25 Varens, Grassen, Kruiden, Vaste- en Rotsplanten in 'n zeer groot assortiment w.o, vele bijzonderheden, alles grote potkweek 1.70, 2.10, 2.70 nu door elkaar 3 voor5.00 O.a. voor Anthurium, Orchideeën, Palmen, Cactus, Heide, Vijver en speciale Zaai- en stekgrond. doorvroren veen, prima voor herbeworteling en grondverbetering 6.75 60 literzak en 3 grote zakken 15.00 Potgrond bij uitstek voor het vullen van bakken met eigen waterverdeelsysteem (water trekt door gehele bak) 8.10 per grote 40-literzak. Onze prijs 2 grote zakken12.50 uitstekende grond 6,75 per grote zak, onze prijs 3 grote zakken13.50 (3e GRATIS) LET OP ONZE WEKELIJKSE RECLAMES IN ONZE ZAAK Speciaal met PINKSTEREN hebben wij 'n groot assortiment SNIJBLOEMEN; KAMERPLANTEN; BLOEMSTUKJES, PLANTENBAKKEN. Voor 'n BLOEMENGROET buiten WALCHEREN geven wij Uw opdracht doorban onze FLEUROPCOLLEGA's ook voor het buitenland. Op vele Zeeuwse Markten HEESTERS. KLIMPLANTEN, VRUCHTBOMEN, BLOEMZADEN. KOMKOMMERS, CONIFEREN, ROZEN, GROENTEN- en Geënte TOMATEN, PAPRIKA, KOOLSOORTEN, KRUIDEN, ANDIJVIE, PETERSELIE. SNIJ- en KNOLSELDERIE, PREIPLANTEN,' voorts SLAPLANTEN 25 stuks3.00 Groot assortiment VIJVERPLANTEN w.o. schitterende WATERLELIES: DRIJF- en ONDERWATERPLANTEN, OVER-en MOERASPLANTEN. Vele soorten MEST superfosfaat, Thomaskali, aardappelmest, patentkali, beender- en bloedmeel, vogelmest, gedroogde koemest, gazon- en rozenmest, moestuinmest. ekker

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1983 | | pagina 8