KINDERBOEKEN BEURS IN SCHOUWBURG De Gouwelooses leven voor en met hun draaiorgel In het kader van de kinderboekenweek BEVOLKINGS ONDERZOEK GEVONDEN VOORWERPEN VERGADERING VERKEERS- COM MISSIE I maakt' J| BAZAR LVV MIDDELBURG V erkeers-maatreüelen RAADSLEDEN GINGEN OP WERKBEZOEK De Sater is hun troetelkind Orgelfan Kosten PLANNEN VOOR "SPONTANE" GROEPEN OPEN SCHOOL POPCONCERT EARTH FIRE Woensdag 26 oktober 1977 F DORT THEATER Oc,0 IE HYPOTHEEK 2E HYPOTHEEK DICK SCHINKEL 01184-64455 I l Deze morgen om 10.00 uur werd door wethouder Hubregtse de boekenbeurs geopend, die vandaag en morgen ge houden wordt in de foyer van de Schouwburg in Middelburg. Wat is er te zien en te doen? - Op de Middelburgse basisscholen is druk gewerkt aan allerlei werk stukken zoals gedichten, verhaalt jes en tekeningen over het thema "dromen". Alle ingeleverde werk stukken zijn te zien op de beurs. - Op hel gebied van kinder- en jeugdboeken is enorm veel te koop. Bijna alle kinder- en jeugdboeken die op de Nederlandse markt ver krijgbaar zijt\. worden tentoonge steld. - De Openbare Bibliotheek is op de beurs vertegenwoordigd met een Vele Middelburgse inwoners en in woonsters vanaf 30 jaar hebben zich in de afgelopen weken laten doorlichten op eventuele afwijkingen aan de lon gen en hun urine laten onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van suiker. Er is echter een aantal perso nen die nog aan het onderzoek moeten deelnemen. Voor die mensen, alsmede voor degenen die door omstandighe den in de afgelopen weken verhinderd waren aan het onderzoek deel te ne men. zetten wij de dagen en tijden waarop het bevolkingsonderzoek in de komende dagen nog zal plaatsvinden even op een rijtje. In het Jacob Roggeveenhuis, ingang Gerbrandylaan: woensdag 26 oktober van 13.30- 16.30 uur en van 18.30 - 20.30 uur. donderdag 27 oktober van 13.30 - 16.30 uur en van 18.30 - 20.30 uur. In het wijkgebouw "De Vergulde Baars", Baarsjesstraat 42: maandag 31 oktober van 13.30- 16.30 uur en van 18.00 - 21.15 uur. dinsdag I november van 9.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur. woensdag 2 november van 9.00 - 12.00 uur. van 13.30- 16.30 uur en van 18.00 - 21.15 uur. donderdag 3 november van 9.00 - 12.00 uur. van 13.30 - 16.30 uur en van 18.00-21.15 uur. Het kan voorkomen dat men op de dag die op de oproepingskaart is vermeld niet aanwezig kan zijn. U kunt iedere morgen tussen half 9 en half 10 bellen naar het Stadhuis, telefoon 26251, toestel 131. U krijgt dan de heer L. (villissen aan de telefoon en in overleg met hem kan er een datum worden uit gezocht waarop u wel naar het bevol kingsonderzoek kan gaan. Degenen die in de afgelopen weken verhinderd waren en alsnog aan het onderzoek willen deelnemen kunnen eveneens tij dens het hierboven vermelde uur tele fonisch kontakt opnemen om een da tum vast te stellen. De kosten die aan het onderzoek verbonden zijn bedragen I 5,- stand over kinder- en jeugdboe- kcnliteratuur. - Voor informatie over Franse. Duitse en Engelse prentenboeken kan men terecht bij de kraam van boekhandel Fanoy en de Dienst Boek en Jeugd heeft een stand in gericht over prentenboeken met als thema "prenten praten". - Ook is op dc beurs een plaatsje ingeruimd als voorleeshoek. In de ze hoek zullen enkele bekende schrijvers en tekenaars van jeugd boeken aanwezig zijn. - Tijdens de beurs is er nog een aan tal andere aktiviteiten. waaronder een poppenkastdemonstratie en een "doe-hoek" voor kinderen. Deze beurs, waar zoveel te zien, te ho ren en te doen is, is een bezoek waard. Zo denken de leerkrachten en leerlin gen van de Middelburgse basisscholen er ook over. Dat blijkt wel uit het aan tal aanmeldingen die de Werkgroep Kinderboekenweek heeft ontvangen van de scholen om de beurs te komen bezoeken. Natuurlijk is dc boeken beurs niet alleen toegankelijk voor de uitgenodigde scholen. Iedereen die een kijkje wil komen nemen is van harte welkom. De openingstijden Vandaag, woensdag 26 oktober, is de boekenbeurs geopend tot 9 uur van avond. (van half zes tot zeven uur wordt er gepauzeerd). Morgen, don derdag 27 oktober, kan men op de beurs terecht van 10.00 - 17.00 uur. Ruilbeurs en Candlelightshow De aktiviteiten rondom de kinderboe kenweek worden donderdagavond besloten met een boekenruilbeurs in de foyer van de Schouwburg. De ruil- Bij de gemeentepolitie in Middelburg zijn in het tijdvak van 12 t/m 18 ok tober 1977 de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: - diverse (auto) sleutels; - 1 bankbiljet: - etui met pennen; - diverac portemonnee's met of zon der inhoud; - goudkleurige broche met stenen: - betaalpas P.T.T.: - goudkleurige slavenarmband; - groene ceintuur: - transistor-radio; - zilveren armband: - rode sjaal; - horloge met leren bandje; - blauw nylon jack; - gouden broche: - olievuldop auto; - zonnebril; - horloge; - rode sierdop. Nadere inlichtingen over deze gevon den voorwerpen kunnen worden in gewonnen bij het politiebureau, Achter de Houttuinen 10 in Middel burg, op woensdagen van 15.00- 17.00 uur en op zaterdagen van 19.00 - 20.00 uur. beurs is toegankelijk voor jongeren vanaf 12 jaar. Van 19.00 tot 20.00 uur kunnen dc jongeren onderling boeken ruilen. Om 20.00 uur begint een candlelight show. Er kan worden gedanst. Hel dansen zal regelmatig onderbroken worden door het voorlezen van ge dichten door een voord rachtskunste- nares. Dat zullen gedichten zijn die door jongeren werden gemaakt. Het is nog mogelijk om gedichten in te leve ren. Jongeren die een zelf geschreven gedicht willen laten voorlezen tijdens de show. kunnen hun gedicht (even tueel anoniem) nog tot en met mor genmiddag inleveren of in de brie venbus doen bij boekhandel Fanoy. Burgpromenade 26 of bij de Openbare Bibliotheek. Molstraat 13. De toneelgroep "De Spieghel" uit Delft zal op zaterdag 29 oktober a.s. in het Kuiperspoorttheater in Middel burg een uitvoering geven van het to neelspel "Wachten op Godot" dat is geschreven door Samuel Beckett. Dit stuk is geen thematisch stuk in dc gewone zin. Een ieder zal het stuk op zijn eigen wijze moeten ondergaan. Men zal zich geschokt kunnen voelen of ontroerd, misschien ook alleen geamuseerd of geïrriteerd, al naar zijn eigen persoonlijke instelling. Hel toneelstuk gaal over twee zwer vers. Zij zijn gebonden door een vriendschap die zijn voortbestaan dankt aan hun grote angst voor de eenzaamheid. De zwervers leven in een wereld waarin geen enkele zeker heid bestaat, behalve de zekerheid van het zich altijd vernieuwende leven in de natuur. Ze trachten de verveling te verdrijven door belachelijk gepraat. De enige reden van hun bestaan is wachten. Zij wachten op "Godot". Wie of wat "Godot" is weten zij zelf niet. Misschien is "Godot" werk. een volle maag, misschien is het de dood. misschien is het God. De zwervers blijven elke dag hopen dat "Godot" zich openbaart, zij blijven dus wach ten. De aanvang van de voorstelling is om 20.00 uur en de toegangsprijs bedraagt f 6.—C.J.P.-houders betalen 3.50. Redactie Bureau Voorlichting gemeente Middelburg Stadhuis Middelburg. Telefoon 26251, toestel 133. Het nieuwe schoolgebouw toen het nog net niet klaar was Sinds afgelopen maandag, de dag na de herfstvakantie, krijgen de leerlingen van de Stedelijk kScholcngemeenschap les in het nieuwe schoolcomplex aan de Sir Winston Churchill-laan. De Stedelijke Scholengemeenschap bestaat uit een afdeling mavo. havo. atheneum en gymnasium. De verschillende gebou wen in de stad waarin de afdelingen van de school voordien waren gehuisvest zijn ontruimd, behalve het gebouw in dc Sint Pieterstraat. In dat gebouw volgen alle brugklassers van dc Stedelijke Scholengemeenschap dc lessen. Het correspondentie-adres van alle afdelingen (dus ook van de brugklassen) is: Sir Winston Churchill-laan 8. Middelb?rg, telefoon 15851. verkeersmaatregel In verband met het gereedkomen van de Stedelijke Scholengemeenschap aan de Sir Winston Churchill-laan is met hel oog op een vlotte afwikkeling van het verkeer op de kruising Nadorstweg/Sir Winston Churchill-laan een tijdelijke verkeersmaatregel van kracht geworden. Dc verkeersmaatregel houdt in dat deze kruising voorrangskruising is geworden; liet verkeer op de Nadorstweg heeft voorrang op het verkeer dal vanaf de Sir Winston Churchill-laan komt. Deze tijdelijke verkeersmaatregel blijft van kracht tol de datum waarop burgemeester en wethouders van Middelburg een definitief besluit zullen nemen. De vaste commissie van advies en bij stand voor hel verkeer vergadert he denmiddag. woensdag 26 oktober' in de maquettekamer van het stadhuis. De vergadering begint 0111 13.30 uur en is openbaar. Dat wil zeggen dat iedere belangstellende de vergadering als toehoorder kan bijwonen. De agenda voor de vergadering luidt 'als volgt: 1Opening 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 30 augustus 1977. 3. Mededelingen en ingekomen stuk ken 4. Mol- en Koepoortstraal 5. Nota Woonerven - reakties hierop. 6. Verkeerssituatie Nadorslweg/Sir Winston Churchill-laan. 7. Vcrgaderduur en vergaderfrekwen- tie. g f5'"' UUr /.eland 9. Vaststellen volgende vergaderda tum. Op woensdag 2 november wordt in Dienstencentrum 't Schuttershof te Middelburg weer een handwerkba- zaar van de afd. Middelburg van de U.V.V.gehouden. Ilier worden werkstukken verkocht die vervaardigd zijn door de bejaar- dcnhandwerkclubs van hel Bastion en 't Schuttershof. Een uitstekende gele genheid 0111 alvast een paar originele St. Nicolaascadcaux te vinden. Dc bazaar wordt gehouden van 11.00 lot 16.00 uur. Door Burgemeester en wethouders van Middelburg zijn de volgende ver keersmaatregel e n ge n o m e 11 Sint Janstraat - vanaf de kaai mag alle verkeer de Sint Janstraat inrijden, behalve voertuigen die met inbegrip van de lading langer zijn dan zes meter. Men moet dan automatisch de Zus terstraat inrijden omdat - halverwege de Sint Janstraat een "verboden in te rijden"-bord is ge plaatst. Dit verbod geldt niet voor fietsers en bromfietsers; voor hen is het dus wel toegestaan verder te rij den. Ook bedienend verkeer mag (tot 12.00 uur) in de richting van de Lange Delft-promenade rijden. - alleen voor fietsers en bromfietsers is het toegestaan de Sint Janstraat in te rijden vanaf de Lange Delft-prome nade. Sint Jorisstraat Het is verboden de Sint Jorisstraat in de richting van de Wagenaarstraat in te rijden, behalve voor fietsers en bromfietsers. Bachtensteene In de richting van de Lange Noord- straat is de Bachtensteene gesloten voor alle verkeer behalve voor fietsers en bromfietsers. Lange Delft - omdat de Lange Delft is omgevormd tot promenade is deze in beide rich tingen gesloten voor alle verkeer. - bedienend verkeer mag tot 12.00 uur de Lange Delft-promenade berijden vanaf de Markt. Markt - het gedeelte van de Markt tussen de Lange Noordstraat en de Lange Delft-promenade is in beide richtin gen gesloten voor alle verkeer, met uitzondering van fietsers, bromfiet sers en bedienend verkeer. - dit verbod geldt niet voor de dag waarop de weekmarkt wordt gehou den. donderdag dus. - de noordelijke rijbaan van de Markt, dat is het stukje dat ligt aan de voor zijde van hel Stadhuis, is behalve voor fietsers en bromfietsers geslo ten voor alle verkeer. y Damplein Hel gedeelte Damplein dat ligt tussen de Korte Delft en de Sint Pieterstraat is in de richting van de Spanjaard- straat gesloten voor alle verkeer, be halve voor fietsers en bromfietsers. Gravenstraat - inde Gravenstraat is het gedeelte dat ligt tussen dc toegang van perceel nr 7 en perceel nr. II aangewezen als laad- en loshaven. van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 18.00 uur. - het parkeren is verboden in het ge deelte van dc Gravenstraat dat ligt tussen perceel nr. 4 en de Zuster straat. Er is daar een gele streep aangebracht. Bclliiikstraat Bclliiikplein Het Bellinkplein en het gedeelte van dc Bcllinkslraat. gelegen tussen de Rouaansekaai en perceel nr. 11 zijn aangeduid als woonerf. 'Legen de hierboven vermelde besluiten kan iedere belanghebbende tol 18 no vember a.s. beroep instellen bij de Kroon. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Kommissaris van de Koningin in Zeeland te Middelburg. Wanneer er geen volledig een richtingverkeer is. dat is b.v. hel geval als fietsers en bromfietsers wel in beide richtingen mogen rijden, en het autoverkeer maar in één richting mag rijden, dan is het verboden aan de linkerzijde van de weg te parkeren, gezien vanuit de voor alle verkeer toe gestane rijrichting. De gemeenteraadsleden van Middel burg zijn "Op stap" geweest en wel 0111 zich te oriënteren over een aantal projeklen die in 1978 uitgevoerd of afgerond zullen worden. Het gezinss portpark in Dauwendacle werd het eerst bezocht. Daar werd het reeds aangelegde honkbal- en rugbvvcld bezichtigd. In 1978 zal het sportcom plex waarschijnlijk worden voltooid. De volgende halteplaats was Ge meentebedrijven aan de Dam waarde ijkinrichliiig werd hekeken. Van- daaruit ging men naar het terrein van Gemeentebedrijven aan het Molen water. Daarna werd gestopt bij de Sporthal aan de Nassaulaan. Via dö sportvelden wandelden de raadsleden vervolgens naar de velden aan de Na dorstweg. Daar werd gesproken over de werkplaats van het sportpark die aan vernieuwing toe is. Ook kregen dc raadsleden een toelichting op de wens om een sintclbaan aan te leggen, 's Middags vertrokken dc leden van de raad naar het plan Brceweg. De Bree- weg zal namelijk een verbindingsweg worden tussen de Laan der Verenigde Naties en de Kruisweg. Vervolgens ging het gezelschap naar het politiebureau, waar men de plan nen uiteengezet kreeg over de uitbrei ding van de brandweerkazerne (o.a. een nieuwe verdieping boven de hui dige brandweerkazerne), de bouw van een noodbestuurspost voor de ge meentelijke civiele verdediging en de bouw van een politiegarage. Boven dien is er bij de politic behoefte aan een nieuwe modernere meldkamer. Tenslotte werd nog een bezoek ge bracht aan een tweetal scholen: de "Admiraalscliool" en de "Sandenbur- ch". Laatstgenoemde school is ver bouwd en aangepast aan de huidige eisen op onderwijsgebied. Met de ver bouwing van de "Admiraalscliool'' zal binnenkort een begin worden ge maakt. I Een zonnige herfstmiddag in Middel burg. Ilotseling glijdt er - zomaar onge merkt - een melodietje door de Lange Delft, een draaiorgelwijsje. Op het eind van de promenade staat het draaiorgel "Sater", sinds jaar en dag vertrouwd in het Middelburgse straatbeeld. Evenals trouwens de heer en mevrouw Gouwe loos die het orgel in bc-zit Onmiddellijk duiken de beelden uit het - overigens nog niet zo ver - verleden op: Mientje van "l Urgel. Je betaalde een leuk bedrag en prompt verscheen het draaiorgel voor een schoolgebouw waar het ondanks protesten van het lesgevend personeel, dapper doordraaide Het orgel De Sater, ook wel bekend als 't orgel van Pluymers, ziet er prachtig uit, de heer en mevrouw Gouweloos hebben letterlijk kosten noch moeite gespaard om het orgel in prima staat te krijgen en nu ook in prima staat te houden. Tot vermaak van de hele Middelnmvburgse bevolking, terwijl ook vele duizenden toeristen elk seizoen weer hun bewon derende blikken over de orgelfacade la ten glijden. Je hoort nogal eens dat het uitsluitend Amsterdam is dat bekend zou staan op het gebied van de draaiorgels. Toch vinden we er in den lande nog heel wat. Vaak zijn het stichtingen die een orgel spelend en draaiend houden, er zijn heel wat van die vriendenkringen in den lande, terwijl er ook een blad De Kring wordt uitgegeven. Niet alleen in Neder land maar ook buiten onze grenzen zijn draaiorgels en pierementen goed be kend. In België vindt men vele dansge legenheden die een groot orgel hebben staan en ook achter het IJzeren Gordijn zijn heel wat landen waar een draaiorgel populariteit geniet, bv in Praag. Vooral meneer Gouweloos is een echte orgelfan - alhoewel mevrouw niet voor 'm onderdoet - eigenlijk al van kinds been af. Al heel jong was hij bijna in elk vrij uur op weg met één of andere or geldraaier. Lange lijd was hij met een paar andere orgelliefhebbers aktief in Briellc. "Man dat was nog eens een tijd" vertelt hij glunderend "je was dan echt een daggie uit. De mensen daar kenden je erg goed en er was altijd wel iets te halen: zoals b.v. bij de slager waar het steevast was: een slokje, een stuk worst en een gulden. Het leuke was bovendien nog dat dat een écht orgel was, dat wil zeggen: met de hand draaien. In de winter valt dal echter niet mee: het kan dan gemeen koud zijn en je bent blij als de mensen je binnen roepen voor een bakje leut". Maar alle verkleumingen ten spijt heeft de orgelliefde het hart van de Gouwe looses steeds kunnen verwarmen en ze zijn dan ook steeds weer paraat, met hun orgel. Het feil dal ze konstant met De Sater.onderweg zijn leidt natuurlijk tot vele "konfrontaties" met het publiek dal zeker in de zomermaanden de Zeeuwse hoofdstad in drommen bezoekt: "In hét begin zag ik me wel staan hoor met zo'n bakkie" vertelt mevrouw Gouweloos, "maar dat gevoel ging snel over. De reakties van de mensen zijn over 't alge meen zo aardig, soms krijg ik wel eens een komplimenije van deze of gene. Een poos geleden kwam er een klein jongetje met een stuiver aandragen, misschien een belachelijk bedrag voor een groot mens: maar voor dat kind een hele som. Kijk. zoiets doetje wat. Het gebeurt ook wel eens dat kinderen een tekening of zo komen brengen, of soms een snoepje. Voor ons is het vooral het gebaar dat zo belangrijk is: je wordt dus duidelijk ge waardeerd. Er zijn ook wel eens wat minder leuke reakties, zoals die van die man die me, haast sissend toevoegde: An 7.0'n satansding geef ik niks....". Tja wat moetje...?" Dc exploitatie van een draaiorgel brengt stiekumweg aardig wat kosten met zich mee: denk alleen maar eens aan de or gelboeken die aangeschaft dienen te HET VORMINGSWERK JONG VOLWASSENEN V..I.V. BEGINT OP WALCHEREN MEI "SPONTANE" GROEPEN OPEN SCHOOLM, waarvoor mensen tussen de 17 en 30 jaar zich kunnen inschrijven. Deze zomer beginnen radio en t.v. informaties te ge ven over de Open School en vanaf sep tember met de uitzendingen "Open School". Deze uitzendingen zijn bestemd voor de 1550 deelnemers aan de "officiële'1 proefprojecten, die in 14 plaatsen en streken van ons land werden opgezet. Naast deze "officiële" groepen heeft de minister van onderwijs toegestaan dat ook "spontane" groepen starten. Het aantal deelnemers per groep moet rond de 15 liggen en zij zullen niet (veel) meer opleiding gehad mogen hebben gehad dan lagere school. Elke groep zal beschikken over deskun dige begeleiding. De groep komt bij voorkeur 2 maal per week 3 uur bijeen. Dan kan zij ge 1 ijkop werken en gebruik maken van wat de Open School via ra dio en t.v. behandelt. Het totale programma strekt zich uil worden om hel repertoire op peil te houden. Het maken van die boeken is een handwerk dat enorm duur betaald moet worden. Er zijn nog maar enkele mensen in het land die dat kunnen en die zitten dan ook zo ontzettend vol met opdrachten, dat een bestelling vaak maanden lang blijft liggen. De "noteur- s" zoals de boekmakers genoemd wor den. brengen een melodie over op een band die door het orgel loopt, een soort ponsband met gaten erin. Gelukkig is de heer Gouweloos iemand die dat zelf kan en op die manier vele honderden gul dens weet uit te sparen. Het is beslist geen gering karwei als je bedenkt dat voor 3 minuten orgelspel elf meter band nodig is! De heer Gouweloos is ook goed thuis in het inwendige van het draaiorgel De Sater. Hij is machinist geweest en dus staal hij op het monteursgebied zijn mannetje. Gelukkig maar. want ook de kosten van onderhoud van een draaior gel liegen er niet om. zeker niet als je "in handen valt" van orgelbouwers en - re staurateurs. Mevrouw Gouweloos heeft het orgelfront vorm en kleur gegeven, bedreven als ze is met penseel en verf. Ze heeft er een bijzonder smaakvol ge heel van gemaakt, kleur is immers ken merkend voor een draaiorgel. Samen hopen de heer en mevrouw Gou weloos nog heel wat jaren voor liet broodnodige vertier in de Middelburgse straten te kunnen zorgen. De Kring van Draaiorgelvrienden, waar ook zij deel van uitmaken, is overigens aktief om volgend jaar in Vlissingen een groots draaiorgel evenement te organiseren. Rente v/a 8.IN. IN afsluitprovi- sie. 2 jaar vast. Bij 5 jaar vast is de rente: 8.25N of8.5N. 120 maanden 10.000 142 15.000 204 25.000 333 30.000 j' 400 40.000 534 Op 180 maanden 10.0(H) J' III. 20.000 'f 209. 30.000 J' 304. 40,(H)0 J' 400 50.000 I' 507. Aanvr. kosteloos-vrij besteding geld. Tusscnl. en hogere bedr. mogelijk Bel. bcinidd. financ. ass-kantoor Paspoortstraat 14-16 Oost-Souburg over twee jaar. elk van 30 a 40 weken. Er wordt gewerkt aan de hand van belang- stcllings-lhema's die elke 6 a 8 weken wisselen. Elk thema wordt ingeleid met een do cumentaire via de televisie. De deelne mers beschikken elk over een boek. dat suggesties geeft hoe en wat je aan de hand van het thema zou kunnen doen. De groep maakt dan zelf haar program ma. Aan dc hand van de keuzemogelijkhe den uit het boek worden deelgroepjes gevormd, die elk een bepaalde uitwer king aan het thema geven. Zo b.v. bij het thema "wonen", "huren of kopen?", "woninginrichting", "een eigen plek voor iedereen". In de deel groepjes gaat men dan aan het beraad slagen. informatie inwinnen over de ei gen woonomgeving enz. Daarbij blijkt van -zelfwaar de deelnemers verder op in willen gaan. Kosten voor de deelnemers zijn J' 3.50 per bijeenkomst van 3 uur Een sponta ne groep kan elk moment starten:, want elke 6 a 8 weken wordt er weer een nieuw onderwerp op de televisie aan gesneden. Het is de bedoeling van de V.J.V. op Walcheren om medio januari 1978 te starten. Aanmeldingen kan vanaf heden: Verk. Quakkelaarstraat 11. Vlissingen. tel. 01184-17819. b.g.g. 01180-28SO4 Vrijdag 28 oktober verzorgt de pop groep "Earth and Lire" een concert 111 de sporthal van dc Zeevaartschool te Vlis singen. In het voorprogramma treedt dc groep "Neighbour" op. Aanvang 8 uur. Kaartverkoop; Bachtenkomme 111 voor verkoop J' 7,50. aan de zaal J' 9.-.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1977 | | pagina 5