likt HET DUMPPALEIS luiers TPQC Boomsma beeren burger y Kiwie fruit WW!SSSS®8*^! Saté rooster 2^ lagere runder lappen Sinaasappelen roliade^M?® ^3?5 Soepvlees^ 090 10 Miro's in Nederland HET DUMPPALEIS jgi >4®. Bouwmaterialenhandel Boone werd vernieuwd Vrouwenkafee Vlissingen WALK INN-SOOS "NIEUWE STIJL" VAN START OPEN DAG REFORM ATORISC1 VORMINGS INSTITUUT Festival rond wintervakantie in Middelburg Woensdag 12 oktober 1977 VF Sosktehietï.. M ^yr 'rik-smqMns JftMifv. h'h W daar moet U zijn voor groot en klein JEANS -JACKETS SHIRTS-TRUIEN SWEATERS Markt 17 Middelburg tel. 01180-15673 "Milieu en Inrichtinghoudt "open dag ^SSnwiSm I -s^i KÊREl Pö ^jongeiene^ SSss# N x> Beek, Makado Beek, 01402 - 39 44 Maastricht, center Brusselse Poort, 043 - 3 48 20 Nijmegen, St Jacobslaan 61,080 - 55 84 22 Vlissingen, Gildeweg 6,01184 - 1 74 14 Purmerend, Burg. D. Kooimanweg 16,02990 - 2 73 51 Leeuwarden, Tynjedijk 76,05100 - 3 9615 zutphen, Polsbroek, 05750- 1 11 22 Heerhugowaard, Middenwaard 2-4,02207 - 1 82 66 Assen, Neptunusplein 1,05920-149 22 Enschede, Gronausestraat/ Noordesmarkerrondweg, 053 - 32 01 55 771012H |e Vrijdag 7 oktober werd bij Bouwmate rialenhandel Boone in Middelburg een splinternieuwe toonzaal in gebruik ge nomen. De Middelburgse wethouder W.P.J. Baars verrichtte de officiële ope ning. De nieuwe inrichting van de toon zaal kon worden gerealiseerd door de aankoop van een tussenliggend pand van twee panden van de bouwmaterialenhan del. Met vereende krachten is gewerkt om de toonzaal zo mooi mogelijk te ma ken en getuige de vele positieve reacties en enthousiaste uitlatingen van de re ceptie-bezoekers. is men daar beslist in geslaagd. Ook de heer Baars stak zijn bewondering voor de aktiviteiten van Bouwmaterialenhandel Boone niet on der stoelen of banken. Op zich is cr aan de ruimten weinig ver anderd: de veranderingen bleven hoofdzakelijk beperkt tot een kompleie herinrichting van de toonzaal. Nieuw is wel de ruimte in het pasverworven pandje. In eerste instantie valt de open informatiebalie op. die midden in de te gelafdeling is gevestigd. Er zijn ca. 300 soorten tegels te bezichtigen, onderge bracht in een soort laden-systeem, zodat de vloertegels in grotere oppervlakten kunnen worden bekeken. De wand te gels zijn op uitneembare borden gezet, zodat een paneel door de gehele zaak kan worden meegenomen, hetgeen erg gemakkelijk is voor het bepalen van bijpassende kleuren voor vloeren, mu ren etc. Opmerkelijk is ook de afdeling, die men betreedt middels een klein trapje: daar liggen, vaak in gemetselde vorm. bak stenen in vele soorteri en uitvoeringen. Een succes blijkt de cellulaire baksteen te zijn die doorzijn lichtgewicht en grote sterkte/draagkracht zeer konkurrerënd is tegen over de kalksteen. Ook in vloerkonstruktie materiaal heeft Boone belangrijk materiaal dat zeer eenvoudig te verwerken is. Dakdekkingen, afvoer pijpen. schoorsteenmateriaal staal ook bij deze afdeling in vele uitvoeringen. De kcukcnafdeling is er een van for maat. In de kelder staan vele keuke nuitvoeringen. in hout. de een noq lu xueuzer dan de ander. Een werkelijk prachtig exemplaar is ingericht in de toonzaal in hel nieuwe pand. Ook daar achter staan weer keukens. In de kelder onder deze ruimte is een prachtige re presentatieve ruimte gekreëerd. kom pleet met bar etc. Daaraangrenzend een ruimte, waar open haarden worden ges howd. evenals in de speciale studio bui-^ ten de showroom, aan het water. Veel materiaal, dat Boone verkoopt, is in de zaak verwerkt. In 1975 is het bedrijf toegetreden tot het Van Neerbosconcern, men heeft een ei gen "VN-keukenfabriek" in Duitsland. Direkteur van het bedrijf is de heer F. Tavcnier. Als activiteit van de maand wordt vrij dag 14 oktober in het Vrouwenkafee aan de Verkuijl Quakkelaarslraat te Vlissin gen een voorlichtingsavond gehouden over de werkzaamheden van het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs. Spreekster op deze avond is me vrouw Scheepers. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Deze avond is toegan kelijk voor mannén én vrouwen en be gint om 20.00 uur. Ingrijpende veranderingen in de werk wijze van de jeugdsociëteit de "Walk In- n", hebben ertoe geleid dat er dit seizoen een grandioze start kan worden gemaakt met tal van activiteiten op allerlei gebied. Vele medewerkers van deze soos badden het gevoel dat er te weinig aan het pu bliek werd geboden. Daarom gaat men het komende seizoen met een aantal werkgroepen van start, die ieder een onderdeel van het totale werk voor hun rekening zullen nemen. Donderdag 20 oktober om 20.00 uur is er een avond voor liefhebbers van foto graferen. afdrukken enz. Er zal een pro gramma worden gepresenteerd voor de rest van het seizoen 77/78, met allerlei onderwerpen van foto's maken via tru- clenzen tot vergroten. Vrijdag 21 oktober vanaf 20.00 uur is er de eerste vormingsavond. Het ligt in de bedoeling om vanaf deze datum iedere vrijdag een vorminêsavond te houden, waarin interessante onderwerpen aan de orde zullen komen, zoals gesprekken over geweld/vrede: gebruik alcohol en drugs enz. Het spreekt vanzelf dat er ook films over deze onderwerpen gedraaid zullen worden. Op 22 oktober, 19 november en 17 de cember komen de ontspanningsfilms aan de beurt. Alle filmvoorstellingen beginnen om 20.00 uur. Als eerste wordt een komische Franse film gedraaid. De tweede film, op 19 nov., is een erg goede western. Als derde film. op 17 dec., is een thriller van Polansky uitgekozen. Het plan is om over het gehele seizoen een zevental films te draaien. Ook wordt er nog een aantal muzieks- pecials georganiseerd. Op 29 oktober komt "Supernova", een groep bestaan de uit Juanco Pasquali en Marcela Feli- pez; twee mensen die op ontzettend goede wijze Zuid-Amerikaanse muziek weten te brengen. Ze zijn via optredens in Madrid en Parijs tenslotte in Amster dam beland. Op 11 november stellen wc. in samenwerking met de V.S.C.. de groep Tail Toddle voor. "Tail Toddle" is één van de oudste Nederlandse volks- kunstgroepen en speelt hoofdzakelijk Nederlandse en ook wat Engelstalige traditionele muziek. 99 Up 14 oktober wordt in het nieuwe ge bouw van de Delta dienst, waarin is gevestigd de afdeling Milieu en Inrichting, gelegen nabij het groot Industrieterrein "Arnestein" aan de Grenadierweg 31 te Middelburg, een korte laarsjes In al bij PLO ZWART NATUREI 119.- z.g. "open dag" gehouden, waarbij de verschillende afdelingen, te weten Mi lieu-Onderzoek, Inrichtingszaken en Aanpassing Waterhuishouding alsmede de tevens in het gebouw gevestigde afde ling van het Rijksinstituut voor Zuive ring van Afvalwater (R.I.Z.A.) zich zul len presenteren. Tijdens de ochtenduren van 09.00 - 12.00 uur wordt voor leerlingen van de hoogste klassen van de Hogere en Mid delbare Technische Scholen, Laborato- riumscholen een uiteenzetting gegeven over de ingreep die de Deltawerken be tekenen voor milieu en landschap. Dit geschiedt door toelichtingen met behulp van maquettes, dia's enz. 's Middags van 13.00 - 17.00 uur en 's avonds van 19.00 - 21.30 uur wordt be zoek verwacht van alle andere belang stellenden uil de regio. Er worden tijdens de "open dag" ver schillende demonstraties gegeven: een overzicht van het wetenschappelijk on derzoek. met zijn verschillende aspec ten. te welen biologie, landschap, geo- chcmie, hydrobiologie, waterkwaliteit, alsmede een overzicht van de groepen ter ondersteuning van genoemd onder zoek. zoals laboratorium, instrumenta tie. tekenkamer, rekenkamer en veld dienst. Tevens wordt door middel van exposities ruimschoots aandacht besleed aan het werk van de afdelingen Inrich tingszaken en Aanpassing Waterhuis houding en het R.I.Z.A. De bedoeling van deze "open dag" is het geven van meer bekendheid aan dit soort aktiviteiten van de Rijkswater staat. Vervolgens komt in december René Rijpma. Hij brengt veelal luisterliedjes met goede teksten. Hij besteedt ook veel aandacht aan de klankkleur en hel ka rakter van woorden. Kortom, een artiest die de moeite waard is om te beluisteren. Nu het cursusjaar 1977/1978 reeds een aantal weken draait, wordt er donder dag 13 oktober a.s. in het Reformato risch vormingsinstituut te Goes open huis gehouden. Aan de ouders en overi ge belangstellenden wordt die dag de gelegenheid geboden 's middags van 3 tot 5 uur en 's avonds van 7 tot 9 uur een kijkje te komen nemen in het vormings instituut aan de Lijnbaan 44 tegenover het station. Er is dan ook gelegenheid met de vormingsleiders te spreken over het vormingswerk. Er blijkt nog een aantal gedeeltelijk leerplichtigen die nog niet voldoen aan de gedeeltelijke leerplicht van 2 dagen per week, en daardoor de wet ontdui ken. Door drukte in het begin van het cursusjaar en langdurige ziekte van een vormingsleider kan hier nog niet direct achteraan getrokken worden. De be treffende ouders worden daarom ge vraagd hun zoon of dochter alsnog op tc geven en te laten komen. MIDDELBURG- Donderdagavond (13 oktober) wordt in de foyer van de Schouwburg te Middelburg een Win tervakantie -festival gehouden. Dit fes tival gaat uit van het sporthuis-kleding- magazijn Joziasse te Vlissingen en Mid delburg. verschillende sponsors en de reisbureaus Lissonc-Lindeman te Mid delburg. De Magneet te Middelburg en Van Fraassen te Vlissingen en Goes. Tijdens dit festival, dat om 19.30 uur begint, kan men wintersport-kleding en -uitrusting zien. er wordt technische voorlichting gegeven over ski's.bindin gen. langlaufuitrusting. sneeuwkettin gen. enzovoorts, er worden kleurenfilms en dia's vertoond, men kan volledige reisinformatie krijgen, er is muziek en een demonstratie van de Kodak direci- klaar camera. Bovendien is er nog een gratis kwis met vele mooie prijzen.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 7