Hervormde gemeente Serooskerke 400 jaar De Faam BOOSTER: VIJF JAAR POPMUZIEK Het emmertje tussen de schuifdeuren geruild... I BIJOU HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN HELMO 12.95 Badmintontoernooi voor De Schorpioen Ramschip deze zomer al toeristische attractie 21-jarige Paul Uyterlinde soleert met Zeeuws Orkest 15. 19. 19. BOEKENWEEK IN MIDDELBURG MET ATTENT PROGRAMMA MODE VOOR JONGE MENSEN! FASHION ROYAL ALBERT DEZE WEEK IN Herdenkingspenning Jubileumboekje Bang&Olufsen Museum Bezoek Schorpioenlied Èmm. Experimenteel HAAR PARAPLU IS WEER OF GEEN WEER VAN BIJOU SPECIALE PRIJS Lange Delft 44- Middelburg De zaak op de hoek D@E Woensdag 23 maart 1983 85e jaargang no. 12 oplage 20.895. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie metdêvïissingeMOtal^plage 43.200 uitgave: pro- vinciale zeeuwse courant b.v. administratie/advertenties: markt 51postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651privé: ih. schrama, 01180-13585. redaktle: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. Poezie Hardop, 28 maart in de Schouwburg. "...het liefst schrijf ik begrijpelijke poëzie: gedichten die gewone mensen ook kunnen begrijpen. Dat probeer ik samen te laten gaan met literaire kwaliteit. Als gedichten jonge mensen aanspre ken zullen zij een weg afleggen vol avonturen..." - Willem Woelwa ter, een dichter van eigen bodem die samen met vele anderen de viering van de boekenweek 1983 in Middelburg verzorgt. Het Middelburgs thema is poëzie en muziekteksten. De popgroep Toontje Lager opent het boekengebeuren in het Zui derbaken op 24 maart om 21.00 uur. Deze nederlandstalige groep begeleidt een poëzieavond. Kaar ten zijn ondermeer verkrijgbaar bij jongerencentrum Midgard, de boekhandels Fanoy en Feij, pla tenzaak Sjiep en SKW-De Hay- man. In Vlissingen worden kaar ten verkocht bij V.O.C. en De Piek en in Goes bij 't Beest en Leo's platenbar. In Jongerencentrum Midgard tre den 26 maart journaliste F.lly de Waard en de dichters Ton Leb bink en Willem Woelwater' op. Poëzie en popmuziek wisselen el kaar die avond af. Aanvang in Midgard om 21.00 uur. Hoogtepunt van de boekenweek is. een optreden van de groep Poëzie Hardop in de Schouwburg op 28 maart. Onder de titel 'het labyrint aan de macht' worden teksten va'n Lucebert voorgedra gen. Tekeningen en schilderijen van de dichter ondersteunen het geheel. Boekhandel Fanoy orga niseerde deze avond. In die boek handel zijn dan ook de kaarten verkrijgbaar. De regie van deze dichtproductie is in handen van Cox Habbema. Aanvang is 20.00 uur. De boekenweek sluit op 2 april af met een schrijversavond in het Zeeuwse Kunstenaars Centrum. De literaire avond begint om 20.00 uur. De dichter Jan Eijkel- boom uit Rotterdam praat over eigen werk en draagt voor. De hervormde gemeente van Se rooskerke (W) bestaat dit jaar ruim 400 jaar. Hoewel dit in ge meentekringen niet als een schok kende gebeurtenis wordt aange merkt en ook eigenlijk niet als een reden wordt gezien om feest te vieren, heeft de kerkeraad ge meend om deze mijlpaal toch niet helemaal onopgemerkt voorbij te laten gaan. Met een gepaste her denking zullen vier eeuwen her vormd denken in Serooskerke worden gevierd. Hoofdmoot van deze herdenking vormt een aantal kerkdiensten waarvan er al enkele plaatsvon den. De eerstvolgende dienst (zondag 27 maart) is een bijzon dere dienst, die geleid wordt door ds. P. Siderius, legerpredikant uit Weert. De zangeres Tetske van Ossewaarde verleent medewer king. Zij wordt begeleid door pia nist Ab Lichtendahl. Deze dienst begint 's avonds om zeven uur. Ook 10 april en 1 mei worden herdenkingsdiensten gehouden. f^De betere geschenken NIEUW THEELEPELS VAN DE MAAND MET DEZELFDE BLOEMEN ALS OP DE KOP EN SCHOTELS- SERVICE - KWALITEIT GARANTtE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 ..J Zaterdag 26 en zondag 27 maart vindt er in sporthal Zeevaartschool aan de Van Hogendorpweg in Vlissingen een badmintontoernooi plaats. De baten zijn bestemd voor de Stichting Ramschip Schor pioen. Het idee van deze sportieve inzet voor het ram schip komt van Frans ten Broeke uit Schoondijke. Hij maakte met Frida Hofland uit Koudekerke en de Goesenaar Michel van Westen de plan nen waar. Frans ten Broeke maakte ook de herinneringen die iedere deelnemer na afloop krijgt. Van origineel 'Schorpioen'- canvas sneed hij smalle repen en in combinatie met een spe ciaal ontworpen stempel wer den herinneringsvaantjes ver vaardigd. Het toernooi slaat open voor iedereen die de badmintonsport wil beoefe nen, ongeacht leeftijd of spel- niveau. Op beide dagen wor den de wedstrijden gespeeld tussen 10 en' 18 uur. Informatie en inschrijvingen bij Frida Hofland, 01185-1924. De fietsbaarheid van Mid delburg: lees de voorlich tingspagina van de ge meente Middelburg. De Luxueuze Opel Rekord CD en het allernieuwste van het ontwerpfront over electrische auto's op onze autopagina. Alle exposities op WaJche- ren en een uitgebreide fil magenda De handigste rubriek die er bestaat: Korte Informatie De herdenkingscommissie - de in stantie die zich binnen hervormd Serooskerke bezighoudt met het jubileum heeft inmiddels besloten om een herdenkingspenning uit te geven. Het idee hiervoor was er al, maar de verwezenlijking hiervan was afhankelijk of er belangstel ling bestond voor deze penning, die inclusief een etui 17,50 moet kosten. Inmiddels heeft het aantal voor- inschrijvingen de honderdvijftig al ver overschreden: meer dan voldoende om de penning te laten slaan. De zilveren penning heeft een middellijn van vijf cm en toont een afbeelding van de hervormde kerk van Serooskerke met aan de keerzijde het opschrift: 'Gods Woord blijft in eeuwigheid'. Enkele leden van de herdenkings commissie zijn in het archief ge doken. Zij zijn van plan om een jubileumboekje samen te stellen over het wel en wee van de her vormden in Serooskerke in de af gelopen 400 jaar. Het bleek nog al een tijdrovend werk te zijn. "Eigenlijk zijn we er wat te laat aan begonnen 1zegt commissielid J.C. van Winkelen, maar de scriba van de hervormde gemeente durfde toch te voorspellen dat de jubileumuitgave van 400 jaar her vormde gemeente in Serooskerke (W.) eind april zal verschijnen. Het boekje wordt 400 pagina's tekst en foto's en zal 6,75 gaan kosten. Voor die prijs wordt dan ook een zo goed mogelijk over zicht gegeven van de afgelopen vierhonderd jaar hervormd Se rooskerke. ALLE HENS AAN DEK Er is de laatste maanden bijzonder hard gewerkt aan het ramschip De Schorpioen, het vaartuig dat in de Vlissingse binnenhaven ligt om in de oorspronkelijke staat van 115 jaar geleden te worden terugge bracht. Maar de meeste werk zaamheden vonden tot nu toe be- neden-deks plaats. Karrevrachten overbodig materiaal zijn er uitge- sloopt en gedeeltelijk afgevoerd. Het schip is inmiddels zo'n twintig centimeter hoger komen te liggen, en dit is tot nu toe eigenlijk het enige wat voor het publiek zicht baar is. Maar vanaf heden wordt er meer aan de weg getimmerd. Met de zomermaanden voor de boeg ver huizen de werkers - een kleine kern van enthousiaste medewer kers - naar het bovenste dek, zodat met recht de scheepsterm 'alle hens aan dek' gebruikt kan wor den. ."Het ligt in de bedoeling om De Schorpioen volgend jaar, aan het begin van het nieuwe toeristen seizoen, naar de Vissershaven te verplaatsen. Dan kan het schip als toeristische attractie dienen. Het Ram-schip is dan nog wel niet klaar, maar belangstellenden kunnen dan toch een kijkje nemen aan boord komen nemen", zegt Wil van Son van de Stichting Ramschip Schorpioen. Deze in stantie wil dit oude marinevaar tuig weer in de authentieke staat terug brengen om er na de restau ratie onder meer een maritiem museum in onder te brengen. Maar voor het zover is, zal er nog wel menig man uurtje nodig zijn. Getracht wordt om het schip voordat het naar de Vissershaven wordt overgebracht in ieder geval te voorzien van masten en een schoorsteen. Ook wordt er dan een ruimte ingericht waarin een koffieshop wordt geëxploiteerd. De baten van die koffieshop kun nen worden gebruikt voor de aanschaf van materialen voor de Schorpioen. Want het kost alle maal veel geld. Het geheel is be groot op zo'n slordige anderhalf miljoen gulden. Wil van Son: "Gelukkig hebben we nogal eens een meevallertje. Veel bedrijven en scholen hebben inmiddels daadwerkelijk meegeholpen, het zij met materiaal, werkzaamhe den of bouwtekeningen. De be dragen die voor dat werk begroot zijn, gaan uiteraard weer van die anderhalf af'. Hoewel de stichting nog niet in de rode cijfers zit, is er op korte ter mijn toch weer veel geld nodig. De schoorsteen en de masten moeten worden aangekocht, ter wijl dit geld nog niet aanwezig is. Toch blijft de stichting hopen op de steun van de Vlissingse bevol king, die tot nu toe erg positief heeft gereageerd. "Maar eigenlijk is het nu niet meer verantwoord om bij het bedrijfsleven aan te 3 i.iai qaianiie Er wordt heel wat afgesleuteld op De Schorpioen Niauwandijk 35 39 VLISSINGEN kloppen voor grote bedragen' meent Wil van Son. Het idee om een gedeelte van de Schorpioen in te richten als mari tiem museum heeft al veel weer klank gevonden. Niet alleen bij de bevolking van Vlissingen maar uit heel Nederland. Regelmatig ko men er in huize Van Son aanbie dingen voor het museum binnen. Spontane bijdragen, maar ook za ken die niet voor niets van de hand worden gedaan. Zo is er recentelijk een bureau aangeboden voor de kapiteinshut. Een soortgelijke schrijftafel is ook terug te vinden op de Buffel een eveneens oude marineboot die in Rotterdam voor een soortgelijk doel is ingericht. Wil van Son: "We willen dat bu reau wel graag hebben. Het zou precies passen bij de inrichting van het museum zoals wij ons dat voorstellen. Maar er zijn geen centen voor. We zouden eigenlijk voor zulke zaken een sponsor moeten hebben", filosofeert zij. Hoewel de Schorpioen nog niet voor het publiek geopend is, wor den er toch wel eens bezoekjes aan boord toegestaan. Zo'n bezoekje werd kortgeleden afgelegd door de 93-jarige S.Hillebrand uit Sint-Laurens. Hij was indertijd voor zijn nummer in dienst ge weest bij de marine en had in die tijd een plaatsing gehad op de Schorpioen. Hij wilde nog wel eens terugkijken aan boord van 'die ouwe schuif. Hij kwam toen samen met z'n 70- jarige dochter herinneringen op halen. Terwijl zijn begeleidster maar liever niet het gehele schip bekeek, zag de 93-jarige oud-ma rineman er niet tegenop om alle trapjes te nemen die er waren om de verschillende dekken te berei ken. Zijn zakboekje en een pok kenbriefje schonk hij voor het museum. Wil van Son is dolblij met al die positieve reacties. Onlangs werd ook het Schorpioenlied op band aangeboden. Inmiddels heeft de Middelburgse muziekleraar H.H.Veenker een en ander in no ten gezet en het ligt in de bedoe ling dat het Souburgs Mannen koor het Schorpioenlied op het repertoire neemt om volgend jaar bij het 45-jarig bestaan van dit koor een uitvoering te geven van dit Zeemanslied. Als een en ander doorgaat wil Wil van Son het jubilerende koor vol gend jaar bij de verscheping van de Schorpioen aan boord laten ko- Maar voor het zover is zullen zo wel de werkers van de Schorpioen als de koorleden zich nog menig uurtje moeten inspannen. Lange Delft 61 MIDDELBURG ■ww m Zo'n vijf jaar geleden speelden zij nog op een emmertje als trommel en een eenvoudige gitaar op feest jes tussen de schuifdeuren. Inmid dels is het instrumentaria dusda nig gemoderniseerd en het reper toire uitgebreid van de Middel burgse popgroep Booster, dat de Het Zeeuws Orkest onder leiding van Louis Stotfin schenkt tijdens de voorjaarsconcerten aandacht aan Braluns. De componist werd honderdvijftig jaar geleden op 7 mei in Hamburg geboren. Op het programma staat de vierde symfo nie van Johannes Brahms. De serie voorjaarsconcerten is maandag 21 maart in Zierikzee begonnen. Vandaag (woensdag 23 maart) treedt het orkest en solist op de Grote Kerk te Goes. Don derdag 24 maart is de Scheldehal in Vlissingen decor voor het Zeeuws Orkest en vrijdag 25 maart wordt de serie besloten in de concertzaal in Middelburg. De concerten beginnen om acht uur. Het orkest speelt Brahms na de pauze. Voor de pauze staat de 'ou verture l'après-midi d'un Faune' van Claude Debussy op het pro gramma en het celloconcert no. 1 in a ki. terts opus 33., van Camiile Saint-Saëns. Solist is Paul Uyter linde. De 21-jarige cellist Paul Uyterlin de is van huis uit opgegroeid met muziek. Al op achtjarige leeftijd krijgt hij celloles van Marinus Hillebrand aan de Zeeuwse mu ziekschool. Vijf jaar later neemt hij privéles bij Martin Zagwijn. Sinds drie jaar studeert hij bij Jean Decroos aan het koninklijk conservatorium in Den Haag. Op zeventienjarige leeftijd trad hij voor het eerst op als solist in het eerste deel van het cello-concert van Eduart Lalo met het Zeeuws Jeugd Orkest. In 1979 trad hij tij dens een charitatief concert op in Parijs. Niettemin ziet hij het op treden met het Zeeuws Orkest als zijn eerste grote optreden met een orkest. Zijn belangstelling richt zich voornamelijk op kamermu ziek en de muziekliteratuur. De fluitsolo in L'apres midi d'un faune van Debussy wordt even eens door een Zeeuw vertolkt, namelijk Leendert dè Jonge. Hij is afgestudeerd aan het Amsterdams conservatorium. muzikanten met een grotere re gelmaat willen gaan optreden. Marcel van den Driest (16) uit Oost-Souburg en Rob Marinissen (18), zijn broer Arnold (16) en Marco van der Land (15) uit Mid delburg kennen elkaar van school. En wat menig befaamde popgroep niet zo lang is gelukt: Booster bestaat vijf jaar en is van plan ze ker de komende jaren uitgebreider aan de Zeeuwse weg te timmeren. Aan de new-wavemuziek van Booster komt geen muzieknoot te pas. Rob Marinissen: "Soms ont staat een nieuw nummer in enkele minuten. We hoeven niets af te spreken. Iedereen geeft vanzelf zijn eigen inbreng. Dat ik de tek sten schrijf is ook vanzelf gegaan". Over die teksten zegt Rob: "Ik wil niets met doemdenken te maken hebben. Je ziet allemaal zwarte gezichten op straat. Daar schijt ik de balen van. Wat veel belang rijker is zijn de ideeën van jezelf En soms heb ik een slecht humeur en wordt de tekst ook wat som berder, maar het leukste is om je fantasie te gebruiken en je niet alleen maar aan de werkelijkheid te houden. Mijn teksten schrijf ik in elk geval niet om tegen mensen aan te trappen". Dat de groep Booster het ondanks de lage leeftijd van de zanger en muzikanten al zolang uithoudt is misschien te wijten aan het feit dat het muziekmaken voor het viertal niet meer is dan een vrijetijdsbes teding. Alle vier de 'Boosters' zijn school- ga'and. Marcel en Arnold volgen het lyceum, Marco zit op de HA VO, terwijl Rob de School voor Fotografie in Den Haag volgt. Repeteren doet Booster elke za terdagmiddag in een mingscuul schuurtje dat ondanks de enorme geluidsontwikkeling stand houdt. Behalve Arnold heeft geen van de bandleden een echte muzikale op leiding. Marcel, die de toetsen hanteert, kreeg een paar jaar les van zijn zus en experimenteerde zelf verder. Rob, gitaar en zang, kreeg ooit een half jaartje gitaar les maar zegt verder helemaal op zijn gehoor te spelen. Wel volgt hij sinds een half jaar les op de mu ziekschool. Drummer Arnold ten slotte leerde bij een muziekkorps trommelen en volgt nu privélessen voor drums na een dwarsfluitop leiding aan de muziekschool. Arnold is ook de enige van het viertal die de mogelijkheden voor een professionele muziekloopbaan open houdt. Maar ondanks de ex perimentele wijze van muziek ma ken klinken de new-wavesounds van Booster veelbelovend. Na ver scheidene optredens in ondermeer jongerencentrum Midgard, atelier 'Breestraat 73', café de Klos en een festival annex talentenjacht in Soest (waar Booster overigens als vierde eindigde) wil de groep de komende maanden een serie op tredens in Zeeland verzorgen tegen onkostenvergoeding. Voor meer inlichtingen tel. 01180- 28592. oskam Leuke plu's in1 7 verschillende kleuren met houten stok en draagband. Handig op de fiets, op reis enz. UW CENTRUM VOOR KANTOOREFFICIENCY IN MIDDELBURG Zelfde plu met gekleurde banen Leuke opvouwbare plu met 1 0 stevige baleinen Gespecialiseerd in microcomputers Alles uit voorraad leverbaar Eigen technische dienst Directe leveringen Industrieterrein Ramsburg DAMPOORTWEG 29 4322 AW MIDDELBURG TELEFOON 01180-36151* POSTBUS 101 - 4330 AC MIDDELBURG r

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1983 | | pagina 1