hülsta !2! MEUBELHUIS "EVEN KIJKEN!' DAAR MOETJE GEWEEST ZIJN. SPRUYT v BV ©CITIZEN GORDIJNSTOFFEN VITRAGES 50% KORTING ADVERTEREN DOET VERKOPEN WIJ BLIJVEN GEDURENDE DE SCHOOLVAKANTIES GEOPEND \anderSmaden ONZE GEHELE VOORRAAD HEBBEN JONGEREN LATER GROTERE KANS OP HART- en VAATZIEKTEN? OPHEFFINGSUITVERKOOP AD VER TEREN De Vlissinger - De aam Woensdag 6 augustus 1980 Meubelhuis "Even Kijken". E.A. van Dronkelaar. Telefoon: Dl 170-2161. Zuidzande. Tussen Oostburg en Cadzand. Zondags geopend van 2 tot 6 uur. Woensdag koopavond van 7 tot 9 uur. Filiaal in Terneuzen. MAAR ZIJN GESLOTEN OP donderdag 7 aug. donderdag 14 aug. donderdag 21 aug. VERF BEHANG AUTOLAK MIDDELBURG f425.- - JUWtLIER V Bij de tijd als geen ander. VERF - BEHANG - W00NTEXTIEL Groenewoud 42-44 - VLISSINGEN Tel. 01184-16693. TNO-onderzoek naar voedingstoestand roept vraag op: Ja, nu na uw vakantie of voor uw werk of school een unieke trimfiets of sportfiets Motobecane, Empo, Union, Phoenix en vele andere. Uw adres: DE PREE Tweewieler speciaalzaak Zusterstraat 8-10-12 - MIDDELBURG Tel. 01180-12344- 13350 Superjones- "Superjones" (Harvest) "Mickey Finn" (Ariola) Eyes - "Radical genes" (RCA). The Searchers - "Rock Music from Britain of the 60 "xs" (Mode) Joy Division "Closer" (Factory) WIE VAN WONEN HOUDT ■MOET TOCH MAARH EVEN LANGS KOMEN. DE Vüssinger Kromme Weele 19 01180-12886 "TCCfi V? Quartz horloge met diepzeekwaliteiten. Absoluut waterdicht tot op 100 meter onder het wateroppervlak. Draaibare binnenring. Dag en datumlaan- du iding met snel- verzetting. Stalen|kast en band. Kristalglas. Schroefkroon. Batterij gaat - minstens 5 jaar mee. _j====aa!B Andere modellen v.a. f 295.- CITIZEN QUARTZ Met internationaal HRTgewaarmerkt garantiecertificaat verkrijgbaar bij: Kleine Markt, Promenade - Vlissingen Uw officiële Citizen-dealer met toestemming K.v.K. Dc voedings- en rookgewoonten van 15-16 jarigen in ons land leiden wellicht tot een grotere kans op harten vaalziek- len in de toekomst. Nader Onderzoek is dringend gewenst. TNö-onderzoekers komen tot deze conclusie op grond van een uitgebreid onderzoek naar de voedingstoestand van bovengenoemde leeftijdsgroep. Het onderzoek werd uitgevoerd door dc hoofdgroep Voeding en Voedingsmid delen TNO Zeist op verzoek van en in samenwerking met de Voedingsraad bij ruim 1200 leerlingen van het beroeps- en het algemeen vormend onderwijs. Zo'n tien procent van alle onderzochte leerlingen is te dik. Dit overgewicht bleek meer voor te komen bij meisjes uit het beroepsonderwijs dan bij meisjes uit het algemeen vormend onderwijs. De cholesterolgehalten van het bloed waren zowel bij jongens als meisjes gemiddeld hoog. Vergeleken met onderzoek uit 1960 blijkt enerzijds het aantal rokende 15-jarige jongens kleiner, anderzijds ro ken nu meer meisjes dan jongens. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat ongeveer 30*? van de jongeren zegt regelmatig alcohol te gebruiken. Gezien hel toenemend alcoholgebruik is deze gewoontevorming ronduit veron trustend te noemen. Op andere punten konden positievere conclusie worden getrokken. Zo bleek, in tegenstelling tot veel gehoorde be richten. dat het merendeel van de scho lieren wèl ontbijt voordat /ij 's morgens de deur uitgaan. Ook werden veelvuldig geuite veronderstellingen omtrent vita mine Bi-tekorten door de onderzoekre sultaten niet bevestigd. De meeste leer lingen krijgen hiervan voldoende bin nen. Voorts is. hoewel de ijzer voorzie ning niet optimaal bleek, slechts bij een klein aantal leerlingen duidelijke bloe darmoede geconstateerd. Tenslotte een opmerkelijk punt uit hel onderzoek; eerder gebleken verschillen tussen stad en platteland konden niet meer worden aangetoond. De Utrechtse formatie Su perjones, die nu zo'n kleine twee jaar bestaat, heeft "li ve" haar sporen reeds ver diend. Haar "live" reputatie heeft de groep te danken aan goed uitgebalanceerde op tredens. De vraag is of Su perjones. die ondermeer te zien was in de VPRO pro gramma's Neon en Verha- gencadabra, zich ook op plaat weet waar te maken. Als je het mij vraagt, ik vind van wel. De powerpop naar Amerikaans model (ken merken; hechte samenzang en een vol geluid) ligt lekker in het gehoor. De verschil lende composities (de mees te van de hand van Tony de Bruine en Han Bavinck) hebben voldoende gehalte om te overtuigen. Op basis van dit resultaat moet de doorbraak naar het grote publiek dan ook niet al te lang op zich laten wach ten. Internationaal gezien ziet de toekomst voor Su perjones er minder zonnig uit: daarvoor is de concur rentie toch te groot. Peter. In vroegere dagen kregen The Bintangs nogal eens het predikaat "Nederlandse Stones" opgeplakt. Overi gens niet helemaal ten on rechte. Het rauwe bluesge luid van Kraayeveld en cs. deed in de verte denken aan dat van Jagger's groep. De Bintangs te kwalificeren als ordinaire naiiapers is zeker niet terecht. Vanaf de op richting. nu 20 jaar geleden. is de groep haar eigen weg gegaan. Op" Mickey Finn" slaan The Bintangs geen nieuwe wegen in, en ik ben daar eerlijk gezegd blij om. De groep kiest voor gou deerlijke powerpop. die het vooral live prima doet. Het viertal (Albert Schier- beek verliet onlangs de groep) verdient daarvoor dan ook een aanmoedi gingsprijs. Peter. Drummer Meerman werd al na een paar maanden uit de groep "Eyes" gezet wegens het niet verschijnen op re petities, maar op de debuut- elpee "Radical Genes" doet hij nog wel mee. Veel maakt het allemaal niet uit. "Eyes" maakt een soort powerpop waar ik mijn buik van vol heb. Nou is er niks tegen een paar lekker in het gehoor liggende vlotte popsongs, maar die ontbreken op "Ra dical Genes". Het meeste materiaal werd geschreven door Ken Spen- ce (sax. gitaar, zang) en Neil Merryweather (bas. zang). Het grote manco is hel ge brek aan een eigen stijl een eigen geluid, "iets" dat er uit springt, dat "Eyes" tot een echte band had kunnen ma ken. in plaats van tot een stelletje tamelijk ongeïnspi reerde en matig getalenteer de musici. Jammer dat RCA haar goeie geld hieraan weggooir. Er lopen vast wel betere bands in Nederland rond. die ondanks het bezit van alles wat "Eyes" ontbeert, niet aan de bak komen. John. gar and Spice. Deze num mers treft men naast negen andere aan op het verzame- lalbum "Rock Music from Britain 'volume Een plaat voor popminnen- de dertigers, dunkt me. Peter. De vocale kwaliteiten van de Engelse Searchers staan buiten kijf. In de jaren '64 lot 66 leverde het Liver- poolse viertal een aantal perfekte singles af. Ik noem hier: Needles and Pins. Sweets for my sweet en Su- Zanger lan Curtis is al weer zo'n drie maanden dood als "Closer" van Joy Division op mijn draaitafel belandt, waardoor de muziek er een extra dimensie bij lijkt te krijgen. De verleiding is groot om met "Closer" in de hand (of liever gezegd": in het hoofd) allerlei filosofiet jes op te hangen over de zelfmoord van Curtis, en-de manier waarop die laatste stap in de muziek is voor speld. Dat doe ik maar niet en feitelijk is dat ook hele maal niet nodig. Want ook zonder allerlei analyses grijpt "Closer" iedereen naar de keel die zich er voor wil openstellen. Joy Division heeft haar groepsnaam nooit eer aan gedaan. Het stempel, dat Curtis op de groep drukte, was er een van wanhoop, angst, eenzaamheid en een soort noodlotsgedachte: dat alles zo was voorbestemd, zonder de mogelijkheid eraan te ontsnappen. Ook op "Closer" worden die ele mentaire emoties perfect omgezet in muziek en tekst. De debuutelpee die cynisch genoeg "Unknown Pleasu res" heette maakte nog een verkrampte indruk en schiep een verstikkende atmosfeer. "Closer" is opener, ademt tenminste nog, ook al blijft het beeld er een van huive ringwekkende eenzaam heid. angst en hopeloosheid. Dat Curtis zich niet had hoeven te doden om aan te tonen dat hij hel allemaal echt meende, maakt "Clo ser" wel duidelijk. Dit is ei genlijk de plaat die Japan met "Quiet life" wilde ma ken. maar daar niet in slaagde door te veel poses, te veel zelfvertrouwen en te veel geld. "Quiet life" ademt een sfeer van oeverloze verveling. "Closer" gaat veel dieper, en raakt aan een paar wezen lijke emoties. Voor wie dat aankan, is de elpee een mu zikale goudmijn. De licht echoënde drums, de zwaar aangedikte baslijnen. de -dunne, metalen klank van de gitaren, de onvaste, don kere stem van Curtis en de spaarzaam gebruikte toet senborden scheppen een hechte eenheid met de tek sten. Die sfeer is zelfs tot in de details doorgevoerd op de hoes. Zacht, crèmekleu rig papier, een afbeelding van een religieuze beelden groep en de typografie: let tertypes die je alleen op grafstenen tegenkomt. In "Colony" zingt Curtis: "This is a crisis 1 knew had to come, disturbing and pur- ching my mind. 1 knew that I'd lose every time." Een mooiere grafzerk als "Closer" had Ian Curtus zich niet kunnen wensen. John.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1980 | | pagina 12