ONBEZ^H OP VAKANTIE? Rabobank Q Beekse Bergen uitgebreid met Imax-theater De Faam Woensdag 17 juni 1981 De film Revolutie Lenen Noodzaak Dan eerst alles goed regelen bij de Rabobank. BUITENLANDS 6ELP REIS- EN EUROCHEQUES RABOBANK REJSl/ERZEKERm INTERNATIONALS REIS-ENKREDIET BRIEF OF INTERNATIONALE AUW/UOB/LIS7EN- AULP l/ERZEKEA/Nê TUOEL'JKE AUTO- CA&0VER2EKERIN6 INbENARINó 66VEN \JANKOoTBARE VOORWERPEN Geen luxe Ontreddering Manipulatief Actiegroepen Fietsavondvierdaagse Rommelmarkt Walacra Bestuurswisseling Godshuizen Internationaal jeu de boulestornooi Blijspel in openluchttheater Wat te melden? BEL 01180-26845 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Activiteiten Lammerenburcht Fietstocht natuurmonumenten Rijkswaterstaat actief Verhuizing bureau voorlichting Vergadering (laatste) PCOB Zomeravondvoetbal Middelburg Gevonden voorwerpen Film Vrouwenbond NVV Internationale vredesmars Activiteiten 'De Schuur' Muziek en zang in Oostkapelle Vredesgebedsdienst en totaalweigeren Beraadjewel vergadert Vergadering Recreatieraad. Schepen in Vlissingen DAGTRIP Sinds 1970 zijn zo'n vijftien films vol gens het Imax-systeeni gemaakt. In pro ductie is er momenteel slechts één, na melijk 'Vision of America', die eind dit jaar klaar is. H et recreatiepark 'Beekse Bergen' tussen de Brabantse plaatsen Tilburg en Hilvarenbeek is verrijkt met een Imax-filmtheater. Deze grootse overdekte bioscoop heeft een projectiescherm van 17 bij 23 meter, waarop voorname lijk films worden getoond over de luchtvaart. De films zijn op een speciale wijze vervaardigd. Mr. Pieter van Vollenhove n opent vrijdag 19 juni in ezelschap van HKH prinses Margriet deze gigantische filmhal. -let theater is een onderdeel van het zo genaamde Cosmocenter, van waaruit >lannen zijn ontwikkeld om rondom dit ilmcomplex een permanente binnen en >uitenexpositie op te bouwen. Drijvende kracht achter deze initiatie- zen is de ruimtevaartdeskundige drs. Dhriet Titulaer. Hij maakte kennis met ieze vorm van voorlichting over lucht- :n ruimtevaart in Amerika en kreeg een tantal Amerikanen op zijn hand, toen lij voorstelde om een soortgelijk theater n Nederland te bouwen. Het Imax-theater in het recreatiepark is iet enige in Europa. In Amerika kent men tien vergelijkbare theaters, die vol gens de leiding van Beekse Bergen, nog dagelijks als kassasuccessen kunnen worden gekenmerkt De Brabanders tonen voorlopig alleen de 27 minuten durende film 'To Fly', die handelt over de luchtvaart. De ruimte vaart wordt nog maar nauwelijks in deze film aangetipt De oorzaak daarvan is volgens Titulaer, dat er nog geen Imax- camera's op raketten konden worden ge monteerd. De film begint met een ballonvaart en (vaak te) wonderschone Amerikaanse natuurgebieden stralen de bezoeker (reuze)-helder tegemoet. Later neemt een stuntpiloot de camera mee onder zijn toestel en een paar auteurs overgie ten dit spectakelwerk met wat dramati sche scènes. Daarna gaat het allemaal heel snel. Wie dan uiteindelijk verwacht met een supersonisch snelle raket de lucht in te schieten, wordt teleurgesteld. Maar dat houdt de bezoeker van het niet-commerciële bedrijf (eigenaars zijn de gemeente Tilburg en Hilvarenbeek) nog in petto. De geschiedenis van de Imax-film loopt terug tot 1969, toen op de Wereldexpo in Montreal (Canada) de 70 mm-film 'La byrinth' werd getoond. De makers van deze film volhardden in de overtuiging dat deze spectaculaire voorstelling op een reuzebeeldscherm een revolutie in de filmgeschiedenis teweeg zou brengen. Zij ontwikkelden een systeem waarbij slechts één projector in plaats van meer dere zou worden gebruikt. Bovendien kwamen zij op het idee om de film niet verticaal, maar horizontaal op te nemen en het beeld groter te maken. Dit laatste was nodig oom de beeldkwaliteit zo op timaal mogelijk te krijgen. Ook de snelheid van de 70 mm-film moest worden aangepast. Bij vertikale projectie passeren zo'n 50 centimeter film de lens, bij horizontale 170 centi meter. Vanzelfspreken moest een nieuwe pro jector worden ontwikkeld. Dat lukte weliswaar, maar voorlopig lenen de ini tiatiefnemers, en de ploeg die het later commercieel vertaalde, de projectors slechts uit. Kennelijk verwachten de verontruste ontwerpers dat er mee wordt geknoeid. De directie van Beekse Berg en leent de projector, maar weet niet hoeveel hij kost. Wél verzekerde zij de machine voor een bedrag van één mil joen gulden. Opvallend s overigens nog dat het geluid en de 70 milimeterfilm los van elkaar worden afgedraaid. Een computer zorgt er echter voor dat film en geluid syn chroon lopen. Fragment uit het eerste deel van de film To Fly'. Met de ballon is alles begonnen. Inhakend op het thema vliegen (To Fly'), houdt Beekse Bergen zaterdag 20 juni een groot vliegfeest van 14 tot 17 uur met medewerking van nagenoeg alle Nederlandse organisaties, die enige be tekenis op het gebied van de luchtvaart hebben. Voorts zullen de acht achter eenvolgende zondagen met ingang van zondag 21 juni themavliegshows worden gehouden. Elke zondag wordt een be paald facet van de luchtvaart getoond. Ad Hanneman -J EZER dagen is aan de rand van de Middelburgse winkelpromenade de Lange Delft, (de Korte Delft), een Energie-Adviescentrum van de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij geopend. ïn dat adviescentrum kan de ge bruiker informatie krijgen over alle mogelijke energiebesparende zaken tot instrumenten toe. Voorts koos de PZEM voor een vorm van een winkel, die pok tijdens de Middelburgse koopavond (donderdag) en op zaterdagmorgen open is. Het Energie-Adviescentrum is een onderdeel van de afdeling voor lichting van de PZEM en er werken vijf personeelsleden. Eén van hen staat permanent achter de toonbankde anderen zijn voor een groot deel onder weg, om in wooncentra voorlichting te geven, of doen bureauwerk op één van de twee etages boven de winkel 'Korte Delft'. De officiële openingshandelingen ver richtte de voorzitter van de raad van bestuur van de NV PZEM, W. Don. Een sobere opening overigens, of zoals een der genodigden het tijdens het om draaien van de sleutel van de winkel deur opmerkte: „Een energie-arme opening". Dat was echter maar ten dele waar, want in het door twee fraaie kroonluchters met 24 lampen verlichte restaurant-bodega 'De Abdij' in Mid delburg spraken vóór de bezichtiging en opening van de winkel W. Don en de PZEM-adjunct-directeur ir. L.G. Si- souw de Sila. Na afloop begaf de stoet zich andermaal naar het sfeervolle res taurant om de opening 'lichtjes te be- natten'. De heer Sisouw de Zilva verklaarde de noodzaak van energie-besparende maa tregelen en verheugde zich erover dat de gasafzet in 1980 aanzienlijk is gedaald. Ook na de correctie van de minder strenge winter ziet het er volgens Sisouw de Silwa alleszins acceptabel uit. Hij onthulde voorts dat de Coördinatiegroop Energiebesparing Zeeland ernaar streeft om binnen vijf jaar 80.000 huizen in de provincie te hebben geïsoleerd. Rond de 30.000 huizen kunnen volgens de PZEM-adjunct-directeur niet energie beperkend worden behandeld, omdat ze bijvoorbeeld geen dubbele muren hebben of anderszins isolatie in de weg staan. De PvdA-gedeputeerde Don ging wat dieper in op de noodzaak van voorlich ting over energiebesparing. „Het komt wat vreemd over als je als producent voorlichting geeft om je product minder te gaan gebruiken", stelde hij vast. Ook legde hij de ongeveer dertig genodigden uit dat de winkel gezien moet worden als 'een locatie voor een nieuwe meer dy namische activiteit'. Uit het gezichtspunt van de 125.000 ge bruikers ziet de heer Don, dat het be langrijk is dat een eind komt aan de ver spilling van energiedragers zoals aardgas en electriciteit. Don: „Energie gebruiken mag. Electriciteit en aardgas zijn geen vormen van luxe of weelde op zichzelf in een land als het onze, dat zijn energie voorziening zo degelijk heeft georgani seerd en dat zo rijk is aan eigen aard gasvoorraden". Daar tegenover stelde Don vast, dat de toekomstige energiepositie ernstig in het gedrang kan komen. „We worden daar schoksgewijs voor gewaarschuwd". En: „Zelfs als echte energiecrisissen uitblij ven, is het ongetwijfeld waar, dat de prijzen voor de belangrijkste energie dragers, zoals olie, steenkool en aardgas, zullen blijven stijgen met alle gevolgen van dien voor onze volkshuishouding. Niet zonder reden heeft het ministerie van economische zaken mogelijkheden geschapen voor een aanpassing van olieprijzen eens per veertien dagen. Men kan schijnbaar niet langer dan veertien dagen zeker zijn van een bepaald prijs niveau". Don hield in dit verband zijn gehoor nog voor dat aardgas en steenkool in de stroom van prijsbewegingen worden meegetrokken. „Het resultaat is een milde vorm van ontreddering in energie- land. Dat is niet goed voor de samenle ving en niet goed voor de PZEM, die in energie handelt, dus is het ook niet goed voor de verbruikers", schetste Don, die daaraan toevoegde dat de overheid en het bedrijfsleven niet met de handen in el kaar deze ontwikkelingen van de zijkant mogen gadeslaan. „Wij kunnen de zaak niet op zijn beloop laten en de vraag naar onze producten gehoorzaam blijven vol gen; iets dat overigens lang het credo van de Nederlandse nutsbedrijven is geweest. Het nieuwe credo moet luiden: vraagt u niet meer dan wij u kunnen geven, dan blijven wij draaien". Don vreesde, dat voorlichting geven in een winkel gezien zou kunnen worden als een 'manipulatieve manier van re clame maken'. „Intuïtief geloven veel mensen dat elk bedrijf omwille van de winst functioneert. Men beschouwt dit als een natuurlijke wet tot het behouden van de soort". Don zag het anders. Namelijk dat ook de nergiebesparing en de zorg voor dit fenomeen behoud van het soort is. Don: „Maar zelfs als we dit aspect buiten be schouwing laten, geldt nog dat een nutsbedrijf het als een pure en dure plicht moet zien om zijn verbruikers bij hun manier van verbruiken te begelei den. De methode daarvoor heet voor lichting". De voorzitter van de raad van bestuur van de PZEM ging ook nog even in op de functie van actiegroepen. Hij zei daarover: „De betekenis van de door de samenleving uitgezonden signalen, kan erg groot zijn. Wij realiseren ons niet altijd dat de grote landbouwcoöperaties, consumentenorganisaties en bijvoor beeld zelfs de ANWB. zijn ontstaan dankzij de kennis en inzicht bij aanvan kelijk kleine groepen mensen, die wij vandaag de dag waarschijnlijk met ac tiegroepen zouden aanduiden. Ik troost mijzelf welcens met de gedachte, dat de totstandkoming van deze organisatie aanvankelijk even conflictueus jegens de gevestigde orde is verlopen als mo menteel het geval is met milieu-organi saties. Het geduld van de dragers van gevestigde monopolies is vroeger even zwaar op de proef gesteld, als ons geduld tijdens bijvoorbeeld de blokkade-actie bij de kerncentrale". MIDDELBURG - De toerclub Theo Middelkamp' houdt van maandag 22 juni tot en met donderdag 25 juni een fietsavondvierdaagse in Middelburg. Het is voor de achtste maal dat de Zeeuwse toerclub dit evenement houdt. Er kan ingeschreven worden op twee afstanden, de 25 kilometer (voor de recreatiefietsers) en de 40 kilometer voor geoefende trimmerop Bij de gro te o les rijden de deelnemers ook Be veland. De vertrektijden zijn iedere avond tussen half zeven en half acht bij het rijwielbedrijf Piet Voskamp aan de Breeweg in Middelburg. SEROOSKERKE - De Walcherse dans- en folkloregroep 'Walacra' houdt zaterdag 20 juni in Serooskerke .een rommelmarkt in 't Trefpunt, voorheen D'Iesbaene. Naast tweede hands goederen worden ook hand werkjes aangeboden. Deze zijn door de leden zelf vervaardigd. De rom melmarkt is van 10 tot 16 uur. Walacra is opgericht met als doel de Walcherse klederdracht sieraden en folkore in stand te houden. De groep verzorgt demonstraties in binnen- en buiten land en treedt tijdens de zomermaan den op in diverse Walcherse plaatsen. MIDDELBURG - Het bestuur van de Godshuizen te Middelburg (waartoe onder meer het ziekenhuis Gasthuis behoort) heeft onlangs een nieuwe se cretaris benoemd. Het is de heer J.G. van Zwieten. Hij volgt als zodanig mr. A. Veenhoven op, die op eigen ver zoek ontheffing uit de functie van se cretaris heeft gekregen. De heer Veenhoven trad sinds 1969 als secre taris op. Hij blijft wel deel uitmaken van het bestuur van de Godshuizen. MIDDELBURG - Ruim 300 jeu de boulesspelcrs van verschillende natio naliteit spelen zaterdag 27 juni mee tijdens het zesde internationale toer nooi van de 'Club Jeu de Boules Pe- tanque-Middelburg'. De wedstrijden worden gespeeld in het park Tooren- vliedt aan de Koudekerkseweg in Middelburg. Begonnen wordt om half elf 's morgens en de wedstrijden ein digen met een finalepartij legen vijf uur 's middags. MIDDELBURG - De eerste twee vrijdagen en zaterdagen van de maand juli speelt het Middelburgs Theater in het openluchttheater Toorenvliedt een blijspel in drie bedrijven van William Sommerset Maughem. Regie heeft Ad van Noorl. Voor het Middelburgse toneelgezel schap is 1981 een bijzonder jaar, want de enkele jaren geleden in de fusie (thans Stichting Middelburgs Theater) opgegane openluchtspelers, bestaan 25 jaar. VLISSINGEN - 'El Dorado' verzorgt vrijdag 19 juni een discoavond in de zaal Lammerenburcht' aan de Zuid- beekseweg in Vlissingen. Tijdens deze swingende avond, die om acht uur begint, worden geen alcoholhoudende dranken verkocht. Zaterdag 20 juni is er een kinderdisco, aanvang 14 uur en 's avonds om acht uur is er een bingo dansant. MIDDELBURG - Het district Zee land van de Vereniging tol Behoud van Natuurmonumenten in Neder land houdt 27 juni een fietstocht van uit Goes door Zuid-Beveland voor le den en belangstellenden. Met name de Zwaakse en Wesleindsc Weel, de Goesse Poel en verschillende Zuidbe- vclandse bloemdijken zullen daarbij worden bezocht. Het is de bedoeling, dat in groepjes van 10 15 personen onder deskundige leiding wordt ge fietst. Belangstellenden kunnen zich voor deze fietstocht schriftelijk opge ven bij A.M.M. van Haperen, Veerse- singel 194, Middelburg. Zij ontvangen nader bericht over plaats en tijd van vertrek. Een fiets kan worden ge huurd. VLISSINGEN - De personeelsvereni ging Rijkswaterstaat-Zeeland schenkt aandacht aan de gepensioneerde col lega's. Nadat eerder (22 mei) met drie bussen een dagreis is gemaakt met het huidige personeel, gaan nu de "oud jes" op reis, vandaag (17 juni) zal hen eeij vaartocht worden aangeboden vanuit Vlissingen naar Vecre en ver volgens over het Veerse Meer. Tijdens de vaartocht met deze schepen zal o.m een broodmaaltijd worden verzorgd. Tegen 16.00 uur wordt in Vlissingen ontscheept. MIDDELBURG - Hel bureau Voor lichting van de gemeente Middelburg is van maandag 22 tot en met woens dag 24 juni voor het publiek gesloten. Dit in verband met de verhuizing van het bureau naar een nieuwe werk ruimte aan de Lange Noordstraat 19. Tot nu toe is de gemeentelijke voor lichting gevestigd in het stadhuis. Voor dringende zaken tijdens de ver- huispcriode blijft het bureau wel tele fonisch bereikbaar. Ook het Gemeen te-archief verhuist. Deze dienst gaat van de tweede verdieping van het pand Lange Noordstraat 19 naar de begane grond van datzelfde gebouw. Het publiek kan hier niet terecht van woensdag 17 tot en met dinsdag 30 juni. MIDDELBURG - De afdeling Mid delburg van de Protestants Christe lijke Ouderen Bond houdt woensdag 24 juni in gebouw de Schakel aan de Bachtensteene in Middelburg de laat ste vergadering van dit seizoen. Na het huishoudelijk gedeelte van de vakan tie spreekt brigadier A. van Mourik, van de Middelburgse gemeentepolitie over beveiliging ter voorkoming van diefstal tijdens vakantie en over ande- Het zomeravondvoetbal heeft vorige week vrijdag de competitie afgesloten met de uitreiking van de prijzen aan de kampioenen. Ook voor de nummers twee van die klassen waren prijzen beschik baar. Na afloop van de wedstrijd Blauw Wit-Koper Galjoen I (1-2) werden in de kantine van de sporthal aan de Nassau- laan de prijzen uitgereikt door de heer C.W. Janse, voorzitter van de Middel burgse Zomeravondvoetballers. De voorzitter stelde dat in verband met de slechte weersomstandigheden, waar door veel wedstrijden uitgesteld moes ten worden, de competitie wel wal later was afgelopen dan aanvankelijk de be doeling was. Over het geheel genomen kon de voorzitter toch terugzien op een geslaagde competitie. De laatste wedstrijden voor de competi tie zijn: eerste klas FC Laurens II-FC Laurens I 0-3, Blauw Wit-Combinatie 1-6, Streekschool-Blauw Wit 2-0, Koper Galjoen I-Hoechstboys 5-0, Blauw Wit- Koper Galjoen I 1-2. FC Laurens I-VPV 5-0. De eindstand in de eerste klas is: FC Streekschool 14 112 1 24 38- 9 Koper Galjoen I 14 10 1 3 21 35- 8 FC Laurens I 14 9 3 2 21 28- 7 Combinatie 14 6 2 6 14 26-13 BlauwWit 14 6 2 6 14 22-21. FC Laurens 11 14 3 2 9 8 8-24 Hoechstboys 14 2 3 9 7 9-36 VPV 14 I 1 12 3 12-60 FC Dauwendaele heeft de titel in de tweede klas veroverd, terwijl Kraaien een goede tweede plaats bezet. De uit slagen van de laatste wedstrijden zijn: FC Total-Kraaien 2-3, Dauwendaele- Middelburg Zuid 3-2, Middelburg Turk Spor-Koper Galjoen II 2-3, Brandweer- Dauwendaele 1-2, Middelburg Zuid- Kraaien 3-5. De eindstand in de tweede klas is: FC Dauwendaele 12 10 112140-10 Kraaien 12 9 1 2 19 30-16 Mid.Turk Spor 12 7 2 3 16 37-16 Mid.Zuid 12 34 5 10 22-31 Koper Galjoen II 12 4 1 7 9 26-37 FC Total 12 2 2 8 6 28-39 Brandweer 12 03 9 3 9-43 De kampioen van de eerste klas, FC Streekschool, zal op 29 augustus in Zie- rikz.ee het rayon Middelburg vertegen woordigen in de strijd om het kam pioenschap van Zeeland. Foto: Het kampioensteam FC Streekschool. re zaken. Mogelijk wordt ook een film getoond. Ook komt weer een deel van de ouderencursus 'U en Uw Recht' aan de orde. De bijeenkomst die om half drie begint, is ook voor belang stellende niet-lcden toegankelijk. MIDDELBURG - In de periode van 3 tot en met 9 juni is er op het Middel burgse politiebureau weer een groot aantal gevonden voorwerpen aange geven. Deze zijn: een zilveren schake larmband met naam plaatje, een bankbiljet, Duitse cheques, een Duits paspoort, bankpas, een bril. twee da meshorloges. twee herenhorloges, een bromfietshelm. huissleutel en een Duitse handtas met inhoud. Ook zijn weer twee sten de eigenaars ontvlucht, een groen-oranje dwergpapegaai, en een soort keeshond met de kleuren wit-zwart-bruin. Voor inlichtingen kan men contact opnemen met de Middelburgse ge meentepolitie. Openingstijden zijn woensdagmiddag 15 lot 17 uur en za terdagavond van 19 tot 20 uur. OOST-SOUBURG - De afdeling Souburg van de Vrouwenbond NVV houdt donderdag 18 juni een bijeen komst in de OLS'De Grote Belt' aan het Koopmansvoetpad in Oost-Sou burg. Tijdens deze bijeenkomst, die om kwart voor acht begint, toont de vrouwenorganisatie de film 'Er zijn van die dagen dat ik me nutteloos voel'. Na deze film is er discussie. MIDDELBURG - Van 1 lot 14 au gustus staat Nederland voor de tegen standers van de bewapeningswedloop in het teken van een geweldloze vre desmars. De organisatoren zijn van mening dat de parlementaire demo cratie voor Nederland geen werkelijke vredesinitiatieven in petto heeft en acht een geweldloze buitenparlemen taire actie, zoals een grootscheepse mars tegen alles dat ooit tot bewape ning kan leiden, zinvol: bovendien in het teken van een vredesbewustzijn. Van 1 tot 13 augustus wordt in de provinciale Drenthe een vredesdorp opgebouwd, van waaruit de acties worden gecoördineerd. Voorts is er op 8 augustus een vrouwendag, die aan sluit op de vredeswacht van vrouwen in Japan ter herdenking van de af schuwelijke bombardementen op Na gasaki en Hiroshima. Informatie voor deze vredesmars is te krijgen bij Co-, rinne de Graaf, Jac. Schottestraat 43 in Middelburg. OOST-SOUBURG - In het buurthuis 'De Schuur' zijn de komende week weer verschillende activiteiten. Don derdag en vrijdagmorgen zijn er peu- terouderochtcnden en donderdag middag huisvrouwengym. Vrijdag avond swingt het weer de pan uil met de wekelijkse disco en zaterdagavond is er bingo-dansant vanaf acht uur. Dinsdaclitochlend houdt men in de schuur een creativiteitsbijeenkomst en woensdagmiddag zijn de kindercrea- tivitciten. OOSTKAPELI.E - De zangvereni ging 'Sursum Corda' en de brassband 'Crescendo' houden dinsdag 23 juni een gezamenlijk concert in het ont moetingscentrum 'De Halve Maan' in Oostkapelle. Beide muziekverenigin gen uit Oostkapelle streven er jaarlijks naar om dit concert tot een groot suc ces te verheffen. MIDDELBURG - In de Doopsgezin de kerk aan de Lange Noordstraat in Middelburg wordt zondagavond 21 juni om half acht weer de maande lijkse gebedsdienst gehouden. Voor ganger is ds. J.H. Disgelo uit Kruinin- gen. Aansluitend wordt weer een dis cussiebijeenkomst gehouden, die in het teken staat van totaalweigeren. Als rode draad door deze bijeenkomsten loopt steeds de vraagstukken over oorlog en vrede. Het is de laatste dienst van dit seizoen. VLISSINGEN - De commissie Be raadjewel. het Vlissings Jeugdwelzijns Orgaan, houdt donderdag 18 juni in het pand Dr. Otlestraat 1 in Vlissingen een openbare vergadering. Tijdens deze vergadering, aanvang 20 uur, wordt onder meer gesproken over subsidie (garantie) voor mid-zome- ractiviteiten van de Molukse Werk groep Souburg van het SKA. Ook be spreekt Beraadjewel een verzoek tot bijdrage in de kosten van de SKW- zomerkampen. Een ander agendapunt is de afronding van de besluitvorming inzake het kenbaar maken van de hoogste prioriteit in het jeugdwel- z.ijnsbeleid. VLISSINGEN - Het algemeen be stuur van de recreatieraad Vlissingen houdt vandaag (woensdag 17 juni) in Bachten Komme aan de Badhuisstraat een vergadering, waarbij een aantal toekomstige activiteiten aan de orde komt. sp Onder meer wordt geroken over de planning activiteiten 1982 (375ste geboortedag van Michiel de Ruyter) en de voorbereidingen voor de Franse week, dit in navolging van de Schotse week. VLISSINGEN - In vergelijking met het eerste kwartaal 1980 zijn er in het eerste kwartaal van dit jaar even veel zeeschepen in de verschillende Vlis- singse havens geweest, namelijk 257. De binnenvaartschecpvaart bezocht Vlissingen in die periode minder. In de eerste drie maanden van 1980 telde het havenschap Vlissingen nog 1555 binnenschepen, in 1981 waren dat slechts 1194. Aan geld kwam er van de zeeschepen een bedrag van meer dan 1,1 miljoen gulden binnen tegen 1980 iets meer dan 900.000 gulden. Voor de binnenschepen zijn die bedragen ruim 175.000 gulden in 1981 tegen218.000 gld in 1980. Deze gegevens zijn on langs bekend gemaakt door het Ha venschap Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1981 | | pagina 7