Nog niet de eerste FOLDERS... EEN STUKJE GE DE MIDDELBURGSE STAPEL ei» JLatc* GEVONDEN VOORWERPEN "VALS, NAMAAK OF ECHT" Q0o Helpt vernielingen voorkomen s* heif«nsC INFORMATIE VOOR HOUDERS VAN PAS-65 VERKEERS MAATREGEL Bezoek aan de rechtbank Woensdag 12 oktober 1977 F eti Kuiperspoort' theater 1E HYPOTHEEK 2E HYPOTHEEK DICK SCHINKEL 01184-64455 r De vorige week werd bovenstaande foto ook al geplaatst. Daaronder trof u een afscheidswoord aan van de voorlichtingsambtenaar, de heer M.A. Mondeel. Zoals u daaruit hebt kunnen lezen was dit zijn laatste bijdrage in het kader van de rubriek "Door het oog van de Lange Jan". De heer Mondeel heeft de gemeentedienst verlaten en is overgegaan naar het particuliere bedrijfsleven. Met ingang van 1 oktober 1977 is hij als communicatie-functionaris in dienst getreden van het Hoechst-concern en werkt nu in het bedrijf Vlissingen-Oost in het Sloehavengebied. De afgelopen week stond dus voor de heer Mondeel in belangrijke mate in het teken van afscheid nemen van het college van burge meester en wethouders en collega's ter gemeente-secretarie en van andere gemeentelijke diensten en bedrijven. Vanzelfsprekend strekte dit afscheid zich ook daarbuiten uit, omdat hij als voorlichtingsambtenaar vele contacten had met burgers, verenigingen, pers enzovoorts. Goede wensen vergezellen hem op het nieuwe pad, dat hij in zijn loopbaan heeft betreden! Öok'hebt u de vorige week al kunnen lezen, dat intussen is voorzien in de ontstane vakature. Daarin is de heer A.J. de Jonge benoemd, een oud- Middelburger. die thans bij het bu reau voorlichting'van de gemeente Vlissingen werkzaam is. Zijn eerste bijdrage treft u echter nog niet aan, want het zal nog enkele maanden duren voordat de heer De Jonge in functie kan treden. Wel kunnen wij hem al aan u voor stellen door het plaatsen van een foto. Wij hopen, dat de heer De Jonge niet alleen spoedig een vertrouwd gezicht voor u zal mogen zijn, maar dat hij u ook door zijn o eden en redactionele stukjes spoedig vertrouwd zal mogen zijn. Intussen zal er naar worden gestreefd het oog van de Lange Jan niet te laten dicht vallen en het zo open mogelijk te houden totdat de heer De Jonge in functie treedt. Deze eerste oogopslag na het vertrek van de heer Mondeel is een poging daartoe. In het tijdvak van 28 september t/m 4 oktober jl. werd bij de gemeentepolitie van Middelburg aangifte gedaan van de volgende gevonden voorwerpen: blauwe toilettas met inhoud; 2 heren horloges; diverse sleutels; 2 kabelslo- ten; schooletui met inhoud; zilveren armband met stenen; dameshorloge; diverse portemonnee's met of zonder inhoud; schoolpukkel met inhoud: blauwe rok: kinderhandschoentje; gouden ring met steen; leesboek: di verse bankbiljetten; gebreid kinder- dasje: ketting' met hangertje: dames japon met broché. Inlichtingen over deze gevonden voorwerpen kunnen worden inge wonnen bij het politiebureau. Achter de Houttuinen 10 in Middelburg, op woensdagen van 15.00 - 17.00 uur en op zaterdagen van 19.00 - 20.00 uur. Onder dit opschrift zal de heer F.H. Jilleba een lezing houden. Zijn cause rie gaat over voorwerpen van oude kunstnijverheid, zoals glas. porselein, aardewerk (o.a. oude tegeles), brons, koper. tin. meubelen. Het aardige voor velen zal bovendien zijn, dat de heer Jilleba, na afloop van zijn lezing, de gelegenheid biedt om voorwerpen, waarvan men denkt dat ze antiek zijn. te laten taxeren op ou derdom. echtheid, waarde enz. Deze mogelijkheid wordt evenwel niet ge boden voor gouden of zilveren voor werpen of sieraden. Voor een en ander kunt u terecht in het gebouw "De Schakel". Bachten- stcene 14 te Middelburg, op dinsdag 18 oktober 1977. vanaf 20.00 uur. Redactie Bureau Voorlichting gemeente Middelburg Stadhuis Middelburg. Telefoon 26251, toestel 133. In vele gemeenten neemt het euvel van vernielingen en beschadigingen van gemeenschapsbezit toe. Vooral in de grote steden worden steeds hogere bedragen besteed aan herstel van schade, welke daardoor is ontstaan. Voorbeelden van dit vandalisme zijn: het bekladden van gebouwen of kunstwerken, het vernielen van straatlantaarns en verkeersborden, het beschadigen of vernietigen van bo men. struiken en andere beplantingen. Ook onze gemeente is niet van derge lijke schade vrij gebleven. Van recente datum zijn de vernielingen, toege bracht aan de openbare kleuterschool "De Pierrot" in Keurhove, waarvan 16 ruiten zijn stuk gegooid. Dan vallen op de regelmatig voorkomende vernie lingen aan de detailhandelsvakschool en aan de openbare kleuterschool "De Woelige Werf", beide aan Rijnstraat/ Waalstraat gelegen. Van deze kleuter school zijn in dit tweede halfjaar van 1977 al zeven grote spiegelruiten stuk gemaakt: dit herstel alleen al heeft de gemeente ongeveer 2.000.- gekost. Het is een vrij moedeloze zaak. vooral voor het personeel van de scholen met een dergelijke vernielzucht gecon fronteerd te worden. Daarnaast is het frustrerend voor de gemeentelijke medewerkers om steeds maar weer met herstel bezig te zijn en op die wijze van ander noodzakelijk werk te wor den afgehouden. De gelden nodig voor herstel kunnen vanzelfsprekend 'niet meer voor andere zaken, waar voor ze eerst bestemd waren, worden besteed. Op deze wijze is er minder vooruitgang in de voorzieningen dan de bedoeling was. Misschien is het mogelijk, dat de wijkbewoners ook een waarschuwend oogje in het zeil houden? Tenslotte is het de politie niet mogelijk op elk moment aanwezig te zijn: daarvoor zijn er teveel objecten, die al aandacht vragen. over huuraanpassingen, individuele huursubsidie, kamerhuren, verhuizen, het kopen van een eigen huis en verbetering van particuliere woningen zijn verkrijgbaar bij het Buro Voorlichting van de gemeente Middelburg, Lange Noordstraat 1. De folders zijn samengesteld en uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hieronder volgt in liet kort een overzicht van de verkrijgbare folders, met inhoudsopgave. Huuraanpassingen in 1977 Naast de jaarlijkse huurverhoging, die als regel op I april ingaat, zijn huuraanpassingen mogelijk, die wor den afgestemd op de kwaliteit van de woning. Er zijn wettelijke regels, die onderscheid maken tussen allerlei soorten woningen. Belangrijk voor iedere verhuurder en huurder is dal zij weten tol welke soort de desbetreffen de woning hoort. Die soort bepaalt namelijk wat er met de huurprijs kan gebeuren, welke beroepsmogelijkhe den er zijn en hoe moet worden ge handeld. Individuele huursubsidie voor alleen- u - De Middelburgse stapel Stapelrecht was het recht, waarbij be paald werd dat (bepaalde) goederen niet langs de stad gevoerd mochten worden, zonder dat ze er enige lijd opgeslagen werden en geheel of ge deeltelijk in het openbaar ten verkoop aangeboden waren. Van 1383 - 1388 en al eerder in 1348 was de Engelse wolstapel (dus de verkoop van de wol) in Middelburg gevestigd. Van 1433 - 1445 had Middelburg het stapelrecht van alle waren van schepen, die via de Wielinge of het Veergat langs de stad voeren. Van graaf Willem VI van Holland. Zeeland en Henegouwen (1404 - 1417), de vader van de bekende Jaco- ba van Beieren, kreeg Middelburg in Middelburg van de waterkant gezien. (Romantische afbeelding, zoals mei die in de 19e eeuw vaak maakte) 1405 een stapelprivilege. Hierbij werd bepaald, dal goederen, die langs de stad werden vervoerd in de Middel burgse haven overgescheept moesten worden. Voor dit "recht" van over scheping moest het zgn. pond- of can- celioengeld aan stad en landsheer worden betaald. Het stapelrecht ver liep later. Filips van Boergondië, graaf over Holland. Zeeland en Henegou wen van 1433 - 1467. herstelde'in 1433 het stapelrecht, maar tenslotte verliep het voorgoed. t&ss» S; - Waar modeschoenen niet duur zijn. Lange Delft 33, Middelburg I met "Nieuws Pas-65" en "Uit pas-65" zijn krantjes die uitgege ven worden voor houders van een pas-65. Het krantje "Nieuws pas- 65" verschijnt om de twee maan den en geeft voorlichting, nieuws en achtergrond-informatie over pas-65 en bejaardenwerk. Het is een uitgave van het Centraal Bu reau Pas-65. Wilt u er iets meer over welen, dan kunt u een brief kaartje schrijven naar dit bureau. Het adres is: Steenvoordelaan 370 te Rijswijk. "Uit met pas-65" is dichter bij huis verkrijgbaar namelijk bij het plaatselijke V.V.V. kantoor in de Lange Delft en verschijnt even eens om de twee maanden. In deze krant staan toeristische tips uit eigen land. data van tentoon stellingen en voordeeltjes voor houders van een pas-65 die daar op betrekking hebben. Een exemplaar van beide kranten ligt ter inzage bij het bureau Voorlichting in het stadhuis. Loopt u gerust eens even binnen. De Wageningse Studententoneelver- eniging zaI op zaterdag 15 oktober a.s. het toneelstuk "De rit over het Bo- denmeer" van Peter Handke opvoe ren. Dit stuk, gebaseerd op het gedicht onder dezelfde titel van Gustav Schwab, handelt over het thema "om gangsvormen van de mensen". Er worden vraagtekens gezel bij de meest vanzelfsprekende handelingen. De meeste mensen slaan niet meer stil bij simpele handelingen en nemen als normaal aan. dat vele handelingen voor één uitleg vatbaar zijn. Handke behandelt het thema "omgangsvor men" uitvoerig en vanuit diverse ge zichtspunten. zodat het stuk veelzijdig is en iedere scene een eigen karakter draagt. Men gaat voorwerpen opnieux beleven zonder uit te gaan van hun funktie, men zoekt met elkaar naar een nieuwe basis. Soms is er een spanning als de personen elkaar ex pres iets verkeerd uitleggen en soms wordt deze spanning ontladen, als ze elkaar gevonden hebben in een over eenkomstige visie. Het stuk zal ongeveer I a 2 uur gaan duren en het wordt gespeeld door in totaal acht spelers. De aanvang is 0111 20.00 uur. Toegangsprijzen: J" 6.- en voor C.J.P.C.O.P.-ïiouders: 3.50. staunden jonger dan 30 jaar. Er is een subsidiesysteem, dat geldt voor gemeenten, woningbouwvereni gingen en particuliere verhuurders. Dit systeem is erop gericht tot zulke vraaghuren te komen, dat (jongere) huurders die huren als regel kunnen betalen. Ondanks deze huurprijsver- lagende subsidies voor nieuwbouw en verbouw kan het voorkomen, dat de te betalen huur voor bepaalde huurders te hoog is. Als extra steun is daarom o.a. de individuele huursubsidie inge voerd. Als uitgangspunt voor deze subsidie geldt, dat iedere huurder geacht wordt volgens bepaalde nor men een redelijk deel van het inkomen aan huur te kunnen besteden. Komt de huurlast daarboven dan kan de overheid bijspringen. Individuele huursubsidie voor gezinnen en alleenstaanden van 30 jaar en ouder. De inhoudsopgave is dezelfde als in bovengenoemde folder. Kamerhuren In deze folder wordt o.a. geschreven over wettelijke voorschriften die be trekking hebben op de bepaling van de huurprijs, geschillen over de beta lingsverplichting, bescherming van de huurder in de huurwet, ontruimings procedure, termijnen voor huurop- zegging en verlenging van de huur. Verhuizen kost bedstro Om in de kosten van een verhuizing tegemoet te komen heeft de overheid financiële regelingen gemaakt op grond waarvan in bepaalde gevallen een bijdrage kan worden gegeven 111 die verhuiskosten en in de kosten die moeten worden gemaakt 0111 de wo ning opnieuw in te richten. In welke gevallen zo'11 bijdrage kan worden verstrekt wordt behandeld in boven genoemde folder. Een eigen huis ook voor u? Deze brochure bevat een toelichting op een aantal regelingen, waar u mee te maken krijgt als u een huis wilt ko pen. Zo kunt u lezen in welke gevallen subsidie te krijgen is en hoeveel. Ook wordt informatie gegeven over ge meentegarantie en renteloze lening. Verbetering van particuliere woningen Op hel ogenblik is bovenvermelde folder niet verkrijgbaar. Een herdruk zal over enkele weken uitkomen. Wanneer het zover is zullen wij er in deze rubriek aandacht aan besteden. Ingevolge de verordening parkeren I Niet iedereen zal het gebouw aan het Hofplein, waarin de Arron dissementsrechtbank zetelt, van binnen kennen (misschien moe ten we hierbij denken: gelukkig). Het pand behoort lot de monu mentale bouwwerken. Als zoda nig manifesteert het gebouw zich naar buiten ook zeer duidelijk. Echter is ook het interieur van hoge culturele waarde. Een be zoek aan de desbetreffende ruimten in het gebouw is dan ook alleszins aan te raden. De gele genheid daartoe staat over een aantal maanden voor u open. Onder leiding van de heer F.H. Jilleba zal een rondleiding plaats vinden op dinsdag 14 maart 1978. vanaf 20.00 uur precies. We zijn er weliswaar wat vroeg bij om dit reeds nu mee te delen, maar u kunt die datum dan ook nu al vastleggen en voorkomen, dat u door andere zaken dit bijzondere bezoek zou missen. r belanghebbenden, hebben Burge meester en Wethouders van Middel burg op 20 september 1977 besloten een 3-tal parkeervakken voor het pand van de Rijkspolitie aan'de Groen markt 14 aan te wijzen als parkeer plaats voor de Rijkspolitie. Voor an deren is hel dus niét toegestaan in die vakken te parkeren. Rente v/a 8,1%. 1% afsluitprovi- sie. 2 jaar vast. Bij 5 jaar vast is de rente: 8.25% of 8.57. Op 120 maanden 10.000/ 142 15.000/ 204 25.000/ 333 30.000 400 40.000/ 534 Op 180 maanden 10.000/ 118 20.000/ 224 30.000/ 326 40.000/ 435 50.000 544 Aanvr. kostcloos-vrij besteding geld. Tussenl. en hogere bedr. mogelijk. Bel. bemidd. ftnanc. ass-kantoor Paspoortstraat 14-16 Oost-Souburg

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 5