HELMO BOETIEK DENKSPORTMANIFESTATIE IN BRITANNIA TE VLISSINGEN i b Creatief werk voor rheuma- patienten DOE-HET-ZELF! Nieuwe muziekhandel in Middelburgse Lange Viele ffV t BIJOU f6061 Lions-actie voor jeugdwerk Leger des Heils mossel t v MEER RENTE Man Vrouw Polis de Schipper's Meubelhuis Op "jacht" naar een nieuwe tas? 6* A? '4J SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN I de nieuwste modellen I Lois-Levis enz. 79e jaargang no. 45 - woensdag 9 november 1977 ,ALEnB5"s op uw spaargeld bij de ZEEUWSE BONDSSPAARBANK Omda eve it vader en moeder n belangrijk zijn. Wij komen 'm graag bij u thuis uitleggen! de Bruyne (((((HENRY POUSSEUR))))) ZEEUWS ORKEST GEEFT VIJF CONCERTEN AGENDA HUISVROUWEN VOOR NOVEMBER OPENING VAN Meubelhuis de Schipper op donderdagmiddag 10 november om 2 uur U bent van harte welkom Havenwteg 24, b.g.g. 12678 NIEUWDORP, Telefoon 01196-12438, MIDDELBURGSE WINT PRIJS VAN BOEKVER KOPERSBOND MIDGARD Hoog krediet lage aflossing 15.000- Zeeuwse Voorschotbank Tel. 01180-28037 (5 lij nen) VOORLICHTING OVER VEILIGHEID ggV De tassenzaak van Zeeland KOOPAVOND VAN DE ZONNEBLOEM St.Nicolaasaktie in Middelburgse Langeviele. ia SHETLAND TRUIEN 24.90 r. TERLENKA *./l BROEKEN a nieuwe modellen en f j J, J kleuren69.— 59.00-69. TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a15.90 LANGE DELFT «1, MIDDELBURG. De Faam WAARIN OPGENOMEN "GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VLISSINGER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Aanstaande vrijdagavond -11 november - organiseert de Lionsclub Vlissingen in nauwe samenwerking met de dam-, schaak- en bridgebond in Zeeland een voor deze provincie unieke 'indoor- denksportdag'. De Lions dienen daarmee een tweeledig doel: niet alleen wordt een bijzondere gelegenheid geschapen voor dammers, schakers en bridgers, geza menlijke propaganda te maken voor hun sport, maar tevens wordt een goed doel gediend, het jeugdwerk van het Leger des Heils te Vlissingen. Deze activiteit van het Leger komt na melijk niet in aanmerking voor subsidie. Noch de gemeente, noch de provincie, noch het Rijk stellen gelden beschikbaar voor deze niet onbelangrijke werk zaamheid van het Leger des Heils. Alle Achter 't Hofplein 9 Middelburg Telefoon (01180) 1 52 03 inkomsten van de denksportmanifesta tie komen ten goede aan het goede doel. Voor zover er kosten aan de organisatie verbonden zijn (geweest), komen deze voor rekening van de Vlissingse Lions club. Bij de organisatie heeft men ook de me dewerking verkregen van de Zeeuwse dam-, schaak- en bridgebonden. Zo staan de dam- en bridgewedstrijden on der leiding van de Zeeuwse wedstrijd leiders schaken (Geert van Oorschot uit Vlissingen) en bridgen (M.P. van den Heuvel uit Middelburg). De Zeeuwse Dambond is vertegenwoordigd in de persoon van Arie Kammeraat uit Kou- dekerke, niet alleen voorzitter van deze bond, maar tevens Zeeuwse damkam- pioen. Zowel bij de organisatie als bij de wedstrijd is hij actief betrokken. Het dammen, schaken en bridgen zal zich afspelen in liefst vijf zalen van Bri tannia. De schakers veertig paren heb ben al ingeschreven - krijgen de be schikking over de op de eerste verdie ping gelegen Nautilusen Promenade zaal. Het dammen en schaken speelt zich af in drie zalen op de benedenver dieping. Allereerst is er een dam- en een schaaksimultaan. Deze worden gegeven door resp. Arie Kammeraat en Adrie den Hamer uit Sas van Gent (Zeeuws schaakkampioen). Zij nemen om acht uur achter de borden plaats. Op het moment, dat een tegenstander opgeeft of zijn partij in winst omzet, kan de opengevallen plaats weer door een an dere schaker of dammer worden inge nomen. Om negen uur begint een snel schaak- en sneldamwedstrijcr tussen vijftallen van Middelburg, Vlissingen en Koudekerke, een voor toeschouwers aantrekkelijk gebeuren. Dit duurt ruim een uur. (Huis)dammers en (huis)scha- kers kunnen voorts de gehele avond deelnemen aan 'vluggertjes' tegen gere nommeerde tegenstanders uit het Zeeuwse. Er wordt, zoals al gezegd, gespeeld in niet minder dan vijf zalen van Britannia, dat deze ruimten tegen sterk geredu ceerde prijs (vanwege het goede doel) beschikbaar stelt. De entree voor de avond is gesteld op 2,50 voor volwas senen en 1,- voor de jeugd. Wil men deelnemen aan één van de wedstrijden - hetzij simultaan of snelschaken en -dammen - dan is nog een kleine bij drage verschuldigd. Dat alles om een zo hoog mogelijk bedrag naar 'het goede doel' te kunnen toeschuiven. Ook wor den deze avond op papier gestelde pro blemen te koop aangeboden, die ter plekke kunnen worden opgelost. De uitslag van deze oploswedstrijden zal omstreeks elf uur bekend worden ge maakt. Voor de winnaars van de diverse wedstrijden zijn er kleine prijzen. Het ligt voorts in de bedoeling een stand in te richten met voorlichtingsmateriaal over de drie grote denksporten. Wandelkerk Middelburg. Do. 17, vr. 18 en za. 19 nov. Meer dan 15 komposities veelal nederlandse premières, ook twee nieuwe werken van Xenakis. Medewerkenden: Ned. Sax. kwartet; Frank van Koten, hobo; de slagwer kers Michel de Roo en Luuk Nagtegaal; Frances-Marie Uitti, cello; Musique Nouvelle uit Luik; Henri Pousseur; de pianisten Geoffrey Madge en Gerard Bouwhuis. Jeugd en Muziek Zeeland, Nieuwe Haven 43, Middelburg. Tel.: (01180) 12556. M.m.v. Nos-radio en het Belg.Ned. C.V. Dit najaar zal Het Zeeuws Orkest geleid worden door de nieuwe vaste dirigent de heer Louis Stotijn uit Den Haag. Hij verving in het voorjaar reeds de ziek ge worden Jan Out, die gedurende 17 jaar niet alleen het orkest heeft geleid, doch ook heeft uitgebouwd van een klein strijkorkest tot een volwaardig sympho- nie-orkest. Na ht overlijden van Jan Out op 5 juni van dit jaar is de heer Stotijn, die tevens dirigent is van het Conservatorium-or kest in Den Haag, het Philips-orkest in Eindhoven en belast is met de jaarlijkse tournee van het Nederland Studenten orkest in 1978, definitief benoemd als dirigent van Het Zeeuws Orkest. Solist bij de najaarsserie van Het Zeeuws Orkest zal zijn de Nederlandse bariton Bernhard Kruysen in "Die Lie- der eines fahrenden Gesellen" van Mahler en in "Don Quichotte Dulci- née" van Ravel. Verder staan werken van Mozart, Haydn, Pijper en de Falla op het programma, dat wordt uitge voerd op donder 17 november te Goes, op vrijdag 18 en 25 november in Mid delburg en op woensdag 23 november in Zierikzee. Bovendien wordt nog een be sloten concert georganiseerd voor de Kon. Mij. De Schelde te Vlissingen. Bernhard Kruysen Het programma van de Ned. Ver. van Huisvrouwen, Afdeling Middelburg voor de maand November ziet er als volgt uit: Donderdag 10 nov.: 20.00 uur in de Brasserie, Lange Delft 10, lezing door de heer F.H. Jilleba over "antiek, vals, na maak of echt". Entree 2,— Echtge noten en/of introducé's welkom. Dinsdag 15 november: 10.00 uur bezoek aan de Stichting Dienst Paedagogische Zorg in Zeeland, Singelstraat 9. Mevrouw M. Kat-Bellaard uit Zeist en de heer W. van As uit Geldermalsen hebben het er maar druk mee: minstens eenmaal per week geven ze demonstra ties voor het Nationaal Rheuma Fonds, Filiaal Langstr. 7, Arnemuiden, 01182-1588 Filiaal Vermetstr. 13-6 's Heer Arendskerke, 01106-1289 in verschillende bejaarden- en verzor gingstehuizen en ziekenhuizen in den lande. De heer Van As laat zien hoe een en ander in z'n werk gaat bij het hout- draaien, mevrouw Kat is expert in het z.g. "koekvergulden". Behalve de heer Van As en mevrouw Kat zijn nog vier andere duo's voor het Rheuma Fonds aan het werk. Vorige week gaven de eerste twee een demon stratie in het Bethesda - St. Jozef Zie kenhuis te Vlissingen, waarbij "onont dekte gebieden" bij de toeschouwers werden blootgelegd. De kreatieve middag ondervond veel belangstelling van de zijde van de (rheuma) patiënten. Was het bij de heer van As eigenlijk meer een toekijken, omdat per slot van rekening maar één man tegelijkertijd de draaibank kon be dienen, bij mevrouw Kat lagen de zaken enigszins anders. Daar konden de toe schouwers zelf de handen uit de mou wen steken. Zij had taai-taai en marse pein bij zich dat met behulp van suiker- verfjes, in bijna alle kleuren van de re genboog voorhanden, kon worden be schilderd. Bij deze aktiviteit kwamen soms verrassende resultaten voor de dag. "Alleszins hoopgevend" aldus mevrouw Kat, die terecht opmerkte dat velen die "een potlood kunnen vasthouden, vaak ook een penseel kunnen hanteren." Met een eenvoudig verfje kan heel wat ge daan worden. De resultaten zijn vaak veel leuker dan de mensen verwachten. "Ik heb nog regelmatig kontakt met mensen die door ons aan het schilderen zijn geslagen" aldus mevrouw Kat "de mensen die door ons aan het schilderen zijn geslagen" aldus mevrouw Kat "de mensen hebben nu echt weer een doel, bij sommigen veranderde er een wezen lijk deel van hun leven door...." De heer Van As onderschreef de mening van mevrouw Kat. Ook op zijn terrein zijn mensen aan de slag gegaan: Met een zelfgemaakte houtdraaibank liet hij de mogelijkheden zien om uit een stuk hout bijzonder mooie dingen te maken, zoals kandelaars, fruitschalen, potten etc. etc. Hij gebruikt in totaal 84 verschillende houtsoorten. De Nederlandse Boekverkopersbond organiseerde dit voorjaar onder de titel "Vrijheid-blijheid; geef een boekenbo- n" een prijsvraag ter introduktie van 24 nieuwe, feestelijke wensmapjes bij de bekende boekenbon. Vorig jaar werden er hiervan ruim 1,3 miljoen stuks bij de Nederlandse boekhandel verkocht. Een van de hoofdprijzen van de prijs vraag is nu in Zeeland gevallen. Me vrouw M. Hofman, Generaal Eisenho- werlaan te Middelburg, werd de geluk kige. De prijs bestaat uit een lang- weekeind naar Londen voor twee per sonen. De schrijver J.M.A. Biesheuvel zal vrij dagavond 11 november een lezing geven in jongerencentrum Midgard. Hij zal voorlezen uit eigen werk en vragen van het publiek beantwoorden. Biesheuvel heeft bekendheid gekregen door zijn vier verhalenbundels. "In de bovenkooi", "Slechte mensen", "Het nut van de wereld" en "De weg naar het licht". Biesheuvels verhalen gaan vaak over de schrijver zelf: zijn christelijke jeugd, zijn verblijf in een psychiatrische inrichting, zijn zeereizen. Aanvang half negen; toegang: vier gul den. Indien u op 1 of meerdere lenin gen reeds 18 mnd. probleemloos ca. 250,— heeft betaald, dan krijgt u van ons, met ongeveer hetzelfde maandbedrag, een nieuwe lening van maar liefst Afl per mnd m henden ca 197 1 2 000 ca. 247 f 1 5 000 ca f 297 18 000 ca 34 7 21 000 ca f 397 24 000 ca 447 27 000 ca. 497 30 000 ca f 547 33 000 Looptijd 96 maanden ca f 247 25 000 ca 297 30 800 ca f 347 f 35 000 ca f 397 f 40 200 ca. f 497 f 50 400 ca f 597 61 000 Looptijd 240 maanden (Krediet hypotheek) De "kwis keuk", die belangeloos be schikbaar wordt gesteld "door het veilig heidsinstituut in Amsterdam komt 11 t/ m 12 nov. naar Middelburg in "De Schakel". Openingstijden van 10 uur tot 5 uur 's middags. Gratis toegang. INKLAPBARE, VERRIJDBARE TENNISTAFEL Het is moeilijk te geloven dat deze stevige tennistafel slechts in 5 seconden kan worden opgezet of in elkaar kan worden geklapt om hem aan de kant te rollen. Ieder paar poten spreidt zich als de tafel zich opent en vouwt met een lichte handbeweging in elkaar als het blad wordt dichtgeklapt. De tafel is zodanig uitgebalanceerd dat ze gemakkelijk hanteerbaar is. Karweipostteke- ning nr. 2943 geeft u zaagschema's, werktekeningen op ware grootte en uitvoerige constructiedetails. De afmetingen van het triplex bovenblad zijn standaard. Het onderstel wordt gemaakt van een 19 mm plaat multiplex van 122 x 244 cm. U kunt de tekening bestellen door storting van 12,50 op postrekening 35.67.600 van Karweipost B.V. te Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI 29-43. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van bet door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een poppeledikantje (Fa/Vl. 1164. 7,50), een Alexander grootvader klok (Fa/Vl 1344,/ 15,-), een vogelkasteel (Fa/Vl 1314, 10,-) en een wieg voor de baby (Fa/Vl 2104, 10,-). In de Middelburgse Lange Viele zetelt sinds kort een geheel nieuwe muziek handel, genaamd "Melofesta". Deze naam is afgeleid van een samenvoeging van melodie en festival en wie er binnen loopt, zal het beamen: het is er inderdaad een muzikaal feest, niet alleen om te ho ren, maar ook om te zien. De zaak is eigendom van de heer C.A. Flipse die een medefirmant heeft ge vonden in de persoon van de heer De Vries. De officiële opening van de mu ziekhandel vond plaats op donderdag 3 november met een zeer druk bezochte receptie in het bijzonder fraaie pand dat, geheel naar eigen inzicht, door eigen mensen aan het bedrijf verbonden, werd ingericht. Er staan een groot aantal verschillende orgels opgesteld, alsmede een aantal piano's. Een gedeelte van de wand gaat schuil onder een collectie prachtige gi taren, men kan bij Melofesta ook terecht voor accordeons, luiten, blokfluiten etc. Gedurende de eerste openingsdagen bestond er al drukke belangstelling voor de zaak. Zo verwonderlijk is het overi gens niet: de heer Flipse heeft lange tijd in een Middelburgse muziekhandel ge werkt en kent zodoende veel muziek liefhebbers. Hij was al een aantal jaren van plan om voor zichzelf te beginnen, maar vond uiteindelijk pas nu een ge schikte plaats en dito pand om in te starten. Melofesta heeft behalve instrumenten ook een uitgebreide kollektie bladmu ziek in voorraad. De heer Flipse ver klaarde enorm blij te zijn met de spon tane medewerking die van alle kanten is betoond bij de totstandkoming van de zaak. Vooral de winkeliersvereniging Lange viele/Pottenmarkt heeft voor een uw raadsman voor: piano' Middelburg," tel. 01180-27684. Modecreaties uit heel Europa. Tas sen van grote klasse. Groot assorti ment leuke enveloptassen. Leren tassen vanaf 67,tot 175,In imitatieleer vanaf 27,- tot 69,— Lange Delft Middelburg 44/Segeersstraat 4a, Bij Bijou 2 ingangen: 1 Lange Delft, 2 Segeersstraat naar de speciale tassenafdeling. Waar u vakbekwaam geadviseerd wordt. HOTEL-RESTAURANT de gelegenheid voor het houden van Uw bruiloft, familiedineetje en vergaderingen. Voor elke gelegenheid gepaste zalen. Voor bruiloften, diners en feestavonden berekenen wij geen zaalhuur. Lange Delft 10, Middelburg Tel. (01180) 13490 Maandag 21 november a.s. organiseert de regio Walcheren van de "Zonne bloem" een koopavond voor zieken, in validen en bejaarden in de MIRO te Vlissingen, tussen 18.30 uur en 21.00 uur. Men kan zich tot 14 november op geven bij de volgende adressen: Voor Vlissingen: Mevr. Hoosemans. Pres. Rooseveltlaan 196, Vlissingen. tel. 01184-17318 en mevr. v.d. Berg. Gra venstraat 50, Vlissingen. tel. 01184-14177. Voor Middelburg: Mevr. v. Duin. Voorborch 60, Middelburg. tel. 01180-27527 en mevr. Rienstra. Lange- vielesingel 18a, Middelburg. tel. 01180-29718. Voor Souburg, Ritthem en de dorpen van Walcheren: Mevr. Rottier, Nagel- burgsingel 14, Souburg. warm welkom in de straat gezorgd. De heer Flipse heeft een eigen techni sche dienst opgezet en heeft een pianos temmer in dienst. "Wil je nu een zaak beginnen" zo zegt hij "dan moetje goed voor de dag komen. Wc gaan ook orgel en pianolessen geven in een soort prak- tikum systeem en later ook gitaar en blokfiuitles. Zelfs accordeonstudie is hier mogelijk. Op deze manier kunnen we mensen die bij ons een instrument komen kopen ook muzikaal een beetje begeleiden, al moet ik wel opmerken, dat de lessen overeenkomen met die van de Zeeuwse Muziekschool, zodat wan neer men dat wenst, een overstap kan maken." Vorige week zaterdag ging met veel ver toon en vertier in de Middelburgse Lan geviele en omliggende straten de St. Ni- colaasaktie van start. Zoals elk jaar het geval is, zijn alle winkeliers aangesloten bij de winkeliersvereniging Lange Viele/ Pottenmarkt, weer superaktief. Er loopt dit keer een aktie waarbij het uitgeven van gratis loten centraal staat, loten die men krijgt bij aankoop van 10,- in de deelnemende zaken. De prijzen die in de aktie te verdienen zijn. staan uitgestald bij Jakobsen Euro meubel in de Langeviele. De deelne mers zijn kenbaar aan een geel raam biljet. Het waren "Juliana" plus majorettes die het openingsgebeuren op 5 november j.l. muzikaal opluisterden. Bovendien re den in de koetsenoptocht nog een aantal Zwarte Pieten mee, bont uitgedost. Op verschillende plaatsen in de stad werd halt gehouden waarbij dan een vrolijk stuk muziek gemaakt werd op een op een wagen opgesteld orgel. De trekking ,an de loterij zal gebeuren ten overstaan van notaris A.E. d'Angre- mont op 10 december op de Potten markt. Voor de winnaars staan o.m. klaar: een kleurentelevisie, een stereo set. een bromfiets etc. De deelnemende winkeliers rekenen ook dit jaar weer op een overweldigende belangstelling voor hun winkelstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1