Jeugd en muziek nu isoleren, tóch besparen! IjEJHEa voets bv FA. KOOLÉI 1395. 1785.- 9L ROHA voor plezier: de bouwmarkt voor iedereen klosetpot sierpleister w 1 13,- 27,90 louwerse de priester bv. de vakman elektro-le verander boomschors wandplaten dievenpin rolbandmeter spoelbak verstekbak kapzaag q 95 plavuizen plavuizen Bouw prijsbewust wandtegels 1 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 18 mei 1983 Tijdelijke maatregelen IN liEROEP COMMISSI US Vrijdag 27 mei, 10.00 uur, is er een vergadering van pro vinciale staten. Gezien de omvang van de agenda wordt het niet uitgesloten, dat ook zaterdags vergaderd moet worden. Jaarverslagen WMZen PZEM Democratisering waterschappen Wegen en fietspaden Begrotingen muziek- en technische bibliotheek Muziek en primair onderwijs Jeugd en Muziek Subsidie aankoop natuurgebied Rijksgeld voor uitvoering gezond heidswetten Streekplanwerk Subsidie provinciale VVV Steun aan de Schelde Gedurende de maanden mei t/m augustus kunt U profiteren van onze speciale zomerkortlngi Dak-isolatie met Shell Termoparels Spouwmuurisolatie Dago-voorzetrolluiken Glas-isolatie met Komo-Keur ARISTONA 66 cm. ktv type 1040 onze prijs VIDEORECORDER 20VR23 onze prijs STEREO RADIO RECORDER Philips D8634 2 x 10 W. 4 luidsprekers adviesprijs 850.— onze prijs^ 00 GRATIS THUISBEZORGD GEDEMONSTREERD! UW VOORDEEL 435,- Cuzaghet) opdetv.. - CjMJUA gewoon de goedkoopste ABDIJ IEUWS Gedeputeerde staten stellen provinciale staten voor de Ver eniging Jeugd en Muziek Zee land met ingang van 27 mei (datum statenvergadering) geen subsidie te geven. Zij baseren hun voorstel op een accountantsonderzoek, waarbij is gebleken, dat Jeugd en Muziek in de loop van de jaren een tekort heeft van ruim 250.000, Het tekort is uit drie onderdelen op gebouwd: 129.000,— van jaarlijkse evenementen, waaron der het festival Nieuwe Muziek; bijna ƒ40.000,— op gemeente lijke evenementen en ruim 84.000,— moet worden aan gemerkt als een vermogenstekort. Uit het accountantsrapport komt naar voren dat het bestuur van Jeugd en muziek de financiën ernstig heeft verwaarloosd en dat de organisatie eigenlijk niet goed functioneerde. Gs betreuren het, dat zij tot zo'n negatief advies aan de staten moeten komen. Zij zijn zich er van bewust dat het festival Nieuwe Muziek en andere ver nieuwende activiteiten die de manager van Jeugd en muziek Zeeland steeds voor de provin cie heeft georganiseerd in het gedrang komen. Gezien de er varingen die met het festival in de loop der jaren zijn opgedaan en de bekendheid die het festi val in den lande en zelfs inter nationaal geniet, vinden gs dat geprobeerd moet worden dit culturele evenement voor Zee land te behouden. De staten worden er op gewezen, dat het om een ingewikkelde zaak gaat en dat daarom in eerste in stantie wordt volstaan met tijde lijke maatregelen, waaronder de sanering van de schulden. Op die manier kan ook het festival in 1983 worden georganiseerd, zij het op beperkter schaal dan in voorgaande jaren. De organisatie komt in handen van de Zeeuwse culturele raad; de manager wordt bij de raad ondergebracht; hij blijft echter tot eind dit jaar in dienst van het intergemeentelijk theaterbu reau Uit in Zeeland. Zijn kosten komen voor rekening van de provincie. De financiële admi nistratie en het aangaan van verplichtingen berust bij de Stichting Zeeland. De subsidie voor het festival mag niet boven een ton uitkomen, aldus gs in hun voorstel. De sanering van de schulden komt voor rekening van de pro vincie, het rijk en de gemeente Middelburg. Provinciale staten behandelen de zaak in hun verga dering van vrijdag 27 mei. Gedeputeerde staten hebben in hun voorstel geschreven met een nadere, definitieve oplossing te komen in het najaar. Dinsdag 24 mei, 10.00 uur be handelt de tweede kamer uit ge deputeerde staten het beroep van de heer J.F. Verbiest uit Terneu- zen. De heer Verbiest had bij bur gemeester en wethouders van Terneuzen een vergunning aan gevraagd op grond van de Drank en Horecawet. Deze is geweigerd en daarmee is hij het niet eens. De tweede kamer uit gedeputeer de staten behandelt ook op 24 mei, maar om 1 1.00 uur een bij standskwestie. Het gaat om een uitspraak van de gemeente Goes. Om 1 1.30 uur die dag houdt de commissaris van de koningin (in zijn functie van voorzitter van ge deputeerde staten) een AROB-zit- ting. Behandeld wordt het be roepschrift van een inwoonster van Middelburg tegen de be schikking van de commissaris der koningin over algemene bijstand. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. De statencommissie voor milieu hygiëne vergadert vrijdag 20 mei, 10.00 uur. Op de agenda staat o.a. een verzoek om garan tie-subsidie van de werkgroep na tuur- en milieueducatie Walche ren voor het houden van een kringloopmarkt. De werkgroep wil de bewustwording van het publiek over beperking en herge bruik van huishoudelijk afval be vorderen. De activiteiten op de kringloopmarkt bestaan o.a. over het geven van informatie over compostering, hergebruik van glas en gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Het sub sidieverzoek is ook gericht aan de gemeenten op Walcheren. Ge vraagd is om een garantie-subsi die van 1.200,— omdat de er varing leert dat niet alle gemeen ten bereid zijn het gevraagde be drag ter beschikking te stellen. Een ander punt op de agenda is een beroepschrift van burge meester en wethouders van de gemeente Westerschouwen. De gemeente is het niet eens met de minister van volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieuhy giëne in het stiltegebied bepaalde delen uit te sluiten. De vergadering is openbaar en heeft spreekrecht voor het pu bliek. Plaats van samenkomst: provinciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. Staten vergadering Gedeputeerde staten stellen de vergadering voor het jaarverslag 1982 van de nv Watermaat schappij Zuidwest Nederland voor kennisgeving aan te nemen. De maatschappij boekte een positief resultaat van ƒ419.000,— (in 1981 248.000,-). Bij het PZEM-jaarverslag wordt de staten geadviseerd de provinciale verte genwoordigers in de raad van aandeelhouders bindend man daat te verstrekken om de jaar stukken over 1 982 vast te stellen. Tegelijkertijd moet dan worden ingestemd met een dividenduit kering van 12 procent 353.000,—) en ruim 14 mil joen toe te voegen aan de alge mene reserve van het energiebe drijf. De staten wordt gevraagd in te stemmen met een bredere opzet in de bestuurssamenstelling van de waterschappen. Een werkgroep, bestaande uit ver tegenwoordigers van de water schappen en de provincie, heeft een aantal aanbevelingen ge daan, waaronder vereenvoudi ging van de verkiezing van wa terschapsbestuurders en uit breiding van het bestuur met een categorie "gemeenschaps belangen"; nu bestaan de wa terschapsbesturen uit de cate gorieën gebouwde en onge bouwde eigendommen en huis houdelijke en industriële ver vuilers. Als de staten met de al gemene uitgangspunten in stemmen, gaat de werkgroep Staten behandelen 27 mei aantal wegenvoorstellen. onderzoeken hoe de verande ringen het best in de reglemen ten kunnen worden verwerkt, Gs vragen de staten een krediet van ƒ180.000,— voor de aan koop van grond die nodig is voor een fietspad tussen Kapelle en Goes. Eind vorig jaar stelden de staten al een krediet van bijna 500.000,— beschikbaar voor voorbereiding van de plannen. Voor verbetering van de weg Goes-'s-Heer Arendskerke wordt in totaal een bedrag van ruim ƒ1,5 miljoen gevraagd. Het plan, dat in twee fasen wordt uitge voerd, behelst o.a. het haakser maken van de aansluiting naar het dorp 's-Heer Arendskerke en het maken van een fietstunnel. Reconstructie van een deel van de doorgaande weg op Sint-Philips- land van Zijpe naar Noord-Bra bant vergt een krediet van bijna 2 miljoen. Zowel het auto- als het fietsverkeer zal baat hebben bij de verbetering. Gs adviseren provinciale staten akkoord te gaan met verhoging, van de bijdrage van de provincie over 1982 voor de stichting Zeeuwse centrale muziekbiblio theek en voor de technische bi bliotheek Zeeland. De technische bibliotheek wordt gevraagd zich te beraden op de situatie die ont staat als andere subsidiegevers zich terugtrekken. Bekend is dat de gemeente Vlissingen haar subsidie met ingang van 1 984 wil stop zetten. Zeeland kan meedoen in het ex periment "Muziek en primair on derwijs" van het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cul tuur. Het rijk stelt hiervoor ar beidskrachten beschikbaar. Zij moeten het onderwijzend perso neel in het kleuter-, lager- en bui: tengewoon onderwijs deskundi ger maken bij de muzikale vor ming. Zeeland zou een of twee consulenten muzikale vorming kunnen krijgen, onder te brengen bij het steunpunt kunstzinnige vorming. Per arbeidsplaats krijgt Zeeland 70.000, Aan de problemen bij de Vereni ging Jeugd en muziek Zeeland en de subsidiëring van het festival nieuwe muziek is een apart artikel in deze rubriek gewijd. De stichting Het Zeeuwse Land schap vraagt subsidie in de aan koop van ruim 3 ha weiland in de buurt van natuurreservaat Het Zwin. Het gaat om 50 procent van de aankoopkosten. De provincie krijgt van het rijk een bijdrage van ƒ420.000,— om mensen aan te trekken die worden belast met uitvoering van de wet ziekenhuisvoorzie ningen en de wet voorzieningen gezondheidszorg. Gs hebben berekend dat zij voor dit bedrag zes mensen kunnen aannemen, te verdelen over de provinciale griffie en de provinciale raad voor de volksgezondheid. Zij vragen de staten machtiging om deze zaak verder uit te werken. De ervaringen die zijn opgedaan bij de herziening van het streek plan Midden-Zeeland brengen gs tot het advies voor de hele pro vincie één streekplan op te stellen en niet meer plannen per regio te maken. Gs stellen de staten voor geld be schikbaar te stellen, opdat de provinciale VVV een functionaris kan.aantrekken die zich gaat toe leggen op de promotie van Zee land. Achterliggend doel is be houd en versteviging van werk gelegenheid in de recreatieve sector. Tegelijkertijd kan een se cretaresse worden benoemd. Al in eerder stadium hebben provinciale staten besloten 50 miljoen steun te geven voor het behoud van de Koninklijke maatschappij De Schelde en haar "dochters". Het geld wordt geput uit de algemene reserves van de nv PZEM, waarin de provincie de grootste aandeelhouder is. Om de zaak juridisch verantwoord te laten zijn, moeten de statuten van de PZEM worden veranderd. 'Gs stellen de staten voor de pro vinciale vertegenwoordigers in de vergadering van aandeel houders te machtigen tot die statutenwijziging en vervolgens tot het doen van een uitkering van 50 miljoen uit de PZEM- reserves aan de aandeelhou ders: de provincie en de Zeeuw se gemeenten. Om nu het uitgekeerde geld van de aandeelhouders naar De Schelde over te hevelen wordt de Stichting voor economische ontwikkeling Zeeland opge richt. De stichting wordt ge vormd door de gemeenten en de provincie, die hun PZEM-uitke- ring lenen aan de stichting. Het gaat om een renteloze lening. Gs vragen de staten machtiging tot het aangaan van die lening. De statenvergadering wordt in openbaarheid gehouden in de statenzaal, Abdij 11, Middel burg. Abdijnieuws is de infonnatienjbriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31391 of 31392 woningisolatie met Shell termoparels Met Shell Termoparels hebt U de beste, de snelste en de schoonste volledig gevulde spouw Hoge konstante isolatiewaarde. Geen vochttransport. Geen krimp. Blijvend vormvast. Dampdoorlatend. Niet korrosief. •Besparing ca 10 m» aardgas per mJ spouw. Deze toe te passen aan woningen, winkels en bedrijfspanden Aanschaf hiervan geeft: - Energiebesparing. Bescherming tegen inbraak Zonwering. - Vermindering van geluidshinder Ik wil nog meer dokumentatie over het De isolatie wordt tussen de dakpan i Termokomfort. Vrijblijvend en dakbeschot ingespoten volgens natuurlijk. een geheel nieuw systeem waardoori Ik zoek iemand die mij even overdag belt er een hechte en goed gevulde isolatielaag ontstaat Reukloos Niet giftig. Voldoet aan eis NEN 3892 m.b t brandgedrag Vormvast, dampdoorlatend Neemt capillair geen water op •Veroorzaakt geen houtrot. •Besparing ca. 12 m' aardgas pér mJ dak op nummer voor een afspraak. naam adres postcode woonplaats telefoon tnuls Energiebesparend samen met wooncomfort. Minder warmteverlies Ceen koudestraling. Minder kans op beslagen ramen. Hogere geluidsisolatie. BesDaring ca. 30 m' aardgas per m'.glas. isolatlewerVen Deze bon zonder postzegel zenden naar: Antwoordnummer 210 4600 VB Bergen op zoom Torenstraat 38 Serooskerke Tel. 01189-1274 •ÓOQCOCCOOOCOCOOOOOCOOOCOOOeOOOOOSO Kompleet surfpakket: Surfplank kompleet, schoenen pak en imperial. Normaal 1830- Nu: 1395,— Surftrapezes vanaf 29,50 Tevens groot assortiment surfpakken vanaf 275,- Officieel dealer van: Mistral, Ten Cate, Klepper, Fun Function, Wayler, Windglider, Windsurfer Laser Funbird van 2890,voor 1990,— Mistral Comp. Club van 2690,— voor 1990,— Brewi Jump-board van 2490,voor 1245,— Klepper S-4 van 2495,voor 1990,— Wauler 82 van 1770,— voor 1490,— Ten Cate Hunter 82 van 1795,voor 1590,— Mistral Kailua PE van 2295,— voor 1595,— Brewi Regatta van 2800,voor 1690,— Concrete Wave One Board van 1850,voor 990,— Gebruikte boards: Mistral Naish board 1390,- Take off board 1690,- Mistral M1 board 2990,- Klepper S-3 1 360,- Windglider Olympic 1350,- Mistral Comp. polyethileen 1250,- TT an Havenweg 2 (Jachthaven Scholsman) KUl-tr-l Windsurfcentrum Kamperland Tel 01107-1540 pakhuis kiwa gekeurd in wit en de kleuren beige, mokka, camel, mosgroen en bali in kleur 83,75 boomschors geschikt voor binnen en buiten emmer a 15 kg wit (voor 3-5 m2) pak-prijs dekoratieve in grenen- en eiken dekor maak van uw wand iets bijzonders met een eenvoudig te verwerken printplaat afm. 244 x 61 cm van 18,25 voor pak-prijs per 5 stuks verpakt pak-prijs met rem en klem. lengte 3 m' pak-prijs bij aankoop vanaf 25, gereedschap w een hamerkopnijptang geëmailleerde inbouw, 0 40 cm, rondmodel in wit, beige en mokka pak-prijs en timmermans potlood S _I f. ..I. voor de d.h.z. pak-prijs mosa m bruin genuanceerd afm. 20 x 20 cm a. pak-prijs per doos m2) icano rustiek afm. 20 x 20 cm pak-prijs pm2 1r, Ot 2 u ci _c s a n ct mosa nr. 910 •o bruingewolkt afm. 15 x 15 cm -J 'pak-prijs pm2 5 UP j waldammeweg 2 - industrieterrein Amestein middelburg, telefoon 01180-25055 geopend van maandag 13.00-17.30 uur, dinsdag t/ vrijdag 8.30-12.00 uur - 13.00-17.30 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1983 | | pagina 11