HELMO BOETIEK DOE-HET-ZELF! Cursus in de Kuiperspoort Leren 'spelen' met video-recorder nu ook in Zeeland mogelijk J I Luchtvaarttentoonstelling in Schouwburg BIJOU X B. MIDAVAINE Gezellig winkelen met een vlotte boodschappentas Man Vrouw Polis BAN KG I R(REKSN IN G ZEEUWSE BONDSSPAARBANK EXPOSITIE BELGISCH POPPENTHEATER IN MIDDELBURG-ZUID VOORLICHTING OVER VEILIGHEID NIRIA-LEDEN BEZOCHTEN R.S.V. GIETERLI LANGEVIELE- BUITENBRUG Wij komen 'm graag bij u thuis uitleggen! Informatiedagen over 'Vechtvaardigheid in de wereld" 79e jaargang no. 43 - woensdag 26 oktober 1977 uw salaris via ccn bankgirorekening bij de Mogelijkheden -foot^afe- Goed voor modegevoelige voeten 89.95 HOTEL-RESTAURANT 1 de Bruyne Gas- en Loodgieter&edryf CV- INSTALLATIE en zelf bouwpakketten WASTAFEL OP ZUIL TIJDELIJK 259, TOILETKAST TIJDELIJK 119,- DIEPVRIESKIST TIJDELIJK 699,- VOGELKASTEEL (waarin uw geld veilig is) Bijou heeft een enorme collectie praktische bood schappentassen met veel ruimte voor boodschap pen en met afgesloten vakken voor het veilig op bergen van uw portemonnee Leuke vlotte modellen in verschillende kleuren. Vanaf enz. tot 45,— De tassenzaak van Zeeland detujce-in~cen kijk ke/bfil De Faam W AA RIN OPGI.NOM EN "G ROOT WALG H EREN" IN COMBINATIE MEI Dl I.ISSINGER HL IS-AAN-HUIS OP GEHEEL WALCHEREN SHETLAND TRUIEN 24.90 TERLENKA BROEKEN nieuwe modellen en kleuren69.— SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-69. TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a15.90 LANGE DELFT 61, MIDDELBURG. Video, dat is weer eens wat anders dan anders. Wat kun je er eigenlijk mee doen? De meesten rtïensen weten niet beter of video wordt gebruikt in profes sionele TV studios om allerlei dingen op te nemen zodat die later weer kunnen worden vertoond. Dat is wel waar, maar er zijn ook nog heel wat andere kanten aan deze nieuwe loot aan de TV-boom. Nog niet zo heel lang geleden hebben verschillende maatschappijen de video recorders in produktie genomen. Met behulp daarvan kan men een TV pro gramma opnemen, terwijl men er niet is of desgewenst een programma van het andere net, terwijl men op het ene kijkt. Summum van luxe is om een Video ka mera te hebben bij de recorder, zodat eigen programma's kunnen worden op genomen. Dat opnemen van een video programma is nu niet iets. dat zó maar zonder meer kan. Het kan natuurlijk wèl, maar leuker is om niet zo maaar lukraak wat aan te filmen, doch om een zekere lijn in het programma te brengen. Ondanks het feit, dat niet iedereen een optima forma regisseur of regisseuse is. Het leuke van video is, dat men alles wat men opneemt meteen kan bekijken op een monitor, bij film duurt het altijd een poos omdat een film naar een ontwikkelcentrale moet. Bovendien is het voordeel van een vi deoband dat deze kan worden schoon- gewisr. een film neem je op en wat erop staat, blijft. Het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming geeft op zaterdagmorgen een cursus Video onder leiding van cineast Jaap Wolterbeek. Daar wordt men dan attent gemaakt op de verschillende kneepjes in het vak, zowel technisch al theoretisch. Sinds kort beschikt het Zeeuws Instituut voor Kunstzinige Vor ming over een viertal komplete draag bare video sets. Het is de bedoeling, dat de cursisten niet zozeer een echte tech nische opleiding krijgen, maar meer geïnstrueerd worden in een kreatief ge bruik van de sets. Uiteraard is een draagbare set daarbij van het grootste belang, omdat men daar letterlijk en fi guurlijk alle kanten mee op kan. De cursisten gaan dan ook met de appara tuur naar buiten om daar allerlei pro gramma's te maken. Behalve vier ka mera's (zwart wit, want kleur kamera's zijn niet te betalen) zijn er in de Kui perspoort een viertal recorders, 2 moni toren plus 3 kleinere monitoren, de zo genaamde regie monitoren. Verder kunnen de cursisten beschikken over een geluidsmixer, een montage tafel, sound-dubbing 6etc. Het is de bedoeling dat ook Zeeuwse kunstenaars de installatie ter beschik king krijgen,. Het medium video is op het ogenblik erg in trek bij kunstenaars. Ook het gebruik van de installatie bij de cursus dramatische expressie biedt vele mogelijkheneden. De cusisten kunnen dan meteen zien wat ze doen. de hou dingen die ze aangenomen hebben etc. Wie zin heeft om de cursus video te vol gen kan terterecht op zaterdagmorgen in de Kuiperspoort. De kosten voor de cursus bedragen 12,— per maand. Aanmelden kan men zich bij het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vórming, tel. 01180 - 28095. De cursus is 's mor gens van 10.00 - 12.00 uur. Uiteraard is aanschaf van dergelijke ap paratuur een kostbare zaak. De heer M. van de Boezem, directeur van het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming is dan ook erg blij dat een gedeelte van de kosten worden gedragen door een ge deelte uit de Zeeuwse opbrengst van de Anjercollekte via het Anjerfonds, n.l. een bedrag van 5000,— Code 777 FF leest Donkerbruin calfs BURGPROMENADE 18 - MIDDELBURG do gelegenheid voor hel houden van Uw bruiloft, familiedineeljc en vergaderingen. Voor elke gelegenheid gepaste zalen. Voor bruiloften, diners en feestavonden berekenen wij geen zaalhuur. Lange Deltt 10, Middelburg Tel. (01180) 13490 Tot en met 10 november wordt in het Zeeuws Kunstenaarscentrum aan de Lange Noordstraat te Middelburg een expositie "Sieraden en Objecten" ge houden. Aan de expositie werken mee: Irene Bakker, Onno Boekhoudt, Ma rijke Cieraad, Gerard Cieraad, Paul Derrez, Tasha Dooyer. Peter de- Wit, Cees Mulder. Albert Olthof, Ruud Pe ters. Erna Anema, Birgit Laken, Petra Spigt en Marietta Veldhuizen. De expo sitie is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur en op woensdag bovendien van 19.30 tot 21.30 uur. In het Molentheater achter de Staten- laan in Middelhurg-Zuid zal zaterdag 29 oktober a.s., onder auspiciën van het poppentheater "Parcival", voorheen Kartoen uit Nieuw en St. Joosland, een Belgisch poppentheater optreden. Het is het poppentheater"Tijl Ui lenspiegel" uil Brugge. Dit theater is gegroeid uit een jeugdig initiatief van haar artistiek leider. Piet Hindervekx. Door het poppenspel geobsedeerd gaf hij reeds in 1956 vertoningen. Zijn pop pentheater evolueerde, er kwam be- langstelling van builena?, zodat regel matig vertoningen voor het publiek werden gegeven. Op I januari 1965. na negen jaar praktisch alléén de poppen te hebben bediend, stelde hij een speel- ploeg samen. Nu kreeg zijn theater pas goed karakter. Heel wat vertoningen in het Vlaamse land brachten de kinderen onder de betovering van een waarlijk sprookjesachtige poppenwereld. Drie jaar na hun formatie behaalde de groep op een internationaal poppenspelfesti- vul de vierde plaats en werd daar tevens gerangschikt als de tweede onder de Belgische poppentheaters. Vanaf het speelseizoen 1968 speelt het theater on der auspiciën van het provinciaal gou vernement van West-.Vlaanderen. Piet Hinderyckx laat sinds enkele jaren in zijn vast theater aan de Langestraat te Brugge in zijn spelen een hele serie Brugse folk lore types herleven in een prachtig Brugs dekor. Tevens werkt hij zoekend verder, met eigen produkties. in eigen vormen, met eigentijdse middelen, volgens hedendaagse normen. Een voorbeeld hiervan was zijn spel voor volwassenen: "Thyestes" van Hugo Claus. In het Molentheater zal hij spelen in de toekomst: "De vrek" van Molière. Met stangpoppen zal worden opgevoerd "De vreemde breiwol", een spel voor kinderen. Aanvang: half drie en half vijf. Poppentheater Kartoen heelt liaar naam gewijzigd. Voortaan heet dit pop pentheater naar de hoofdpersoon uit haar op handen zijnde, avondvullende volwassenenstuk: Poppentheater Parci val. De reden hiervoor moet men zoeken in een struktuurwijziging. De manier en niveau van spelen blijft ongewijzigd. Bij Parcival kunt u ook reserveren. Veel mensen combineren nl. een verjaar dagsfeestje mv'i een bezoek aan het Mo- leniheater. Tel.: 01182 - 1832. Op verzoek van het ministerie van Bin nenlandse Zaken, houdt de Nederlandse Vrouwenraad zich thans bezig de Neder landse bevolking meer veiligheidsbewust te maken. Daartoe is er landelijk een "Commissie Veiligheid" opgericht. De Provinciale Vrouwenraad van Zeeland heeft hier di rect op ingehaakt; sinds dit jaar is er een "Commissie Veiligheid Zeeland", die tot nu toe veel voorbeidend werk heeft ge daan. De Nederlandse ingenieursvereniging NIRIA. afdeling Noord- en Midden- Zeeland was dezer dagen te gast bij de kort geleden geopende nieuwe ijzergie terij van het RSV-concern te Middel burg. Een 50-tal belangstellenden, waaronder een 10-tal H.T.S.-studenten, werden welkom geheten door de heer K. Rein- ders, die tevens een inleiding hield over het ontstaan van deze gieterij. Bouwkundige en produktie-lechnische aspekten van deze nieuwe gieterij wer den toegelicht door resp. de heren J. C. Dentz en J. Melkert. Hierna werd een rondleiding gemaakt door de gieterij met als hoogtepunt hel voor velen spectaculaire gebeuren van vloeibaar ijzer dat in vormen gegoten wordt ten behoeve van belangrijke ma chine-onderdelen. Mede dankzij de voortreffelijke uitleg van genoemde heren werd het een zeer geslaagde, en speciaal voor de aanwezi ge H.T.S.-studenten leerzame middag. Naar aanleiding van het commentaar in de gemeentelijke rubriek "Onder het oog van de Lange Jan" in 'De Faam' van 28 september wil ik graag nog wat op merken. Natuurlijk hebben de heren gelijk, ik heb het zo maar in het voor bijgaan bekeken en dacht dat voetpad kan best smaller worden, maar dan ko men de voetgangers en moeders en va ders met kinderwagens weer in gevaar. Maar wachten en opstappen tussen de auto's raad ik voor oudere mensen toch niet aan. Dat is goed voor de jeugd, die halve akrobaten zijn, maar als je ouder bent. kun je niet zo vlug meer op de fiets komen, en dan is het gevaarlijk. Nee, ik weet wel een oplossing, maar dat kost geld. doch een mensenleven is toch meer waard. Laat ze aan weerszijden van de brug een voetpad maken, zoals bij Souburg aan de brug over het kanaal door Walcheren. Wat nu een voetpad is, zou dan als fietspad gebruikt kunnen worden. Aan weerszijden blijft er dan een behoorlijke breedte over voor de auto's. Ik hoop. dat ze dat bij het college van Burgemeester en Wethouders en in de vergadering van de Gemeenteraad spoedig zullen bespreken en - wat nog veel meer van gelang is - spoedig in uit voering zullen brengen. C. Sinke, Baarsjesstraat 15, Middelburg. Deze maand start de commissie haar daadwerkelijke werkzaamheden in de provincie. De vrouwenorganisaties, bejaardenhui zen. bejaarden bonden zijn hiervan op de hoogte gebracht. Verscheidenen hebben reeds om voor lichting gevraagd. Eveneens heeft de commissie tot taak de organisaties op de hoogte te brengen en vooral te interes seren voor het Rampenplan. In novem ber zal er in de provincie, in het kader van deze actie, een "Kwiskeuken" ron dreizen. Een volledig ingerichte keuken waarbij via kwisvragen getoetst kan worden of men veilig genoeg denkt en handelt. Deze "keuken" wordt belangeloos door het Veiligheidsinstituut uit Amsterdam ter beschikking gesteld, naar Zeeland gebracht en van stad tot stad gereden en steeds weer opgebouwd. De "keuken" komt van 11 t/m 12 nov. in Middelburg- "De Schakel". Vooral voor scholieren van klein tot groot is hel interessant hier naartoe te gaan. Inlichtingen van de Commissie Veilig heid zijn te verkrijgen bij Mw. de Rijke-Wattel. Koninginnelaan 44, Mid delburg. b ASSURANTIEKANTOOR Achter 't Hofplein 9 Middelburg Telefoon (01180) 1 52 03 in kleur. kompleet met mengkraan en sifon van 421.65 Allibert met verlichting. 3 deurs met 2 schuifladen van 199.- Esta 310 Itr. van 869.- „DOE-HET-ZELVERS" kunnen bty ons terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 Bouw dit mooie vogclkasteel om een kolonie huiszwaluwen in uw tuin te krijgen. Recente studies hebben aangetoond dat zwaluwen dagelijks een gebied zuiveren van duizenden muggen en andere insecten. Ï3it nestkasteel met zijn 9 nestkastjes zal zeker een in het oog springend sieraad voor uw tuin zijn. Het wordt gemaakt van 6 mm dik triplex en bevestigd op een in hoogte verstelbare paal waardoor u er gemakkelijk bij kunt. De afmetingen zijn ca. 67 x 67 cm x 84 cm hoog. Bestel tekening nr, 1314 voor uitvoerige details en werktekeningen op ware grootte. U kunt de tekening bestellen door storting van 10,- op postrekening 35.67.600 van Karweipost BV te Amstelveen, onder vermelding van Fa/Vl. 1314. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m. een decoratieve klok met slinger (Fa/Vl. i339. j" 10. een klassiek bureau (Fa/Vl. 1307, 10. een •poppeledikantje (Fa/Vl. 1164, 7,50) en Alexander Grr nvaders klok (La/ VI. 1344. 15.- Zaterdag 5 en zondag 6 november a.s. zal de Middel& burgse Schouwburg geheel in het teken van de luchtvaart staan. De sinds een jaar in Middelburg woonachti ge luchtvaartjournalist Peter Boelling heeft namelijk voor die dagen de ten toonstelling "In de lucht" georganiseerd, die geheel in het teken van de luchtvaart staat. Boelling heeft hiervoor de medewerking verkregen van verschillende verenigin gen en instanties op het gebied van de luchtvaart en van verzamelaars op dat terrein. Zelf ook een groot verzamelaar over alles wat met de luchten ruimte vaart te móken heeft, deed Boelling een zeer grote hoeveelheid foto's kaarten, postzegels, tekeningen enz. bijeenbren gen, die op deze tentoonstelling te zien zullen zijn. Voor de verzamelaars op het gebied van de luchtvaart zal er ook ge legenheid tot ruilen bestaan. Verder worden drie zweeftoestellen van de vliegclub Midden-Zeeland en mo delvliegtuigen van de modelvliegtui genclub Walcheren en de modelbouw club Z.Vlaanderen tentoongesteld. Rui me aandacht krijgt ook de F-16 met fo to's. modellen, emblemen, stickers enz., terwijl de tentoonstelling ook nog zal worden opgeluisterd met schilderijen Op de foto: schilder stukken Peeters een van Lange Delft 44/Segeersstraat 4a, Middelburg Donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober organiseren Amnesty Interna tional, Terre des Hommes en het Info centrum informatiedagen in Middelburg, waarop men zich zal bezinnen op het thema "rechtvaardigheid in de wereld", waar deze drie organisaties, ieder op haar eigen manier, aan werken. Ingegaan wordt op de vanzelfsprekend heid van al onze rechten, zoals recht op voedsel, onderwijs, kleding, onderdak, medische zorg, vrije meningsuiting enz. De vraag wordt dan gesteld of het rechtvaardig is ons alleen te bekomme ren om ons eigen hachje., of betekent rechtvaardigheid ook dat we rekening moeten houden met hel recht van iedereen, van alle mensen? iedereen is van harte welkom op het In focentrum. Dam 47. Middelburg, op donderdag- en vrijdagmiddag van 14-17 uur. op zaterdag van 10-17 uur en op vrijdagavond vanaf 19.30 uur. Op deze avond kan men films en dias bekijken terwijl voorts de zanger van hel Zeeuwse lied. Engel Reinhout. op het thema zal inspelen. De toegang is gralis. van de Schoondijkenaar Nicolaas Maria Peeters, die zich toelegt op het schilde ren van militaire vliegtuigen. De F-16 Fanclub zal bovendien zaterdaganond nog ccn voorstelling van luchtvaartfilms verzorgen, die overigens overdag ook te zien zullen zijn met een daglicht-pro jector. Een praktische en mooie kombmalie van beide mogelijkheden Wi| zullen u er graag meer over veriellen

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1977 | | pagina 1