HELMO BOETIEK Kunstuitleen-bus bezoekt in december Walcheren Daverend welkom voor de Sint in Middelburg DOE-HET-ZELF! Interessante show in 'De Abdij' ffV t X In Middelburg9 VlissingenO.Souburg en Veere B. MIDAVAINE mossel t v Jr MÉÉR RENTE ZEEUWSE BONDSSPAARBANK mïT 79e jaargang no. 48 - woensdag 30 november 1977 Mogelijkheden Walcheren PRESTATIELOPEN DYNAMO '70 Gas-en Loodgietersbedrijf C V-IIMSTALLATIE en cv-zelfbouw pakketten GASFORNUIS tijdelijk 799,- ERRES WASAUTOMAAT tijdelijk 1049,— GEKLEURDE WASTAFELS slechts 149,— TOILETKAST voor 119,— Hoog krediet lage aflossing 15.000- Zeeuwse Voorschotbank Tel. 01180-28037 (5 lij nen) SPECIALE AANBIEDING Toyota Mark II VER BENEDEN DE NIEUWPRIJS AUTOCENTRUM WALCHEREN b.v. V-Foot^fe- Goed voor modeeevoelige voeten op K 'T.> 4. I SHETLAND TRUIEN 24.90 TERLENKA Vil BROEKEN T nieuwe modellen en f\ w kleuren69.— 4 *:U SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-69. TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a15.90 LANGE DELFT 61. MIDDELBURG. D© Faam WAARIN OPGENOMEN "GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VLISSINGER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Ondanks alle publikaties die er al over kunst verschenen zijn, of het nu gaat om boeken, artikelen in tijdschriften en kranten, het blijft onmiskenbaar een feit, dat de kunst op allerlei manieren toch vaak nog stiefmoederlijk behandeld wordt. Uiteraard wordt deze situatie in de hand gewerkt door een nog altijd be staand vooroordeel dat sommige mensen hebben tegen de kunst in 't algemeen en natuurlijk ook tegen de mensen die zich met de kunst bezighoudem, de kunste naars of artiesten. Ook hier geldt echter vaak: onbekend maakt onbemind. Het was daarom indertijd een bijzonder goed idee om te beginnen met de Kunstuit leen. Net zoals je in een bibliotheek boeken leent, kunnen bij een Kunstuit leen allerlei kunstwerken geleend wor den tegen betaling van een maandelijks abonnementsgeld dat in omvang ver schilt. In Zeeland zit de Kunstuitleen in Goes, ondergebracht bij het museum voor Zuid- en Noord Beveland Grietje van den Heuvel zwaait er de scepter over de vestiging die ressorteert onder de Stich ting Beeldende Kunst Zeeland. De kun- HOTEL-RESTAURANT' de gelegenheid voor het houden van Uw bruiloft, familiedineetje .en vergaderingen. Voor elke gelegenheid gepaste zalen. Voor bruiloften, diners en feestavonden berekenen wij geen zaalhuur. Lange Delft 10, Middelburg Tel. (01180) 13490 stuitleen heeft tot doel de kunst toegan kelijk te maken voor een steeds breder publiek, iedereen die dat graag wil kan al voor een luttel maandelijks bedrag een kunstwerk in huis halen en daar maximaal 3 maanden het nodige plezier aan beleven. Na afloop van die periode kan het kunstwerk worden omgeruild voor een ander. Er zijn abonnementen voor partikulieren, maar ook voor be drijven.- Sinds oktober dit jaar rijdt er door de Zeeuxse landerijen ook een kunstbus. Dat is het gevolg van een nauwe sa menwerking tussen het Uitleencentrum enerzijds en de Openbare Bibliotheken anderzijds. De toeristenboekenbus die in de zomermaanden rijdt met lektuur voor de hier verblijvende gasten staat in de wintermaanden in de garage, en daar deze bus te klein is voor de gewone boekenkollektie, in de bibliobussen on dergebracht, xerd besloten om deze bus in te schakelen voor het Uitleencentrum. Hiermee worden dan de kunstwerken van het Uitleencentrum nog dichter bij de mensen gebracht. In totaal zitten er in de bus 50 uitleenstukken, terwijl in de bibliotheken ook nog eens een evenzo- groot aantal werken wordt geëxposeerd. De kunstbus heeft dezelfde funktie als het Uitleencentrun: men kan er kunst werken lenen, terugbezorgen (ook kunstwerken die in Goes van het Uil- teencentrum zijn betrokken) en - wan neer er nog geen kontakten zijn gelegd - kan men zich er opgeven als lid/abon nee van SBK Uitleen. Er zijn verschillende abonnementsmo gelijkheden: C.J.P. ers betalen bv. 8,— per maand en niogen daarvoor 1 werkstuk lenen t.w.v. 450,— of 2 werkstukken tot een maximum van 450.- Verder zijn er de volgende mogelijkhe den: Een abonnement van 15,— p.m. geeft recht op 1 kunstxerk van 1200,— of een tweetal tot een maximum van 750,— voor 20,— p.m. kan men een willekeurig-wat-voor werkstuk lenen of twee tot een maximum van 1000,— en bij 25,— p.m. geldt in eerste instantie hetzelfde als bij een 20,— abonnement, met dien verstande dat men 3 werkstukken mag lenen tot een maximum van 1500,— De kooptegoeden bij de respectievelijke abonnementen bedragen: 5,60: 10,50, 14,— en 17,50. Het verschil in kooptegoed en abonnementsgeld is de kontributie. Met het kooptegoed spaart men voor de aankoop van een kunstwerk. Dus be staat de mogelijkheid om b.v. een stuk dat men geleend heeft, op een later tijd stip aan te schaffen De aankoopsubsidie kan variëren van 20%-45%, al naar ge lang rijk, provincie en gemeenteregeling met btrekking tot aankoop van kunst werken. Ook bedrijven kunnen bij het Uitleen centrum terecht. Een bedrijfsabonne ment kost 20,— (geen kooptegoed) Men kan dan beschikken over een drie tal werken tot een max. van 2000,— De uitleentermijn is 3 maanden. Inlich tingen over abonnementen eet.: Singel straat 13, Goes. tel. 01100 - 28883. De kunstbus komt in december op Walcheren: er is dan een tentoonstelling in de openbare bibliotheek te Vlissin gen. Op zaterdag 3 december staat de bus in Middelburg op de Dam t.o. de Molstraat van 10.00 - 1.2.00 uur. Op 10 december in O-Souburg. Oranjeplein van .00-1.0 uur, op ec. in Veere en Vlis- singe., Ma kt n Spuistr t resp. om 9.00-10.00 uur in Veere en van 0.45-12.15 in Vlissingeh. Ook later (in '78) komt de bus weer op Walcheren, maar dan pas in april. De tentoonstelling zal dan gehouden worden in de nieuwe Openbare Bibliotheek te Oost-Souburg; Veere zal dan in het reis programma worden vervangen door Domburg. De tentoonstelling zal ook in de maand mei nog in Souburg te zien zijn. IDEEËN YAK^IDEEËH VAN SINT NICO. LAAS ID SINT NICO LAAS ID In Middelburg is de Sint weer aktief: vo rige week zaterdag arriveerde de goed heilig man per stoomboot bij de Punt, waar hij door een grote schare wachten de kinderen werd verwelkomd. Na een rijtoer door de stad, waarbij enorm veel mensen op de been waren, kwam de Sint te paard aan op het stadhuis waar burge meester drs. P.A.Wolters hem namens de gemeente een welkom bereidde. Na het officiële gedeelte vervolgde de Sint zijn bezoek met een kijkje in de OCMA-kazerne te Middelburg, waar op de dag van zijn aankomst een open dag werd gehouden. De Sint werd per pant serwagen van het stadhuis afgehaald. Naast de Sint waren er ook enkele dui zenden bezoekers uit Middelburg die op deze open dag de gelegenheid aangrepen om de gerenoveerde kazerne nu eens van binnen te zien en in allerlei stands nader kennis te maken met het werk dat daar wordt verricht en voorlichting kregen over verschillende andere leger onderde len. Lange Delft 44/Segeersstraat 4a Middelburg De zaak op de hoek. Voor de atletiekvereniging Dynamo '70 wordt december een drukke maand, want er staan drie prestatielopen op het pro gramma. Zaterdag 3 december om half elf wordt in de Prooyenseweg te Middelburg ge start voor een prestatieloop-over resp. 4 en 8 km. Om vier uur 's middags is er na de wedstrijden in het kader van de Zeeuwse Cross competitie een loop op de sintelbaan aan de Nassaulaan. Af standen: 2, 4 of 6 km. Op zaterdag 14 december organiseert Dynamo '70 een loop in Veere, waar voor gestart wordt bij de jachthaven Oostwatering, op de weg naar Vrou wenpolder. Om half twee voor de 5 km en om half drie voor de 10 km. Voor alle drie lopen zijn de kosten 2,50 p.p. Zaterdag 21 januari is er een zelfde loop, dus over 5 cn 10 km. in Domburg en voor zaterdag 4 maart staat er een dui nenloop in Oostkapelle over 5, 10 en 15 km op het programma. met Grill en draaispit merk Pelgrim type AWD 526 met regelbare centrifugesnelheid, volgens consumentengids de beste wasautomaat, van 1372, kompleet met mengkraan en sifon van 191.60 Allibert met verlichting, 3 deuren, 2 laden, van 199,zo lang de voor raad strekt „DOE-HET-ZELVERS" kunnen b|| ons terecht voor al hun materialen Langeviele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 POPPENHUIS Van dit poppenhuis zult u veel plezier beleven. Als de beide deurtjes geopend zijn. is er op de drie verdiepingen veel ruimte om levensechte situaties na te spelen. Met gesloten deurtjes is het poppen-meubilair netjes en stofvrij opgeborgen. De maten zijn 100 cm hoog x 52 cm breed x 32 cm diep. De leuke voorgevel met plastic ruitjes in de raamkozijnen en de bloembakken met kunstbloemen onder de ramen zullen uw kind zeker in .verrukking brengen. Tekening nr. 1146 geeft u alle details met de belangrijkste onderdelen op ware grootte. Bijgesloten zijn eveneens de plastic ramen en de kunstbloemen voor de bloembakken. U kunt de tekening bestellen door storting van 50 op postrekening 35.67.600 van Karweipost B.V. te 16' Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI. 1146. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bes telde. Eerder verschenen in deze serie: een wieg (Fa/Vl 2104, 10.-), een inklap bare, verrijdbare tennistafel (Fa/Vl 2943, 12,50). een model van een oud Engels oorlogsschip (Fa/Vl 1050, 20,-) en een speelgoed transportauto-op- bergkist (Fa/Vl 1292 8,-). Uitverkocht huis bij de gezamenlijke shox van vier Middelburgse zaken in re staurant De Abdij. Fiësta, kapper Lord's Corner, Bloemenzaak Fleur 2000 en foto Harry Verschuren hadden de handen in eengeslagen in een bijzonder leuke showavond waaraan de bezoekers en be zoeksters veel plezier beleefden en aardig wat van konden opsteken. Fiësta liet een prachtige kollektie cock- tailkleding zien. Lord's Corner toonde een aantal fraaie kapsels (heren), terwijl kapsalon Liberté de kapsels van de man nequins van Fiësta bewerkte. Fleur 2000 gaf een demonstratie in het maken van Kerststukjes en tenslotte liet foto Harry Verschuren zien hoe men straks op ver schillende manieren (via film en/of foto) de feestdagen voor later kan bewaren. Het leuke van de avond was dat de be zoekers verdeeld waren over twee ver diepingen. De modeshow werd eerst bo ven gegeven maar kwam later op de be nedenverdieping. De andere "demonstr nten" gingen toen naar het publiek op de bovenverdieping. "De Abdij" leent zich uitstekend voor dergelijke show's. Vooral de mannequins troffen het met zo'n decoratieve achter grond. De show van Fiësta viel vooral op door een grote afwisseling. Opvallend was dat de bolero het zo enorm doet: we zagen ze in vele verschillende uitvoerin gen Niet alleen vormen de kleuren blauw en zwart een belangrijk aandeel in de kollektie, voor de feestdagen geven deze echt iets "aparts". Een kreatie die man nequin Els showde, blauwe georgette, wijd vallend, met uiterst dunne bandjes in rose, oogstte-evenals een zwarte kreatie -veel succes, toch ook veel "bonte" pa tronen in de cocktailshow. Meestal zijn het juist de dameskapsels die op showavonden in het middelpunt van de belangstelling staan, nu eens kreeg het mannenhoofd de nodige be langstelling aandacht, Lord's Comer liet zien wat er zo allemaal gedaan kan wor den met het haar. De bewondering van het publiek voor de artisticiteit van Fleur 2000 bleef niet on der stoelen en banken verborgen. In vrij korte tijd werd een fraai kerststuk opge bouwd. Harry Verschuren demonstreerde een aantal filmkamera's, filmzonnen en flit sers en Polaroid óamera's (voor direkt klaar fotografie.) De belangstelling voor deze vorm van fotografie is snel groeiend en het is dan ook te begrijpen dat er veel nieuw materiaal op de markt komt op dat gebied. Indien u op 1 of meerdere lenin gen reeds 18 mnd. probleemloos ca. 250,— heeft betaald, dan krijgt u van ons, met ongeveer hetzelfde maandbedrag, een nieuwe lening van maar liefst Afl. per mndin handen ca 197 12 000 ca 24 7 ƒ15 000 ca 29 7 18 000 ca 34 7 ƒ21 000 ca 397 24 000 ca 447 27 000 ca 497 30 000 ca 547 33 000 Looptijd 96 maanden ca 247 25 000 ca 297 30 800 ca 347 35 000 ca 397 40 200 ca f 497 50 400 ca. 597 61.000 Looptijd 240 maanden (Krediet hypotheek) uw raadsman voor: piano' Middelburg.'tel. 01180-27684 Coupé (direktie auto) Mercuriusweg 25 VLISSINGEN Tel. 01184-12866 Bé Nieuwendijk 35-37 Vlissingen BURGPROMENADE 18- MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1